AstraZeneca uruchamia firmę Evinova działającą w dziedzinie technologii zdrowotnych, aby przyspieszyć innowacje w całym sektorze nauk biologicznych i prowadzenie badań klinicznych oraz zapewniać lepsze wyniki zdrowotne

Evinova będzie prowadzić działalność jako odrębna firma w dziedzinie technologii zdrowotnych w ramach AstraZeneca

Rozwiązania cyfrowe firmy Evinova w dziedzinie zdrowia na skalę globalną opierają się na dowodach, danych naukowych oraz doświadczeniach ludzi, aby służyć sponsorom badań klinicznych, organizacjom prowadzącym badania kliniczne, zespołom świadczącym opiekę w ramach badań klinicznych oraz pacjentom

Pierwsze współprace strategiczne z wiodącymi na świecie organizacjami prowadzącymi badania kliniczne, Parexel i Fortrea, umożliwiają zaoferowanie cyfrowych rozwiązań firmy Evinova w dziedzinie zdrowia szerokiej bazie klientów

WILMINGTON, Del.--()--AstraZeneca uruchomiła dzisiaj firmę Evinova, która ma stać się wiodącym dostawcą rozwiązań cyfrowych w dziedzinie zdrowia, aby lepiej zaspokajać potrzeby pracowników opieki zdrowotnej, organów regulacyjnych i pacjentów. Dzięki długoterminowemu wsparciu zapewnianemu przez AstraZeneca oraz strategicznej współpracy z Parexel i Fortrea, Evinova oferuje cyfrowe produkty i usługi na skalę globalną w sektorze nauk biologicznych i ochrony zdrowia.

Evinova będzie nadawać priorytet wprowadzaniu na rynek ugruntowanych technologii cyfrowych na odpowiednią skalę już stosowanych na całym świecie przez AstraZeneca, aby zoptymalizować projektowanie i prowadzenie działań klinicznych. Ograniczy to czas i koszty przeznaczane na opracowywanie nowych leków, przybliży pacjentom opiekę domową i zmniejszy obciążenie systemów opieki zdrowotnej. Evinova będzie także wykorzystywać możliwości oferowane przez zdalne cyfrowe monitorowanie pacjentów i leczenie cyfrowe dzięki planowanym innowacjom cyfrowym w tych obszarach.

Opierając się na bogatym doświadczeniu AstraZeneca w opracowywaniu nowatorskich metod leczenia oraz informacjach od tysięcy pacjentów i badaczy prowadzących badania kliniczne, Evinova zapewni ugruntowane rozwiązania technologiczne firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz organizacjom prowadzącym badania kliniczne, aby wspierać badania kliniczne na całym świecie. Technologie były już skutecznie wykorzystywane w ramach szeregu badań klinicznych sponsorowanych przez AstraZeneca w ponad 40 krajach.

Pascal Soriot, dyrektor generalny AstraZeneca, powiedział – Przyszłość rozwoju medycyny można przyspieszyć dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Wierzymy, że połączenie wiedzy naukowej firmy Evinova z doświadczeniem w opracowywaniu technologii cyfrowych wykorzystujących sztuczną inteligencję na odpowiednią skalę zapewni prawdziwą możliwość zasadniczej poprawy opieki nad pacjentami, będzie napędzać transformację ochrony zdrowia i ograniczy emisje dwutlenku węgla.

Cristina Duran, prezes Evinova, powiedziała – Jesteśmy podekscytowani wizją zaoferowania portfolio rozwiązań cyfrowych na skalę globalną, opracowanych w celu wsparcia AstraZeneca w rozwoju leków, szerszej społeczności w obszarze nauk biologicznych. Wierzymy, że przyspieszy to rozwój sektora cyfrowej opieki zdrowotnej, gdyż, jak wiemy, pracownicy opieki zdrowotnej i organy regulacyjne potrzebują rozwiązań cyfrowych, aby radzić sobie z sektorem farmaceutycznym i zapewniać pacjentom szerokie wsparcie. Firma Evinova, wywodząca się z sektora i posiadająca udokumentowane doświadczenie, będzie wyjątkowo przygotowana na dostarczanie rozwiązań opartych na danych naukowych, dowodach i doświadczeniach ludzi w celu poprawy doświadczeń i wyników wśród pacjentów.

Wiodące na świecie organizacje prowadzące badania kliniczne, Parexel i Fortrea, zawarły umowy, aby oferować rozwiązania cyfrowe w dziedzinie zdrowia firmy Evinova szerszej rzeszy klientów. Aby przyspieszyć przyjmowanie rozwiązań przez branżę oraz utrzymać i zwiększyć zasięg globalny swoich produktów cyfrowych, Evinova współpracuje z Accenture i Amazon Web Services.

Evinova będzie łączyć doświadczenie w kwestiach klinicznych i regulacyjnych zdobyte w AstraZeneca ze swoją dogłębną wiedzą ekspercką w dziedzinie strategii budowania powiązań i rozwoju technologii cyfrowych, opracowywania produktów cyfrowych, nauki o danych i sztucznej inteligencji, doświadczeń użytkownika oraz nauk behawioralnych. Oprócz rozwiązań cyfrowych Evinova będzie oferować dostosowane do potrzeb rozwiązania naukowe, w tym zdalne monitorowanie pacjentów i nowatorskie rozwiązania w zakresie punktów końcowych, a także opracowywanie badań i usługi konsultingowe.

Uwagi

Produkty i rozwiązania firmy Evinova

Firma Evinova stworzyła wraz z pacjentami pakiet Evinova dotyczący opracowywania leków, który stanowi pakiet rozwiązań cyfrowych mający na celu przynoszenie korzyści wszystkim uczestnikom – pacjentom, pracownikom ochrony zdrowia i badaczom. Pakiet obejmuje:

Ujednolicone rozwiązanie Evinova w zakresie badań: zgodne z dobrymi praktykami globalne rozwiązanie dla pacjentów, pracowników placówki prowadzącej badania kliniczne i pracowników sponsorów badań klinicznych mające na celu usprawnienie prowadzenia badań klinicznych. Umożliwia ono realizację tradycyjnych, hybrydowych i zdecentralizowanych badań klinicznych, jednocześnie poprawiając doświadczenia pacjentów. Ujednolicone rozwiązanie w zakresie badań wspiera bezpośrednie gromadzenie danych na temat pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych, w tym nowatorskich, obsługiwanych cyfrowo punktów końcowych oraz powiązanych wyrobów medycznych i czujników zarówno w miejscu prowadzenia badania, jak i w domu pacjenta. Wspiera także usługi na rzecz wirtualnych wizyt, w tym dostaw leków bezpośrednio do pacjenta, telezdrowia, zdalnego monitorowania pacjentów i śledzenia próbek biologicznych pochodzenia ludzkiego. Interakcje z pacjentami są dostępne za pomocą łatwej w użyciu, atrakcyjnej aplikacji dla pacjentów dostępnej w ponad 40 krajach i 80 językach. Interakcje z placówkami są dostępne za pomocą portalu wymagającego pojedynczego logowania.

Rozwiązanie Evinova w zakresie projektowania i planowania badań: wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wspierania zespołów ds. opracowywania i prowadzenia badań klinicznych w projektowaniu optymalnego badania z uwzględnieniem zmiennych projektowych o krytycznym znaczeniu. Zespoły mogą projektować swoje badanie, uzyskiwać automatyczne wyceny i oceniać wykonalność na podstawie faktycznych danych dla danego wskazania na poziomie kraju i placówki. Mogą przeglądać dane historyczne i przewidywać przyszłe trendy. Moduł zawiera także modele służące do szacowania śladu węglowego projektu i wpływu na doświadczenia pacjentów. Zespoły mogą przyspieszać podejmowanie decyzji dzięki zdolnościom w zakresie współpracy i porównywania scenariuszy.

Rozwiązanie Evinova w zakresie zarządzania portfolio: wspiera zarządzanie programem klinicznym i badaniem, raportowanie i kierownictwo z wykorzystaniem przejrzystych informacji w czasie rzeczywistym i analizy predykcyjnej. Zapewnia także pełny obraz portfolio na wszystkich etapach oraz umożliwia śledzenie programów klinicznych i badań na poziomie globalnym, regionalnym, krajowym i danej placówki. Wykorzystuje predykcyjne algorytmy, aby zapewnić przyszłe kluczowe cele pośrednie, umożliwiając kierownikom badania zrozumienie odchyleń od planów i wspierając odpowiednie interwencje.

Cyfrowa opieka zdrowotna

Zastosowanie cyfrowych technologii zdrowotnych jest postrzegane jako rozwiązanie ograniczające koszty opieki zdrowotnej, jednocześnie pomagające w poprawie doświadczeń i wyników pacjentów. Począwszy od ok. 6% PKB w latach 2006-2010, łączne wydatki na zdrowie publiczne i opiekę długoterminową w krajach OECD mają osiągnąć co najmniej 9,5% w 2060 r. W krajach BRIC udział wydatków także znacznie wzrośnie, osiągając ok. 10 % PKB do 2060 r., chyba że zostaną wdrożone strategie ograniczania kosztów1. Na podstawie informacji na temat wydatków na opiekę zdrowotną w 2018 r., McKinsey szacuje, że cyfrowe interwencje w dziedzinie zdrowia same w sobie mogą przyczynić się do zaoszczędzenia prawie 500 mld USD w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej w przypadku pełnego wdrożenia2.

Cyfrowa opieka zdrowotna stanowi duży (+900 mld USD do 2032 r.) i rosnący (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 13,6% w latach 2022-2032) rynek. Rynek badań i rozwoju w obszarze cyfrowego zdrowia i świadczenia opieki z wykorzystaniem zdalnego monitorowania pacjentów stanowi łącznie ok. 60% całego rynku cyfrowej opieki zdrowotnej3. Pozostałe 40% obejmuje badania przesiewowe i diagnostykę, dobrostan i zapobieganie chorobom, dostawy terapii i cyfrowe apteki.

Cyfrowe technologie zdrowotne i badania kliniczne

Istotną część kosztów i czasu w procesie opracowywania leków poświęca się na badania kliniczne zamiast projektowania molekuł. Mają one jednak zasadnicze znaczenie dla tworzenia leków i procesu zatwierdzania oraz są krytyczne dla zapewniania dostępu do innowacyjnych leków. Badania szacują, że obecnie wprowadzenie nowego leku na rynek kosztuje nawet 2 mld USD4, a według jednego badania średni czas od rozpoczęcia badania klinicznego do zatwierdzenia wynosi 7,1 roku5. W całej branży prawie 80% badań klinicznych nie przestrzega harmonogramów rekrutacji6, a tylko 3-5% kwalifikujących się pacjentów chorujących na nowotwory bierze udział w badaniu klinicznym7. Wiele grup, w tym zmarginalizowanych grup rasowych i etnicznych, kobiet i innych społeczności jest niedostatecznie reprezentowanych w badaniach klinicznych8.

Niedawny artykuł opracowany przez AstraZeneca i opublikowany w Nature Medicine, którego głównym autorem jest Cristina Duran, wykazał, że wdrożenie cyfrowych technologii zdrowotnych w badaniach klinicznych może poprawić doświadczenia pacjentów, jednocześnie przyspieszając realizację badań i ograniczając koszty9.

AstraZeneca

AstraZeneca jest globalną, wykorzystującą wiedzę naukową firmą biofarmaceutyczną, która skupia się na odkrywaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu do obrotu leków wydawanych na receptę w dziedzinie onkologii, chorób rzadkich i biofarmaceutyków, w tym układu krążenia, nerek i metabolizmu oraz układu oddechowego i immunologii. AstraZeneca, z siedzibą w Cambridge w Wielkiej Brytanii, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, a jej innowacyjne leki są stosowane przez miliony osób na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie astrazeneca.com i na profilach firmy w mediach społecznościowych @AstraZeneca.

Evinova

Evinova jest firmą w dziedzinie technologii zdrowotnych, zapewniającą szybsze uzyskiwanie lepszych wyników zdrowotnych dzięki ukierunkowaniu sektora nauk biologicznych na cyfrową opiekę zdrowotną, działając od wewnątrz. Dzięki zastosowaniu naszej wiedzy eksperckiej opartej na danych naukowych, dyscypliny wykorzystującej dowody i informacji wynikających z doświadczeń ludzkich nasze rozwiązania cyfrowe są specjalnie tak zaprojektowane, aby wszyscy mogli osiągnąć wspólnie lepsze wyniki zdrowotne. Evinova jest firmą prowadzącą działalność w dziedzinie technologii zdrowotnych w ramach AstraZeneca Group.

Kontakt

Informacje szczegółowe na temat możliwości skontaktowania się z zespołem ds. relacji z inwestorami można znaleźć tutaj. Informacje dotyczące kontaktu z mediami można znaleźć tutaj.

Bibliografia

  1. OECD. What future for health spending? (Jaka jest przyszłość wydatków na zdrowie?). Dostęp pod adresem: https://www.oecd.org/economy/health-spending.pdf. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.
  2. McKinsey & Company. Healthtech in the fast lane: What is fueling investor excitement? (Przyspieszenie w technologiach zdrowotnych: co powoduje ekscytację inwestorów?). Dostęp pod adresem: https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/healthtech-in-the-fast-lane-what-is-fueling-investor-excitement. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.
  3. Precedence Research​. Digital Health Market (By Component: Software, Hardware, and Services; By Technology: Telehealthcare [Telehealth and Telecare], mHealth [Apps and Wearables], Digital Health Systems [E-prescribing Systems and Electronic Health Records], and Health Analytics) - Global Market Size, Trends Analysis, Segment Forecasts, Regional Outlook 2023 – 2032 (Rynek cyfrowej opieki zdrowotnej (według komponentów: oprogramowanie, sprzęt i usługi; według technologii: teleopieka zdrowotna [telezdrowie i teleopieka], mZdrowie [aplikacje i technologie do noszenia], cyfrowe systemy opieki zdrowotnej [systemy e-recept i elektroniczna dokumentacja medyczna] oraz analityka zdrowotna) – wielkość globalnego rynku, analiza trendów, prognozy segmentowe, sytuacja regionalna w latach 2023-2032). Dostęp pod adresem: https://www.precedenceresearch.com/digital-health-market. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.
  4. Deloitte. Deloitte pharma study: Drop-off in returns on R&D investments (Badanie Deloitte dotyczące sektora farmaceutycznego: zmniejszenie zwrotów z inwestycji w badania i rozwój). Dostęp pod adresem: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.
  5. Deloitte. Deloitte pharma study: Drop-off in returns on R&D investments (Badanie Deloitte dotyczące sektora farmaceutycznego: zmniejszenie zwrotów z inwestycji w badania i rozwój). Dostęp pod adresem: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.
  6. Clinical Trials Arena. Clinical trial delays: America’s patient recruitment dilemma (Opóźnienia w badaniach klinicznych: dylemat Ameryki w zakresie rekrutacji pacjentów). Dostęp pod adresem: https://www.clinicaltrialsarena.com/features/featureclinical-trial-patient-recruitment/. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.
  7. Baquet, C.R., Commiskey, P., Daniel Mullins, C., Mishra, S.I., Recruitment and participation in clinical trials: socio-demographic, rural/urban, and health care access predictors. (Rekrutacja i uczestnictwo w badaniach klinicznych: prognozujące czynniki socjodemograficzne, wiejskie/miejskie i dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej). Cancer Detect Prev. 2006;30(1):24-33. Dostęp pod adresem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3276312/. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.
  8. Schwartz, A.L, Aslan, M., Morris, A.M., Halpern, S.D., Why diverse clinical trial participation matters (Dlaczego różnorodność w uczestnictwie w badaniach klinicznych ma znaczenie). N Engl J Med 2023; 388:1252-1254. Dostęp pod adresem: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2215609#article_references. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.
  9. Durán, C.O., Bonam, M., Björk, E. et al. Implementation of digital health technology in clinical trials: the 6R framework. (Wdrażanie cyfrowych technologii zdrowotnych w badaniach klinicznych: ramy 6R). Nat Med (2023). Dostęp pod adresem: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02489-z. Dostęp uzyskany w listopadzie 2023 r.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Brendan McEvoy
1-302-885-2677

Contacts

Brendan McEvoy
1-302-885-2677