Czołowy brazylijski dystrybutor produktów chemicznych przechodzi na wsparcie Rimini Street w zakresie oprogramowania SAP S/4HANA

 

quantiQ skorzysta z usług Rimini Street, aby zmaksymalizować korzyści z inwestycji w SAP, wykorzystując oszczędzone w ten sposób środki na sfinansowanie innowacji i wdrożenie rozwiązań zwiększających wydajność.

Leading Brazilian Chemical Distributor Switches to Rimini Street Support for SAP S/4HANA (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że spółka quantiQ, czołowy brazylijski dystrybutor produktów chemicznych z siedzibą w São Paulo, przeszła na wsparcie Rimini Street w zakresie stosowanego przez nią systemu SAP S/4HANA. Przechodząc na wsparcie Rimini Street, quantiQ oszczędzi 75% łącznych kosztów wsparcia w stosunku do analogicznych wydatków ponoszonych przez spółkę na wsparcie producenta oprogramowania. Uwolnione w ten sposób środki i zasoby firma planuje zainwestować w innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność w całej organizacji, w tym nowy portal klienta, inicjatywy e-commerce, inteligentną automatyzację i potencjał w zakresie RFID. Inicjatywy te uznawane są za kluczowy warunek zachowania konkurencyjności i udoskonalenia obsługi klientów oraz współpracy z partnerami.

Wsparcie Rimini Street poprawia przepływ pracy i wydajność operacyjną

quantiQ, spółka zależna GTM Holdings S.A. Advent International (GTM), jest dystrybutorem opracowującym, badającym, magazynującym i transportującym produkty chemiczne. GTM działa w Ameryce Łacińskiej, zatrudniając ponad 1 tys. pracowników w 11 biurach, a w planach ma otwarcie biur w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Jeszcze w momencie przejęcia quantiQ przez GTM w 2017 r. w planach było zwiększenie wydajności i restrukturyzacja procesów biznesowych quantiQ. W proces ten wpisywało się wdrożenie SAP S/4HANA.

Na początku 2020 r. quantiQ realizowała strategię stworzenia nowej hybrydowej platformy technologicznej. Na skutek zakłóceń związanych z pandemią firma musiała przyspieszyć realizację tej strategii, szybko wdrażając inicjatywy cyfrowe. Ponadto quantiQ zamierzała zwiększyć wydajność operacyjną, czerpiąc możliwie największe korzyści z inwestycji w planowanie zasobów przedsiębiorstwa. quantiQ wybrała wsparcie Rimini Street w zakresie SAP S/4HANA z uwagi na jej doświadczenie w pomaganiu klientom zarówno maksymalizować wartość płynącą z systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, jak i opracowywać i realizować strategiczny plan IT zorientowany na potrzeby przedsiębiorstwa. Przechodząc na wsparcie Rimini Street, quantiQ osiągnęła znaczne oszczędności związane z dotychczasowymi kosztami wsparcia zapewnianego przez producenta oprogramowania. Środki te następnie mogła zainwestować w kluczowe projekty cyfrowe. Firma zyskała również wyższą jakość wsparcia, które teraz obejmuje wszystkie kustomizacje i pomoc w spełnieniu wymogów integracji.

Chcemy ugruntować naszą pozycję lidera transformacji cyfrowej w branży dystrybucji produktów chemicznych – powiedział Jessé Gusmão, dyrektor generalny quantiQ. - Współpraca z Rimini Street uwolni nasz potencjał strategiczny, bardziej ukierunkowując nasze działania na wydajność przedsiębiorstwa, a także pozwoli nam inwestować w nowe inicjatywy z myślą o podnoszeniu wartości i jakości świadczonych usług oraz kreowaniu wśród klientów wizerunku firmy niezawodnej i innowacyjnej”.

Specjalistyczne wsparcie w zakresie SAP S/4HANA

Wsparcie Rimini Street w zakresie SAP S/4HANA pomaga ustabilizować i zoptymalizować działanie aktualnych wersji oraz uniknąć czasochłonnych aktualizacji, pozwalając przekierować uwolnione w ten sposób zasoby na innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność na fundamencie S/4HANA. Rimini Street zapewnia pełne wsparcie w zakresie SAP S/4HANA, które obejmuje aktualizacje w zakresie kodu celnego oraz aktualizacje podatkowe, prawne i regulacyjne. Inżynierowie firmy zapewniają również pomoc i doradztwo dla wewnętrznych zespołów quantiQ w zakresie strategicznego planowania aplikacyjnego oraz specjalistycznych rozwiązań w obszarze interoperacyjności.

Wsparcie Rimini Street w zakresie S/4HANA zachwyciło nas zróżnicowanym modelem. Reakcja w ciągu 10 minut przewidziana umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług daje naszemu działowi IT psychiczny komfort, wiemy bowiem, że możemy liczyć na ultraresponsywność i wysokie doświadczenie specjalistów Rimini Street, którzy poradzą sobie z każdym problemem. Dzięki temu możemy skupić się na inicjatywach biznesowych z większą wydajnością, nie marnując już czasu na obsługę zapytań o wsparcie IT” – kontynuował Gusmão.

Bez względu na to, czy licencjobiorcy oprogramowania SAP aktualnie korzystają z S/4HANA, rozważają migrację do S/4HANA w przyszłości albo nie są pewni, czy będzie ona w ich planach, wielokrotnie nagradzane wsparcie Rimini Street może pomóc im zmaksymalizować inwestycje i odzyskać kontrolę nad planem działania w obszarze IT – powiedziała Edenize Maron, dyrektor generalny Rimini Street na region Ameryki Łacińskiej. - Rimini Street ma zaszczyt pomóc firmie quantiQ we wzmocnieniu pozycji lidera innowacji w Ameryce Łacińskiej i zwiększeniu inwestycji zorientowanych na potrzeby jej klientów. Podobnie jak quantiQ wszyscy klienci Rimini Street otrzymują wysoki poziom wsparcia w zakresie oprogramowania ERP, które ma na celu optymalizować ich zasoby i sprzyjać rozwojowi w obliczu nieustających wyzwań rynkowych”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com, albo śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 w odniesieniu do naszej działalności, a także jej wpływu na gospodarkę, oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; naszej zdolności utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz naszej zdolności do wyeliminowania stwierdzonych słabych punktów naszego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do ujęcia księgowego naszych praw poboru akcji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 10 maja 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

Źródło: Rimini Street, Inc.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT:
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

KONTAKT:
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com