Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago przechodzi na wsparcie swoich aplikacji SAP firmy Rimini Street

Przedsiębiorstwo zajmujące się oczyszczaniem wody i gospodarką wodną, które obsługuje ponad 10 milionów klientów, rezygnuje z aktualizacji S/4HANA i inwestuje oszczędności na aktualizacjach i wsparciu w modernizację systemów informatycznych.

Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Metropolitan Water Reclamation District (MWRD) of Greater Chicago przeszedł na wsparcie Rimini Street swoich aplikacji SAP, w tym SAP Business Suite 7/SAP ECC 6.0, Business Warehouse i Business Objects. MWRD zrezygnował z aktualizacji dostawcy oprogramowania i teraz może korzystać z ultraresponsywnego wsparcia Rimini Street najwyższej jakości przez co najmniej 15 lat od momentu przejścia bez konieczności dokonywania aktualizacji, aby zachować pełne wsparcie. MWRD odnotowało znaczne oszczędności, przechodząc na wsparcie Rimini Street i unikając kosztownych, złożonych i ryzykownych aktualizacji do S/4HANA, dzięki czemu mogło zainwestować oszczędności w modernizację systemów informatycznych w organizacji, która objęła nowe rozwiązanie z zakresu zarządzania obsługą IT (ITSM).

Kosztowne, niewykorzystane w pełni wsparcie SAP hamuje innowacje

Przedsiębiorstwo komunalne MWRD zatrudniające ponad 2000 pracowników obsługuje ponad 10 milionów klientów w obszarze Greater Chicago w zakresie oczyszczania i zagospodarowania ścieków. Dyrektor ds. IT MWRD, który podjął się zadania rewitalizacji starzejącego się, skostniałego środowiska IT, postawił sobie za cel całkowitą odmianę krajobrazu IT organizacji, zaczynając od kompleksowej inwentaryzacji infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Podczas tego szczegółowego procesu oceny okazało się, że przedsiębiorstwo niedostatecznie wykorzystywało możliwości aplikacji SAP (o około 75%) oraz że koszty wsparcia SAP pochłaniały ponad jedną czwartą budżetu na utrzymanie oprogramowania liczącego wiele milionów dolarów.

Ponadto informacje zwrotne uzyskane od wewnętrznego zespołu IT wskazały na brak responsywności wsparcia oferowanego przez dostawcę oprogramowania. Na podstawie tych ustaleń przedsiębiorstwo początkowo rozważało możliwość dostosowania wsparcia SAP do wymogów środowiska IT MWRD, jednak ostatecznie nie znalazło u dostawcy oprogramowania tego, czego potrzebuje. W ramach opisywanego procesu przedsiębiorstwo wskazało Rimini Street jako alternatywnego dostawcę z sukcesami w zapewnianiu ultraresponsywnego wsparcia wysokiej jakości dostarczanego przez doświadczonych konsultantów technicznych i zdecydowało się przejść na jego usługi.

„Przy zakupie produktów SAP sporo przepłaciliśmy – niektóre funkcje nigdy nie zostały wdrożone, jednak płaciliśmy za ich utrzymanie. Po tym, jak SAP ogłosił zakończenie wsparcia naszej wersji aplikacji, wiedzieliśmy, że musimy nawiązać współpracę ze spółką, która zachce poświęcić czas na zrozumienie naszych problemów i wspólnie z nami wypracuje optymalny plan na przyszłość” – powiedział John Sudduth, dyrektor ds. technologii informacyjnych w MWRD. „Potrzebowaliśmy również partnera z dużym doświadczeniem w zakresie wsparcia, ponieważ mieliśmy duże niezrealizowane zapotrzebowanie na uaktualnienia, których nie mogliśmy wdrożyć samodzielnie ze względu na brak umiejętności w tym zakresie, a zlecenie ich SAP byłoby zbyt kosztowne. Przenieśliśmy wszystko do Rimini Street – w niektórych przypadkach zaległości sięgały 17 lat – i nie żałujemy tej decyzji. Przejście na wsparcie Rimini Street umożliwiło nam uwolnienie zasobów wewnętrznych i wykorzystanie ich przy przekształcaniu środowiska IT”.

Wsparcie Rimini Street pomaga w realizacji celu transformacji środowiska IT

Dzięki natychmiastowym oszczędnościom, jakie MWRD uzyskało dzięki przejściu do Rimini Street, Sudduth mógł przystąpić do realizacji kluczowego dla działalności przedsiębiorstwa celu całkowitej zmiany środowiska technologicznego i roli IT w organizacji. Sudduth zainwestował część przeniesionego budżetu w aplikację ITSM w chmurze, która uporządkowała proces tworzenia, dostarczania i monitorowania wszystkich usług IT w ramach organizacji. Sudduth zawarł z podmiotami zainteresowanymi umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, aby wymiernie podnieść jakość wsparcia IT. Zespół może teraz przekonać się, jak pomoc techniczna wpływa na ogólne wyniki działu i jego postrzeganie jako zespół. W wyniku zmian w zakresie IT wewnętrzne wskaźniki satysfakcji zespołu ds. IT podniosły się z 60% do stałej wartości ponad 93%.

„Nasze środowisko wsparcia IT było przestarzałe, a dzięki przejściu do Rimini Street byliśmy w stanie zainwestować znaczne oszczędności w program modernizacji i transformacji środowiska IT” – dodał Sudduth. „Uważam, że Rimini Street to świetny partner biznesowy, który potrafi rozeznać potrzeby klienta przed zaproponowaniem rozwiązań. Przydzielony nam zespół ds. obsługi klienta Rimini Street jest fantastyczny. Nasze wspólne działania pomogły MWRD stać się wzorem dla branży usług komunalnych”.

Nagradzane wsparcie dla licencjobiorców SAP i Oracle

Podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, MWRD otrzymuje wsparcie konsultanta technicznego ze średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie środowiska oprogramowania SAP oraz z zespołem ekspertów funkcjonalnych i technicznych dostępnych przez całą dobę 365 dni w roku. Klienci otrzymują również najlepsze na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmujące 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 (P1). Ponadto MWRD otrzymuje gwarantowane wsparcie Rimini Street obecnych edycji oprogramowania SAP przez co najmniej 15 lat bez wymaganych aktualizacji lub migracji.

„MWRD doświadczyło tego, co tysiące licencjobiorców SAP i Oracle – wymuszonych aktualizacji oprogramowania dostawcy, aby utrzymać pełne wsparcie, niezależnie od tego, czy takie inwestycje mają istotną stopę zwrotu dla organizacji dzisiaj czy w przyszłości” – powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. „Przechodząc na wsparcie Rimini Street, MWRD odzyskało znaczne zasoby finansowe i kadrowe, aby realizować intensywny plan modernizacji IT”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 3500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność Rimini Street oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, katastrofy zakłócające działalność Rimini Street lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 sierpnia 2020 r. okresowo aktualizowanym przez inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com