Ontex kondigt Q3 2020 resultaten aan; Strategisch nazicht en kostenbesparingsplannen aan de gang om de performantie en de waardecreatie te verhogen

AALST-EREMBODEGEM, België--()--Koersgevoelige Informatie:

Ontex Group NV (BSE:ONTEX) (Euronext Brussel: ONTEX; ‘Ontex,’ ‘de Groep’ of ‘de Onderneming’) kondigt vandaag haar resultaten aan voor het kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2020.

 • Gerapporteerde omzet: €508 miljoen (-12% t.o.v. Q3 2019) met inbegrip van een negatief wisselkoerseffect van €43 miljoen; -4.6% op vergelijkbare basis (LFL) als gevolg van de lagere marktvraag naar persoonlijke hygiëne en de toegenomen concurrentie
 • Recurrente EBITDA: €57 miljoen (-€4 miljoen t.o.v. Q3 2019) met inbegrip van een negatief wisselkoerseffect van €17 miljoen; Recurrente EBITDA-marge van 11,3% (+57 bps t.o.v. Q3 2019), profiterend van bijkomende winsten uit T2G en lagere grondstoffenindexen
 • Maatregelen aan de gang om de groei en de winstgevendheid te herstellen
  • Lancering van een diepgaand strategisch nazicht en oprichting van Strategiecomité
  • Intensivering van de T2G-inspanningen om operationele en commerciële winsten te vrijwaren
  • Bijkomend plan om overheadkosten te beperken met €11 miljoen op jaarbasis
  • Verlaging van de 2020 variabele verloning van het management

Strategisch nazicht aan de gang om prestaties en waardecreatie te verhogen

Na de recente wijzigingen in het leiderschap, waaronder de benoeming in mei van Hans van Bylen als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en Thierry Navarre in juli als interim CEO, heeft de Raad van Bestuur besloten een Strategiecomité op te richten dat tot taak heeft de strategische prioriteiten van het bedrijf te hervormen en de besluitvorming en uitvoering te bespoedigen. Een strategisch nazicht, gelanceerd eind augustus, is momenteel aan de gang, dat de volgende aspecten dekt:

 • Snellere realisatie van operationele efficiënties via geïntensifieerde T2G-inspanningen
 • Herziening van de kostenstructuur van de Onderneming
  • Eerste beslissing om de overheadkosten te verlagen met €11 miljoen op jaarbasis, waarbij de eerste besparingen in Q4 2020 starten.
 • Versterking van de commerciële capaciteiten in een steeds competitievere markt
 • Herbeoordeling van de strategische intenties van Ontex voor elke regio, categorie, kanaal en merk
 • Aanpassing van de operationele voetafdruk aan de strategische keuzes en het niveau van de activiteiten
 • Onderzoeken van externe groeimogelijkheden met een strikte financiële discipline

De uitkomst van dit nazicht zal een versterkt bedrijfsmodel zijn, met duidelijk keuzes over waar te spelen en hoe te winnen, met meetbare doelstellingen om de voortgang in de uitvoering te volgen. Kapitaal zal worden toegewezen in overeenstemming met de belangrijkste prioriteiten en het remuneratiebeleid wordt herzien om de verloning van het management strakker te koppelen aan de prestaties van de Onderneming.

Thierry Navarre, CEO van Ontex: “In het licht van de ongekende marktomstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie, heeft Ontex in Q3 een sequentiële verbetering in de omzet geboekt en heeft de winstgevendheid zijn voordeel gedaan met de lopende T2G-gedreven winsten. Zelfs rekening houdende met deze marktomstandigheden zijn we echter niet tevreden met het huidige prestatieniveau en erkennen we dat het moet worden opgevoerd. Daarom zetten de Raad van Bestuur en het management van Ontex alle middelen van Ontex in om bijkomende beslissende acties te ondernemen. Dit omvat een breed scala aan initiatieven waaronder een volledig strategisch nazicht zonder taboes, evenals eerste beslissingen om de overheadkosten in de hele Groep te verminderen en een vermindering van de kortetermijn variabele verloning van het management voor dit jaar. We engageren ons volledig om de benodigde veranderingen door te voeren om onze uitdagingen aan te gaan, en terug te keren naar duurzame top- en bottom-line groei en waardecreatie.”

Kerncijfers voor 9M 2020 en Q3 2020

 

Negen Maanden

 

Derde Kwartaal

In miljoen €, behalve per aandeel data

2020

2019

% Evolutie

 

2020

2019

% Evolutie

Gerapporteerde omzet

1.561,3

1.688,7

-7,5%

 

507,9

574,4

-11,6%

LFL Omzet

1.639,9

1.688,7

-2,9%

 

548,2

574,4

-4,6%

Recurrente EBITDA

183,1

172,4

+6,2%

 

57,1

61,4

-6,9%

Rec. EBITDA-marge

11,7%

10,2%

+152 bps

 

11,3%

10,7%

+57 bps

Recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen

231,8

172,4

+34,5%

 

74,1

61,4

+20,7%

Recurrente EBITDA-marge aan constante wisselkoersen

14,1%

10,2%

+390 bps

 

13,4%

10,7%

+272 bps

Negen Maanden

In miljoen €, behalve per aandeel data

2020

2020

2020

Netto schuld

877,6

875,7

+0,2%

Netto schuld / LTM Rec. EBITDA

3,43x

3,68x

-0,25x

n.b.: niet betekenisvol

Toelichting van toepassing op dit document
Tenzij anders vermeld, zijn alle toelichtingen m.b.t. wijzigingen in omzet op vergelijkbare basis (aan constante wisselkoersen).
Alle definities van de Alternatieve Performantie-Indicatoren in dit persbericht kunnen teruggevonden worden in de sectie Bedrijfsinformatie.
Door afronding is het mogelijk dat de som van de gepresenteerde cijfers niet precies overeenstemmen met de gepresenteerde totalen, en weerspiegelen percentages mogelijk niet precies de absolute cijfers.

Netto schuld

Per 30 september 2020 bedroeg de nettoschuld €877,6 miljoen, in lijn met 30 september 2019. De leverage bedroeg 3,43x per 30 september 2020, lager dan de 3.68x per 30 september 2019 en iets minder dan 3.51x per 31 december 2019.

Beslissing over het dividend in 2020

Op 9 april 2020 meldde de Onderneming in een ad-hoc-update over de activiteiten en de impact van COVID-19, dat de Raad van Bestuur had besloten om in mei geen voorstel tot dividenduitkering voor te leggen aan de Algemene Vergadering om de geldmiddelen en de financiële flexibiliteit te vrijwaren, en de intentie had uitgesproken om de mogelijke dividenduitkering later in het jaar te herzien. De Raad van Bestuur heeft nu besloten dat het niet gepast zou zijn om in 2020 een dividend uit te keren in het licht van de huidige onzekerheden met betrekking tot de pandemie en voortdurende focus op het behoud van de cashpositie.

Gepland vertrek op pensioen van CFO; opvolgingsprocess aan de gang

Charles Desmartis, CFO, heeft zijn voornemen gecommuniceerd om met ingang van 31 maart 2021 met pensioen te vertrekken. Een zoektocht naar zijn opvolger is aan de gang.

Transform to Grow (T2G) – Voortgangsverslag

We hebben €57 miljoen aan T2G-gedreven brutowinsten gegenereerd ten aanzien van de Recurrente EBITDA aan constante wisselkoersen voor de eerste negen maanden van 2020.

Na negen maanden liggen we nog steeds voor op onze doelstellingen op het vlak van aankoop, exclusief eventuele winsten uit lagere grondstoffenindexen. De verwezenlijking van onze ambities op het vlak van efficiëntie- en kostenverbeteringen voor productie- en toeleveringsactiviteiten vordert, maar vereist bijkomende verbeteringen van onze vaardigheden, procedures en systemen, en hebben ze dus meer tijd en inspanningen nodig dan initieel geanticipeerd. De commerciële werkstromen hebben de verwachte voordelen nog niet opgeleverd, in omstandigheden die gekenmerkt worden door toegenomen volatiliteit en lagere vraag.

De pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen ter bestrijding ervan hebben sinds maart 2020 de voortgang belemmerd van de initiatieven in zowel de operationele als de commerciële werkstromen. Alles wordt in het werk gesteld om deze hindernissen te overwinnen en de beoogde voordelen te behalen.

Samenvatting Q3 2020

Voor Q3 2020 werd een gerapporteerde omzet van € 508 miljoen opgetekend, een verbetering van € 29 miljoen ten opzichte van Q2 2020, waarbij de vraag zich langzaam herstelt na de eerste pandemiegerelateerde vraagpiek en de daaropvolgende daling in H1. Bovendien heeft de devaluatie van de valuta's ten opzichte van de euro een negatief wisselkoerseffect gehad van € 43 miljoen op de omzet van Q3, wat een daling van de gerapporteerde omzet met -11,6% op jaarbasis tot gevolg had.

De Recurrente EBITDA bedroeg in Q3 2020 € 57,1 miljoen, inclusief een ongunstig effect van wisselkoersschommelingen van € 17 miljoen ten opzichte van Q3 2019. De verbetering ten opzichte van vorig jaar aan constante wisselkoersen werd echter ondersteund door T2G-gedreven winsten en lagere grondstoffenindexen. De Raad van Bestuur heeft het voorstel van het management goedgekeurd voor een aanzienlijke verlaging van de kortetermijn variabele verloning voor 2020, rekening houdend met de verwachte 2020 jaarprestaties, die ongekende negatieve wisselkoerseffecten en lagere activiteiten weerspiegelen. Dit resulteerde in een eenmalige aanpassing van +€ 4 miljoen voor de Recurrente EBITDA voor Q3. Er zijn in Q3 2020 -€ 3 miljoen aan COVID-19-gerelateerde kosten opgelopen (YTD 2020: -€ 11 miljoen), die als recurrente kosten in de resultatenrekening zijn opgenomen.

Vooruitzichten voor 2020

Ontex blijft actief in een zeer onzekere marktomgeving als gevolg van de evolutie van de pandemie, die de wisselkoersen van opkomende landen heeft ondermijnd, de vraag en het koopgedrag van de klant heeft verstoord en tot een verhoogde concurrentie heeft geleid aangezien de spelers in de sector geconfronteerd worden met een krimp in de verkoop in de traditionele kanalen.

In een dergelijke omgeving zou de evolutie van de LFL-omzet voor de Groep voor het volledig jaar naar verwachting in grote lijnen vergelijkbaar zijn met deze van negen maanden 2020. De heropleving van de pandemie in vele regio’s, waaronder Europa, heeft echter al geleid tot nieuwe lockdown-maatregelen waarvan de impact op de omzet, in positieve of negatieve zin, voor de laatste 2 maanden van 2020 moeilijk te voorspellen is.

Op het vlak van winstgevendheid verwachten we een positieve impact van de verdere verbetering van de T2G-werkstromen, grondstoffenindexen en de eerste gevolgen van de besparingsplannen betreffende overheadkosten, maar gecompenseerd door de impact van prijsinvesteringen en de lagere operationele leverage.

De impact van de wisselkoersschommelingen in Q4 op zowel omzet als Recurrente EBITDA zal naar verwachting de hoogste van het jaar zijn.

Operationeel overzicht: Producten

 

Negen maanden

 

Derde kwartaal

in miljoen €

2020

2019

% ∆ zoals gerap-porteerd

% ∆ o.b.v. LFL

 

2020

2019

% ∆ zoals gerap-porteerd

% ∆ o.b.v. LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

1.561,3

1.688,7

-7,5%

-2,9%

 

507,9

574,4

-11,6%

-4,6%

Babyverzorgingsproducten

871,8

989,8

-11,9%

-6,3%

 

282,3

340,9

-17,2%

-8,5%

Incontinentieproducten voor volwassenen

503,7

517,1

-2,6%

+1,5%

 

165,3

171,9

-3,8%

+2,7%

Dameshygiëneproducten

162,3

159,5

+1,7%

+1,3%

 

51,3

53,2

-3,6%

-6,7%

Overige

23,5

22,3

+5,4%

+15,8%

 

9,1

8,4

+8,0%

+21,0%

 

De omzet in de categorie Babyverzorgingsproducten daalde met 8,5% in Q3 2020 ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden als gevolg van lagere volumes. Hoewel de marktvraag in de categorie Babyverzorgingsproducten sinds de zomer is verbeterd ten opzichte van de door de pandemie opgewekte aanvulling van de voorraden en de daaropvolgende afbouw op onze markten, was die lager dan de trends die vóór de impact van COVID-19 werden waargenomen en die eind Q1 zichtbaar werden op onze markten. Babybroekjes presteerden in dit kwartaal beter dan babyluiers.

De omzet in de categorie Incontinentieproducten voor volwassenen (Adult Inco) steeg in Q3 2020 met +2,7% ten opzichte van vorig jaar. De verkoop van de Adult Inco-producten in retailkanalen groeide met 10%, waarbij zowel de Divisie Europa als AMEAA een hogere omzet optekenden. De Adult Inco-omzet in institutionele kanalen lag onder het niveau van vorig jaar, aangezien de impact van COVID-19 een lagere vraag in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen tot gevolg had. De verkoop van broekjes voor volwassenen lag ruim voor op de totale groei van de categorie.

De omzet in de categorie Dameshygiëneproducten daalde met 6,7% in Q3 2020 ten opzichte van vorig jaar. Het grootste deel van de verkoop van Dameshygiëneproducten bevindt zich in Europa waar de marktvraag merkelijk lager was dan in dezelfde periode vorig jaar. De gerapporteerde omzet werd positief beïnvloed door de verkoop aan retailklanten in de VS, in navolging van de overname van Albaad Feminine Care op 1 juli en de daaropvolgende consolidatie in onze resultaten.

Operationeel overzicht: Divisies

 

Negen maanden

 

Derde kwartaal

in miljoen €

2020

2019

% ∆ zoals gerap-porteerd

% ∆ o.b.v. LFL

 

2020

2019

% ∆ zoals gerap-porteerd

% ∆ o.b.v. LFL

Ontex Gerapporteerde Omzet

1.561,3

1.688,7

-7,5%

-2,9%

 

507,9

574,4

-11,6%

-4,6%

Europa

651,5

707,1

-7,9%

-6,4%

 

209,5

238,0

-12,0%

-9,8%

AMEAA

582,7

647,8

-10,1%

+0,5%

 

189,1

225,1

-16,0%

-0,4%

Healthcare

327,1

333,7

-2,0%

-1,9%

 

109,2

111,3

-1,9%

-1,6%

1 De omzet van 2019 in AMEAA en Healthcare werd aangepast als gevolg van een herschikking van klantenverantwoordelijkheden tussen deze Divisies vanaf 1 januari 2020, zonder impact op de totale Ontex omzet. Details worden toegelicht in Appendix.

Europa

De omzet in onze Divisie Europa daalde met 9,8% in Q3 2020, een verbetering ten opzichte van Q2, hoewel dit lager was dan in H1 omdat de impact van COVID-19 de marktvraag drukte. De omzet in de opgevolgde kanalen daalde voor Babyverzorgingsproducten (hoge enkelvoudige cijfers) en Dameshygiëneproducten (lage enkelvoudige cijfers), terwijl deze voor Incontinentieproducten voor volwassenen steeg met lage enkelvoudige cijfers, wat bevestigt dat de marktvraag zich nog niet heeft hersteld tot het niveau van vóór de pandemie. In deze vraagomstandigheden werden de promotionele activiteiten van de leidende internationale merkluier herstart, na een korte tijdelijke pauze tijdens de vraagpiek in maart en april, en bereikte in Q3 een ongekend niveau op een paar belangrijke markten. Bovendien kende het kwartaal een negatief saldo van contractaanwinsten en -verliezen, wat ook de omzet in Q4 2020 zal beïnvloeden. Ons aanbod van babyluiers in Frankrijk en de Benelux die rechtstreeks aan de consument worden geleverd, kende een stevige groei.

Americas, Middle East, Africa and Asia (AMEAA)

De omzet in Q3 2020 in de AMEAA Divisie kwam in feite op hetzelfde niveau als vorig jaar uit, ofwel -0,4%, wat beter was dan Q2 en waarbij de vraag op de eindmarkt nog steeds wordt beïnvloed door consumentengewoonten die zich als gevolg van de pandemie hebben ontwikkeld. De omzet in Amerika kende een beperkte daling, met minder omzet in Mexico als gevolg van een lagere marktvraag en resulterend in verhoogde concurrentie. Dit werd grotendeels gecompenseerd door groei in de VS met een hogere verkoop bij online klanten en de start van leveringen aan nieuwe retailermerken aan het eind van het kwartaal. Brazilië boekte eveneens een hogere omzet omdat de niet aflatende focus op het verbeteren van onze merken en de weg naar de markt onze activiteiten concurrerender hebben gemaakt. De MEAA-markten noteerden een hogere omzet dankzij toenemende volumes.

Healthcare

De omzet in de Divisie Healthcare daalde in Q3 met 1,6% ten opzichte van de stevige prestatie in dezelfde periode in 2019. Onze verkooptrends in e-commerce- en self-pay-kanalen bleven positief en de omzet uit thuislevering steeg eveneens. De vraag naar Adult Inco-producten in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen was lager als gevolg van de impact van de pandemie en de gerelateerde overheidsmaatregelen, zoals beperkte toegang.

Recurrente EBITDA

De Recurrente EBITDA bedroeg € 57,1 miljoen in Q3 2020, wat in een marge van 11,3% resulteerde, een stijging van 57 basispunten ten opzichte van vorig jaar. De verdere afwaardering van meerdere wisselkoersen ten opzichte van de euro, leidde tot een ongunstige impact van € 17 miljoen in Q3 (YTD 2020: € 48,7 miljoen).

De Recurrente EBITDA bleef goede voortgang boeken aan constante wisselkoersen, een stijging met 21% tot € 74,1 miljoen in Q3 2020. De grootste bijdrage aan deze verbetering werd geleverd door de T2G-gedreven brutowinsten, waarbij de Recurrente EBITDA-marge aan constante wisselkoersen steeg met 272 basispunten tot 13,4%. De verbetering ook ondersteund werd door lagere grondstoffenindexen. De Recurrente EBITDA van Q3 weerspiegelt tevens een positieve impact van +€ 4 miljoen met betrekking tot de aanpassing aan de kortetermijn variabele verloningen, naar aanleiding van een managementbeslissing, waarbij rekening werd gehouden met de gerapporteerde prestatievooruitzichten voor het jaar, zoals hierboven uiteengezet in dit persbericht. COVID-19-gerelateerde kosten voor een bedrag van -€ 3 miljoen zijn in dit kwartaal ook opgenomen als recurrente kosten.

Bedrijfsinformatie

Het persbericht hierboven en de bijhorende financiële informatie van Ontex Group NV voor de drie en negen maanden dat eindigde op 30 september 2020 werd goedgekeurd voor uitgifte overeenkomstig het besluit van de Raad van Bestuur van 3 november 2020.

Audio webcast

Het management zal een audio webcast organiseren voor investeerders en analisten op 4 november 2020 om 9:00 am CET/8:00 am UK.

Een kopie van de presentatie-slides zal beschikbaar zijn op: http://www.ontexglobal.com/

Klik op onderstaande link om de presentatie bij te wonen vanaf uw laptop, tablet of mobiel apparaat. Het geluid wordt door het geselecteerde apparaat gestreamd, dus zorg ervoor dat je een koptelefoon hebt of dat het volume aanstaat.

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1396257&tp_key=26badb56dc

Een volledige opname van de presentatie zal kort na afloop van de live presentatie via dezelfde link beschikbaar zijn.

Financiële kalender 2020

FY 2020

24 februari 2021

Q1 2021

28 april 2021

Jaarlijkse algemene vergadering

25 mei 2021

H1 2021

29 juli 2021

Q3 2021

28 oktober 2021

Alternatieve performantie-indicatoren

Alternatieve performantie-indicatoren (niet-IFRS maatstaven) worden opgenomen in dit persbericht, omdat het management ervan overtuigd is dat deze veel gebruikt worden door bepaalde investeerders, beursanalisten en andere belanghebbenden als bijkomende maatstaf voor het beoordelen van prestaties en liquiditeit. De alternatieve performantie-indicatoren kunnen in sommige gevallen niet vergelijkbaar zijn met gelijkaardig genoemde indicatoren van andere ondernemingen en hebben hun beperkingen als analytisch instrument. Ze mogen niet afzonderlijk beschouwd worden of ter vervanging van de analyse van onze operationele resultaten, onze performantie of onze liquiditeit onder IFRS.

Omzet op vergelijkbare basis (LFL)

Omzet op vergelijkbare basis of LFL (Like-for-Like) wordt gedefinieerd als de omzet aan constante wisselkoers exclusief wijzigingen in de consolidatiekring of Fusies en Acquisities

Niet-recurrente opbrengsten en kosten

Opbrengsten en kosten die opgenomen zijn onder de rubriek “niet-recurrente opbrengsten en kosten” zijn deze componenten die door het management niet beschouwd worden als verbonden aan transacties, projecten en aanpassingen aan de waarde van activa en verplichtingen die zich voordoen in de gewone bedrijfsactiviteiten van de Groep. Deze opbrengsten en kosten worden afzonderlijk gepresenteerd vanwege hun omvang of aard omdat ze belangrijk zijn voor een goed begrip door de gebruikers van de geconsolideerde jaarrekening van de genormaliseerde prestaties van de Groep. De niet-recurrente opbrengsten en kosten hebben betrekking op:

 • kosten verbonden aan overnames;
 • wijzigingen in de waardering van de voorwaardelijke vergoedingen in het kader van bedrijfscombinaties;
 • wijzigingen in de groepsstructuur, herstructureringskosten, met inbegrip van kosten die betrekking hebben op de vereffening van dochterondernemingen en de sluiting, opening of verplaatsing van fabrieken;
 • bijzondere waardeverminderingen op activa en significante geschillen.

Niet-recurrente opbrengsten en kosten van de Groep bestaan uit volgende componenten in de geconsolideerde resultatenrekening:

 • opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur; en
 • opbrengsten/(kosten) gerelateerd aan bijzondere waardeverminderingen en significante geschillen.

EBITDA en recurrente EBITDA en verbonden marges

EBITDA wordt gedefinieerd als netto resultaat vóór aftrek van netto financiële kosten, winstbelastingen en afschrijvingen. Recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten. De EBITDA marges zijn de EBITDA en de recurrente EBITDA gedeeld door de omzet.

Netto financiële schuld/ LTM Recurrente EBITDA ratio (Leverage)

Netto financiële schuld wordt berekend door de korte termijn- en lange termijnschuld op te tellen en de geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken. LTM recurrente EBITDA wordt gedefinieerd als EBITDA plus niet-recurrente opbrengsten en kosten voor de laatste twaalf maanden (LTM).

2020 Structuur

2019

Ontex Gerapporteerde Omzet

in miljoen €

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

546,2

568,1

574,4

592,6

2.281,3

Europa

233,7

235,4

238,0

249,7

956,9

AMEAA

199,5

223,2

225,1

235,1

882,9

Healthcare

113,0

109,4

111,3

107,8

441,6

% ∆ o.b.v. LFL

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

-1,5%

-1,1%

0,2%

-1,4%

-1,0%

Europa

-6,7%

-10,0%

-6,0%

-2,8%

-6,4%

AMEAA

5,7%

10,0%

7,1%

0,4%

5,6%

Healthcare

-2,0%

-0,1%

1,3%

-2,0%

-0,7%

% ∆ zoals gerapporteerd

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

-2,1%

-0,6%

1,4%

-0,6%

-0,5%

Europa

-7,6%

-10,0%

-5,6%

-1,7%

-6,3%

AMEAA

5,0%

11,2%

10,0%

1,1%

6,7%

Healthcare

-1,7%

0,1%

1,2%

-1,4%

-0,5%

 

 

 

 

 

 

2019 Structuur

2019

Ontex Gerapporteerde Omzet

in miljoen €

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

546,2

568,1

574,4

592,6

2.281,3

Europa

233,7

235,4

238,0

249,7

956,9

AMEAA

201,6

225,7

226,8

237,8

891,9

Healthcare

110,9

107,0

109,6

105,1

432,5

% ∆ o.b.v. LFL

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

-1,5%

-1,1%

0,2%

-1,4%

-1,0%

Europa

-6,7%

-10,0%

-6,0%

-2,8%

-6,4%

AMEAA

5,7%

10,4%

6,6%

0,5%

5,6%

Healthcare

-2,1%

-1,0%

2,1%

-2,2%

-0,8%

% ∆ zoals gerapporteerd

Q1

Q2

Q3

Q4

FY

Ontex Group

-2,1%

-0,6%

1,4%

-0,6%

-0,5%

Europa

-7,6%

-10,0%

-5,6%

-1,7%

-6,3%

AMEAA

5,1%

11,7%

9,5%

1,3%

6,7%

Healthcare

-2,0%

-1,0%

2,0%

-1,7%

-0,7%

VRIJWARINGSCLAUSULE

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex ’s toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstige verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en geen vertrouwen moet hieraan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Dit rapport werd opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van discrepanties tussen de twee versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.

Contacts

Investeerders
Philip Ludwig +32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com

Contacts

Investeerders
Philip Ludwig +32 53 333 730
Philip.ludwig@ontexglobal.com

Pers
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com