De commissie voor het herstel van de aandeelhouderswaarde van Nymox weerlegt de schadelijke aantijgingen van het huidige management van Nymox Pharmaceutical Corp

CARSON CITY, Nev. & LONDEN--()--The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV), die zich ten doel stelt de aandeelhouderswaarde van NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-Q") te herstellen en de voorgestelde samenwerking met een gerenommeerd, mondiaal bedrijf op het gebied van gezondheidszorg en gespecialiseerde farmaceutische oplossingen wil hervatten, weerlegt vandaag resoluut alle door het huidige Nymox-leiderschap in een persbericht gepubliceerde aantijgingen.

Chris Riley, een van de oprichters van CRNSV, zegt: "De misleidende beweringen in het door Nymox verspreide persbericht, zijn niet alleen een verkeerde voorstelling van zaken, maar geven ook blijk van acties die in strijd zijn met de belangen van de aandeelhouders. Ons standpunt en onze doelstelling zijn erop gericht om alle aandeelhouders voordeel te bieden door middel van commerciële partnerschappen die de waarde van de investering in Nymox verhogen en het succes verzekeren van een geneesmiddel dat de prostaatgezondheid van miljoenen mannen wereldwijd aantast."

In reactie op de kwaadaardige, lasterlijke en valse beweringen in het persbericht, verduidelijkt CRNSV de problemen aan de hand van de volgende feiten:

 • Wanneer het voorstel juist en gedetailleerd wordt gepresenteerd aan alle kleine en grote aandeelhouders van Nymox die al zo lang moeilijkheden ondervinden, zullen zij waarschijnlijk veranderingen in de samenstelling van de raad van bestuur, het leiderschap en de voorgestelde samenwerking met een zeer geloofwaardig, wereldwijd gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf en dienstverlener in de gezondheidszorg als partner steunen. Dit voorgestelde partnerschap dat nog altijd het potentieel heeft om de organisatie om te vormen, zou Nymox voor verdere achteruitgang hebben behoed.
 • De actie van het bedrijf om twee bestuursleden te ontslaan heeft 51% van de stemmen opgeleverd. Dit is een wettelijke voorwaarde. Het ontslag van de heer Lanham en de heer Cutler uit de raad van bestuur wordt aangevochten omdat de aandeelhouders die de 51% vertegenwoordigen een verklaring van TPS Thayer, de accountants van het bedrijf, moeten overleggen, waarin de juistheid en integriteit van de uitgebrachte 51% steun wordt bewezen. Tot op heden is dit nog niet gebeurd.
 • De bespreking van de voorgestelde transactie door de raad van bestuur kan niet als "grondig" worden bestempeld. Maar één bestuurslid was van de deal op de hoogte en naar onze mening zonder de juiste details te kennen. Dit blijkt uit het laatste bericht waarin de beweringen over de schuldstructuur geen getrouwe weergave zijn van de geboden voorwaarden bij non-recourse werkkapitaalfinanciering. Het aanbod van de potentiële partner om de transactie aan de raad van bestuur en de belangrijkste aandeelhouders voor te leggen en te verzekeren dat de intenties en voordelen van de voorgestelde samenwerking duidelijk worden gepresenteerd, is tot op heden door de leden van de raad van bestuur geweigerd. De Commissie daagt het bestuur uit om in de nabije toekomst een vergadering met de partner te beleggen om een positief traject voorwaarts te bespreken.
 • De gegevens over de uitgifte van gewone aandelen die het bedrijf presenteert zijn volledig onjuist. De betrokken partner in de voorgestelde relatie constateert een groot verloop onder het personeel en het management van Nymox. Door USD $ 12,5 miljoen dollar aan non-recourse fondsen in te brengen, heeft zij een stabiel, gemotiveerd en rationeel directieteam en bestuur voor ogen waar zij mee kan samenwerken en succes creëren.
 • Lanham beschikt momenteel over één miljoen aandelen en zou nog eens twee miljoen aandelen ontvangen. Dr. Paul Averback (de huidige CEO van Nymox) beloofde hem echter 300.000 aandelen per jaar negen jaar lang. Gedurende slechts twee van de negen jaar werden aandelen uitgegeven.
 • Riley zou 3 miljoen aandelen ontvangen.
 • Dit zou Lanham en Riley tussen de 2-3% van het aandelenkapitaal geven. Dit is standaard voor directeuren die in deze startende bedrijven salarissen onder de marktwaarde ontvangen. Het creëert stabiliteit op de lange termijn en motiveert het leidinggevende team om belangrijke mijlpalen en doelen te bereiken bij het op de markt brengen van het bedrijf. Op zijn beurt beloont dit ook de lang gekwelde aandeelhouders met hogere aandelenkoersen die gepaard gaan met dividenduitkeringen zodra er inkomsten worden gegenereerd.
 • Al jarenlang - en nog steeds - geeft Dr. Averback 250.000 aandelen per maand aan zichzelf uit (1% van het aandelenkapitaal van het bedrijf elk kwartaal, of 4% per jaar als een antiverwateringsmaatregel, naast een jaarsalaris van USD $ 660.000 gedurende vele jaren). Alle details zijn openbare informatie in de SEC-dossiers en worden vermeld in de chatrooms. Er bestaat veel commentaar op het leiderschap en hierdoor heeft de gewone aandeelhouder, groot en klein, zich van het bedrijf gedistantieerd.
 • Partners die andere bedrijven ondersteunen met aanzienlijk kapitaal zonder tegenprestatie en miljoenen dollars aan diensten die worden terugverdiend bij succesvolle lanceringen, vragen meestal om een zetel in de raad van bestuur, hoewel hierover kan worden onderhandeld. Bestuurslid Robinson investeerde een kleiner bedrag, ontving aandelen en een bestuurszetel.
 • Goede corporate governance begint met een professionele samenstelling van de raad van bestuur die zijn fiduciaire plichten vervult en respect toont voor aandeelhouders.
 • Dr. Averback heeft tijdens de besprekingen met de partner en zoals blijkt uit het laatste persbericht laten zien dat hij het verschil tussen schuld en werkkapitaal niet begrijpt. Het voorgestelde partnerschap omvatte USD $ 12,5 miljoen aan non-recourse financiering. Dit bedrag zou extra gestort kapitaal zijn en worden geboekt als de terugbetaling van de FDA, ontvangen na de mislukte indiening voor goedkeuring op de Amerikaanse markt.
 • Bestuurslid Robinson heeft een schuldovereenkomst gesloten die in de balans is opgenomen tegen een rente van 10% voor een lening van USD $1 miljoen die op de balans van Nymox staat. Het is niet duidelijk of de passiva een doorlopend financieringsmechanisme voor het bedrijf zullen zijn, aangezien er voor Dr. Averback in eerste instantie geen verwatering optreedt door de schuldtransacties. Over Robinsons schuldfaciliteit is geen dossier ingediend bij de SEC en er is ook geen persbericht uitgebracht.
 • Zal Robinson aandelen aangeboden krijgen omdat het bedrijf de schuld of de rente niet kan terugbetalen omdat het volgend jaar geen inkomsten verwacht? Geeft bestuurslid Robinson de voorkeur aan zijn schuldlijnen op korte termijn met een hoge rente, versus een non-recourse werkkapitaalinvestering die het bedrijf niet alleen voor twee jaar zal financieren tegen de huidige burn rate, maar die ook gepaard gaat met service en expertise die wordt toegezegd en ingezet om marktgoedkeuringen en succesvolle marktintroducties voor Nymox te garanderen?
 • Dr. Averback woont al meer dan drie jaar geen enkele vergadering van de raad van bestuur of jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bij, hoewel het uitvoerend management hem hiertoe herhaaldelijk heeft aangemoedigd en hierom heeft verzocht.
 • Helaas is de huidige leiding van Nymox niet in staat om deze deal te begrijpen en heeft ze voortdurend feiten verkeerd voorgesteld, zoals blijkt uit de onjuiste voorstelling van zaken door Dr. Averback in het recente persbericht.
 • In het voorstel staat nergens dat er 18 miljoen aandelen zouden worden uitgegeven aan Lanham en Riley. Dit is een flagrant onjuiste bewering en geeft aan hoe ver de persoon die de bewering doet, van de economische realiteit afstaat.
 • De potentiële zakenpartner ging akkoord met het kopen van 500.000 aandelen tegen USD $ 2 om te proberen de beursnotering van Nymox op de NASDAQ te behouden. De potentiële partner handelde te goeder trouw en ten voordele van Nymox, en had niet de intentie om aandelen te bezitten of het bestuur over te nemen. Dr. Averback wist niet dat eigen aandelen boven de marktprijs kunnen worden verkocht.

De Commissie is van mening dat de kernvraag is in hoeverre deze lasterlijke en lasterlijke onjuiste voorstellingen van zaken met betrekking tot Nymox en opgenomen in het recente persbericht relevant zijn voor de kansen van Nymox op een zeer aantrekkelijk voorstel om aandeelhouderswaarde op te bouwen en te groeien? Dit geldt niet alleen voor de financiering, maar ook voor het verkrijgen van de dwingend noodzakelijke expertise om een gezondheidszorgbedrijf en een therapie in Europa te lanceren, na het mislukken van de FDA-aanvraag.

Over The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (CRNSV)

CRNSV is opgericht door het voormalig management van NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-Q") met als doel de aandeelhouderswaarde van NYMOX (het Bedrijf) te herstellen. CRNSV is vastbesloten om de sterke daling en volatiliteit van de aandelenkoers te boven te komen na de rampzalige beslissing van de NASDAQ om de beursnotering te schrappen. CRNSV heeft weerleggingsbrieven naar alle aandeelhouders van het bedrijf gestuurd en blijft de nadruk leggen op het gebrek aan leiderschap van het bedrijf, haar onvermogen om het potentieel voor waardevolle en veelbelovende resultaten te realiseren aan de hand van de relatie met een gerenommeerd bedrijf op het gebied van gezondheidszorg en gespecialiseerde farmaceutische oplossingen en dat over de expertise beschikt om het BPH-product (benigne prostaathyperplasie) van de onderneming op de markt te brengen, en het ontbreken van een oplossing of plan van Nymox voor financieel herstel van aandeelhouderswaarde. Het hoofdkantoor is gevestigd in Carson City, Nevada, met kantoren in Londen. CRNSV-documenten zijn beschikbaar op https://www.crnsv.com/

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Chris Riley
info@crnsv.com

Contacts

Chris Riley
info@crnsv.com