Ontex Group NV kondigt aanbod van €580 miljoen Niet-Achtergestelde Obligaties aan

AALST-EREMBODEGEM, Belgium--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (BSE:ONTEX) (Euronext Brussel: ONTEX) (“Ontex”), een vooraanstaande globale producent van merk en retailermerk hygiënische wegwerpartikelen, kondigt de lancering aan van een aanbod van €580 miljoen in hoofdsom euro-gedenomineerde vastrentende niet-achtergestelde obligaties met looptijd tot 2026 (de “Obligaties”), in een private plaatsing voor investeerders buiten de Verenigde Staten overeenkomstig Regulation S van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. Ontex heeft de intentie om de netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties, samen met de opgenomen kredieten onder een nieuwe gesyndiceerde termijnkredietfaciliteit, te gebruiken om bepaalde van diens bestaande schulden af te lossen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Dit document vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enige effecten in de Verenigde Staten of elders, en vormt geen aanbod, uitnodiging of verkoop van effecten in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. De effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen werden niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933 (de “Securities Act”) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act. Er zal in het kader van deze transactie geen openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten plaatsvinden.

Dit persbericht vormt geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 (de “Prospectusverordening”).

De Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt als omschreven in punt 11 van Artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd, “MiFID II”); of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, indien die klant niet kan worden beschouwd als een professionele cliënt als omschreven in punt 10 van Artikel 4, lid 1 van MiFID II; of (iii) iemand die geen gekwalificeerde belegger is in de zin van de Prospectusverordening. Bijgevolg werd geen essentiële-informatiedocument vereist door Verordening (EU) Nr. 1286/2014 (zoals gewijzigd, de “PRIIPs-Verordening”) opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan een retailbelegger in de EER of in het Verenigd Koninkrijk, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan enige retailbelegger in de EER of in het Verenigd Koninkrijk onwettig zijn onder de PRIIPs-Verordening.

De Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in het Verenigd Koninkrijk (“VK”). Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die één (of meer) van de volgende personen is: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt 8 van Artikel 2 van Richtlijn (EU) 2017/565 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”); of (ii) een klant in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de “FSMA”) en enige regels of voorschriften gemaakt onder de FSMA tot uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/97, indien die klant niet kan worden beschouwd als een professionele cliënt als omschreven in punt 8 van Artikel 2, lid 1 van Verordening (EU) Nr. 600/2014 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA; of (iii) iemand die geen gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in Artikel 2 van Verordening (EU) 2017/1129 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA. Bijgevolg werd geen essentiële-informatiedocument vereist door Verordening (EU) Nr. 1286/2014 zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de EUWA (de “VK PRIIPS-Verordening”) opgesteld voor het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan retailbeleggers in het Verenigd Koninkrijk, en daarom kan het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan enige retailbelegger in het Verenigd Koninkrijk onwettig zijn onder de VK PRIIPs-Verordening.

Dit persbericht en het memorandum van aanbieding (offering memorandum) met betrekking tot de Obligaties zijn uitsluitend bestemd voor verdeling naar, en uitsluitend gericht aan, (x) personen die (i) zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, (ii) professionele ervaring hebben in zaken met betrekking tot beleggingen die vallen onder Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het “Order”), of (iii) vermogende entiteiten (high net worth entities) zijn die vallen onder Artikel 49(2) van het Order en (y) enige andere personen aan wie het anderszins wettelijk mag worden meegedeeld (al deze personen samen worden aangeduid als “relevante personen”). Dit persbericht en het memorandum van aanbieding (offering memorandum) met betrekking tot de Obligaties zijn uitsluitend gericht aan relevante personen en er mag niet op basis daarvan worden gehandeld of erop worden vertrouwd door personen die geen relevante personen zijn. Elke belegging of beleggingsactiviteit waarop dit persbericht en het memorandum van aanbieding (offering memorandum) met betrekking tot de Obligaties betrekking hebben, is enkel beschikbaar voor relevante personen en zal enkel worden aangegaan met relevante personen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van woorden zoals “gelooft”, “verwacht”, “anticipeert”, “kan”, “neemt aan dat”, “is van plan”, “is voornemens”, “zal”, “zou moeten”, “schat”, “riskeert” en, in elk geval, hun negatieve tegenhangers, of andere variaties of vergelijkbare terminologie. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten alle zaken die geen historische feiten zijn en omvatten verklaringen over de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Ontex of enige van haar geaffilieerde ondernemingen met betrekking tot, onder andere, de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, vooruitzichten, groei, strategieën en de sectoren waarin zij actief zijn van Ontex of enige van haar geaffilieerde ondernemingen. Toekomstgerichte verklaringen houden door hun aard risico's en onzekerheden in omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Lezers worden erop gewezen dat toekomstgerichte verklaringen geen garantie vormen voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke bedrijfsresultaten, financiële toestand en liquiditeit van Ontex of enige van haar geaffilieerde ondernemingen en de ontwikkeling van de sectoren waarin zij actief zijn, op materiële wijze kunnen verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn vervat of door die toekomstgerichte verklaringen worden gesuggereerd. Bovendien is het mogelijk dat, zelfs indien de bedrijfsresultaten, de financiële toestand en de liquiditeit van Ontex of enige van haar geaffilieerde ondernemingen en de ontwikkeling van de sectoren waarin zij actief zijn, in overeenstemming zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, die resultaten of ontwikkelingen niet indicatief zijn voor de resultaten of ontwikkelingen in daaropvolgende periodes.

De toekomstgerichte verklaringen en informatie in deze aankondiging worden gemaakt op de datum van deze aankondiging en Ontex verbindt zich er niet toe om enige toekomstgerichte verklaringen of informatie publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij de toepasselijke effectenwetgeving dit vereist.

Contacts

INLICHTINGEN
Investeerders
Philip Ludwig
+32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Caroline De Wolf +32 478 934 393
Caroline.dewolf@ontexglobal.com

Contacts

INLICHTINGEN
Investeerders
Philip Ludwig
+32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Caroline De Wolf +32 478 934 393
Caroline.dewolf@ontexglobal.com