U. S. Steel ogłasza rozpoczęcie procesu przeglądu scenariuszy strategicznych

  • Firma zobowiązała się do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy po otrzymaniu licznych ofert z inicjatywy innych przedsiębiorstw
  • Otrzymane dotychczas propozycje stanowią potwierdzenie skuteczności strategii U.S. Steel oraz jej udokumentowanej historii sukcesów

PITTSBURGH--()--Firma United States Steel Corporation (NYSE: X) („U. S. Steel”) ogłosiła dzisiaj, że jej Rada Dyrektorów, wspierana przez zewnętrznych doradców finansowych i prawnych, zdecydowała o rozpoczęciu formalnego procesu przeglądu, mając na celu ocenę różnych scenariuszy strategicznych. Rada Dyrektorów i zespół kierowniczy bezwzględnie kierują się najlepszym interesem firmy, jej akcjonariuszy oraz interesariuszy. U.S. Steel poczyniła istotne postępy na drodze do transformacji firmy, dążąc do zagwarantowania jej pozycji konkurencyjnego na arenie międzynarodowej, a zarazem ukierunkowanego na człowieka producenta stali, cieszącego się mianem Best for All® i nieustannie podbijającego strategiczne rynki dzięki ograniczaniu kosztów i wysiłkom na rzecz rozwoju talentów.

– Rada Dyrektorów oraz zespół kierowniczy U. S. Steel są zobowiązani na rzecz maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy firmy. W tym celu rozpoczęliśmy kompleksowy i gruntowny przegląd rozmaitych scenariuszy strategicznych – powiedział David B. Burritt, prezes, dyrektor generalny i członek Rady Dyrektorów U. S. Steel. – Decyzja jest następstwem otrzymania licznych ofert z inicjatywy innych podmiotów, dotyczących zarówno nabycia niektórych aktywów produkcyjnych, jak i rozważenia przejęcia całej firmy. Rada rozpatruje te oferty, przyjmując wyważone podejście, w tym starając się uzyskać więcej informacji w celu dokonania ich oceny, przy czym oferty te mają charakter wstępny i podlegają bieżącym procedurom zachowania należytej staranności oraz przeglądom.

– Firma U. S. Steel realizuje strategiczny proces polegający na istotnej transformacji z wykorzystaniem najlepszych w swojej klasie zdolności w zakresie wytwarzania stali w łukowych piecach elektrycznych oraz zdolności wykończeniowych przy jednoczesnym ograniczeniu śladu węglowego prowadzonej działalności. Nasz bilans jest solidniejszy niż kiedykolwiek dotąd i osiągamy stabilne przepływy pieniężne, nadając priorytet bezpośrednim zyskom akcjonariuszy. Zainteresowanie, o którym świadczą niezamówione oferty otrzymane dotychczas przez firmę, stanowi potwierdzenie skutecznej strategii U. S. Steel oraz jej udokumentowanej historii sukcesów. Podczas gdy Rada dokonuje przeglądu uprzednio otrzymanych ofert oraz innych spodziewanych propozycji, nasz cały zespół w dalszym ciągu koncentruje się na bezpiecznej i odpowiedzialnej realizacji całej działalności operacyjnej, a także na kolejnych etapach naszej strategii Best for All®, nieustannie przynosząc korzyści wszystkim interesariuszom – dodaje Burritt.

Firma nie określiła żadnego terminu ani ostatecznego harmonogramu ukończenia procesu przeglądu scenariuszy strategicznych oraz nie gwarantuje, że proces ten zakończy się zawarciem transakcji lub przyniesie jakiekolwiek inne efekty o znaczeniu strategicznym. U. S. Steel nie zamierza przekazać opinii publicznej żadnych dalszych komentarzy w odniesieniu do przeglądu scenariuszy strategicznych do czasu ukończenia procesu lub ustalenia, że ujawnienie informacji w tej sprawie jest wymagane na mocy prawa lub z innych względów właściwe.

Doradcy

Firmy Barclays Capital Inc. oraz Goldman Sachs & Co. LLC świadczą na rzecz U. S. Steel usługi doradztwa finansowego. Firmy Milbank LLP oraz Wachtell, Lipton, Rosen & Katz zapewniają jej doradztwo prawne.

Założone w 1901 przedsiębiorstwo United States Steel Corporation jest wiodącym producentem stali. Cechując się niezachwianą koncentracją na bezpieczeństwie, firma realizuje ukierunkowaną na człowieka strategię Best for All® w celu kształtowania bezpieczniejszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla U. S. Steel i jej interesariuszy. Stale zorientowana na innowacyjność U. S. Steel realizuje dostawy na rzecz sektora motoryzacyjnego, budowlanego, AGD, energetycznego, kontenerów i opakowań, dostarczając im wyroby ze stali o dużej wartości dodanej, takie jak zaawansowana stal XG3® o wysokiej wytrzymałości objęta zastrzeżonym znakiem towarowym firmy. Firma zajmuje się również wytwarzaniem wysoce konkurencyjnych rud żelaza, a rocznie jest w stanie wyprodukować 22,4 mln ton netto stali surowej. Firma U. S. Steel posiada siedzibę w Pittsburgh, w stanie Pensylwania, oraz prowadzi światowej klasy działalność w całych Stanach Zjednoczonych, a także w Europie Środkowej. Więcej informacji na stronie www.ussteel.com.

UWAGA OSTRZEGAWCZA DOTYCZĄCA WYPOWIEDZI PROGNOZUJĄCYCH

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje mogące stanowić „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., sekcja 27A z późniejszymi zmianami, oraz Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., sekcja 21E z późniejszymi zmianami. Zastosowane wypowiedzi prognozujące mają charakter wypowiedzi prognozujących, o których mowa w przepisach dotyczących „bezpiecznej przystani” zawartych w wyżej wymienionych sekcjach. Co do zasady, wypowiedzi prognozujące zawierają wyrażenia takie, jak „uważać”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „szacować”, „przewidywać”, „prognozować”, „cel”, „prognoza”, „dążenie”, „powinien”, „plan”, „zamiar”, „przyszłość”, „będzie”, „może” i tym podobne, lub daty odnoszące się do przyszłości. Tym niemniej, niezastosowanie tych lub podobnych wyrażeń w treści danego oświadczenia nie oznacza, że nie ma ono charakteru prognozy. Wypowiedzi prognozujące nie stanowią faktów historycznych, lecz reprezentują jedynie przekonania firmy co do przyszłych zdarzeń, z których wiele – z uwagi na ich charakter – nieodłącznie wiąże się z niepewnością i pozostaje poza kontrolą firmy. Faktycznie wypracowane przez firmę wyniki, sytuacja finansowa oraz jej dalszy rozwój mogą się różnić, w tym w istotny sposób, od oczekiwanych wyników, rozwoju sytuacji oraz stanu finansów, o których mowa w niniejszych wypowiedziach prognozujących. Kierownictwo uznaje te wypowiedzi prognozujące za uzasadnione w chwili ich przedstawienia. Należy jednak zachować ostrożność, aby nadmiernie nie sugerować się ich treścią, ponieważ wypowiedzi te dotyczą wyłącznie stanu na dzień ich publikacji. Firma w żaden sposób nie zobowiązuje się do podania do wiadomości publicznej jakichkolwiek aktualizacji lub zmian wypowiedzi prognozujących, w tym w świetle nowo pozyskanych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych sytuacji, chyba że będzie to wymagane na mocy obowiązującego prawa. Ponadto wypowiedzi prognozujące wiążą się z wielorakim ryzykiem i niepewnością, które mogą prowadzić do istotnych rozbieżności w zakresie faktycznie uzyskanych wyników, dotychczasowych doświadczeń firmy oraz jej obecnych oczekiwań lub prognoz. Ryzyko i niepewność, o których mowa, obejmują między innymi możliwość osiągnięcia celów procesu przeglądu scenariuszy strategicznych; warunki, strukturę, korzyści i koszty wszelkich transakcji strategicznych; harmonogram wszelkich transakcji oraz sam fakt ich ewentualnego zawarcia; ryzyko dotyczące możliwych niekorzystnych skutków przeglądu scenariuszy strategicznych oraz jego ogłoszenia dla zdolności firmy do utrzymania grona klientów oraz utrzymania i zatrudnienia kluczowych pracowników, a także zachowania stosunków z klientami, dostawcami, pracownikami, udziałowcami oraz innych relacji biznesowych, jak również dla wyników operacyjnych i, ogólnie, prowadzonej działalności; ryzyko związane z czasochłonnością procesu przeglądu scenariuszy strategicznych dla kierownictwa firmy oraz koncentracją kierownictwa na tym procesie, ryzyko dotyczące wszelkich nieprzewidzianych kosztów lub wydatków z nim związanych; ryzyko dotyczące sporów sądowych w związku z procesem przeglądu; a także ryzyko i niepewność opisane w pozycji „1A. Czynniki ryzyka” rocznego sprawozdania złożonego na Formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. oraz opisywane okresowo w przyszłych sprawozdaniach przedkładanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Tara Carraro
Starsza wiceprezes, dyrektor ds. komunikacji
T- 412-433-1300
E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
T- 212-355-4449

Kevin Lewis
Wiceprezes
Finanse
T- 412-433-6935
E- klewis@uss.com

Contacts

Tara Carraro
Starsza wiceprezes, dyrektor ds. komunikacji
T- 412-433-1300
E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
T- 212-355-4449

Kevin Lewis
Wiceprezes
Finanse
T- 412-433-6935
E- klewis@uss.com