Mary Kay Inc. realizuje działania na rzecz wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet i równouprawnienia poprzez szereg przełomowych zobowiązań i partnerstw na całym świecie

Edita Szabóová, General Manager of Mary Kay Czech Republic and Slovakia (Photo: Mary Kay Inc.)

DALLAS--()--Spółka Mary Kay Inc. - globalny orędownik w zakresie równouprawnienia kobiet i przedsiębiorczości - zwiększyła swoje zaangażowanie w promowanie parytetu płci poprzez opublikowanie dokumentu wyrażającego zadowolenie ze Strategii Komisji Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 oraz poprzez dołączenie do Globalnych Koalicji Działań (Global Action Coalitions) Forum na rzecz równości płci (Generation Equality Forum).

Stanowisko, które jest dostępne tutaj, jest odzwierciedleniem strategii Unii Europejskiej w zakresie równości płci. Według Unii Europejskiej: „Strategia ta przestawia cele polityczne i działania mające na celu osiągnięcie do 2025 r. znacznych postępów na rzecz równości płci w Europie. Celem jest Unia, w której wszystkie kobiety i dziewczęta oraz wszyscy mężczyźni i chłopcy, w całej ich różnorodności mogą swobodnie podążać wybraną ścieżką życia, mają równe szanse rozwoju i mogą w równym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym i być przywódcami naszego europejskiego społeczeństwa”.

„Dyskryminujące prawo, uprzedzenia i stereotypy dotyczące płci, przemoc wobec kobiet i dziewcząt - to wszystko są problemy globalne i muszą być rozwiązywane we współpracy z sektorem publicznym i prywatnym oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie - powiedziała Julia Simon, dyrektor ds. prawnych i różnorodności (Chief Legal & Diversity Officer) w Mary Kay. - Osiągnięcie równości płci ma kluczowe znaczenie dla przetrwania planety i odbudowy bardziej zrównoważonych i dobrze prosperujących gospodarek i społeczeństw”.

W tym miesiącu Mary Kay dołączyła również do programu „Drivers of change” (Inicjatorzy zmian) na Generation Equality Forum w Paryżu, we Francji (30 czerwca - 2 lipca). 26 lat po Deklaracji Pekińskiej, Generation Equality Forum, zwołane przez ONZ Kobiety i współprowadzone przez rządy Meksyku i Francji, było „najbardziej krytycznym momentem dla tego pokolenia, aby zainwestować w równość płci i przyspieszyć tempo działań na rzecz bezpieczeństwa kobiet, ich przywództwa i możliwości ekonomicznych [1]”.

Julia Simon wzięła udział w panelu zatytułowanym „Building a Transformative Strategy for Gender-Responsive Procurement” (Tworzenie strategii zmian w zakresie przetargów uwzględniających problematykę równouprawnienia płci), którego celem było zwrócenie uwagi na kwestię nieproporcjonalnie złożonych i wzajemnie powiązanych barier dla przedsiębiorczości kobiet oraz promowanie zamówień publicznych uwzględniających problematykę równouprawnienia płci (GRP). W skali globalnej 1 na 3 przedsiębiorstwa należy do kobiet [2], jednak kobiety otrzymują zaledwie 1% środków przeznaczanych na zamówienia publiczne przez rządy i duże korporacje [3]. Prelegenci podzielili się spostrzeżeniami i konkretnymi radami popartymi własnymi doświadczeniami odnośnie wdrażania strategii GRP.

Na paryskim forum Mary Kay dołączyła również do czterech Koalicji Działań (Action Coalitions) Generation Equality poprzez zaangażowanie polityczne, programowe i rzecznicze: „Sprawiedliwość i prawa ekonomiczne”; „Feministyczne działania na rzecz sprawiedliwości klimatyczne”j; „Przemoc ze względu na płeć” oraz „Innowacje i technologie”. 50 tys. osób wzięło wirtualnie udział w forum, które zgromadziło tysiąc osób podejmujących zobowiązania, odnotowało 40 miliardów dolarów inwestycji na rzecz równości płci w ramach realizacji 5-letniego planu działania na rzecz równości w 6 obszarach działania.

Wymienione działania są najnowszymi z szeregu działań Mary Kay wspierających ekonomiczną aktywizację kobiet i równość płci na spotkaniach wysokiego szczebla na całym świecie wraz z partnerami ONZ i lokalnymi partnerami strategicznymi.

  • 16 marca 2021 roku Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay, dołączyła do spotkania UN Global Compact Target Gender Equality (Cel: równość płci), aby omówić, w jaki sposób Mary Kay wzmacnia pozycję kobiet-przedsiębiorców w blisko 40 krajach. Gibbins zwróciła uwagę na dane opublikowane niedawno przez Bank Światowy[4] , z których wynika, że kobiety na całym świecie mają średnio trzy czwarte praw przysługujących mężczyznom. Wezwała firmy do zajęcia stanowiska wobec dyskryminacji prawnej i opowiedzenia się za reformami mającymi na celu zniwelowanie różnic, tak aby kobiety mogły w pełni wykorzystać swój potencjał. W wydarzeniu wzięło udział ponad 5 tys. osób z sektora biznesowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, państw członkowskich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z ponad 100 krajów, przy czym 75% uczestników reprezentowało sektor prywatny.
  • 24 marca 2021 roku przy okazji posiedzenia Komisji Statusu Kobiet (CSW65), Gibbins wzięła udział w panelu prowadzonym przez Women's Empowerment Accelerator (WEA) zatytułowanym „Women Leading Economic Recovery Through Entrepreneurship” („Kobiety na czele odbudowy gospodarczej poprzez przedsiębiorczość”), gdzie podkreśliła potrzebę partnerstwa sektora publicznego i prywatnego mającego na celu pomoc w kształtowaniu ekosystemu sprzyjającego kobietom-przedsiębiorcom. Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (Women’s Entrepreneurship Accelerator), zainicjowany przez Mary Kay we współpracy z pięcioma agencjami ONZ, został przedstawiony jako przykład wyjątkowego wpływu współdziałania wielu partnerów na przyspieszenie zmian.
  • W dniach 26 marca - 4 kwietnia, Edita Szabóová, dyrektor generalna Mary Kay na terytorium Czech i Słowacji, wygłosiła przemówienie na konferencji Equal Pay Day (Dzień równej płacy), w którym podkreśliła znaczenie „kobiet wspierających kobiety” i zwróciła uwagę na działania Mary Kay w zakresie wspierania kobiet-przedsiębiorców poprzez szkolenia, przywództwo i mentoring. „Kiedy kobiety spotykają się razem, możemy osiągnąć niezwykłe rzeczy dla dobra kobiet i całej ludzkości. Ponieważ wiemy, że jeśli pomożemy jednej, pomożemy wszystkim. U podstaw działalności Mary Kay leży rozwój i szkolenie przedsiębiorców, którzy z kolei budują swoje własne firmy i tworzą własne historie oraz dziedzictwo dla swoich córek” - powiedziała Szabóová.
  • W dniach 15-16 czerwca 2021 roku, podczas Szczytu Liderów UN Global Compact, Gibbins przemawiała na konferencji „Women In Sustainability: Innovating In A Man's World” (Kobiety w zrównoważonym rozwoju - innowacje w świecie zdominowanym przez mężczyzn) podczas sesji na scenie głównej, opowiadając się za kobietami-przedsiębiorcami jako wzorami potrzebnymi dla gospodarki i społeczeństwa. Podkreśliła również kluczową misję Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet zainicjowanego przez Mary Kay wraz z pięcioma partnerami z agencji ONZ: ONZ Kobiety, UN Global Compact, Międzynarodowym Centrum Handlu (ICT), Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) oraz Programem ONZ ds. rozwoju. Akcelerator zobowiązał się do wyedukowania i wzmocnienia pozycji 5 milionów kobiet-przedsiębiorców w ciągu najbliższych 10 lat. „Przedsiębiorczość kobiet odegra kluczową rolę w udanym powrocie do zdrowia po pandemii. Dlatego też misja Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet jest tak aktualna. I właśnie dlatego kobiety-przedsiębiorcy potrzebują tak dużego programu” - powiedziała Gibbins. Na dorocznym szczycie zebrało się praktycznie ponad 25 tys. liderów biznesu, władz krajowych, ONZ i społeczeństwa obywatelskiego, aby podsumować stan postępów i podjąć wspólne działania w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego, globalnej pandemii, różnic ekonomicznych i nierówności społecznych.
  • 6 lipca w Jekaterynburgu Mary Kay wzięła udział w Międzynarodowych Targach Przemysłowych INNOPROM-2021, głównej platformie przemysłowej, handlowej i eksportowej w Rosji. Występując gościnnie w panelu prowadzonym przez ONZ Kobiety zatytułowanym „UN Women Programs for the Promotion and Development of Gender-Based Entrepreneurship” (Programy ONZ Kobiety na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości opartej na płci), Mary Kay podkreśliła kluczowe znaczenie strategii zamówień publicznych uwzględniających kwestie równości płci oraz podkreśliła, że pandemia stwarza również wyjątkową okazję do podjęcia działań i wspierania przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety na całym świecie.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, 58 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Spółka Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji pod adresem www.marykay.com.

[1] https://forum.generationequality.org/home

[2] Bank Światowy (2020). Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal cytowany przez World Bank Blogs (2020) Women entrepreneurs needed – stat! („Kobiety-przedsiębiorcy potrzebne na cito!”)

[3] Vazquez i Sherman (2014). Cytowane przez ONZ Kobiety (2017) The Power of Procurement: How to source from women-owned businesses. (Potęga przetargów – jak pozyskiwać produkty i usługi w przedsiębiorstwach prowadzonych przez kobiety)

[4] Women, Business and the Law (Kobiety, biznes i prawo), 2021. Raport przeprowadzony w 190 krajach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dział komunikacji korporacyjnej Mary Kay Inc.
Marykay.com/newsroom
tel. (+1) 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com

Contacts

Dział komunikacji korporacyjnej Mary Kay Inc.
Marykay.com/newsroom
tel. (+1) 972.687.5332
e-mail: media@mkcorp.com