Rimini Street przyznaje awans oraz powołuje nowego regionalnego dyrektora generalnego na region OCEANII

Objęcie stanowiska regionalnego lidera, który będzie wspierał i wykorzystywał stale rosnący popyt na rozwiązania wsparcia technicznego oferowane przez niezależne firmy w Australii, Nowej Zelandii i na Południowym Pacyfiku oraz pomoże osiągnąć cel spółki, jakim jest osiągnięcie 1 mld USD rocznego przychodu do 2026 r.

Rimini Street Promotes and Appoints Daniel Benad as New Regional GM for OCEANIA (Photo: Business Wire)

Rimini Street Promotes and Appoints Daniel Benad as New Regional GM for OCEANIA (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosił dziś awans i powołanie Daniela Benada na stanowisko wiceprezesa grupy i dyrektora generalnego na region Australii, Nowej Zelandii i Południowego Pacyfiku (OCEANIA). Na tym stanowisku Benad odpowiada za całość działań biznesowych Spółki w regionie, w tym sprzedaż, sukcesy klientów, świadczenie usług i działania marketingowe. Benad podlega Gerardowi Brossardowi, dyrektorowi operacyjnemu Rimini Street, i zastępuje Emmanuelle Hose, która także otrzymała niedawno awans i została mianowana wiceprezesem grupy i dyrektorem generalnym obszaru Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Benad sprawował coraz bardziej odpowiedzialne funkcje w Rimini Street od momentu dołączenia do firmy w 2020 roku, zajmując ostatnio stanowiska p.o. dyrektora generalnego (GM), OCEANIA i wiceprezesa ds. sprzedaży, OCEANIA. Benad wykorzystuje swoje doświadczenie w zakresie przywództwa i sukcesów w sprzedaży w Rimini Street, Oracle i SAP do pełnienia nowej funkcji dyrektora generalnego. Spółka obsługuje już ponad 160 organizacji sektora publicznego i komercyjnego działających w Australii, Nowej Zelandii i na Południowym Pacyfiku, w tym Uniwersytet Technologiczny Queensland, Federal Group Hotels, Ampol, Toll Holdings, Elders, James Pascoe Group, Australian Hearing i Otwarte Uniwersytety Australii.

Benad i jego zespół są przygotowani do zarządzania regionem OCEANII w celu osiągnięcia kolejnej fazy dynamicznego wzrostu i sukcesu, oferując szerokie portfolio zarządzanych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych Rimini Street licencjobiorcom oprogramowania dla przedsiębiorstw, którzy chcą odzyskać kontrolę nad swoim kompleksowym planem działania w zakresie IT, uniknąć kosztownych i nieekonomicznych projektów modernizacyjnych ERP i dostosować swoją misję do ważniejszych strategicznie obszarów działalności. Rimini Street może pomóc uwolnić znaczące zasoby - czas, pieniądze i personel - dzięki czemu organizacje mogą skoncentrować się i sfinansować transformację cyfrową, która jest niezbędna do zwiększenia wartości biznesowej i wzrostu.

„Jestem podekscytowany, że będę kierował regionem OCEANII i zamierzam wykorzystać silny rozmach i popyt na nasze wielokrotnie nagradzane usługi wsparcia informatycznego dla przedsiębiorstw – powiedział Benad. - Spółki w Australii, Nowej Zelandii i na Południowym Pacyfiku poszukują strategii, aby pobudzić bardziej innowacyjne, samofinansujące się inicjatywy i znaleźć nowe źródła przychodów. Rimini Street znajduje się na najlepszej pozycji, aby pomóc im zmniejszyć roczne wydatki na podstawowe systemy transakcyjne, takie jak ERP i poprawić zwrot z tych inwestycji, a wszystko to przy jednoczesnym odblokowaniu kapitału obrotowego w celu sfinansowania projektów, które poprawiają przewagę konkurencyjną i stymulują wzrost”.

„W miarę jak Rimini Street zbliża się do celu, jakim jest osiągnięcie 1 miliarda dolarów rocznego przychodu do 2026 roku, nasi regionalni i terenowi dyrektorzy generalni są osobami kluczowymi, które przyczyniają się do osiągnięcia wyznaczonych założeń operacyjnych – powiedział Brossard. - Udokumentowane sukcesy Daniela, doświadczenie operacyjne i sprzedażowe oraz znajomość oprogramowania SAP i Oracle, w połączeniu z bogactwem naszych rozwiązań, tworzą potężną kombinację w trakcie realizacji dynamicznej strategii rozwoju w regionie OCEANII”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com, albo śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do działalności spółki, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zdolności spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów jej systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego praw spółki do poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 10 maja 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com