Pacific Healthcare Group wybiera usługi Rimini Street, pragnąc wydłużyć okres eksploatacji i zwiększyć wartość wysoce spersonalizowanego środowiska lokalnego Oracle

Globalna organizacja zajmująca się zarządzaniem w opiece zdrowotnej skorzysta na elastyczności, oszczędności kosztów i wysokiej jakości wsparcia dzięki wyborowi Rimini Support™ dla Oracle

Pacific Healthcare Group Selects Rimini Street to Extend the Life and Value of its Highly Customized, On-Premises Oracle Environment (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że Pacific Healthcare Group, wiodąca organizacja świadcząca usługi sprzedażowe i marketingowe na rynku opieki zdrowotnej w południowo-wschodniej Azji, wybrała rozwiązanie Rimini Support™ dla Oracle, obejmujące wsparcie w zakresie Oracle EBS, Oracle Technology i Oracle Database.

Kompleksowe usługi wysokiej jakości świadczone przez Rimini Street zapewniają Pacific Healthcare Group większą kontrolę nad kosztami i działalnością operacyjną w ramach realizacji planu działania w dziedzinie IT, uwalniając środki i zasoby, aby można je było wykorzystać do realizacji projektów z zakresu cyfrowych innowacji z myślą o zyskaniu przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju.

Pacific Healthcare Group niechętna planom dostawcy forsującym migrację do chmury

Pacific Healthcare Group z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia) zarządza sprzedażą i marketingiem na rzecz koncernów farmaceutycznych, producentów wyrobów medycznych oraz innych organizacji konsumenckich z dziedziny opieki zdrowotnej pragnących rozwijać działalność na azjatyckich rynkach. Obecnie firma reprezentuje ponad 50 marek w ponad 20 krajach i łączy 600 mln pacjentów, klientów i konsumentów z całego świata.

Od ponad dziesięciu lat Pacific Healthcare Group wykorzystuje rozwiązanie Oracle jako główny system ERP odpowiedzialny za czynności o krytycznym znaczeniu, takie jak zarządzanie zamówieniami, rozliczenia i dystrybucja w ramach wysoce spersonalizowanych systemów lokalnych. W ostatnim czasie Oracle sugerowała jej przejście do chmury, jednak prezentowane argumenty nie okazały się dla niej przekonujące. Firma rozwijała się, systemy działały stabilnie, a zespół informatyków był zajęty codzienną pracą, koncentrując się na strategicznych projektach mających wzmocnić jej zdolności biznesowe.

– Nie chcieliśmy zwalniać tempa prac naszego działu rozwojowego, aby skupić uwagę na migracji ERP. Potrzebowaliśmy lepiej zrozumieć, jakie korzyści miałaby nam przynieść migracja do Oracle Cloud ERP – powiedział Daniel Lui, dyrektor ds. IT w Pacific Healthcare Group. – Naszym zdaniem przejście do Oracle Cloud nie różniłoby się od zmiany systemu ERP na inny, dlatego postanowiliśmy zatrzymać się i przeanalizować wszystkie dostępne możliwości.

Pacific Healthcare Group zdecydowała, że najlepiej będzie pozostać przy rozwiązaniu lokalnym, aby maksymalnie wykorzystać dokonane inwestycje w IT i skupić się na innowacyjnych inicjatywach możliwych dzięki oszczędnościom wynikającym z uniknięcia kosztownej i zasobochłonnej migracji.

Zyskując najwyższy poziom wsparcia i elastyczności dzięki Rimini Street, Pacific Healthcare Group może skoncentrować się na rozwoju

Po dokonaniu kompleksowej analizy dostępnych możliwości oraz zwrotu z inwestycji w przypadku każdej z nich Pacific Healthcare Group zainicjowała gruntowny proces weryfikacji obejmujący analizę rozwiązań dostępnych na rynku, rozmowy z obecnymi klientami Rimini Street oraz kontakt z regionalnymi i korporacyjnymi członkami zespołu Rimini Street. Po podjęciu decyzji o wyborze Rimini Street pierwsze kroki okazały się niezwykle proste dzięki precyzyjnemu procesowi wdrożeniowemu Rimini Street. – Zarówno zespół odpowiedzialny za wdrożenie rozwiązania, jak i zespół techniczny współpracował z naszymi pracownikami, przedstawiając rekomendacje i wytyczne, które pomogły nam na każdym etapie procesu – powiedział Lui.

Dzięki przejściu na rozwiązanie Rimini Street Pacific Healthcare Group zyskała szereg korzyści:

  • Obsługa przez wyznaczonego, dedykowanego głównego inżyniera wsparcia (PSE) ze średnio 20-letnim doświadczeniem, wspieranego przez setki współpracujących inżynierów z całego świata
  • Szybki czas reakcji w celu rozpatrywania i rozwiązywania problemów, z gwarantowanym czasem reakcji 10 minut w przypadku kwestii krytycznych
  • Wsparcie w zakresie personalizacji na analogicznym poziomie jak w przypadku kodu dostarczonego przez dostawcę
  • Gwarancja dodatkowych 15 lat wsparcia od dnia podpisania umowy

– Nasz system Oracle stanowi niezbędną podwalinę, dzięki której mogą funkcjonować warstwy oprogramowania dostępne dla użytkowników. Wsparcie i zapewnienie jego sprawnego działania ma dla nas niezwykle istotne znaczenie – powiedział Lui. – Z Rimini Street zyskaliśmy partnera gotowego do udzielania nam wsparcia, dbając o niezakłócony przebieg naszej działalności. Rimini Street dotrzymuje słowa, abyśmy i my mogli stale realizować naszą obietnicę wysokiej jakości obsługi i zaufania składaną klientom i użytkownikom końcowym.

Obecnie strategiczne partnerstwo Pacific Healthcare Group z Rimini Street umożliwia firmie dokonanie inwestycji w pozyskanie nowych utalentowanych pracowników i zatrzymanie ich w swoim zespole, a także sfinansowanie projektów z zakresu cyfrowej transformacji, ciesząc się przy tym elastycznością i kontrolą na każdym etapie realizacji strategii IT.

Więcej informacji na temat historii rozwoju Pacific Healthcare Group dzięki współpracy z Rimini Street można znaleźć tutaj.

Poznaj pełne portfolio oferowanych przez Rimini Street ultraresponsywnych, cieszących się zaufaniem i sprawdzonych usług wsparcia, usług zarządzanych, bezpieczeństwa, integracji, obserwowalności, usług specjalistycznych oraz kompleksowych rozwiązań outsourcingowych Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce, sprzyjających osiąganiu przewagi nad konkurencją, rentowności i wzrostu.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 maja 2024 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Kontakt :
Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Kontakt :
Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com