Rimini Street Korea ponownie zyskuje tytuł Great Place to Work®

Kultura celowości i wykonywanie pracy o istotnym znaczeniu wyróżniają Rimini Street jako wybitną organizację

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, drugi rok z rzędu zdobył certyfikat Great Place to Work Korea.

Dzisiejszy komunikat wpisuje się w bogatą historię wyróżnień Rimini Street jako doskonałego pracodawcy, takich jak między innymi certyfikaty Top Workplace USA oraz Great Place to Work uzyskane w USA, Australii i Nowej Zelandii, regionie EMEA i Japonii, Indiach oraz Wielkiej Brytanii.

Great Place to Work posiada uznany na arenie międzynarodowej rygorystyczny, oparty na danych model oceny doświadczeń pracowników. Przez ponad 30 lat ankiety Great Place to Work trafiły do ponad 100 mln pracowników, którzy wskazują zaufanie jako fundament doskonałego miejsca pracy. Opracowany przez Great Place to Work Model Zaufania (Trust Model™) leży u podstaw 60 pytań kwestionariusza Trust Index wykorzystywanego do pomiaru poziomu satysfakcji pracowników.

Model Zaufania obejmuje pięć wymiarów:

 • wiarygodność
 • szacunek
 • uczciwość
 • duma
 • koleżeństwo

Ankietowane przedsiębiorstwa osiągające wybitne wyniki w tych obszarach potrafią lepiej przyciągać i zatrzymywać wysoce zaangażowanych i wydajnych pracowników mających kluczowe znaczenie dla rozwoju udanej działalności gospodarczej.

100% pracowników Rimini Street Korea uznaje, że ich praca ma „istotne znaczenie”

Według badań Great Place to Work „zapewnienie pracownikom poczucia wykonywania pracy o istotnym znaczeniu pozwala na zatrzymanie większej liczby pracowników, zwiększenie ich innowacyjności, poprawę zaangażowania i dobrego samopoczucia, a tym samym zwiększenie osiąganych dochodów”. Wyniki ankiety przeprowadzonej w Rimini Street Korea wskazują, że 100% pracowników regionu uznaje swoją pracę za istotną i czuje dumę z wykonywanych zadań i ich celu.

– Naszą misją w Rimini Street jest dostarczanie wybitnych rozwiązań technologicznych przy wykorzystaniu wybitnych umiejętności. Nie ustajemy w dążeniach do realizacji obietnicy do dostarczania wybitnych rozwiązań na rzecz tysięcy klientów na całym świecie, a nasze wysiłki przyczyniają się do wzmocnienia gospodarki, społeczności i ich mieszkańców. Wyróżnienie naszego wspólnego celu i wyników pracy napawa nas niezmierną dumą – powiedział Hyungwook (Kevin) Kim, dyrektor generalny Rimini Street Korea.

Pozostałe wyniki ankiety:

 • Ogólna ocena poziomu satysfakcji pracowników wyniosła 92%, przy średniej krajowej plasującej się na poziomie 56%
 • 97% pracowników z entuzjazmem postrzega wiele inicjatyw mających na celu uhonorowanie zarówno dużych, jak i drobnych osiągnięć
 • 97% pracowników stwierdziło, że są traktowani sprawiedliwie niezależnie od wieku, orientacji seksualnej czy rasy

– Nic nie zastąpi solidnej kultury opartej na zaufaniu i poczuciu wspólnoty – powiedział Seth Ravin, prezes i dyrektor generalny Rimini Street. – Dążymy do praktycznej realizacji wartości leżących u podstaw sukcesu naszej firmy, niezmiennie uwzględniając również wpływ 4 filarów Rimini Street – tzw. 4C: Company, Clients, Colleagues, Community (firma, klienci, współpracownicy i społeczność) – podczas podejmowania decyzji biznesowych.

Wybitne programy Rimini Street wspierają wybitną kulturę firmy

Przyciąganie i zatrzymywanie najbardziej utalentowanych pracowników osiągających „wybitne” wyniki ma kluczowe znaczenie dla ciągłego rozwoju firmy. W tym celu Rimini Street nieustannie uruchamia kolejne programy opracowane z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu wydajności i zaangażowania pracowników, takie jak między innymi:

 • Nowy model czterodniowego, elastycznego tygodnia pracy, wprowadzony na okres próbny w drugiej połowie 2022 r. z myślą o poprawie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, który obecnie został rozszerzony na cały 2023 r.
 • Nowy, udoskonalony program szkoleń i rozwoju w celu inwestycji w rozwój zawodowy i umiejętności pracowników
 • Wprowadzenie Peakon, anonimowej platformy badającej poziom zaangażowania pracowników, która pomaga firmie w ciągłym wsłuchiwaniu się w głos pracowników, prowadzeniu pomiarów, monitorowaniu, wyciąganiu wniosków i realizacji skutecznych działań dzięki analizie sprawdzonych czynników sprzyjających satysfakcji pracowników

Szukamy nowych pracowników!

Buduj karierę w firmie, która na pierwszym miejscu stawia pracowników i inwestuje w społeczność. Odwiedź stronę internetową Rimini Street poświęconą karierze: https://www.riministreet.com/company/careers/

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com