Lancet Respiratory Medicine publiceert peer-reviewed paper en commentaar van onafhankelijke deskundigen op positieve fase 3-resultaten van lenzilumab

  • Lenzilumab is een variant-agnostisch therapeutisch middel dat zich richt op de gedisreguleerde hostimmuunrespons, een benadering die van meer waarde kan zijn dan het targeten van het virus bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten1
  • Volgens de paper is de implicatie van al het beschikbare bewijs dat “Lenzilumab de overleving significant verbeterde zonder invasieve mechanische ventilatie bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met COVID-19 die tegelijkertijd werden behandeld met andere beschikbare therapieën”2
  • De resultaten van het LIVE-AIR fase 3-onderzoek laten zien dat behandeling met lenzilumab van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten resulteert in een statistisch significante relatieve verbetering van 54% van de kans op overleving zonder dat invasieve mechanische ventilatie (“SWOV”) nodig is

BURLINGAME, Californië--()--Humanigen, Inc. (Nasdaq:HGEN) (“Humanigen”), een biofarmaceutisch bedrijf voor onderzoek in het klinisch stadium dat zich richt op het voorkomen en behandelen van een immuunhyperrespons, ‘cytokinestorm’ genaamd, met de toonaangevende geneesmiddelkandidaat lenzilumab, heeft vandaag bekendgemaakt dat The Lancet Respiratory Medicine (“Lancet”), een internationaal vertrouwd, collegiaal getoetste bron van klinische, openbare gezondheidszorg en algemene gezondheidskennis, positieve resultaten heeft gepubliceerd van Humanigens LIVE-AIR gerandomiseerd, gecontroleerd fase 3-onderzoek van lenzilumab bij in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten, alsmede een commentaar van onafhankelijke deskundigen. De Lancet-paper concludeert dat “LIVE-AIR liet zien dat behandeling met lenzilumab van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten de kans op overleving kan verbeteren zonder de noodzaak van mechanische beademing, met een veiligheidsprofiel dat gelijk is aan dat van placebo.”2

“Publicatie van LIVE-AIR-resultaten in dit peer-reviewed medisch tijdschrift is een belangrijk resultaat. Ons doel was om te laten zien dat lenzilumab, een variant-agnostische therapie, de onvervulde behoefte aan behandelingen voor COVID-19-patiënten zou kunnen aanpakken door het verminderen van overlijden of mechanische beademing. De resultaten beschrijven de positieve impact die lenzilumab heeft op het verbeteren van de overleving zonder de noodzaak van invasieve mechanische beademing bij opgenomen COVID-19-patiënten”, aldus Cameron Durrant, Chairman en CEO, Humanigen. “Zoals in de paper wordt beschreven werd bij 60% van de LIVE-AIR-patiënten gebruikgemaakt van kamerlucht- of zuurstofondersteuning met lage flow. … De mogelijkheid (werd geopperd) dat lenzilumab zou kunnen worden gepositioneerd voor gebruik vóór opname op de IC en progressie van respiratoir falen dat zuurstoftoediening met hoge flow en niet-invasieve of invasieve beademing vereist.”2

“Dit onderzoek van de behandeling naar het voorkomen van hyperinflammatoire immuunrespons die optreedt bij sommige patiënten die geïnfecteerd zijn met SARS-CoV-2 is belangrijk”, aldus Zelalem Temesgen, M.D., klinisch infectieziektenonderzoeker en hoofdonderzoeker van Mayo. “De behoefte aan meer therapieën voor nieuw opgenomen patiënten voorafgaand aan respiratoir falen is groot, om overlijden of mechanische beademing te reduceren.”

Lenzilumab is in geen enkel land toegelaten of goedgekeurd.

“Een van de belangrijkste componenten van de schadelijke hyperinflammatoire respons bij COVID-19 is granulocyt-macrofaag koloniestimulerende factor (GM-CSF). ... buitensporige GM-CSF-productie kan bijdragen aan de gedisreguleerde immuunrespons bij ernstige COVID-19, waarin, stroomopwaarts van IL-1 en IL-6, geactiveerde T-cellen neutrofielen en macrofagen aanvallen. Het is zeer aannemelijk dat agentia die interfereren met hun werking een voordeel zijn, niet alleen bij COVID-19, maar ook bij andere inflammatoire aandoeningen”,1 meldde het commentaar.

De Lancet-paper maakt melding van verschillen in CRP-niveaus voor LIVE-AIR-patiënten vergeleken met die van klinische onderzoeken voor een andere immunomodulator om te suggereren dat deze “bevindingen zouden kunnen wijzen op het therapeutisch potentieel van het zich richten op een enkele stroomopwaartse cytokine eerder in het ziekteproces, op geleide van de baseline CRP. ... Het onderzoek draagt bij aan de grote hoeveelheid nieuw bewijs over hoe CRP-concentraties zich verhouden tot de pathogenese van COVID-19 en tot patiënt- en therapiekeuze.”2 Verbandhoudende met de CRP-geleide behandelingsbenadering van COVID-19-patiënten, meldde het commentaar “verder onderzoek van een CRP-geleide benadering, die zich mogelijk richt op patiënten met lagere CRP-concentraties, eerder in het ziekteverloop, ... zou daarom gerechtvaardigd kunnen zijn.”1

Voor opgenomen patiënten “weten we nu dat zich richten op de gedisreguleerde hostrespons van meer waarde is dan zich richten op het virus.”1 De hoge mate van onzekerheid en zorg rond het opkomen van de omicron-variant benadrukt de blijvende behoefte aan variant-agnostische therapieën.

Over het LIVE-AIR, fase 3-onderzoek van Lenzilumab

Dit onderzoek was een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multicenter fase 3-onderzoek voor de behandeling en preventie van ernstige en mogelijk fatale uitkomsten bij patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met COVID-19-pneumonie. Het primaire doel was om te beoordelen of lenzilumab, naast andere behandelingen, waaronder dexamethason (of andere steroïden) en/of remdesivir, de immuungemedieerde ‘cytokinestorm’ kon voorkomen of verlichten en de overleving zonder beademing kon verbeteren ‘SWOV’ (survival without ventilation [soms naar verwezen als ‘beademingsvrije overleving’]). SWOV is een samengesteld eindpunt van tijd tot overlijden en tijd tot invasieve mechanische ventilatie (IMV) en SWOV is een belangrijk klinisch eindpunt dat niet alleen de mortaliteit meet, maar ook de morbiditeit die gepaard gaat met mechanische ventilatie. Ongeveer 94% van de patiënten kreeg dexamethason (of andere steroïden), 72% kreeg remdesivir en 69% kreeg beide.

Aan het LIVE-AIR-onderzoek namen 520 patiënten van ten minste 18 jaar oud deel in 29 centra in de VS en Brazilië; zij hadden een bloedzuurstofsaturatie (SpO2) van minder dan of gelijk aan 94%; of hadden aanvullende zuurstof met een lage flow nodig, of ondersteuning van zuurstof met een hoge flow, of niet-invasieve ventilatie met positieve druk; en zij werden opgenomen in het ziekenhuis, maar hadden geen IMV nodig. Na inschrijving werden de proefpersonen gerandomiseerd om drie infusies van lenzilumab of placebo te ontvangen, waarbij elke infusie acht uur van elkaar gescheiden was over een periode van 24 uur. Het LIVE-AIR-onderzoek bereikte zijn primaire eindpunt van overleving zonder beademing gemeten tot dag 28 na behandeling (HR: 1,54; 95% CI: 1,02-2,32, p=0,040).

Over Lenzilumab

Lenzilumab is een gepatenteerd Humaneered® first-in-class monoklonaal antilichaam waarvan is bewezen dat het GM-CSF neutraliseert, een cytokine van cruciaal belang in de hyperinflammatoire cascade, soms ook cytokine-afgiftesyndroom (‘CRS’) of cytokinestorm (CS) genoemd, geassocieerd met COVID-19 en andere indicaties. Lenzilumab bindt zich aan en neutraliseert GM-CSF, waardoor de uitkomst voor patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, wordt verbeterd. Humanigen is van mening dat de neutralisatie van GM-CSF het potentieel heeft om de hyperinflammatoire cascade te verminderen die bekend staat als het cytokine-afgiftesyndroom dat gebruikelijk is bij chimere antigeenreceptor T-cel (CAR-T)-therapie en acute graft-versus-hostziekte (aGvHD).

In CAR-T bereikte lenzilumab met succes het vooraf gespecificeerde primaire eindpunt bij de aanbevolen dosis in een fase 1b-onderzoek met Yescarta®, waarin het totale responspercentage 100% was en geen enkele patiënt een ernstig cytokine-afgiftesyndroom of ernstige neurotoxiciteit ondervond. Op basis van deze resultaten is Humanigen van plan om lenzilumab te testen in een gerandomiseerd, multicenter, fase 2-onderzoek, mogelijk voor registratie, om de werkzaamheid en veiligheid ervan te beoordelen in combinatie met andere in de handel verkrijgbare CD19 CAR-T-therapieën bij non-Hodgkin-lymfoom. Lenzilumab zal ook worden getest om het vermogen ervan te beoordelen om aGvHD te voorkomen en/of te behandelen bij patiënten die een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan.

Er wordt ook een onderzoek met lenzilumab voorbereid voor patiënten met chronische myelomonocytische leukemie (CMML) die mutaties in de RAS-route vertonen. Dit onderzoek bouwt voort op bewijs van een fase 1-onderzoek, uitgevoerd door Humanigen, dat aantoonde dat RAS-mutaties geassocieerd zijn met hyperproliferatieve kenmerken die mogelijk gevoelig zijn voor GM-CSF-neutralisatie.

Over Humanigen

Humanigen, Inc. (Nasdaq: HGEN) (“Humanigen”), is een biofarmaceutisch bedrijf voor de klinische fase dat zich richt op het voorkomen en behandelen van een immuunhyperrespons die ‘cytokinestorm’ wordt genoemd. Lenzilumab is een baanbrekend antilichaam dat bindt aan en neutraliseert granulocyt-macrofaag koloniestimulerende factor (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF). Resultaten van preklinische modellen geven aan dat GM-CSF een stroomopwaartse regulator is van veel inflammatoire cytokinen en chemokinen die betrokken zijn bij de cytokinestorm. Vroeg in de COVID-19-pandemie toonde onderzoek aan dat hoge niveaus van GM-CSF-afscheidende T-cellen geassocieerd waren met de ernst van de ziekte en opname op de intensive care. Het fase 3 LIVE-AIR-onderzoek van Humanigen suggereert dat vroege interventie met lenzilumab de gevolgen van een volledige cytokinestorm bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten met COVID-19 kan voorkomen. Humanigen heeft lenzilumab ingediend bij de Medicines and Health Regulatory Agency in het Verenigd Koninkrijk voor een doorlopende toetsing van een mogelijke vergunning voor het in de handel brengen. Humanigen ontwikkelt lenzilumab als een behandeling voor cytokinestorm geassocieerd met op COVID-19 en CD19 gerichte CAR-T-celtherapieën en onderzoekt ook de doeltreffendheid van lenzilumab bij andere inflammatoire aandoeningen zoals acute graft-versus-hostziekte bij patiënten die allogene hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan of lijden aan eosinofiel astma of reumatoïde artritis. Ga voor meer informatie naar www.humanigen.com en volg Humanigen op LinkedIn, Twitter en Facebook.

Toekomstgerichte verklaringen

Alle verklaringen, anders dan verklaringen die historische feiten betreffen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige kennis, veronderstellingen, oordeelsvorming en verwachtingen van het management met betrekking tot toekomstige prestaties of gebeurtenissen. Hoewel het management van mening is dat de verwachtingen die in dergelijke verklaringen worden weergegeven, redelijk zijn, bieden ze geen garantie dat dergelijke verwachtingen correct zullen blijken te zijn, en u dient zich ervan bewust te zijn dat feitelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals “willen”, “verwachten”, “van plan zijn”, “plannen”, “potentieel”, “mogelijk”, “doelen”, “versnellen”, “continueren” en vergelijkbare uitdrukkingen identificeren toekomstgerichte verklaringen, waaronder onder meer verklaringen met betrekking tot: De standpunten van Humanigen wat betreft de potentiële voordelen van lenzilumab als behandeling voor in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten; hun standpunten wat betreft het potentieel van lenzilumab voor het verbeteren van de overleving van patiënten wanneer dat wordt gebruikt vóór IC-opname en progressie van respiratoir falen; verklaringen met betrekking tot het therapeutisch potentieel van het zich richten op een enkele stroomopwaartse cytokine eerder in het COVID-19-ziekteproces; de inspanningen van het bedrijf om voorwaardelijke goedkeuring te verkrijgen voor het in de handel brengen van lenzilumab bij COVID-19 in het VK en andere gebiedsdelen; en de andere plannen voor het initiëren van of participeren in geplande klinische onderzoeken en anderszins verkennen van de doeltreffendheid van lenzilumab en andere kandidaten in de ontwikkelingsportefeuille van het bedrijf als therapieën voor andere ontstekings- en immuno-oncologische indicaties.

Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden, waaronder onder meer de risico’s die inherent zijn aan het ontbreken van winstgevendheid van het bedrijf en de behoefte aan extra kapitaal om de activiteiten uit te voeren; de afhankelijkheid van partners om de ontwikkeling van de productkandidaten te bevorderen; de onzekerheden die inherent zijn aan de ontwikkeling, het verkrijgen van de vereiste regelgevende autorisaties en goedkeuringen en de lancering van een nieuw farmaceutisch product; uitdagingen die in verband staan met het produceren en op de markt brengen van een biologisch product zoals lenzilumab; de uitkomst van lopende of toekomstige rechtszaken; en de verschillende risico’s en onzekerheden die worden beschreven in de secties “Risicofactoren! en op andere plaatsen in de periodieke en andere deponeringen van Humanigen bij de Securities and Exchange Commission.

Alle toekomstgerichte verklaringen worden uitdrukkelijk in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwing. U mag op geen enkele van de toekomstgerichte verklaringen vertrouwen als zijnde voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht te herzien of bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit persbericht weer te geven of om het optreden van onverwachte voorvallen weer te geven, behalve zoals vereist door de wet.

Verwijzingen

  1. Leavis, H. et al. (2021). Commentaar: Stimulating severe COVID-19: the potential role of GM-CSF antagonism. The Lancet Respiratory Medicine. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00539-7
  2. Temesgen, Z. et al. (2021). Lenzilumab in hospitalised patients with COVID-19 pneumonia (LIVE-AIR): a phase 3, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00494-X

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Humanigen investeerdersrelaties
Ken Trbovich
Humanigen
trbo@humanigen.com
650-410-3206

Contacts

Humanigen investeerdersrelaties
Ken Trbovich
Humanigen
trbo@humanigen.com
650-410-3206