The Committee to Restore Nymox Shareholder Value stuurt een brief naar de aandeelhouders van Nymox Pharmaceutical en publiceert volmachtmateriaal voor de aanstaande Bijzondere Vergadering

Is van mening dat het management en de raad van bestuur van Nymox verantwoordelijk moeten worden gehouden voor langdurige ondermaatse prestaties en flagrante bestuurspraktijken

Dringt er bij aandeelhouders op aan te stemmen op de WITTE volmachtkaart om nieuw leiderschap en een nieuw bestuur vast te stellen tijdens de aanstaande Bijzondere Vergadering

CARSON CITY, Nev. & LONDEN--()--The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (“CRNSV”), die zich ten doel stelt om de aandeelhouderswaarde te herstellen in Nymox Pharmaceutical Corporation (NYMX-F) (het “Bedrijf” of “Nymox”), heeft vandaag aangekondigd dat het een brief aan de aandeelhouders van Nymox heeft verzonden, en een volmachtverklaring samen met een bijbehorende WITTE volmachtkaart heeft opgesteld (het "Volmachtmateriaal voor de Bijzondere Vergadering"). Dit in verband met de geplande Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders op 8 november 2023 die CRNSV heeft bijeengeroepen ingevolge het gerechtelijk bevel van het Hooggerechtshof, Handelskamer, van het Gemenebest van de Bahama's, uitgesproken op 3 oktober 2023 en gedeponeerd op 5 oktober 2023.

Het Volmachtmateriaal voor de Bijzondere Vergadering kan worden bekeken op www.crnsv.com. De volledige tekst van de brief aan de aandeelhouders van Nymox volgt hieronder:

Beste langgekwelde Medeaandeelhouders:

HET IS TIJD VOOR VERANDERING EN NIEUW LEIDERSCHAP BIJ NYMOX PHARMACEUTICAL

Het huidige bestuur en management moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de langdurige ondermaatse prestaties en flagrante bestuurspraktijken onder hun toezicht

Gelieve de WITTE Volmachtkaart vandaag nog te ondertekenen, van een datum te voorzien en terug te sturen

The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (“CRNSV”) werd opgericht door voormalige directieleden en bestuurders van Nymox Pharmaceutical Corporation ("Nymox" of het "Bedrijf"), die ten onrechte uit hun functie werden ontheven, met als doel de aandeelhouderswaarde in Nymox te herstellen. Ondanks de herhaalde pogingen van het bedrijf om verantwoording ten koste van alles te vermijden en ondanks het feit dat het bedrijf volledig voorbijgaat aan behoorlijk bestuur, is onze stem eindelijk gehoord. Ingevolge het gerechtelijk bevel van het Hooggerechtshof, Handelskamer, van het Gemenebest van de Bahama's (het "Hooggerechtshof van de Bahama's"), uitgesproken op 3 oktober 2023 en gedeponeerd op 5 oktober 2023 (het "Bevel van het Hooggerechtshof van de Bahama's"), roept CRNSV een bijzondere vergadering van aandeelhouders van Nymox bijeen, die zal worden gehouden in Margaritaville Beach Resort, 2 Bay St., Nassau, Bahama's, op 8 november 2023 om 9 uur 's ochtends (EST) (de "Bijzondere Vergadering").

Het management van Nymox en zijn Raad van Bestuur (de "Raad") kunnen onze eisen voor transparantie en verantwoording niet langer negeren. Het Hooggerechtshof van de Bahama's heeft ons een cruciale kans geboden om het tij te keren bij Nymox, maar het is uiteindelijk aan ons, de aandeelhouders, om actie te ondernemen en deze vitale kans te grijpen. Daarom vragen wij uw stem tijdens de Bijzondere Vergadering om de zittende bestuurders van Nymox, Paul Averback, James G. Robinson, David Morse en Patrick Doody (zonder toe te geven dat de heer Doody correct als bestuurder is gekozen) (de "Zittende Bestuurders") te ontslaan en te vervangen door onze vijf hooggekwalificeerde kandidaat-bestuurders, Chris Riley, Randall Lanham, M. Richard Cutler, Bill Oldham en Mario Patone (gezamenlijk de "Genomineerden"). Onze genomineerden hebben de ervaring en vaardigheden die nodig zijn om de prestaties van Nymox te verbeteren en, nog belangrijker, zij zijn vastbesloten om te allen tijde de belangen van de aandeelhouders te dienen. Op grond van het Bevel van het Hooggerechtshof van de Bahama's vragen we de aandeelhouders verder om onder andere het ontslag goed te keuren van Paul Averback ("Averback") uit alle functies die hij bekleedde bij het bedrijf, zoals die van Chief Executive Officer, voorzitter, president en Chief Science Officer.

HET MANAGEMENT EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN NYMOX HEBBEN VERZUIMD OM EFFECTIEF TOEZICHT TE HOUDEN EN VOOR BEHOORLIJK BESTUUR TE ZORGEN

Onder leiding van de Raad van Bestuur en het managementteam is de aandelenkoers van het bedrijf gekelderd van historische hoogtepunten van meer dan $ 9,00 in 2011 en $ 5,00 in 2017 tot een dieptepunt van $ 0,19 op 30 juni 2023. Tegelijkertijd heeft het bedrijf nagelaten de vereiste documenten bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") in te dienen om de bedrijfsactiviteiten en -inkomsten te rapporteren, heeft het bedrijf onjuiste en wezenlijk misleidende verklaringen afgelegd aan aandeelhouders in zijn persberichten en SEC-dossiers en heeft het niet voldaan aan de vereisten voor voortgezette notering van de NASDAQ, waardoor Nymox van de NASDAQ is geschrapt en naar de OTC "pink" markt degradeerde. Ondanks deze rampzalige prestaties en volledige veronachtzaming voor het correct runnen van een beursgenoteerde onderneming, heeft Averback het bedrijf eenzijdig en volledig uit eigenbelang bestuurd, waarbij hij buitensporige vergoedingen voor uitvoerende taken ontving in de vorm van zowel jaarlijkse contante betalingen als Nymox-aandelen in strijd met zijn voorafgaande schriftelijk opgestelde arbeidsovereenkomst met Nymox. Om Averback's zelfhandel verder te illustreren, verkocht hij in 2018 voor persoonlijk gewin voor meer dan $ 4.390.000 aan gewone aandelen Nymox. Bovendien betaalde hij zichzelf van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 meer dan $ 1.400.000 in contanten van het bedrijf.

Het onvermogen van Averback en de andere zittende bestuurders om behoorlijk toezicht te houden op het bedrijf en hun klaarblijkelijke minachting voor behoorlijk bestuur en naleving van de wet blijkt verder uit het onwettige ontslag van verschillende functionarissen en bestuurders, met inbegrip van drie van onze genomineerden, de heren Riley, Lanham en Cutler. We zijn blij dat we deze genomineerden op de komende Bijzondere Vergadering op onze lijst kunnen zetten, want gezien hun eerdere ervaring bij Nymox, bevinden zij zich in een unieke positie om het Bedrijf een nieuwe wending te geven.

Net als velen van u hebben wij grote zorgen over verschillende aspecten van Nymox' activiteiten, financiële structuur, bestuur en strategie, waaronder een lange geschiedenis van ondermaatse prestaties en wanbeheer - problemen die al vele jaren bestaan zonder tekenen van verbetering. Veel aandeelhouders, groot en klein, hebben dezelfde pijn en frustratie gevoeld - ze omschreven zichzelf als "langgekweld" en "onder water". Helaas is de verontrustende status quo niet veranderd en wordt deze alleen maar erger, zoals blijkt uit de voortdurende devaluatie van de aandelenkoers en de schrapping van de NASDAQ-notering op 7 juli.

Samen met veel van onze medeaandeelhouders hebben we alles in het werk gesteld om Averback te betrekken bij discussies om deze zorgen aan te pakken en mogelijkheden te scheppen om aandeelhouderswaarde te creëren, inclusief maar niet beperkt tot veranderingen in het senior management en de Raad van Bestuur, het vaststellen van passende vergoedingen voor het management en het verbeteren van de financiële situatie en activiteiten van Nymox (inclusief financiering, uitgaven, bedrijfsstrategie, vergoedingen, schulden en verwatering van aandelen). Als onderdeel van dat proces hoopten we deze kwesties samen met het management op te lossen, maar Averback verwierp die aanpak.

Toen alle andere pogingen waren uitgeput, restte ons geen andere keuze dan verhaal te halen bij het Hooggerechtshof van de Bahama's. Tijdens dit proces ontdekten we dat Nymox het bestaan van zijn bedrijf op de Bahama's, het rechtsgebied waar het is opgericht, niet correct had gehandhaafd en als zodanig was "afgestoten" als een onderneming die wettelijk levensvatbaar is op de Bahama's. Als voorwaarde om het bedrijf weer op het rechte pad te krijgen, was onze eerste actie om de juiste documenten in te dienen bij het Hooggerechtshof van de Bahama's om Nymox te rehabiliteren. Na een hoorzitting op 28 september 2023 heeft de rechtbank het verzoek om rehabilitatie van Nymox ingewilligd.

We hadden tegelijkertijd een klacht en een verzoek om een gerechtelijk bevel ingediend om Nymox te dwingen tot het houden van een aandeelhoudersvergadering, waarin aandeelhouders de personen zouden kunnen kiezen die zij het meest geschikt vonden om het bedrijf te leiden en vooruit te helpen. Het verzoek was er ook op gericht om verschillende andere zelfmisleidende en oneerlijke handelingen van de zittende bestuurders en in het bijzonder van Averback te verhelpen. Nadat aan het Hooggerechtshof van de Bahama's voldoende bewijsmateriaal was voorgelegd om de ernstige situatie van het bedrijf onder het bestuur en leiderschap van Averback aan te tonen, oordeelde het hof in ons voordeel en gaf het gehoor aan ons verzoek. Op 5 oktober 2023 werd het Bevel van het Hooggerechtshof van de Bahama's gedeponeerd, waarin de oproeping voor een aandeelhoudersvergadering werd geëist.

Het Bevel van het Hooggerechtshof van de Bahama's eiste in het bijzonder dat het Bedrijf uiterlijk op 9 oktober 2023 om 17.00 uur Bahamatijd de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023 of anders een Bijzondere Vergadering zou bijeenroepen, te houden op een datum niet meer dan 28 dagen na de datum van deze kennisgeving. Het besluit van het Hooggerechtshof van de Bahama's bepaalde verder dat als het Bedrijf er niet in zou slagen een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen, wij dat wel zouden mogen doen. Daarnaast verbood het besluit het Bedrijf om belangrijke acties te ondernemen met betrekking tot de activa van het Bedrijf of om aandelen in het Bedrijf uit te geven. Tot slot is door het Hooggerechtshof aan Averback en directeur James Robinson tot aan de rechtszaak of tot nader bevel een verbod opgelegd om in de Speciale Vergadering te stemmen met betrekking tot een aanzienlijk deel van hun Nymox aandelen, waarvan wordt beweerd dat ze zijn verkregen door zelfverduistering en/of schending van hun fiduciaire plichten. Belangrijk is dat dit proces ons, de rechteloze minderheid, in staat stelt om ons eigen lot in handen te nemen en diegenen te verwijderen die bedrijfsmiddelen hebben uitgebuit en onrechtmatig hebben afgenomen voor hun eigen gewin.

Dat brengt ons bij vandaag. Hoewel dit ons niet verbaast, zijn we opnieuw teleurgesteld dat het bedrijf geen gehoor heeft gegeven aan het bevel van het Hooggerechtshof van de Bahama's om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. De beslissing van het bedrijf om de uitspraak van het Hooggerechtshof van de Bahama's aan te vechten in plaats van een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen, onderstreept de voortdurende minachting van het bedrijf voor standaard corporate governance en is een duidelijk voorbeeld van de dringend noodzakelijke verandering die bij Nymox moet worden doorgevoerd. Daarom vragen wij uw steun tijdens de Bijzondere Vergadering om nieuw leiderschap en een nieuwe Raad van Bestuur vast te stellen bij Nymox. Aanvullende details over de geschiedenis van Averback bij Nymox en de tekortkomingen van de andere zittende bestuurders en aanvullende informatie over de voorstellen die tijdens de Bijzondere Vergadering worden ingediend, kunt u vinden in onze Proxyverklaring, die kan worden ingezien op www.crnsv.com.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om deze cruciale gelegenheid aan te grijpen om een nieuwe bladzijde voor Nymox om te slaan tijdens de aanstaande Bijzondere Vergadering. Wij, de aandeelhouders, beschikken nu over de bevoegdheid om verandering te eisen: laten we onze stem luid en duidelijk laten horen dat de status quo niet langer wordt getolereerd.

ER IS EEN BETERE WEG VOORUIT

Het lijdt geen twijfel dat Nymox zich op een kruispunt in zijn bestaan bevindt en dat wij, als aandeelhouders, een cruciale beslissing moeten nemen tijdens de Bijzondere Vergadering. Gaat het bedrijf door op de ingeslagen weg van de afgelopen 20 jaar, ontsierd door consistente ondermaatse prestaties en flagrant bestuur? Waar Averback u en andere aandeelhouders in het ongewisse laat of, erger nog, u blijft misleiden, terwijl hij persoonlijk profiteert van uw zuurverdiende investering? Een bestuur vol loze beloftes en afnemende waarde?

Wij denken dat het antwoord duidelijk nee is en dat de aandeelhouders van Nymox lang genoeg hebben geleden. De enige weg die wij zien om de prestaties, de activiteiten, het bestuur, de transparantie en de verantwoordingsplicht bij Nymox te verbeteren, is door een nieuw leiderschap en een nieuwe Raad van Bestuur vast te stellen, die bestaat uit onze hooggekwalificeerde genomineerden, van wie de meesten directe ervaring hebben met Nymox. Belangrijk is dat onze genomineerden zich te allen tijde inzetten om de belangen van de onderneming en zijn aandeelhouders te beschermen.

Als we erin slagen deze ondermaats presterende en onjuist afgestemde Raad van Bestuur te verwijderen, zullen onze genomineerden onmiddellijk stappen ondernemen om het leiderschap van Nymox nieuw leven in te blazen en de inkomsten, activiteiten, prestaties, governance en naleving van de regelgeving van het bedrijf te verbeteren. Als cruciale eerste stap zal de nieuwe Raad van Bestuur proberen Averback uit alle functies te ontheffen en onmiddellijk een industriebrede zoektocht uitvoeren naar een nieuwe Chief Executive Officer met sterke farmaceutische en biotechnologische ervaring en een bewezen staat van dienst. Wij zijn van mening dat het van cruciaal belang is dat de nieuwe Raad van Bestuur een integere algemeen directeur selecteert en aanstelt die het vertrouwen van de aandeelhouders in het bedrijf en zijn management kan herstellen. Tijdens de interim-periode zijn we van plan om onze kandidaat, de heer Lanham, te benoemen als interim-CEO. Wij zijn van mening dat hij zeer geschikt is om het bedrijf te leiden gezien zijn uitgebreide ervaring bij Nymox. De nieuwe Raad van Bestuur zal ook proberen om andere senior executives in kaart te brengen en aan te stellen om het managementteam van Nymox te versterken, waaronder de benoeming van onze kandidaat, de heer Riley, als Chief Financial Officer.

De nieuwe Raad van Bestuur en het management zouden moeten samenwerken om snel een groeiende inkomstenstroom op te bouwen en vervolgens een strategie te ontwikkelen voor gedifferentieerde, duurzame langetermijngroei. Gezien de huidige financiële situatie van het bedrijf, geloven wij dat het noodzakelijk en tijdskritisch is om kapitaal voor het bedrijf aan te trekken om Nymox weer op de been te helpen en de medicijntoepassingen te financieren. Daarnaast moet de nieuwe Raad van Bestuur actie ondernemen voor een goede governance bij Nymox, onder andere door de verouderde statuten aan te passen en de naleving van de IBCA te garanderen, volledige transparantie te verzekeren en de betrokkenheid van de aandeelhouders te verbeteren.

Onze belangen sluiten direct aan bij die van u. We kijken ernaar uit om meer informatie over onze herstelplannen voor Nymox te delen. Een belangrijk onderdeel van ons plan is het verder onderhandelen, aangaan en faciliteren van de eerder voorgestelde deal met AscellaHealth LLC ("AscellaHealth"), die Averback vanwege, naar onze mening, egoïstische redenen, heeft afgewezen. AscellaHealth is een wereldwijd bedrijf voor speciale geneesmiddelen en gezondheidszorgdiensten, dat via een breed scala aan beschikbare capaciteiten en services ten goede komt aan alle belanghebbenden in de sector: patiënten, fabrikanten van biowetenschappen of houders van intellectueel eigendom (Nymox), betalers en aanbieders.

Zoals nader beschreven in onze Proxyverklaring, zijn wij van mening dat AscellaHealth de juiste partij is voor het leveren van diensten met betrekking tot het marktonderzoek voorafgaand aan de introductie en de volle commerciële lancering. AscellaHealth bood eerder aan om Nymox gedurende 2 jaar te financieren op basis van cashflow met een non-recourse cashinjectie van $ 12 miljoen en de aankoop van eigen aandelen tegen $ 2,00 in een poging om het probleem van de beursschrapping van de NASDAQ aan te pakken. De marktintroductie van de Nymox-therapie zou worden gefinancierd door AscellaHealth, dat ook de cashflow zou verzorgen van het aanzienlijke werkkapitaal dat nodig is voor de doorlopende productie van het Nymozarfex-product.

VERANDERING BIJ NYMOX IS DRINGEND NOODZAKELIJK - HET IS TIJD VOOR VERANTWOORDING

Wij geloven dat Nymox met het juiste managementteam en de juiste Raad van Bestuur maatregelen kan nemen om de inkomsten te verhogen en de kosten te verlagen, wat uiteindelijk zal resulteren in winstgevendheid en het creëren van aandeelhouderswaarde. Daarom dringen wij er bij u op aan om de grootschalige verandering bij Nymox te steunen door voor nieuw leiderschap en een nieuwe Raad van Bestuur te stemmen tijdens de aanstaande Bijzondere Vergadering. Hieronder vindt u meer informatie over onze hooggekwalificeerde genomineerden.

  • Christopher Riley is een vooruitdenkend, financieel scherpzinnig executive in finance en operations met talent voor het re-engineeren, opbouwen en winstgevend ontwikkelen van bedrijven om aanzienlijke aandeelhouderswaarde te bereiken in de medische technologie- en consumentenproductmarkten voor multinationale en ondernemende organisaties. De heer Riley is een bedreven ondernemer in het genereren van inkomsten en het doorvoeren van operationele veranderingen; hij heeft ervaring in het omgaan met veeleisende situaties en het behalen van positieve resultaten. De heer Riley wordt door zijn collega's beschouwd als een game changer met een grote inzet voor het snel boeken van resultaten. Hij wordt consequent gezien als de juiste persoon in moeilijke situaties. De heer Riley werd Chief Financial Officer van Nymox in januari 2023 tot zijn ongerechtvaardigde ontslag in juli 2023. Van 2006 tot op vandaag heeft de heer Riley de functies van Chief Operating Officer, Chief Executive Officer en voorzitter van Mitochon Systems, Inc., waar hij de start-up business herpositioneerde door van de SAAS of cloudgebaseerde physician communication service (PCS)-oplossing over te stappen naar offshore service-ontwikkeling. Onder zijn leiding werd gerichte gezondheidszorgmessaging uitgevoerd voor artsen en patiënten in het groeiende digitale gezondheidszorgsysteem. De heer Riley was ook CEO van Continuous Materials LLC van 2018 tot 2020, een bedrijf dat vooroploopt om uit afval waarde te creëren.
  • Randall Lanham, Esq. is advocaat en ondernemer met uitgebreide ervaring in start-ups, effectenrecht en bedrijfsfinanciering. De heer Lanham heeft ruime ervaring in zowel binnenlandse als internationale bedrijfszaken. De uitgebreide ondernemingservaring van de heer Lanham, gekoppeld aan zijn solide achtergrond in vennootschaps- en burgerlijk recht, maken zijn coördineren van bedrijfsreorganisaties en bedrijfsactiviteiten uitermate effectief. Als uitvinder en ondernemer is de heer Lanham in het bezit van twee Amerikaanse octrooien en heeft hij verschillende van zijn eigen bedrijven geleid. Hij speelde een cruciale rol bij het opstarten en omvormen van bedrijven, het verbeteren van het bedrijfsimago en de klanttevredenheid, het verhogen van de inkomsten en het nemen van winst- en verliesverantwoordelijkheid. Als advocaat heeft de heer Lanham contracten onderhandeld met grote Amerikaanse bedrijven waaronder Hasbro, Inc., Playskool, Inc., Philip Morris, USA, Inc., Major League Baseball ("MLB"), de National Football League ("NFL") en USA Direct, Inc. Hij was als VS-vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de uitbreiding van NASDAQ naar Montreal in 1999.
  • M. Richard Cutler, Esq. richtte Cutler Law Group op in 1996. De heer Cutler houdt zich sinds zijn studie rechten bezig met algemeen ondernemings- en effectenrecht en internationale bedrijfstransacties. De heer Cutler is magna cum laude afgestudeerd aan de Brigham Young University (B.A., 1981) en Columbia University School of Law (J.D. 1984). De heer Cutler werd in 1984 toegelaten tot de State Bar van Texas en in 1990 tot de State Bar van Californië. Na zijn rechtenstudie trad Cutler in dienst bij Jones, Day, Reavis & Pogue, waar hij werkzaam was op de afdelingen ondernemingsrecht, effectenrecht en fusies en overnames. Vervolgens werkte Cutler vijf jaar op de corporate en effectenafdeling van het Dallas kantoor van Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld. Na zijn verhuizing naar de westkust trad de heer Cutler in dienst bij het kantoor in Los Angeles van Kaye, Scholer, Fierman, Hayes & Handler, een advocatenkantoor in New York, waar hij zijn corporate effectenactiviteiten voortzette. In 1989 richtte Cutler Horwitz, Cutler & Beam op in Anaheim, Californië, waar hij vijf jaar lang de corporate en effectenbusiness leidde. In 1996 richtte hij Cutler Law Group, P.C. op in Newport Beach, Californië, een kantoor met specialisatie in algemeen ondernemings-, vennootschaps- en effectenrecht, evenals internationale bedrijfstransacties. Cutler Law Group verhuisde in september 2002 naar Augusta, Georgia, waar hij zijn advocatenpraktijk voortzette en eigenaar en uitbater was van de Club in Raes Creek, een eersteklas zwem-, tennis- en fitnessclub. Van 2008 tot 2010 was Cutler President en Chief Executive Officer van Sustainable Power Corp., een bedrijf in Baytown, Texas, gespecialiseerd in groene energietechnologieën. Cutler Law Group verhuisde in 2009 naar Houston, Texas.
  • Bill Oldham, MBA is een doorgewinterde ondernemer, investeerder en consultant die groeisectoren en hoogwaardige klanten ondersteunt op het gebied van gezondheid, technologie en energie in zowel de publieke als de private sector. De heer Oldham ondersteunt talloze opkomende bedrijven, biedt strategisch bedrijfsadvies en vervult functies op directieniveau om de marktintroductie en -uitbreiding te stimuleren, de financiën te beheren en een gunstige positionering in de sector te genereren. De heer Oldham is altijd op zoek naar nieuwe partners in deze specifieke markten en is er klaar voor om blijvend waarde te creëren. De heer Oldham is momenteel medeoprichter, voorzitter en financieel directeur van AscellaHealth, een toonaangevend bedrijf voor speciale geneesmiddel- en gezondheidszorgservices met behulp van technologie, dat patiënten, betalers, biowetenschappelijke bedrijven en providers diensten levert aan de hand van innovatieve, geavanceerde klinische programma's om de gezondheidsresultaten te verbeteren en het patiëntentraject te optimaliseren. De heer Oldham is ook oprichter van Oldham Global, dat zich richt op investeringsbedrijven die oplossingen ontwikkelen in FinTech, IT voor de gezondheidszorg en gezondheidsdiensten. Onder zijn leiding heeft AscellaHealth een verbazingwekkende omzetgroei doorgemaakt, zowel autonoom als door overnames, en hij zorgde voor zeer winstgevende jaarresultaten. De heer Oldham werd uitgeroepen tot 2022 CFO of the Year door Philadelphia Business Journal en is winnaar van de 2023 Titan 100 award.
  • Mario Patone brengt meer dan 30 jaar ervaring mee in zijn rol als Deputy Chief Financial Officer en Vice President of Corporate Development bij AscellaHealth LLC. In januari 2022 trad hij in die functie in dienst bij AscellaHealth. Van december 2020 tot december 2021 was de heer Patone directeur bij Cherry Bekeart LLP, een accountantskantoor. Van mei 2018 tot december 2020 was de heer Patone Chief Executive Officer van SolomonEdwards, een professionele dienstverlener, en van april 2016 tot april 2018 was hij verder Chief Financial Officer bij Elwyn Pharmacy Group, een farmaceutische onderneming voor speciale geneesmiddelen. De heer Patone behaalde een B.S. aan Penn State University in 1987 en een B.S. aan het Goldey-Beacom College in 1992. De heer Patone is registeraccountant (CPA).

* * *

Mis deze belangrijke kans niet om uw stem te laten horen! Wij moedigen u aan om vandaag nog te stemmen voor de voorstellen voor de nieuwe samenstelling van het leiderschap en de Raad van Bestuur van Nymox op de WITTE volmachtkaart en deze in de daarvoor bestemde gefrankeerde envelop terug te sturen. Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het stemmen, neem dan contact op met Saratoga Proxy Consulting, LLC via (888) 368-0379 of per e-mail via info@saratogaproxy.com.

BESCHERM DE WAARDE VAN UW INVESTERING -- ONDERTEKEN, DATEER EN VERSTUUR DE BIJGESLOTEN WITTE VOLMACHTKAART VANDAAG NOG!

Hartelijk dank voor uw steun,
Committee to Restore Nymox Shareholder Value

Over The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (CRNSV)

CRNSV werd opgericht door voormalige executives en directeuren van NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-F") met als doel om de aandeelhouderswaarde in NYMOX (het Bedrijf) te herstellen. Met een engagement om de steile daling en volatiliteit van de aandelenprijs te overwinnen na de fnuikende beslissing tot schrapping van de beursnotering door NASDAQ, heeft CRNSV weerleggingsbrieven verstuurd naar alle aandeelhouders van het bedrijf en blijft het de nadruk leggen op het gebrek aan leiderschap van het bedrijf, de buitensporige beloning van het management, het onvermogen om het potentieel voor waardevolle en veelbelovende resultaten te realiseren door middel van een relatie met een zeer gerespecteerd bedrijf dat wereldwijd gespecialiseerd is in gezondheidszorg en oplossingen voor geneesmiddelen en dat de expertise heeft om te helpen bij de marketing van het BPH-product (Benign Prostatic Hyperplasia) van het bedrijf, evenals het feit dat Nymox geen oplossing of plan heeft voor financieel herstel van de aandeelhouderswaarde. CRNSV is gevestigd in Carson City, in Nevada, en heeft kantoren in Londen. Documenten van CRNSV zijn beschikbaar via https://www.crnsv.com/.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Chris Riley
info@crnsv.com

Contacts

Chris Riley
info@crnsv.com