U.S. Food and Drug Administration keurt Gilead’s enkel-tabletregime Genvoya® (elvitegravir, cobicistat, emtricitabine en tenofovir alafenamide) voor hiv-1-infectie goed

– Gilead’s eerste op TAF gebaseerde regime laat hoge werkzaamheid zien met verbeterde nier- en botparameters vergeleken met op TDF gebaseerde regimes –

FOSTER CITY, Californië--()--Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) heeft vandaag bekendgemaakt dat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) Genvoya® (elvitegravir 150 mg/cobicistat 150 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir alafenamide 10 mg of E/C/F/TAF) heeft goedgekeurd voor de behandeling van hiv-1-infectie. Genvoya is het eerste op TAF gebaseerde regime dat goedkeuring heeft verkregen van de FDA.

Genvoya is geïndiceerd als volledig regime voor de behandeling van hiv-1-infectie bij volwassen patiënten en kinderen van 12 jaar en ouder die geen antiretrovirale behandelingsvoorgeschiedenis hebben of ter vervanging van het huidige antiretrovirale regime bij personen met virologische onderdrukking (hiv-1 RNA-niveaus van minder dan 50 kopieën per ml) op een stabiel antiretroviraal regime gedurende minimaal zes maanden, zonder voorgeschiedenis van behandelingsfalen en zonder bekende substituties die geassocieerd worden met resistentie tegen de specifieke bestanddelen van Genvoya. Bij patiënten met een geschatte creatinineklaring van hoger of gelijk aan 30 ml per minuut is geen dosisaanpassing van Genvoya vereist.

Genvoya heeft een omkaderde waarschuwing in het geneesmiddeletiket wat betreft de risico's op lactaatacidose/ernstige hepatomegalie met steatose en na behandeling acute exacerbatie van hepatitis B. Verdere belangrijke veiligheidsinformatie, bijwerkingen en geneesmiddelinteracties worden hieronder weergegeven.

Foto's en multimedia gallery zijn beschikbaar op www.GileadHIVMedia.com.

TAF is een nieuwe gerichte prodrug die in klinisch onderzoek in combinatie met andere antiretrovirale middelen hoge antivirale werkzaamheid liet zien bij een dosis die minder dan een tiende is van de dosis van Viread® (tenofovirdisoproxilfumaraat, TDF) van Gilead, evenals verbetering in de surrogaatlaboratoriummarkers van nier- en botveiligheid in vergelijking met TDF. Gegevens laten zien dat omdat TAF doeltreffender dan TDF cellen binnengaat, waaronder met hiv geïnfecteerde cellen, het in een lagere dosis kan worden gegeven en is er 91 procent minder tenofovir in de bloedbaan.

“Omdat de populatie hiv-patiënten ouder wordt bestaat er een verhoogd risico op de ontwikkeling van leeftijd- en behandelingsgebonden co-morbiditeiten, waaronder lage botmineraaldichtheid en nierbeschadiging. Dit is een gevolg van de combinatie van hiv-infectie, antiretrovirale behandelingen en het natuurlijke verouderingsproces,” aldus David Wohl, MD, Associate Professor of Medicine, Division of Infectious Diseases, University of North Carolina te Chapel Hill en hoofdauteur van de werkzaamheidsanalyse van Genvoya. “Gegeven de aangetoonde werkzaamheid en het veiligheidsprofiel betekent Genvoya een belangrijke behandelingsoptie voor een scala van patiënten die nieuw zijn voor therapie of die er voor kiezen naar een andere behandeling om te schakelen.”

Genvoya werd onderzocht in een fase-3 klinisch programma bij meer dan 3.500 patiënten in 21 landen, waaronder niet eerder behandelde, virologisch onderdrukte patiënten, patiënten met nierbeschadiging en adolescenten. De goedkeuring wordt ondersteund door gegevens na 48 weken onderzoek van twee dubbelblinde fase 3-onderzoeken (Studies 104 en 111) onder 1.733 niet eerder behandelde patiënten waarbij het regime voldeed aan het primaire doel van niet-inferioriteit vergeleken met Stribild® (elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabine 200 mg en tenofovirdisoproxilfumaraat 300 mg of E/C/F/TDF). In de gecombineerde analyse van de onderzoeken had 92,4 procent van de Genvoya-patiënten en 90,4 procent van de Stribild-patiënten in week 48 een hiv-1 RNA-niveau van minder dan 50 kopieën/ml. Testen van bepaalde nier- en botlaboratoriumparameters waren ook gunstiger voor Genvoya dan voor Stribild.

Daarnaast werd de goedkeuring ondersteund door een fase-3-onderzoek (Studie 109) dat Genvoya beoordeelt bij virologisch onderdrukte patiënten die overschakelden van op TDF gebaseerde regimes. Het onderzoek schreef 1.436 proefpersonen in en 1.196 hadden het tijdstip van 48 weken bereikt ten tijde van de indiening. Bij deze patiënten werd Genvoya statistisch niet inferieur bevonden aan de op TDF gebaseerde regimes gebaseerd op de percentages patiënten met hiv-1 RNA-niveaus lager dan 50 kopieën/ml in week 48. Patiënten die Genvoya kregen lieten ook verbeteringen zien in bepaalde bot- en nierlaboratoriumparameters vergeleken met patiënten die werden behandeld met de op TDF gebaseerde regimes. Ten slotte werd de goedkeuring ondersteund door gegevens uit fase-3-onderzoeken die Genvoya evalueerden bij adolescenten en patiënten met lichte tot matige nierinsufficiëntie.

“Terwijl er buitengewone vooruitgang is geboekt op het gebied van hiv, is er nog steeds een behoefte aan nieuwe behandelingsopties die de gezondheid van mensen helpen verbeteren als zij ouder worden met de ziekte,” aldus John C. Martin, PhD, Chairman en Chief Executive Officer, Gilead Sciences. “Gilead heeft zich gedurende meer dan 25 jaar ingezet om het traject van hiv-behandeling te veranderen en wij zijn nu verheugd Genvoya te introduceren, het eerste in een reeks van op TAF gebaseerde producten die de potentie hebben de langetermijnbehandeling van hiv vooruit te brengen.”

Momenteel zijn twee andere op TAF gebaseerde regimes onder beoordeling van de FDA. Het eerste regime is een onderzoeks-, vastedosiscombinatie van emtricitabine 200 mg en tenofovir alafenamide 25 of 10 mg (F/TAF) voor gebruik in combinatie met andere antiretrovirale middelen. Het tweede is een onderzoeksregime van eenmaal daags een enkel tablet, dat emtricitabine 200 mg, tenofovir alafenamide 25 mg en rilpivirine 25 mg (R/F/TAF) combineert. Emtricitabine en tenofovir alafenamide zijn van Gilead en rilpivirine is van Janssen Sciences Ireland UC, één van de Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson.

F/TAF en R/FTAF zijn onderzoeksproducten en er is niet aangetoond dat zij veilig en werkzaam zijn.

Genvoya geneest hiv-infectie of aids niet.

Hulpprogramma's voor patiënten

Het Amerikaanse 'Advancing Access ® '-programma van Gilead helpt patiënten in de Verenigde Staten die niet zijn verzekerd of zijn onderverzekerd of die financiële hulp nodig hebben bij het betalen van hun geneesmiddelen, waaronder Genvoya.

Het programma biedt ondersteuningsdiensten voor patiënten en zorgverleners, waaronder:

 • Toegang tot adviseurs om patiënten en hun zorgverleners te helpen met verzekeringgerelateerde behoeften, waaronder het identificeren van dekkingsmogelijkheden.
 • Het 'Advancing Access Copay Coupon Program', dat gedeeltelijke betaling biedt voor daarvoor in aanmerking komende patiënten met een particuliere verzekering die ondersteuning nodig hebben om de contante kosten voor geneesmiddelen te kunnen betalen.
 • Het 'Advancing Access Patient Assistance Program' en 'Truvada Medication Assistance Program', dat geneesmiddelen van Gilead kostenloos zal verschaffen aan daarvoor in aanmerking komende patiënten die geen andere verzekeringsoptie hebben.

Daarnaast werkt Gilead nauw samen met de ADAP Crisis Task Force, zoals het bedrijf ook heeft gedaan bij al haar andere hiv-geneesmiddelen, om korting te geven voor AIDS Drug Assistance Programma's (ADAP's) van de overheid, die helpen bij het toegankelijk maken van Genvoya voor patiënten die hun medicijnen krijgen via deze programma's.

Informatie over hoe één van deze vormen van hulp aan te vragen kan worden gevonden op www.GileadAdvancingAccess.com of door 1-800-226-2056 te bellen tussen 9:00 en 20:00 (Eastern).

Belangrijke veiligheidsinformatie voor de VS voor Genvoya

OMKADERDE WAARSCHUWING: LACTAATACIDOSE/ERNSTIGE HEPATOMEGALIE MET STEATOSE en ACUTE EXACERBATIE VAN HEPATITIS B NA BEHANDELING

 • Lactaatacidose en ernstige hepatomegalie met steatose, waaronder fatale gevallen, zijn gemeld bij het gebruik van nucleoside-analogen in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen.
 • Genvoya is niet goedgekeurd voor de behandeling van chronische hepatitis-B-virusinfectie (HBV) en de veiligheid en werkzaamheid van Genvoya zijn niet vastgesteld bij patiënten die geïnfecteerd zijn met zowel hiv-1 als HBV. Ernstige acute exacerbaties van hepatitis B zijn gemeld bij patiënten die gelijktijdig zijn geïnfecteerd met hiv-1 en HBV en die zijn gestopt met emtricitabine- of tenofovirdisoproxilfumaraat bevattende producten en zouden kunnen optreden bij Genvoya. De leverfunctie moet nauwgezet worden gecontroleerd, met zowel klinische als laboratorium-follow-up, gedurende ten minste enkele maanden bij patiënten die gelijktijdig zijn geïnfecteerd met zowel hiv-1 als HBV en die stoppen met Genvoya. Indien aangewezen, zou starten met anti-hepatitis-B-therapie gerechtvaardigd kunnen zijn.

Contra-indicaties

 • Gelijktijdige toediening: Niet gebruiken met geneesmiddelen die in hoge mate afhankelijk zijn van CYP3A voor de klaring en waarmee verhoogde plasmaconcentraties zijn geassocieerd met ernstige en/of levensbedreigende voorvallen. Niet te gebruiken met geneesmiddelen die sterk CYP3A induceren omdat dit kan leiden tot een verlies van werkzaamheid en een mogelijke resistentie voor Genvoya. Gebruik met de volgende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd: fenobarbital, fenytoïne, rifampine, dihydroergotamine, ergotamine, methylergonovine, cisapride, lovastatine, simvastatine, pimozide, sildenafil voor pulmonale arteriële hypertensie, triazolam, oraal midazolam en sint-janskruid.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Andere antiretrovirale producten: Niet gelijktijdig toedienen met andere antiretrovirale producten, waaronder producten die een van dezelfde actieve bestanddelen bevatten: tenofovirdisoproxilfumaraat, lamivudine, ritonavir of adefovir dipivoxil.
 • Geneesmiddelinteracties: Zie de rubrieken contra-indicaties en geneesmiddelinteracties. Overweeg de mogelijkheid van geneesmiddelinteracties voorafgaand aan en tijdens Genvoya-therapie en controleer op bijwerkingen.
 • Vetherdistributie en ophoping van lichaamsvet is waargenomen bij patiënten die antiretrovirale therapie kregen.
 • Immuunreconstitutiesyndroom, waaronder het optreden van auto-immuunziekten met variabele latentie, zijn gemeld.
 • Voor het eerst optreden of verslechtering van nierfunctiestoornis: Gevallen van acuut nierfalen en het syndroom van Fanconi zijn gemeld bij het gebruik van tenofovir-prodrugs. In klinische onderzoeken van Genvoya hebben zich geen gevallen van Fanconi-syndroom of proximale niertubulopathie (PRT, proximal renal tubulopathy) voorgedaan. Start niet met Genvoya bij patiënten met CrCl < 30 ml/min. Patiënten met verslechterde nierfunctie en/of patiënten die nefrotoxische middelen (waaronder NSAID's) nemen, hebben een verhoogd risico op bijwerkingen die verband houden met de nieren. Stop met Genvoya bij patiënten die klinisch significante verminderingen van de nierfunctie ontwikkelen of tekenen vertonen die wijzen op Fanconi-syndroom.

  Nierfunctiemonitoring: Controleer de geschatte creatinineklaring (CrCl), urine glucose en urine eiwit bij alle patiënten vóór de start en tijdens de behandeling. Controleer daarnaast het serumfosforgehalte bij patiënten met een chronische nieraandoening. Als het serumcreatinine stijgt naar > 0,4 mg/dl vanaf de baseline, controleer dan nauwkeurig op nierveiligheid.
 • Botmineraaldichtheid (BMD) en mineralisatie: Afnames in BMD zijn gemeld bij het gebruik van tenofovir prodrugs. Het wordt aanbevolen BMD-monitoring te overwegen bij patiënten met een voorgeschiedenis van pathologische fractuur of bij patiënten die risico lopen op botverlies. Mineralisatiedefecten, waaronder PRT die verband houdt met osteomalacie, is gemeld bij het gebruik van TDF bevattende producten.

Bijwerkingen

 • Vaak voorkomende bijwerkingen van het geneesmiddel tijdens klinische studies (incidentie ≥ 5%; alle graden) waren misselijkheid (10%), diarree (7%), hoofdpijn (6%) en vermoeidheid (5%).

Geneesmiddelinteracties

 • Voorschrijfinformatie: Raadpleeg de volledige productinformatie van Genvoya voor meer informatie over contra-indicaties, waarschuwingen en belangrijke geneesmiddelinteracties, waaronder klinische opmerkingen.
 • Metabolisme: Genvoya kan de concentratie van geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden door CYP3A, CYP2D6, P-gp, BCRP, OATP1B1 of OATP1B3 verhogen. Geneesmiddelen die CYP3A, P-gp of BCRP onderdrukken kunnen de concentraties van bestanddelen van Genvoya verhogen. Geneesmiddelen die CYP3A of P-gp induceren kunnen de concentraties van bestanddelen van Genvoya doen afnemen.
 • Geneesmiddelen die de nierfunctie beïnvloeden: Gelijktijdige toediening van Genvoya met geneesmiddelen die de nierfunctie verminderen of beconcurreren voor actieve tubulaire secretie, kan de concentraties van emtricitabine en tenofovir, en het risico op bijwerkingen verhogen.

Dosering en toediening

 • Dosering: Patiënten van 12 jaar en ouder (≥ 35 kg): Eén tablet per dag, oraal ingenomen met voedsel.
 • Nierfunctiestoornis: Niet aanbevolen bij patiënten met CrCl < 30 ml/min.
 • Leverfunctiestoornis: Wordt niet aanbevolen bij patiënten met een sterk verminderde leverfunctie.
 • Tests voorafgaand aan het starten van de behandeling: Test patiënten op HBV-infectie.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Zwangerschap categorie B: Er zijn geen adequate en goed gecontroleerde onderzoeken bij zwangere vrouwen uitgevoerd. Gebruik tijdens zwangerschap alleen wanneer het mogelijke voordeel het mogelijke risico rechtvaardigt. Een antiretroviraal zwangerschapsregister is opgesteld.
 • Borstvoeding: Emtricitabine is gedetecteerd in moedermelk. Vanwege zowel de mogelijkheid van overdracht van hiv en de kans op ernstige bijwerkingen bij zuigelingen, dienen moeders te worden geïnstrueerd geen borstvoeding te geven.

Over Gilead

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen ontdekt, ontwikkelt en op de markt brengt voor medische behoeften waar nog geen oplossingen voor zijn. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg te verbeteren voor patiënten die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft bedrijven in meer dan 30 landen wereldwijd en het hoofdkantoor is gevestigd in Foster City, Californië.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, in de betekenis van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren, waaronder de mogelijkheid dat artsen het voordeel van het voorschrijven van Genvoya niet zien. Bovendien is het mogelijk dat de vergunning voor het in de handel brengen van F/TAF en R/F/TAF niet door de FDA of andere regelgevende instanties worden goedgekeurd, en dat vergunningen voor het in de handel brengen, indien verleend, aanzienlijke beperkingen kunnen hebben op het gebruik ervan. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten zoals die worden genoemd in de toekomstgerichte verklaringen. De lezer wordt gewaarschuwd zich niet te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen. Deze en andere risico's worden uitgebreid beschreven in het kwartaalverslag van Gilead op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2015, zoals ingediend bij de Amerikaanse Securities en Exchange Commission. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead momenteel beschikt en Gilead neemt geen verplichting op zich om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te actualiseren.

Volledige voorschrijfinformatie voor de VS voor Genvoya, inclusief OMKADERDE WAARSCHUWING, is beschikbaar op www.gilead.com.

De volledige voorschrijfinformatie voor de VS voor Stribild, Truvada en Viread, inclusief OMKADERDE WAARSCHUWING is beschikbaar op www.gilead.com.

Genvoya, Stribild, Truvada en Viread zijn geregistreerde handelsmerken van Gilead Sciences, Inc. of de aan haar gelieerde bedrijven.

Ga voor meer informatie over Gilead Sciences naar de website van het bedrijf: www.gilead.com, volg Gilead op Twitter (@GileadSciences) of bel Gilead Public Affairs: 1-800-GILEAD-5 of 1-650-574-3000.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders:
Patrick O’Brien, 650-522-1936
of
Media:
Ryan McKeel, 650-377-3548

Contacts

Gilead Sciences, Inc.
Investeerders:
Patrick O’Brien, 650-522-1936
of
Media:
Ryan McKeel, 650-377-3548