Ampol odnawia strategię SAP i przechodzi na wsparcie Rimini Street Support dla swojego oprogramowania

Australijska spółka z branży paliw transportowych błyskawicznie uwalnia oszczędności na kosztach wsparcia i odkłada migrację do S/4HANA.

Ampol Resets SAP Strategy and Switches to Rimini Street Support for its SAP Software (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Ampol Limited, główny australijski dostawca paliw transportowych, przeszedł na wsparcie Rimini Street Support dla swoich aplikacji SAP ECC 6.0 i Business Objects, jak również oprogramowania SAP HANA Database. W efekcie spółka obniżyła roczne opłaty za obsługę i oszczędza na innych kosztach odkładając kosztowną i uciążliwą migrację do SAP S/4HANA.

Odnowienie planów dzięki wsparciu zewnętrznemu Rimini Street

Ampol Limited zarządza największą australijską siecią stacji paliw i obsługi oraz zajmuje się rafinacją, importem i sprzedażą paliw i smarów. To spółka o 120-letniej tradycji, która stała się największym podmiotem z branży paliw transportowych na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Niezawodny łańcuch dostaw spółki bazuje na najlepszej infrastrukturze na rynku, która obejmuje 19 terminali, pięć głównych rurociągów, 89 magazynów i ok. 800 własnych i prowadzonych punktów sprzedaży i 1900 punktów oznaczonych jej marką.

Przez ostatnie 20 lat spółka Ampol opierała się na swojej platformie SAP, która jest elementem kluczowym dla jej działalności. Ampol postanowił nawiązać partnerstwo z Rimini Street, aby utrzymać swoje obecne platformy SAP, przy jednoczesnym wsparciu swojej złożonej działalności w całym łańcuchu dostaw.

„Musieliśmy poszukać sposobów na zwiększenie efektywności i skuteczności w zakresie naszych kosztów i technologii w obecnym otoczeniu gospodarczym – powiedziała Alisa Cooper, dyrektor ds. IT w spółce Ampol. - Przejście na Rimini Street pozwoliło nam przekierować środki na inwestycje w rozwijanie wartości biznesu i innowacje rozbudowujące naszą platformę SAP”.

Ampol korzysta z wysokiej jakości elastycznego modelu wsparcia dla firm, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1. Klienci Rimini Street otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych, którzy dysponują średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie danego systemu oprogramowania firmowego klienta.

„W czasach pandemii COVID-19, takie organizacje jak Ampol przyglądają się sposobom na osiągnięcie wyższej efektywności wydatkowania kapitału i kosztów – powiedziała Emmanuelle Hose, dyrektor regionalny, Australia i Nowa Zelandia, Rimini Street. - Przedsięwzięcia i inwestycje w całej Australii muszą dostarczać błyskawiczny zwrot z inwestycji: dotyczy to m.in. dużych projektów migracyjnych, kosztownych umów obsługi i wsparcia oraz programów transformacji cyfrowej realizowanych na wielką skalę. Dzięki przejściu na wsparcie Rimini Street Support, organizacje mogą inwestować istotne oszczędności osiągnięte na kosztach wsparcia w inicjatywy o strategicznym znaczeniu, które umożliwiają rozwój i zdobywanie przewagi konkurencyjnej.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 3700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com