Sunway Group wybiera wsparcie w zakresie oprogramowania i usługi zarządzane Rimini Street w celu sfinansowania projektów AI i CX oraz zaangażowania w nie pracowników

Dzięki znacznym oszczędnościom i optymalizacji zasobów informatycznych malezyjski konglomerat przekierowuje zasoby kadrowe, czas i pieniądze na realizację inicjatyw w zakresie cyfrowej transformacji

Sunway Group Selects Rimini Street’s Software Support and Managed Services to Fund and Staff AI and CX Projects (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że podmiot Sunway Group, wiodący konglomerat z Malezji, wybrał Rimini ONE™, niezwykle funkcjonalne połączenie usług Rimini Support™ i Rimini Manage™ oferowanych przez Rimini Street, w celu usprawnienia wsparcia i zwiększenia zdolności w zakresie oprogramowania, optymalizacji wydatków na IT i przekierowania zasobów, aby zaangażować je w realizację strategicznych projektów z dziedziny cyfrowej transformacji.

– Rimini Street umożliwiła nam przyspieszenie wdrażania rozwiązań cyfrowych, zapewniając oszczędności, które zainwestowaliśmy w kolejne inicjatywy technologiczne. Firma wyszła naprzeciw naszym potrzebom w zakresie wsparcia systemowego i pozwoliła nam bez obaw poświęcić uwagę rozpatrywaniu nowych możliwości, ponieważ wiemy, że zawsze możemy liczyć na wsparcie Rimini Street – powiedział Kevin Khoo, dyrektor ds. systemów informatycznych w Sunway.

Sunway zyskuje w Rimini Street zaufanego partnera w zakresie IT, który przyczynia się do jej rozwoju

Na początku 2000 roku Sunway wybrała JD Edwards jako główny system ERP, który wdrożyła we wszystkich 13 jednostkach należących do konglomeratu obejmującego m.in. sektory budownictwa, nieruchomości, opieki zdrowotnej, rozrywki, hotelarstwa i gastronomii oraz funduszy inwestycyjnych REIT.

– Dzięki JD Edwards mogliśmy z łatwością spersonalizować rozwiązanie tak, aby odpowiadało potrzebom naszej organizacji. Wprowadziliśmy do systemu nasze najlepsze praktyki i stworzyliśmy centrum doskonałości, które umożliwia nam samodzielne wdrażanie wielu personalizacji do systemu JD Edwards – powiedział Khoo. – Jednak gdy przyszedł czas na aktualizację oprogramowania proces okazał się kosztowny, nie tylko pod względem kwoty, ale również czasu przestoju związanego z przeprowadzeniem aktualizacji oraz zaangażowania pracowników w przedsięwzięcie, które obejmuje wdrożenie, fazę testów oraz wsparcie po przeprowadzeniu aktualizacji.

– Pracownicy odpowiedzialni za aktualizację mogli w tym czasie wykonywać istotniejsze zadania. Grupa pragnie zaangażować się w szereg inicjatyw cyfrowych, jednak ze względu na zablokowanie zasobów w procesie aktualizacji, ostatecznie przedsięwzięcia raz po raz schodzą na dalszy plan – dodaje.

Kolejnym wyzwaniem napotkanym przez zespół kierowany przez Khoo były trudności w uzyskaniu wsparcia od Oracle w przypadku problemów krytycznych. Khoo wspomina: „Nasz zespół pracował bez wytchnienia, rozwiązując kolejne incydenty, a i tak koniec końców zmuszony był do oczekiwania. Oracle zwykle nie udziela wsparcia w zakresie personalizacji, dlatego wkrótce pojawiają się pytania, czy dane zadanie należy do ich zakresu, czy też może powinniśmy się tym zająć sami”.

Jak wskazuje Khoo, po rozmowie z wieloma klientami Rimini Street, którzy nie szczędzili jej pochwał, najpierw zdecydowano się na rozwiązanie Rimini Support, potem – widząc jego skuteczność i wartość dodaną – dodano również Rimini Manage.

Od czasu wyboru Rimini Street jako zaufanego partnera IT Sunway cieszy się wieloma korzyściami, takimi jak:

  • bezpośredni dostęp do konkretnego, dedykowanego głównego inżyniera wsparcia (PSE) wspieranego wiedzą i doświadczeniem setek inżynierów z całego świata
  • specjalistyczne wsparcie i zarządzanie oprogramowaniem, w tym nieodpłatne wsparcie w zakresie personalizacji
  • gwarantowane dodatkowe 15 lat korzystania ze stabilnej, rzetelnej i zgodnej z przepisami inwestycji w ERP
  • oszczędność rocznych opłat z tytułu wsparcia rzędu 50% oraz całkowitych kosztów wsparcia nawet do 90%

– Oszczędności zapewnione przez Rimini Street umożliwiły nam dokonanie inwestycji w innowacje, zwłaszcza w obszarze AI. Każdy zaoszczędzony dolar został ponownie zainwestowany we wdrażanie strategicznych technologii odpowiadających najważniejszym celom naszej organizacji – powiedział Khoo. – Bez wsparcia Rimini wciąż wiele projektów pozostawałoby jedynie na etapie propozycji. Zamiast tego zyskaliśmy możliwość rozpoczęcie prac nad projektami w dziedzinie AI i innymi istotnymi inicjatywami technologicznymi, które będą miały zasadnicze znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej i zapewniania klientom doskonałego doświadczenia w przyszłości.

Poznaj więcej szczegółów na temat ścieżki partnerstwa Sunway Group z Rimini Street w służbie innowacji tutaj.

pełne portfolio oferowanych przez Rimini Street ultraresponsywnych, cieszących się zaufaniem i sprawdzonych usług wsparcia, usług zarządzanych, bezpieczeństwa, integracji, obserwowalności, usług specjalistycznych oraz kompleksowych rozwiązań outsourcingowych Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce, sprzyjających osiąganiu przewagi nad konkurencją, rentowności i wzrostu.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 maja 2024 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com