Hrabstwo Fresno nawiązuje współpracę z Rimini Street i reinwestuje środki zaoszczędzone na rocznych kosztach obsługi i utrzymania platformy Oracle w rozwój programów publicznych

Hrabstwo o najwyższej produkcji rolnej w USA zaoszczędziło 800 000 USD na wsparciu bazy danych Oracle i aplikacji PeopleSoft; hrabstwo przekazało zaoszczędzone kwoty departamentom świadczącym usługi na rzecz społeczności lokalnej.

County of Fresno Switches to Rimini Street Support and Reinvests Annual Oracle Support Cost Savings in Growing Its Public Programs (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosił dziś, że kalifornijskie hrabstwo Fresno powierzyło Rimini Street wsparcie dotyczące posiadanej bazy danych Oracle, oprogramowania Fusion Middleware oraz aplikacji PeopleSoft. Departament Usług Wewnętrznych (DUW) hrabstwa od dawna planował zmianę dostawcy usług wsparcia i utrzymania platformy produktów Oracle, która podyktowana była dążeniem do obniżenia kosztów i uproszczenia procedur IT. Powierzając usługi wsparcia i utrzymania firmie Rimini Street, hrabstwo Fresno zaoszczędziło 800 000 USD przeznaczanych dotychczas na pokrycie rocznych kosztów obsługi platformy Oracle. Dzięki temu departament zdołał obniżyć kwotę opłat pobieranych od wewnętrznych interesariuszy hrabstwa oraz zwiększyć finansowanie projektów ukierunkowanych na potrzeby społeczności lokalnej oraz najistotniejszych inicjatyw wsparcia mieszkańców. Ponadto dzięki powierzeniu Rimini Street usług wsparcia i utrzymania hrabstwo może dziś zwiększyć inwestycje w posiadany system Oracle w perspektywie kolejnych co najmniej 15 lat bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zatrudnienia specjalistów i zakupu uaktualnień o niskiej wartości.

Lepsze usługi wsparcia i utrzymania oprogramowania dla przedsiębiorstw przekładają się na wszystkie aspekty działalności hrabstwa

Hrabstwo Fresno, położone w sercu stanu Kalifornia, jest domem dla niemal miliona mieszkańców zamieszkujących 15 miast, w tym Fresno. Hrabstwo Fresno, posiadające 1,88 mln akrów użytków rolnych i prowadzące ponad 300 upraw, jest wiodącym producentem płodów rolnych w USA, eksportującym towary do 95 państw świata. DUW obsługuje wiele wydziałów świadczących usługi na rzecz społeczności lokalnej i nieprzerwanie poszukuje oszczędności w kosztach, które można byłoby przekazać departamentom bezpośrednio służącym społeczności lokalnej. Wydział Technologii Informacji DUW zapewnia bezpośrednie wsparcie i utrzymanie infrastruktury do obsługi sieci i programów oraz obsługi i planowania zasobów przedsiębiorstwa (PZP). Ponadto szereg wydziałów należących do struktury władz lokalnych wykorzystuje bazę danych Oracle, oprogramowanie Fusion Middleware i aplikacje PeopleSoft do dokonywania rozliczeń finansowych miliardów dolarów przepływających przez budżet hrabstwa i prowadzenia spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem 8000 pracowników. Hrabstwo przez lata próbowało dojść do porozumienia z Oracle w zakresie obniżenia kosztów wsparcia, niestety, próby te zakończyły się fiaskiem. Dlatego też hrabstwo podjęło decyzję o wybraniu Rimini Street na dostawcę usług wsparcia i utrzymania, dzięki czemu obecnie hrabstwo uzyskuje od inżynierów-ekspertów firmy szybsze odpowiedzi na zgłoszone problemy oraz proaktywne doradztwo. To z kolei pozwoliło na odciążenie wewnętrznego personelu IT hrabstwa i skupieniu się na inicjatywach biznesowych o większym znaczeniu.

Nawiązanie współpracy z Rimini Street pozwala nam wpisać się w zmianę kulturową polegającą na poszukiwaniu nowych dróg prowadzenia działalności. Każdy dolar, który departamenty hrabstwa oszczędzają na usługach DUW, to środki, które można przeznaczyć na programy na rzecz społeczności lokalnej – powiedział Robert Bash, dyrektor ds. usług wewnętrznych i technologii informacji hrabstwa Fresno. - Oszczędności dają nam elastyczność finansową, dzięki której możemy się zastanowić, która z kolejnych inwestycji w naszą infrastrukturę jest nam najbardziej potrzebna. Możemy inwestować w tworzenie mapy drogowej hrabstwa, która nie wymaga ponoszenia kosztów przez jej użytkowników”.

Spersonalizowane wsparcie udzielane przez inżynierów-ekspertów 24/7/365

Każdemu klientowi Rimini Street, w tym hrabstwu Fresno, przypisano osobistego serwisanta, wspieranego przez zespół ekspertów ds. funkcjonalności i zagadnień technicznych, posiadających średnio ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie oprogramowania klienta. Spółka świadczy usługi w oparciu o postanowienia standardowej, zawieranej z Rimini Street umowy o świadczenie usług, w których przewidziano wyjątkowo krótki, wynoszący zaledwie 10 minut czas odpowiedzi na zgłoszone przez klienta krytyczne zdarzenia o priorytecie 1. Ponadto Rimini Street dostarcza hrabstwu wszelkie uaktualnienia dotyczące zagadnień podatkowych, prawnych i regulacyjnych gwarantujące bezpieczeństwo i zgodność z przepisami na podstawie wytycznych stanowych.

Niedawno Rimini Street stworzyło dla nas uaktualnienie legislacyjne, którego wdrożenie w opinii naszego zespołu ds. aplikacji PeopleSoft trwało o wiele krócej niż wdrażanie poprzednich uaktualnień dostarczanych przez Oracle. Rimini Street dostosowało nakładkę konkretnie do naszego środowiska, dlatego też nasz zespół nie musiał marnować czasu na wdrażanie oprogramowania, które jest nam zbędne, na przykład płac globalnych – powiedziała Sheri Walden, wicedyrektor ds. technologii informacji w hrabstwie Fresno. - Rimini Street skupia się na wspieraniu i sukcesie naszej organizacji, a nie tylko na dostarczaniu produktu. Zespół Rimini Street inicjuje istotne rozmowy i stale poszukuje metod usprawnienia naszej infrastruktury bądź lepszego koncentrowania się na szczególnych potrzebach naszych interesariuszy”.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Rimini Street hrabstwo Fresno zdołało zmniejszyć koszty IT, utrzymać bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, a także zmaksymalizować produktywność wewnętrznego zespołu IT, który może się skupić na przekazywaniu zasobów na inicjatywy strategiczne i społeczne – powiedział Gerard Brossard, dyrektor generalny Rimini Street. - Rimini Street obsługuje dziś sektor publiczny i organy samorządowe z całego świata, pomagając im znacząco ograniczyć koszty obsługi i utrzymania infrastruktury IT, lepiej zarządzać zasobami – ludźmi, czasem i budżetem – a także inwestować w projekty promujące zmiany, lepiej dostosowane do potrzeb społeczności lokalnych”.

Więcej informacji na temat pomyślnej współpracy hrabstwa Fresno z Rimini Street można znaleźć tutaj.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com, albo śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do działalności spółki, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zdolności spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów jej systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego praw spółki do poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 10 maja 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com