Oświadczenie z okazji rocznicy uruchomienia akceleratora przedsiębiorczości kobiet

Anita Bhatia, Deputy Executive Director, UN Women

NOWY JORK--()--Poniżej zawarto oświadczenie kierownictwa akceleratora przedsiębiorczości kobiet dotyczące rocznicy uruchomienia przełomowej inicjatywy.

Rok temu zobowiązaliśmy się do edukacji i wspierania dziesięciu milionów kobiet-przedsiębiorców w ciągu najbliższych dziesięciu lat za pośrednictwem akceleratora przedsiębiorczości kobiet (WEA). Zaczęliśmy tworzyć fundament pod transformację systemową, której zadaniem jest przełamanie bariery uniemożliwiającej kobietom osiągnięcie niezależności finansowej. Inicjatywa ta przyczyniła się również do stworzenia lepszej przyszłości dla samych kobiet i społeczności, w których żyją.

Dziś, w naszej bezprecedensowej rzeczywistości, kobiety znajdują się na rozdrożu. Z jednej strony są nieproporcjonalnie poszkodowane przez kryzys gospodarczy spowodowany przez COVID-19, z drugiej jednak tylko one same są w stanie wyjść z tej trudnej sytuacji. Kobiety stanowią 39% zatrudnionych na całym świecie, przy czym ich udział w zlikwidowanych miejscach pracy w czasie pandemii wynosi aż 54%. Są one znacznie częściej zatrudniane w sektorach wrażliwych, takich jak produkcja, edukacja, turystyka, hotelarstwo i usługi żywieniowe, handel hurtowy i detaliczny. Przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety są szczególnie podatne na tąpnięcia w gospodarce. Jednak działania, które teraz podjęliśmy w celu zwalczania tych tendencji, mogą zapewnić wzrost udziału kobiet w gospodarce, przekładając się na 13 bilionów dolarów PKB do 2030 r.[1] Jednym z głównych celów każdego państwa powinno być umieszczenie kobiet w centrum rozwoju gospodarczego po pandemii oraz dołożenie wszelkich starań na rzecz odbudowy.

Dlatego też kobiety przedsiębiorcze powinny stać się architektami nowej globalnej gospodarki – zrównoważonej, odpornej na wstrząsy i sprawiedliwej dla wszystkich. Naszym wspólnym obowiązkiem jest stworzenie sprzyjającego środowiska, w którym przedsiębiorstwa kierowane przez kobiety będą działać jako podmioty transformacji:

  • Ramy polityki: wzywamy państwa członkowskie ONZ do opracowania krajowych ram politycznych z konkretnymi celami opartymi na danych, aby zwiększyć liczbę i wzmocnić możliwości przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Doceniamy kraje, które już wprowadziły działania w odpowiedzi na kryzys wywołany przez COVID-19, aby finansować i oferować usługi [2] kobietom przedsiębiorcom, niestety większość krajowych planów i środków wsparcia nie obejmuje przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety.
  • Dostęp do finansowania: sektor prywatny i sektor publiczny muszą połączyć siły, aby zwiększyć inwestycje w przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety w czasie pandemii i nie tylko. Wiąże się to z opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań finansowych poprzez finansowanie kapitałowe i dłużne oraz wprowadzanie zachęt podatkowych w celu wsparcia sektorów najbardziej dotkniętych przez COVID-19.
  • Zamówienia: rządy i firmy różnej wielkości mogą mieć istotny wpływ na zmiany gospodarcze, kupując produkty i usługi od firm należących do kobiet. Szybkie rozpoczęcie zwiększania reprezentacji przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety w łańcuchach dostaw poprzez aktywne poszukiwanie tego typu podmiotów, ustalanie i monitorowanie celów oraz wspieranie kobiet przedsiębiorców w dostępie do nowych możliwości zamówień.
  • Edukacja cyfrowa: przedsiębiorczynie potrzebują dostępu do informacji, szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych, aby mogły być liderami i twórcami w świecie online. Już najwyższy czas, aby zlikwidować cyfrową przepaść między płciami i zapewnić kobietom dostęp do elastycznych zasobów edukacyjnych.
  • Ochrona socjalna: kobiety i dziewczęta wykonują 75% bezpłatnej opieki i prac domowych na całym świecie, a liczba ta tylko wzrosła podczas pandemii. Należy wzmocnić ochronę socjalną, w tym urlop rodzicielski, opiekę nad dziećmi wspieraną przez państwo, ubezpieczenie zdrowotne i zasiłek dla bezrobotnych, tak aby mogły nią zostać objęte kobiety zatrudnione formalnie i nieformalnie, w tym również kobiety samozatrudnione. To wpłynie na stabilizację całego społeczeństwa, dając większej liczbie kobiet możliwość rozważenia wyboru ścieżki przedsiębiorczości.
  • Rzecznictwo międzysektorowe: wszyscy odgrywamy ważną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości kobiet. Sektor publiczny, sektor prywatny, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia biznesowe, szkoły i uniwersytety mogą współpracować, aby zbudować ekosystem, który pozwoli kobietom przedsiębiorcom rozwijać się. [3]

Ryzykujemy utratę tego, co już osiągnęliśmy w dziedzinie równości płci, miliony kobiet mogą znów pozostać w tyle, jeśli nie skupimy się na ich potrzebach w długofalowej odpowiedzi na pandemię. Będzie to obejmować pokonywanie długotrwałych przeszkód, a także zapewnienie bezpieczeństwa każdej kobiecie.

Negatywne skutki COVID-19 pogłębiły istniejące nierówności, które uniemożliwiają kobietom z różnych środowisk bycie równoprawnymi uczestniczkami rynku pracy. Ważne jest, aby przy opracowywaniu strategii wspierania ekonomicznych potrzeb wszystkich kobiet podejmujących wysiłki na rzecz powrotu do zdrowia zastosować perspektywę krzyżową.

Stworzenie świata, w którym jest miejsce na działalność firm prowadzonych przez kobiety, może zaowocować wprowadzeniem pozytywnych zmian dla wszystkich. Nasza zbiorowa reakcja musi koncentrować się na działaniach, które będą zwalczać nierówności i budować zrównoważone gospodarki, skupione na kobietach.

Inwestowanie w kobiety-przedsiębiorców jest kluczem do wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią. Dzięki temu możemy stworzyć silniejsze, bardziej zintegrowane i odporne społeczeństwo. Od tego zależy nasza przyszłość.

Podpisano,

Anita Bhatia
Zastępca dyrektora wykonawczego ONZ Women

Pamela Coke-Hamilton
Dyrektor wykonawczy, Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC)

Annemarie Hou
Dyrektor wykonawczy w Biuro ds. Partnerstw ONZ

Deborah Gibbins
Dyrektor operacyjny, Mary Kay Inc.

O Akceleratorze Przedsiębiorczości Kobiet

Akcelerator przedsiębiorczości kobiet to inicjatywa wielostronna, mająca na celu inspirowanie, kształcenie i wzmacnianie pozycji kobiet-przedsiębiorców na całym świecie. Misją akceleratora jest znoszenie barier dla przedsiębiorczości kobiet na całym świecie poprzez cztery ścieżki związane z edukacją, finansami, rzecznictwem i uczestnictwem. Globalna inicjatywa podjęta przez Mary Kay Inc., w której nie wprowadzono barier wstępu, jest efektem strategicznej współpracy opracowanej w porozumieniu z sześcioma agencjami ONZ: ONZ Kobiety, Biurem ONZ ds. Partnerstw (UNOP), Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO), Międzynarodowym Centrum Handlu (ITC), UN Global Compact (UNGC) oraz Programem ONZ ds. Rozwoju (UNDP). Akcelerator ma na celu wzmocnienie pozycji ekonomicznej 10 milionów kobiet do końca 2030 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.we-accelerate.com/. Więcej informacji można znaleźć na naszych profilach społecznościowych: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator).

ONZ Kobiety

ONZ Kobiety jest podmiotem działającym w ramach OZN na rzecz równouprawnienia kobiet. Organizacja ta powstała z myślą o międzynarodowych działaniach na rzecz kobiet i dziewcząt na świecie, dzięki którym możliwe będzie szybsze spełnienie ich potrzeb.

ONZ Kobiety wspiera państwa członkowskie ONZ w zakresie wyznaczania międzynarodowych norm kształtowania równouprawnienia płci, współpracując z rządami i organizacjami społecznymi nad opracowywaniem projektów ustaw, polityki, programów i usług niezbędnych do zapewnienia skutecznego wdrażania tych norm i zapewnienia kobietom i dziewczętom na całym świecie faktycznych korzyści z tego płynących. Podmiot ten prowadzi na całym świecie działania mające na celu urzeczywistnienie wizji ujętej w celach zrównoważonego rozwoju dotyczących równouprawnienia kobiet i dziewcząt dotyczącego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia, z uwzględnieniem czterech strategicznych priorytetów:

ONZ Kobiety ponadto koordynuje i promuje prowadzone w ramach ONZ działania na rzecz równouprawnienia płci, jak również dyskusje i porozumienia związane z agendą ONZ 2030. Organizacja pracuje nad tym, by kwestia równouprawnienia płci odgrywała fundamentalne znaczenie w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i budowaniu bardziej inkluzywnego świata.

Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC)

Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC) jest wspólną agencją Światowej Organizacji Handlu i ONZ. ITC pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu i przekształcaniu gospodarek, aby stały się bardziej konkurencyjne na rynkach światowych, co może się przyczynić do zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ramach agendy Aid for Trade oraz celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Realizowana przez Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC) inicjatywa SheTrades ma na celu połączenie 3 mln przedsiębiorczyń i firm prowadzonych przez kobiety w ramach sieci rynków międzynarodowych do 2021 r. SheTrades współpracuje z rządami państw, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie prowadzenia badań naukowych, kształtowania polityk i regulacji sprzyjających handlowi, jak również zwiększania dostępu do zamówień publicznych i łańcuchów dostaw. ITC zapewnia kobietom-przedsiębiorcom zróżnicowane środowisko edukacyjne i elastyczny program kształcenia na swojej platformie www.shetrades.com. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.intracen.org oraz na portalach społecznościowych ITC na Twitterze | Facebooku | LinkedIn | Instagramie | Flickr.

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) powstała w 1919r. jako wyspecjalizowana agencja ONZ mająca za zadanie promowanie powszechnego i trwałego pokoju, który można zaprowadzić tylko wówczas, gdy opiera się on na sprawiedliwości społecznej. Idea zrodziła się w następstwie niszczycielskiej wojny. Głównym zadaniem ILO jest promowanie godnych warunków pracy, zachęcanie do godnych możliwości zatrudnienia, wzmacnianie ochrony socjalnej i promowanie dialogu na tematy związane z pracą. Unikalna trójstronna struktura organizacji daje równy głos pracownikom, pracodawcom i zarządowi, dzięki czemu umożliwia ścisłe odzwierciedlenie poglądów partnerów społecznych w standardach pracy oraz w kształtowaniu polityk i programów.

Prowadzony przez ILO program Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet (ILO-WED) realizowany jest od ponad dziesięciu lat w ramach modułu małych i średnich przedsiębiorstw. ILO-WED ma na celu tworzenie dla kobiet szerszego zakresu możliwości uczestnictwa w życiu gospodarczym poprzez akcje afirmujące tworzenie, formalizowanie i rozwijanie przedsiębiorstw przez kobiety, a także wprowadzanie kwestii dotyczących równości płci do głównego nurtu aktywności ILO na polu wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Strona internetowa: www.ilo.org | Twitter - @ILOWED | Facebook - ILO WED (Międzynarodowa Organizacja Pracy)

United Nations Global Compact

United Nations Global Compact stanowi specjalną inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ będącą apelem do wszystkich przedsiębiorstw o dostosowanie swojej działalności i strategii do dziesięciu uniwersalnych zasad w obszarze praw człowieka, praw pracowników oraz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu korupcji. Uruchomiono ją w 2000 r. z myślą o wyznaczaniu i wspieraniu kierunków realizacji celów i wartości ONZ przez biznes na całym świecie poprzez stosowanie odpowiedzialnych praktyk w działalności gospodarczej. Uczestniczy w niej przeszło 10 tys. firm i 3 tys. podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej w ponad 160 państwach, jak również 60 sieci lokalnych, co czynią ją największą na świecie inicjatywą przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć na profilach społecznościowych @globalcompact oraz na stronie internetowej unglobalcompact.org.

Biuro ds. Partnerstw (UNOP)

Biuro ONZ ds. Partnerstw (UNOP) tworzy zaufaną platformę efektywnej współpracy, zapewniając możliwości i rozwiązania umożliwiających osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju. Biuro działa globalnie, regionalnie i lokalnie – aby przekształcić świat poprzez partnerstwa SDG – dla ludzi i dla planety.

Biuro sprawuje nadzór na Funduszem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Partnerstw Międzynarodowych, Funduszem ONZ na rzecz Demokracji SDG Action Hub i podmiotów działających przy Sekretarzu Generalnym na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.un.org/partnerships/.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 56 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie MaryKay.com.

[1] McKinsey Global Institute, COVID-19 and gender equality: Countering the regressive effects, autor: Anu Madgavkar, Olivia White, Mekala Krishnan, Deepa Mahajan i Xavier Azcue (lipiec 2020).

[2] W tym Kanada, Kolumbia, Egipt, Gwatemala, Gruzja, Honduras, Irlandia, Meksyk, Maroko, Paragwaj i Wielka Brytania. Działania polityczne uwzględniające płeć związane z przeciwdziałaniem COVID-19 z różnych krajów można znaleźć na stronie UN Women i UNDP w Global Gender Response Tracker COVID-19, https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html

[3] Strengthening Support for Women Entrepreneurs in COVID-19 Response and Recovery Advocacy Tool p.2 dostępne na stronie https://www.empowerwomen.org/en/resources/documents/2020/09/strengthening-support-for-women-entrepreneurs-in-covid-19-response-and-recovery?lang=en

Wersja źródłowa informacji dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005162/en/

Źródło informacji: Mary Kay

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Mary Kay Inc.
Michael Wassmer
e-mail: media@mkcorp.com
tel. +1-972-687-5332

ONZ Kobiety
Oisika Chakrabarti
e-mail: oisika.chakrabarti@unwomen.org
tel. +1-646-781-4522

Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC)
Vittorio Cammarota
e-mail: vcammarota@intracen.org
tel. +41 (0)22 730-0322

Release Summary

Investing in women entrepreneurs is key to emerging from the pandemic with stronger, more inclusive and resilient societies. Our future depends on it.

Contacts

Mary Kay Inc.
Michael Wassmer
e-mail: media@mkcorp.com
tel. +1-972-687-5332

ONZ Kobiety
Oisika Chakrabarti
e-mail: oisika.chakrabarti@unwomen.org
tel. +1-646-781-4522

Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC)
Vittorio Cammarota
e-mail: vcammarota@intracen.org
tel. +41 (0)22 730-0322