Combinatie van epacadostat plus Keytruda® (pembrolizumab) demonstreert activiteit bij klinische proef van patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Bijgewerkte Fase 1/2-data van ECHO-202 dat de combinatie van remming van IDO1-enzymen en anti-PD-1-therapie onderzoekt bij patiënten met gevorderde NSCLC, ongeacht PD-L1-status, gepresenteerd op de ASCO Annual Meeting van 2017

WILMINGTON, Del.--()--Incyte Corporation (NASDAQ: INCY) heeft vandaag de bijgewerkte gegevens aangekondigd van de cohort met papiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) van de lopende Fase 1/2 ECHO-202-studie. Deze studie evalueert epacadostat, Incyte's selectieve remmer van IDO1-enzymen, in combinatie met pembrolizumab (Keytruda®), een anti-PD-1-therapie in de handel gebracht door Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ USA (bekend als MSD buiten de Verenigde Staten en Canada). De gegevens toonden een algeheel responspercentage (ORR) van 35 procent (n=14/40) bij alle patiënten met gevorderde plaveiselcel en niet-plaveiselcel NSCLC behandeld met de combinatie van epacadostat en pembrolizumab, ongeacht de PD-L1-status. De bevindingen worden uitgelicht in een affichebespreking op de Annual Meeting van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) van 2017 in Chicago op zaterdag 3 juni, van 15:00 tot 16:15 uur. CDT (locatie: zaal D2) (abstracts #9014).

“Deze bijgewerkte gegevens suggereren dat de combinatie van epacadostat en pembrolizumab belofte heeft voor patiënten met geavanceerde NSCLC, ongeacht de PD-L1-status,” aldus ECHO-202-onderzoekster Tara Gangadhar, M.D., universitair docent Geneeskunde, Perelman School of Medicine in het ziekenhuis van de Universiteit van Pennsylvania. “De resultaten tonen een klinisch voordeel voor patiënten met geavanceerde longkanker en vormen een sterke basis voor de voortgang van deze nieuwe immunotherapiecombinatie voor onderzoek in pivotale studies voor de eerstelijnsbehandeling van deze patiënten.”

Belangrijkste bevindingen van de ECHO-202 NSCLC-cohort

Uit gegevens op ASCO (vanaf 27 februari 2017) blijkt een ORR van 35 procent (n=14/40) bij alle patiënten met gevorderde NSCLC behandeld met de combinatie van epacadostat en pembrolizumab, met een volledige respons (CR) bij twee patiënten (5 %) en gedeeltelijke respons (PR) bij 12 patiënten (30%). De gegevens tonen een ziektecontrolepercentage (DCR) van 63 procent (n=25/40), met 71 procent (n=10/14) van de reacties die nog aan de gang waren op het moment van de sluitingstijd van de gegevens (duur van de respons, bereik: 8,9 tot meer dan 76,6 weken). Reacties werden waargenomen bij patiënten met hoge niveaus van PD-L1-expressie [tumorproportiescore (TPS) ≥50%], evenals bij die patiënten met lagere niveaus van PD-L1-expressie (TPS van minder dan 50%). Alle reacties werden waargenomen in de subgroep van patiënten met nul tot twee eerdere behandelingslijnen voor gevorderde ziekte.

Algehele responspercentages (ORR), ziektecontrolepercentages (DCR) en duur van respons (DoR) bij gevorderde NSCLC van ECHO-202
n/N
(%)
 

Alle punten

 

0-2 eerdere behandelingslijnen voor gevorderde ziekte

  Totaal   Totaal   TPS ≥50%*   TPS <50%*
ORR n=14/40
(35)
 

n=14/36

(39)

  n=3/7
(43)
  n=6/18
(33)
  2 CR (5)

12 PR (30)

  2 CR (6)

12 PR (33)

  all PR   1 CR (6)

5 PR (28)

DCR   n=25/40
(63)
  n=23/36

(64)

  n=4/7
(57)
  n=10/18
(56)
DoR   10/14 reacties doorlopend

Mediane (bereik) duur van respons: meer dan 26,9 (8,9 tot meer dan 76,6) weken

*Opmerking: PD-L1-status was niet beschikbaar voor 11 van de 36 patiënten.

Bij patiënten die tweemaal daags met pembrolizumab in combinatie met epacadostat ≥100 mg werden behandeld, was de ORR 40 procent (n=14/35).

De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen (TRAE's) voor epacadostat plus pembrolizumab omvatten vermoeidheid (28%), artralgie (17%), misselijkheid (14%), verminderde eetlust (10%), pruritus (10%) en uitslag (10%). Graad ≥3 TRAE's die zich voordeden bij >1 patiënt waren beperkt tot verhoogde lipase (n=3), vermoeidheid (n=2) en uitslag (n=2). TRAE's leidden tot de beëindiging van de behandeling bij 5 procent van de studiepatiënten. Het veiligheidsprofiel was consistent met de eerder gemelde Fase 1-bevindingen, evenals de Fase 1/2-veiligheidsresultaten in andere tumorcohorten en gecombineerde veiligheidsgegevens uit deze studie. Over het algemeen was het veiligheidsprofiel van de combinatie ook consistent met pembrolizumab monotherapie.

Over ECHO-202 (KEYNOTE-037)

De ECHO-202-studie (NCT02178722) evalueert de veiligheid en werkzaamheid van epacadostat, Incyte's selectieve IDO1-remmer, in combinatie met pembrolizumab (Keytruda). Patiënten die eerder werden behandeld met anti-PD-1-of anti-CTLA-4-therapieën werden uitgesloten van dit onderzoek. Inschrijving is compleet voor de volgende delen van het onderzoek: Fase 1-dosisescalatie (epacadostat 25, 50, 100 mg BID + pembrolizumab 2 mg/kg IV Q3W en epacadostat 300 mg BID + pembrolizumab 200 mg IV Q3W) en Fase 1-dosisuitbreiding (epacadostat 50, 100 en 300 mg BID + pembrolizumab 200 mg IV Q3W). Ga voor meer informatie over ECHO-202 naar https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02178722.

Over ECHO

Het klinisch ECHO-onderzoeksprogramma werd opgezet om de werkzaamheid en veiligheid van epacadostat te onderzoeken als een kerncomponent van combinatietherapie in de oncologie. Lopende Fase 1- en Fase 2-studies die epacadostat evalueren in combinatie met PD-1- en PD-L1-remmers zijn van plan om gezamenlijk meer dan 900 patiënten in te schrijven in een breed scala van solide tumortypen, evenals hematologische maligniteiten. ECHO-301 (NCT02752074), een Fase 3 gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie die onderzoek doet naar pembrolizumab (Keytruda) in combinatie met epacadostat of placebo voor de behandeling van patiënten met inoperabel of metastatisch melanoom, is ook aan het gang. Ga voor meer informatie over het klinische ECHO-onderzoeksprogramma naar www.ECHOClinicalTrials.com.

Over Epacadostat (INCB024360)

Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) is een belangrijk immunosuppressief enzym dat de anti-tumor immuunrespons moduleert door de generatie van regulerende T-cellen te stimuleren en de activering van effector T-cellen te blokkeren, waardoor tumorgroei wordt vergemakkelijkt door kankercellen toe te laten om de immuunbewaking te vermijden. Epacadostat is een zeer krachtige en selectieve orale remmer van het IDO1-enzym voor onderzoek die de tumor-immuun micro-omgeving reguleert, waardoor effectieve antitumor-immuunresponsen worden hersteld. Bij één-arm-studies heeft de combinatie van epacadostatische en immune checkpointremmers een bewijs van concept getoond bij patiënten met inoperabel of metastatisch melanoom. In deze studies verbeterde epacadostat gecombineerd met de CTLA-4-remmer ipilimumab of de PD-1-remmer KEYTRUDA de responspercentages in vergelijking met studies van de immune checkpointremmers alleen.

Over Incyte

Incyte Corporation is een biofarmaceutisch bedrijf gevestigd in Wilmington, Delaware dat zich richt op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van eigen therapeutische behandelingsmethoden. Ga voor meer informatie over Incyte naar de website van het bedrijf op www.incyte.com.

Volg Incyte op Twitter op https://twitter.com/Incyte.

Toekomstgerichte verklaring van Incyte Corporation

Behalve de historische informatie die hierin wordt uiteengezet, bevatten de zaken die in dit persbericht zijn vermeld, inclusief verklaringen met betrekking tot de presentatie van bijgewerkte ECHO-202-gegevens op ASCO of epacadostat en pembrolizumab al dan niet een effectieve en veilige behandeling voor NSCLC-patiënten kunnen zijn, en de geplande pivotale studies van epacadostat in combinatie met pembrolizumab, voorspellingen, schattingen en andere toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het bedrijf en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden waardoor de werkelijke resultaten materieel kunnen verschillen, waaronder onvoorziene ontwikkelingen en de risico's met betrekking tot de werkzaamheid of veiligheid van de ontwikkelingspijplijn van het bedrijf, de resultaten van verder onderzoek en verdere ontwikkeling, de hoge mate van risico en onzekerheid in verband met de ontwikkeling van geneesmiddelen, klinische proeven en regulerende goedkeuringsprocessen, andere markt- of economische factoren en de vorderingen van concurrenten en de vooruitgang van technologieën; en andere risico's die van tijd tot tijd gedetailleerd worden vermeld in de rapporten van het bedrijf, ingediend bij de Securities and Exchange Commission, waaronder het Formulier 10-Q voor het kwartaal afgesloten op 31 maart 2017. Incyte weigert elke intentie of verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

KEYTRUDA® is een geregistreerd handelsmerk van Merck Sharp & Dohme Corp., een dochteronderneming van Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ USA

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Incyte Corporation
Media
Catalina Loveman, +1 302-498-6171
Investeerders
Michael Booth, DPhil, +1 302-498-5914

Contacts

Incyte Corporation
Media
Catalina Loveman, +1 302-498-6171
Investeerders
Michael Booth, DPhil, +1 302-498-5914