Společnost U. S. Steel potvrzuje přijetí nevyžádaných nabídek od společnosti Cleveland-Cliffs a několika dalších stran; znovu potvrzuje proces strategického hodnocení konkurence s cílem maximalizovat hodnotu pro akcionáře

  • Společnost Cleveland-Cliffs odmítla umožnit standardní postup při posouzení své nabídky
  • Společnost opakovaně vyzývá Cleveland-Cliffs k účasti na strategickém přezkumu

PITTSBURGH--()--Společnost United States Steel Corporation (NYSE: X) (dále jen „U. S. Steel“ nebo „Společnost“) dnes potvrdila, že vyzvala společnost Cleveland-Cliffs Inc. (dále jen „společnost Cleveland-Cliffs“) k účasti na svém dříve oznámeném strategického přezkumu. Společnost již dříve zveřejnila, že za pomoci externích finančních a právních poradců zahájila formální proces přezkoumání s cílem vyhodnotit strategické alternativy pro společnost poté, co obdržela několik nevyžádaných návrhů, od převzetí určitých výrobních prostředků až po posouzení celé Společnosti.

Společnost obdržela nevyžádanou nabídku společnosti Cleveland-Cliffs na koupi všech akcií společnosti U. S. Steel v oběhu. Jak je uvedeno v níže uvedeném dopise, společnost U. S. Steel nebyla schopna návrh řádně vyhodnotit, protože společnost Cleveland-Cliffs se odmítla zapojit do nezbytného a obvyklého procesu za účelem posouzení tržní hodnoty a jistoty, pokud společnost U. S. Steel nebude předem souhlasit s ekonomickými podmínkami návrhu.

Úplné znění dopisu společnosti U. S. Steel zaslaného společnosti Cleveland-Cliffs dne 13. srpna 2023 ve 12:01 východního času (ET), je uvedeno níže:

Dne 13. srpna 2023

Milý Lourenco,

píši Vám jménem společnosti United States Steel Corporation (dále jen "Společnost") v reakci na návrh společnosti Cleveland-Cliffs Inc. ze dne 28. července 2023, který byl dále aktualizován dne 11. srpna 2023. Od obdržení Vašeho původního návrhu se představenstvo Společnosti několikrát sešlo za asistence našich finančních poradců, společností Barclays a Goldman Sachs, a našich právních poradců, společností Milbank a Wachtell, aby zhodnotilo výhody a rizika Vašeho návrhu.

Na můj pokyn a na pokyn představenstva vyjádřili naši poradci ochotu uzavřít s Vámi 7. srpna 2023 Dohodu o mlčenlivosti (NDA), abychom si mohli vyjasnit několik klíčových otázek, včetně ocenění akciové složky Vašeho návrhu, regulačních rizik a načasování, jakož i výhledů propojení společností. S Vaším právním zástupcem jsme diskutovali o otázkách, které by bylo nutné lépe objasnit, abychom oba mohli náležitě posoudit antimonopolní riziko Vašeho návrhu; a přestože Váš právní zástupce souhlasil s tím, že bude nutné provést analýzu, a byl přístupný našemu návrhu, abychom na tom pracovali společně, dosud se tak nestalo. Po několika jednáních o podmínkách NDA a po zapojení našeho týmu do jednání o nich v dobré víře jsme byli šokováni, když jsme v pátek 11. srpna obdrželi dopis, v němž jste odmítl podepsat téměř dokončenou NDA, pokud nebudeme předem souhlasit s ekonomickými podmínkami Vašeho návrhu.

Jak jistě dobře víte, naše představenstvo – ani žádné jiné představenstvo – by v souladu se svými povinnostmi při správě svěřeného majetku nemohlo souhlasit s návrhem, jehož 50 % představují Vaše akcie, aniž by provedlo důkladný a zcela obvyklý proces náležité péče, aby vyhodnotilo rizika a potenciální klady a zápory spojené s transakcí, včetně akciové složky. Jiný postup by se rovnal přijetí ceny, aniž byste věděli, co ve skutečnosti představuje. Naše představenstvo by také nemohlo souhlasit s Vaší „základní cenou“ bez příslušného projednání – na základě NDA – týkajícího se podílu společnosti U. S. Steel na hodnotě spojených podniků. Tlačit na naše představenstvo, aby tak učinilo, je v podstatě požadavek, aby porušilo své povinnosti při správě svěřeného majektu.

Společnost pod vedením představenstva a řídícího týmu dosáhla významného pokroku v přeměně společnosti na celosvětově konkurenceschopného výrobce oceli Best for All®, který se orientuje na zákazníky, pokračuje v dosahování vítězství na strategických trzích, snižuje křivku nákladů a zvyšuje křivku talentů. Tato osvědčená strategie poskytla zákazníkům výnosná ocelářská řešení pro lidi a planetu a zároveň odměnila naše akcionáře. V tuto chvíli nemůžeme určit, zda váš nevyžádaný návrh řádně odráží plnou a spravedlivou hodnotu Společnosti.

Ze všech výše uvedených důvodů nemá správní rada jinou možnost než Váš nepřiměřený návrh zamítnout.

Představenstvo společnosti U. S. Steel je i nadále odhodláno maximalizovat hodnotu pro akcionáře a za tímto účelem se rozhodlo zahájit formální přezkumný proces za účelem vyhodnocení strategických alternativ. Pokud se chcete do tohoto procesu zapojit, vyzýváme vás, abyste se obrátili na naše finanční a právní zástupce, a uvítáme vaši účast v tomto procesu.

S úctou,

David Burritt

Prezident a generální ředitel

Poradci

Společnosti Barclays Capital Inc. a Goldman Sachs & Co. LLC působí jako finanční poradci společnosti U. S. Steel. Jako právní poradci působí společnosti Milbank LLP a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Společnost United States Steel Corporation byla založena v roce 1901 a je předním výrobcem oceli. Díky neustálému zaměření na bezpečnost a strategii Best for All®, která je orientovaná na zákazníka, společnost U. S. Steel a její zainteresované strany usilují o bezpečnější a udržitelnější budoucnost. Vzhledem k obnovenému důrazu na inovace poskytuje společnost U. S. Steel služby v oblasti automobilového průmyslu, stavebnictví, výroby spotřebičů, energetiky, kontejnerů a obalů, a to prostřednictvím výrobků z oceli s vysokou přidanou hodnotou, jako je například patentovaná vyspělá vysokopevnostní ocel XG3® společnosti U. S. Steel. Společnost rovněž udržuje konkurenčně výhodnou produkci železné rudy a má roční kapacitu výroby surové oceli 22,4 milionu tun netto. Společnost U. S. Steel má sídlo v Pittsburghu v Pensylvánii a provozuje světově uznávané závody po celých Spojených státech a ve střední Evropě. Další informace jsou k dispozici na adrese www.ussteel.com.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍ

Tato tisková zpráva obsahuje informace, které mohou představovat „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění a § 21E zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934 v platném znění. Máme v úmyslu, aby se na tato výhledová prohlášení vztahovala ustanovení o „bezpečném přístavu“ v případě výhledových prohlášení uvedených v těchto oddílech. Obecně jsme taková výhledová prohlášení označili slovy „věříme“, „očekáváme“, „zamýšlíme“, „odhadujeme“, „předpokládáme“, „navrhujeme“, „cílíme“, „předpovídáme“, „usilujeme“, „měli bychom“, „plánujeme“, „cíl“, „budoucnost“, „bude“, „může“ a podobnými výrazy nebo použitím budoucích dat. Absence těchto slov nebo podobných výrazů však neznamená, že se nejedná o výhledové prohlášení. Výhledová prohlášení nejsou historickými fakty, ale představují pouze přesvědčení Společnosti o budoucích událostech, z nichž mnohé jsou ze své podstaty nejisté a mimo kontrolu Společnosti. Je možné, že skutečné výsledky, finanční situace a vývoj Společnosti se mohou lišit, a to možná i podstatně, od předpokládaných výsledků, vývoje a finanční situace uvedených v těchto výhledových prohlášeních. Vedení Společnosti je přesvědčeno, že tato výhledová prohlášení jsou přiměřená v době, kdy jsou učiněna. Je však třeba dbát opatrnosti a na takováto výhledová prohlášení se příliš nespoléhat, protože tato prohlášení jsou poplatná pouze k datu, kdy byla učiněna. Naše Společnost se nezavazuje veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jiným způsobem, s výjimkou případů, které vyžaduje zákon. Výhledová prohlášení navíc podléhají určitým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od historických zkušeností naší Společnosti a našich současných očekávání či prognóz. Tato rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné to, zda bude dosaženo cílů procesu přezkumu strategických alternativ; podmínky, strukturu, přínosy a náklady jakékoli strategické transakce; načasování jakékoli transakce, a zda bude jakákoli transakce vůbec uskutečněna; riziko, že přezkum strategických alternativ a jeho oznámení by mohly mít nepříznivý vliv na schopnost Společnosti udržet si zákazníky, udržet a zaměstnávat klíčové pracovníky a udržet vztahy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, akcionáři a ostatní obchodní vztahy a na její provozní výsledky a podnikání obecně; riziko, že přezkum strategických alternativ odvede pozornost a odčerpá čas vedení společnosti, riziko neočekávaných nákladů nebo výdajů vyplývajících z přezkumu, riziko jakéhokoli soudního sporu souvisejícího s přezkumem; a rizika a nejistoty popsané v „bodě 1A. Rizikové faktory“ naší výroční zprávy na formuláři 10-K za rok končící dnem 31. prosince 2022 a ta, která jsou čas od času popsána v našich budoucích zprávách podávaných Komisi pro cenné papíry a burzu.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Contacts

Tara Carraro
Senior Vice President, Chief Communications Officer
T- 412-433-1300
E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
T- 212-355-4449

Kevin Lewis
Vice President
Finance
T- 412-433-6935
E- klewis@uss.com

Contacts

Tara Carraro
Senior Vice President, Chief Communications Officer
T- 412-433-1300
E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
T- 212-355-4449

Kevin Lewis
Vice President
Finance
T- 412-433-6935
E- klewis@uss.com