Rimini Street awansuje doświadczonego i odnoszącego sukcesy regionalnego dyrektora generalnego OCEANII na lidera większego obszaru EMEA

Nowy kierownik będzie wspierał i wykorzystywał rosnący popyt na rozwiązania wsparcia technicznego podmiotów zewnętrznych w regionie EMEA i pomoże osiągnąć cel firmy, jakim jest wygenerowanie 1 mld USD rocznego przychodu do 2026 r.

Rimini Street Promotes Emmanuelle Hose to group VP and theatre GM for EMEA (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosił dziś awans i powołanie Emmanuelle Hose na stanowisko wiceprezesa grupy i dyrektora generalnego na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA). Hose zajmowała coraz to wyższe stanowiska w Rimini Street od 2014 roku, ostatnio pełniąc funkcję odnoszącego sukcesy regionalnego dyrektora generalnego Australii, Nowej Zelandii i Południowego Pacyfiku (OCEANIA), natomiast teraz będzie kierować kolejną fazą wzrostu liczby klientów i przychodów w większym i również odnoszącym sukcesy obszarze EMEA. Hose podlega Gerardowi Brossardowi, dyrektorowi operacyjnemu Rimini Street, i przenosi się z powrotem do rodzinnej Francji, aby stanąć na czele sektora EMEA.

Hose i jej zespół mają odegrać kluczową rolę w realizacji celów spółki, polegających na przyspieszeniu wzrostu przychodów i rozszerzeniu bazy klientów w regionie EMEA. Rimini Street obsługuje już ponad 300 organizacji sektora publicznego i komercyjnego prowadzących działalność w regionie EMEA, w tym Radę Hrabstwa Nottinghamshire, Green Cargo i IATA.

Doświadczenie Hose obejmuje sektory przemysłowe, w tym rządowy, detaliczny, telekomunikacyjny i produkcyjny. Jej działalność koncentruje się na umożliwieniu klientom utrzymania, optymalizacji i wydobycia dodatkowej wartości z ich istniejących, kluczowych aplikacji i technologii korporacyjnych, przy jednoczesnym finansowaniu projektów transformacji cyfrowej, które zwiększają przewagę konkurencyjną i napędzają wzrost. W trakcie swojej kariery Hose przykładała szczególną wagę do wspomagania klientów we wdrażaniu rozwiązań i usług IT w celu zaspokojenia ich potrzeb biznesowych. Dzięki dyplomowi z informatyki uzyskanemu na uniwersytetach Paris V i Brighton, gdzie specjalizowała się w matematyce i sztucznej inteligencji, zamierza pomóc klientom przebrnąć przez szum wokół nowych technologii i zidentyfikować innowacje, które przynoszą wartość biznesową.

„Dołączam do zespołu EMEA w niezwykle ekscytującym momencie, ponieważ popyt na usługi wsparcia technicznego świadczone przez niezależne przedsiębiorstwa nadal szybko rośnie w tym regionie – powiedziała Hose. - Wraz ze wzrostem presji konkurencyjnej i finansowej organizacje powinny koncentrować swoje ograniczone zasoby na właściwych inwestycjach w transformację cyfrową i maksymalizować zwrot z podstawowych systemów transakcyjnych, takich jak ERP, które nie muszą być modernizowane lub wymieniane w kosztownych, nieekonomicznych aktualizacjach ERP. Rimini Street oferuje rozbudowane portfolio rozwiązań, które umożliwiają organizacjom osiągnięcie tych celów”.

„Emma posiada ogromne doświadczenie w branży oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz działalności operacyjnej i bazując na jej sukcesach w regionie OCEANII, wiem, że nasze działania i klienci w regionie EMEA odniosą ogromne korzyści z jej strategicznych spostrzeżeń i wiedzy technologicznej - oświadczył Brossard. - Jej kierownictwo będzie wspierać potrzeby naszych klientów w zakresie wzmocnienia ich przewagi konkurencyjnej i wzrostu, wykorzystując bogaty wachlarz zarządzanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych Rimini Street”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com, albo śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do działalności spółki, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zdolności spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów jej systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego praw spółki do poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 10 maja 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Źródło: Rimini Street, Inc.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

KONTAKT:
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com