Sąd orzeka na korzyść Rimini Street w kluczowych sprawach, oddala wnioski Oracle i odrzuca roszczenia Oracle, powołując się na „zdrowy rozsądek” i „absurdalne skutki”

Sąd potwierdza brak stwierdzenia naruszeń w związku z oferowanymi przez spółkę narzędziami wsparcia oprogramowania firmowego Process 2.0 i Automation Framework (AFW).

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, wydał oświadczenie w reakcji na opublikowane niedawno orzeczenie sądu w trwającym dekadę postępowaniu, którego stronami były Rimini Street i Oracle. W orzeczeniu sąd stwierdził, że wsparcie zewnętrzne i opcje personalizacji oprogramowania firmowego są dopuszczalne, licencjobiorcy Oracle mają wybór, jeśli chodzi o dostawców wsparcia oraz, zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, Rimini Street świadczy wsparcie zewnętrzne oprogramowania Oracle w ramach legalnej konkurencji wobec usług bezpośredniego wsparcia oferowanych przez Oracle:

31 marca 2021 r. Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla dystryktu Newady wydał orzeczenie rozstrzygające liczne spory między stronami związane ze stałym zakazem sądowym obowiązującym od 2018 r. Zakaz ten nie uniemożliwia Rimini Street świadczenia usług wsparcia linii produktów Oracle, ale określa sposób, w jaki Rimini Street może świadczyć usługi wsparcia dla niektórych linii produktów Oracle.

Co najważniejsze, sąd potwierdził, że nie stwierdzono naruszeń w związku z oferowanymi przez spółkę narzędziami wsparcia oprogramowania firmowego Process 2.0 i Automation Framework (AFW) oraz orzekł, że zgodnie z wnioskiem Rimini Street złożonym wraz z pozwem w sprawie Rimini Street przeciwko Oracle w 2014 r. kwestie te zostaną rozpatrzone i rozstrzygnięte przez ławę przysięgłych.

Ponadto sąd orzekł na korzyść spółki w sprawie możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia na podstawie swojej pracy przez konsultantów technicznych Rimini Street. Firma Oracle twierdziła, że konsultanci techniczni Rimini Street naruszają prawa autorskie i postępują wbrew orzeczeniom sądowym poprzez samo zdobywanie wiedzy i korzystanie z know-how uzyskanego przy udzielaniu wsparcia dla jednego klienta przy obsługiwaniu innych klientów korzystających z tego samego licencjonowanego oprogramowania. Na podstawie wcześniejszego odrzucenia zarzutów Oracle w tym zakresie sąd ponadto stwierdził w ostatnim orzeczeniu: >>jest to zgodne ze zdrowym rozsądkiem, że konsultanci techniczni Rimini są w stanie lepiej i szybciej realizować zadania w miarę zdobywanego doświadczenia<<. Sąd wyjaśnił również i potwierdził pozostałe istotne postanowienia wcześniejszych i najnowszych orzeczeń na korzyść Rimini Street i jednocześnie oddalił roszczenia Oracle, stwierdzając, że niektóre z nich miałyby >>absurdalne skutki<<.

Są oddalił również wnioski Oracle w sprawie nałożenia sankcji, stwierdzając brak nieprawidłowości w postępowaniu Rimini Street, w związku z czym sąd uznał takie sankcje za bezpodstawne.

Sąd orzekł, co prawda, że spółka Rimini Street naruszyła zakaz w pewnych wąsko określonych przypadkach i okolicznościach, m.in. w odniesieniu do dwóch rezultatów dotyczących dwóch klientów w roku 2014 i 2015. Te działania odnoszące się do dwóch konkretnych rezultatów zostały jednak podjęte przed nałożeniem zakazu, więc nie mogą stanowić jego naruszenia. Sąd zaplanował przesłuchanie dowodowe na wrzesień 2021 r.

>>Od ponad 15 lat Rimini Street zapewnia przełomowe, innowacyjne opcje wsparcia dla licencjobiorców oprogramowania firmowego, które dotychczas przyniosły im łącznie ponad 5 miliardów dolarów oszczędności. Średni wskaźnik satysfakcji klientów Rimini Street wynosi 4,9 na 5,0, przy czym 5,0 oznacza doskonały. Pomimo trwającego ponad dekadę sporu sądowego z Oracle Rimini Street każdego roku odnotowuje wzrost, osiągając średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) rzędu 23%, i świadczy usługi na rzecz tysięcy klientów Oracle na całym świecie - w tym organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100 oraz sektora publicznego w wielu krajach - stwierdził Seth A Ravin, dyrektor generalny, współzałożyciel i prezes zarządu. - Planujemy dalsze metodyczne prowadzenie sprawy przeciwko Oracle, z uwzględnieniem naszego roszczenia skierowanego przeciwko Oracle w sprawie nielegalnego postępowania zwalczającego konkurencję i oczekujemy ostatecznego zwycięstwa<<”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 4000 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz powiązane skutki ekonomiczne, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie, w tym możliwość przeprowadzenia ogłoszonego wcześniej przez Rimini Street częściowego wykupu akcji uprzywilejowanych serii A na warunkach opisanych w sprawozdaniu bieżącym Rimini Street złożonym na formularzu 8-K dnia 16 marca 2021 r.; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 3 marca 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne sprawozdania i inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com