Wyniki najnowszego badania: dyrektorzy ds. IT i dyrektorzy ds. technicznych z Australii i Nowej Zelandii doświadczają trudności, starając się pogodzić modernizację obsługiwanych systemów z rozwojem i rentownością

Większość ankietowanych liderów prowadzących programy modernizacji systemów IT przekroczyło dostępny budżet i boryka się z opóźnieniami, a wyniki badania wskazują na jedynie „marginalne usprawnienia” dla funkcjonowania organizacji

CIOs and CTOs Across Australia and New Zealand Struggle Balancing IT Modernization Efforts with Business Growth and Profitability, According to New Survey (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj wyniki zawarte w raporcie z ankiety Tech Research Asia pt. „Operational Excellence is a Key Part of System Modernisation” (Doskonałość operacyjna jako kluczowy element modernizacji systemów), w którym przeanalizowano wyzwania, możliwości i priorytety uwzględniane przez dyrektorów ds. IT i dyrektorów ds. technicznych podczas modernizacji posiadanych systemów. Sponsorowane przez Rimini Street badanie zostało przeprowadzone w gronie ponad 300 dyrektorów ds. doświadczeń z sektorów sprzedaży detalicznej, produkcji, budownictwa, bankowości, podróży i hotelarstwa/gastronomii, telekomunikacji oraz usług publicznych w Australii i Nowej Zelandii.

Ankieta zwraca uwagę na równowagę, jaką kierownicy działów IT muszą osiągnąć pomiędzy staraniami na rzecz modernizacji a realizacją szerszych celów biznesowych, takich jak rentowność, wzrost, kontrola kosztów i zarządzanie personelem. Większość ankietowanych dostrzega jedynie marginalne usprawnienia dla swojej organizacji w następstwie dokonanych zmian, a wielu z trudnością znajduje uzasadnienie i zwrot z inwestycji wysiłków związanych z modernizacją.

– Jeśli chodzi o programy modernizacyjne, z badań wynika, że istnieje spore pole do poprawy, a wiele firm uważa, że mogą (i powinny) osiągnąć wyższy zwrot z inwestycji w podstawowe systemy – powiedział David Rowe, wiceprezes wykonawczy ds. globalnej transformacji i dyrektor ds. produktu w Rimini Street. – Plany działania w zakresie systemów oprogramowania dla firm są realizowane pod dyktando dostawców, pozostawiając niewielkie pole manewru dla organizacji, które je realizują. Powoli się to zmienia i widzimy, że coraz więcej liderów decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce, aby osiągnąć lepsze wyniki, optymalizując istniejące systemy dostosowane do celów danej organizacji, dokonując innowacji w obszarach niszowych oraz zlecając usługi konserwacji i wsparcia podmiotom zewnętrznym.

Wyniki ankiety wskazują, że organizacje zmagają się z realizacją wizji dotyczącej cyfrowej transformacji, harmonogramem modernizacji posiadanych systemów IT i dostępnym budżetem, a także wypracowaniem wyższego zwrotu z inwestycji

Oto najważniejsze ustalenia z przeprowadzonego badania:

  • 98% respondentów realizuje proces cyfrowej transformacji (DX), lecz wielu organizacjom brakuje kompleksowej wizji ich cyfrowej przyszłości, co prowadzi do „zmęczenia procesem DX”
  • 88% respondentów prowadzi programy modernizacji systemów IT, jednak ponad połowa wspomina o opóźnieniach (61%) i przekroczeniu założonego budżetu (68%)
  • Niemal 60% respondentów twierdzi, że realizowane programy modernizacyjne zapewniają jedynie marginalne usprawnienia dla organizacji
  • 81% organizacji uważa, że hybrydowe systemy IT to kluczowe podejście do modernizacji infrastruktury informatycznej

Włączenie innowacji do zarządzania systemami IT oraz modernizacja przy wsparciu podmiotów zewnętrznych

66% respondentów wykazuje otwartość na wdrożenie innowacyjnych strategii w zakresie zarządzania środowiskiem IT lub jego modernizacji, lecz obecna koncentracja na zwiększaniu marży zysku i doskonałości operacyjnej może skłaniać organizacje do pomijania wysiłków na rzecz innowacji na liście priorytetów.

Oto trzy najważniejsze priorytety dyrektorów ds. IT i dyrektorów ds. technicznych w obszarze zarządzania infrastrukturą informatyczną na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy:

  1. Modernizacja podstawowych systemów w celu zwiększenia wydajności, poprawy efektywności i obniżenia kosztów zarządzania
  2. Zachowanie sprawności istniejących systemów informatycznych
  3. Zarządzanie ograniczonym budżetem na IT

Aby osiągnąć te priorytety, kierownicy muszą w większym stopniu skoncentrować się na obszarach, którym brakuje efektywności w organizacji. Ankietowani kierownicy działów IT uważają, że tracą średnio 144 godziny pracy w tygodniu na zarządzanie aspektami o niskiej wartości lub wykonywanie czynności związanych z konserwacją podstawowych systemów informatycznych. Jest to newralgiczny obszar, w którym kierownictwo może współpracować z kluczowymi interesariuszami i dostawcami zewnętrznego wsparcia IT w celu wyeliminowania marnotrawstwa dzięki uproszczeniu procesów i uwolnieniu zasobów.

Dwoma czynnikami uznanymi za mające największy wpływ są „inflacja/koszt kapitału” oraz „znalezienie/zatrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników”. Nawet 60% respondentów nie jest w pełni zadowolonych z głównego dostawcy systemu operacyjnego/podstawowego systemu informatycznego, dlatego organizacje powinny rozważyć nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które pomogą im ustabilizować i zoptymalizować aktualnie obsługiwane systemy, a także zapewnią strategie i plany działania, by w uporządkowany sposób przeprowadzić niezbędne modernizacje. Pozwoli to przedsiębiorstwom zyskać cenne wytyczne i wsparcie na wszystkich etapach modernizacji, umożliwiając wsparcie innowacji i przekierowanie utalentowanych pracowników na realizację strategicznych projektów, dążąc do zapewnienia zarówno wzrostu, jak i rentowności.

Pełny, kompleksowy raport z badania pt. „Operational Excellence is a Key Part of System Modernisation” można znaleźć tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5300 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym naszą zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com