Rimini Street ogłasza wsparcie, usługi zarządzane i konsultingowe w zakresie Salesforce® ClickSoftware w celu wydłużenia okresu eksploatacji i zwiększenia wartości implementacji klientów poza termin wycofania z eksploatacji rozwiązania...

Rimini Street gwarantuje długoterminową doskonałą obsługę licencjobiorców ClickSoftware, świadcząc wyspecjalizowane usługi wsparcia w odpowiednim czasie oraz zapewniając elastyczność i eliminując troski

Rimini Street Announces Support, Managed and Consulting Services for Salesforce® ClickSoftware to Extend Life and Value of Client Deployments Beyond December 31, 2023 End-of-Life Deadline (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()-- 

Rimini Street ogłasza wsparcie, usługi zarządzane i konsultingowe w zakresie Salesforce® ClickSoftware w celu wydłużenia okresu eksploatacji i zwiększenia wartości implementacji klientów poza termin wycofania z eksploatacji rozwiązania przypadający na 31 grudnia 2023 r.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj udostępnienie rozwiązań Rimini Support™, Rimini Manage™ i Rimini Consult™ dla ClickSoftware. Rozszerzone rozwiązanie umożliwia licencjobiorców korzystających z Salesforce® ClickSoftware w swoich obiektach maksymalizację wartości inwestycji w ClickSoftware niezbędnych dla prowadzonej działalności, pozwalając na użytkowanie oprogramowania po zapowiadanym terminie jego wycofania z eksploatacji, który przypada na 31 grudnia 2023 r.

Rimini Street umiejętnie wydłuża okres eksploatacji ClickSoftware oraz zwiększa jego wartość dla klientów posiadających licencje bezterminowe

Rimini Street jest zarejestrowana zarówno jako certyfikowany partner konsultingowy Salesforce®, jak i partner Salesforce jako dostawca usług zarządzanych. Firma otrzymała ocenę 4,85 rating w platformie partnerskiej Salesforce AppExchange, zrealizowała setki indywidualnych projektów dla klientów z całego świata, a jej pełnoetatowy zespół techniczny uzyskał ponad 50 certyfikatów Salesforce.

Jako certyfikowany partner konsultingowy Salesforce, rozwiązania Rimini Street w zakresie ClickSoftware zapewniają licencjobiorcom solidny system zarządzania usługami w terenie, świadcząc spersonalizowane usługi wsparcia, usługi zarządzane i specjalistyczne, a także umożliwiając przyjęcie odpowiedzialności za przyszły krajobraz oprogramowania usług w terenie oraz dokonanie jego oceny.

– ClickSoftware zapewnia światowej klasy funkcje usług w terenie i wielu klientów używa spersonalizowanych, rozbudowanych implementacji, z których nadal pragną korzystać przez kilka kolejnych lat – powiedział David Rowe, dyrektor ds. produktu i wiceprezes wykonawczy ds. globalnej transformacji w Rimini Street. – Rimini Street cieszy się z możliwości wykorzystania partnerstwa z Salesforce i rozszerzenia naszego sprawdzonego, nagradzanego modelu wsparcia oraz globalnych zdolności, by zaoferować je licencjobiorcom ClickSoftware, aby zagwarantować im partnera, który przyczyni się do stabilizacji i maksymalizacji inwestycji dokonanych w oprogramowanie nawet na kilka lat, aż będą gotowi rozważyć przejście na usługi w terenie w chmurze usług Salesforce.

Rozwiązania Rimini Street w zakresie ClickSoftware oferują stabilność i elastyczność, umożliwiając zarazem uwolnienie zasobów w celu koncentracji na strategicznych, innowacyjnych projektach

Ciesząc się zaufaniem uznanych na całym świecie wiodących organizacji korzystających z jej spersonalizowanego wsparcia, produktów oraz usług, firma Rimini Street w dalszym ciągu uwalnia ograniczony czas, talent i zasoby klientów, umożliwiając ich przeznaczenie na realizację strategicznych, innowacyjnych projektów przyczyniających się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju na wiele lat naprzód.

Rozwiązania Rimini Street w zakresie ClickSoftware dostosowują się do ewoluujących potrzeb biznesowych i obejmują:

  • Rimini Support dla ClickSoftware – wyspecjalizowane wsparcie w zakresie oprogramowania świadczone przez doświadczonych inżynierów ds. oprogramowania z całego świata w celu szybkiego i trwałego rozwiązywania problemów poprzez analizę przyczyn pierwotnych i dokonywanie napraw;
  • Rimini Manage dla ClickSoftware – usługi zarządzane dla organizacji pragnących powierzyć złożoną obsługę zarządzania ClickSoftware zewnętrznemu dostawcy, zapewniając najwyższą wydajność, optymalizację kosztów i ograniczenie ryzyka. Umożliwia to ograniczenie kosztów ogólnych związanych z działalnością operacyjną, zwiększenie rentowności i przeznaczenie zasobów na realizację kluczowych zadań w firmie;
  • Rimini Consult dla ClickSoftware – usługi specjalistyczne świadczone przez ekspertów w celu optymalizacji implementacji ClickSoftware i identyfikowania okazji do usprawnień strategicznych. Doświadczeni konsultanci ściśle współpracują z klientami w celu wdrożenia poprawek strategicznych, uproszczenia procesów i maksymalizacji wartości oprogramowania.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com