Takeda voltooit verkoop van geselecteerde receptvrije geneesmiddelen en niet-kernactiva aan Acino

OSAKA, Japan--()--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ('Takeda') heeft vandaag de voltooiing aangekondigd van de eerder aangekondigde verkoop van een portfolio van geselecteerde vrij verkrijgbare (OTC-) geneesmiddelen en receptgeneesmiddelen in een aantal landen in het Nabije Oosten, Midden-Oosten en Afrika binnen zijn Growth and Emerging Markets Business Unit (GEM BU) aan Acino voor een totale waarde van meer dan 200 miljoen dollar. De desinvesteringsovereenkomst werd voor het eerst aangekondigd in oktober 2019.

De transactie omvat ongeveer 30 geselecteerde receptgeneesmiddelen en OTC-producten. Deze producten zullen door Takeda in andere delen van de wereld beschikbaar worden blijven gesteld. Bijna 270 medewerkers, voornamelijk verkoop- en marketingprofessionals die de portfolio ondersteunen, stappen ook over naar Acino. De partijen sloten ook meerjarige productie- en leveringsovereenkomsten, waarbij Takeda de producten namens Acino zal blijven produceren.

Takeda heeft nu verschillende transacties aangekondigd als onderdeel van de inspanningen om schulden af te bouwen en zich te concentreren op zijn vijf belangrijkste zakelijke gebieden. Naast de Acino-transactie rondde Takeda in juli de verkoop van Xiidra® aan Novartis af voor maximaal 5,3 miljard dollar, kondigde het in mei de verkoop aan van TachoSil® aan Ethicon voor 400 miljoen dollar en werd de verkoop van niet-kernactiva in de regio Rusland-GOS in november bekendgemaakt.

Takeda is van plan de opbrengst van zijn afstotingen te gebruiken om de schulden te verminderen en een snelle schuldafbouw te versnellen ten behoeve van de doelstelling van 2x nettoschuld/aangepaste EBITDA, te bereiken in de periode tussen maart 2022 - maart 2024. Takeda blijft zich inzetten voor snelle schuldafbouw door sterke cashflow- en desinvesteringsopbrengsten en vereenvoudigt tegelijkertijd zijn portfolio.

Over Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) is een wereldwijde, op waarden gebaseerde, door R&D aangedreven biofarmaceutische leider met hoofdkantoor in Japan, toegewijd aan het verbeteren van de gezondheid van en het bieden van een betere toekomst voor patiënten door het vertalen van wetenschap naar zeer innovatieve geneesmiddelen. Takeda richt zijn R&D-inspanningen op vier therapeutische gebieden: oncologie, zeldzame ziekten, neurowetenschappen en gastro-enterologie (GI). We doen ook gerichte R&D-investeringen in plasma-afgeleide therapieën en vaccins. We richten ons op het ontwikkelen van zeer innovatieve geneesmiddelen die bijdragen aan het maken van een verschil in het leven van mensen door de grens van nieuwe behandelingsopties te verleggen en gebruik te maken van onze verbeterd collaboratief R&D-systeem en R&D-mogelijkheden om een robuuste pijplijn met diverse modaliteiten te creëren. Onze medewerkers zetten zich in voor de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten en voor de samenwerking met onze partners in de gezondheidszorg in ongeveer 80 landen.

Ga voor meer informatie naar https://www.takeda.com.

Belangrijke mededeling

Voor de doeleinden van deze kennisgeving betekent 'persbericht' dit document, elke mondelinge presentatie, elke vraag- en antwoordsessie en alle schriftelijke of mondelinge materialen die door Takeda Pharmaceutical Company Limited ('Takeda') zijn besproken of verspreid met betrekking tot dit persbericht. Dit persbericht (inclusief enige mondelinge instructie en eventuele vragen en antwoorden in verband daarmee) is niet bedoeld als en maakt geen deel uit van een aanbod, uitnodiging of verzoek om een aanbod tot aankoop, anderzinse verwerving, inschrijving voor, ruil, verkoop of anderszinse vervreemding van enige effecten, of het verzoek om enig stemrecht of goedkeuring in enig rechtsgebied. Er worden geen aandelen of andere effecten aan het publiek aangeboden door middel van dit persbericht. Er mogen geen effecten worden aangeboden in de Verenigde Staten, behalve op grond van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of een vrijstelling daarvan. Dit persbericht wordt verstrekt (samen met alle verdere informatie die wellicht aan de ontvanger wordt verstrekt) op voorwaarde dat het alleen door de ontvanger wordt gebruikt voor informatiedoeleinden (en niet voor de evaluatie van enige investering, acquisitie, vervreemding of enige andere transactie). De niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding van de toepasselijke effectenwetgeving vormen.

De bedrijven waarin Takeda direct en indirect beleggingen bezit, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht wordt 'Takeda' soms voor het gemak gebruikt wanneer wordt verwezen naar Takeda en zijn dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden 'wij', 'ons' en 'onze' ook gebruikt om te verwijzen naar dochterondernemingen in het algemeen of naar die welke voor hen werken. Deze uitdrukkingen worden ook gebruikt ingeval geen zinvol doel wordt gediend met de identificatie van het specifieke bedrijf of de specifieke bedrijven.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht en alle materialen die in verband met dit persbericht worden verspreid, kunnen toekomstgerichte verklaringen, overtuigingen of meningen bevatten met betrekking tot de toekomstige activiteiten, positie en bedrijfsresultaten van Takeda, inclusief schattingen, voorspellingen, doelstellingen en plannen voor Takeda. Zonder beperking bevatten toekomstgerichte verklaringen vaak woorden zoals 'streeft', 'plant', 'gelooft', 'hoopt', 'blijft', 'verwacht', 'beoogt', 'is van plan', 'verzekert', 'zal', 'kan', 'moet', 'zou', 'kon', 'anticipeert', 'schat', 'projecteert' of soortgelijke uitdrukkingen of het negatieve daarvan. Toekomstgerichte verklaringen in dit document zijn alleen gebaseerd op de schattingen en veronderstellingen van Takeda op de publicatiedatum. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen vormen geen enkele garantie van Takeda of zijn management voor toekomstige prestaties en houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren in, waaronder maar niet beperkt tot: de economische omstandigheden rond Takeda's wereldwijde activiteiten, inclusief algemene economische omstandigheden in Japan en de Verenigde Staten; concurrentiedruk en -ontwikkelingen; wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving; het succes of falen van productontwikkelingsprogramma's; beslissingen van regelgevende instanties en de timing daarvan; schommelingen in rente en wisselkoersen; claims of zorgen met betrekking tot de veiligheid of werkzaamheid van op de markt gebrachte producten of productkandidaten; de timing en impact van integratie-inspanningen na fusie met overgenomen bedrijven; en het vermogen om activa te verkopen die niet tot de kernactiviteiten van Takeda behoren, alsook de timing van dergelijke desinvesteringen, waardoor de feitelijke resultaten, prestaties, verdiensten of financiële positie van Takeda aanzienlijk kunnen verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties, verdiensten of financiële positie uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Raadpleeg voor meer informatie over deze en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten, prestaties, verdiensten of financiële positie van Takeda, 'Item 3. Key Information—D. Risk Factors' in het meest recente jaarverslag van Takeda op Formulier 20-F en andere verslagen van Takeda die zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, beschikbaar op de website van Takeda op: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ of op www.sec.gov. De toekomstige resultaten, prestaties, verdiensten of financiële positie van Takeda kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. Personen die dit persbericht ontvangen, dienen niet te veel te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Takeda verplicht zich niet om de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige andere toekomstgerichte verklaringen die het mogelijk doet, bij te werken, behalve zoals vereist door de wet of beursregel. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten, en de resultaten van Takeda in dit persbericht zijn mogelijk geen indicatie voor, en zijn geen schatting, voorspelling of projectie van, de toekomstige resultaten van Takeda.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investor Relations
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com
+81-(0)3-3278-2306

Mediavragen
Sandy Rodriguez
Hoofd Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Hoofd Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

Contacts

Investor Relations
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com
+81-(0)3-3278-2306

Mediavragen
Sandy Rodriguez
Hoofd Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Hoofd Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com