Rimini Street mianuje Michaela L. Pericę na stanowisko dyrektora ds. finansowych

Sprawdzony kierownik z branży finansowej wykorzysta swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami dla notowanej na giełdzie firmy technologicznej o wartości miliarda dolarów, by wesprzeć następną fazę rozwoju spółki.

Rimini Street Appoints Michael L. Perica as CFO (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj mianowanie Michaela L. Pericy na stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora ds. finansowych (CFO), aby wesprzeć następny etap rozwoju spółki. Perica kieruje strategią finansową i realizacją planów finansowych Rimini Street i jej podmiotów zależnych na całym świecie i odpowiada za wszystkie działania finansowe spółki, w tym za światowe planowanie i analizy finansowe, księgowość, zarządzanie przychodami, środki pieniężne i podatki, sprawozdania składane do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), systemy i procesy finansowe, audyty, strukturę kapitału, działalność na rynkach kapitałowych, fuzje i przejęcia oraz relacje z inwestorami.

25 lat sukcesów w zarządzaniu finansami i na rynkach kapitałowych

Perica wnosi na nowe stanowisko w Rimini Street ogromne doświadczenie w kierowaniu finansami i działalności na rynkach kapitałowych w spółce technologicznej notowanej na giełdzie. Ostatnio Perica pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansowych i dyrektora ds. finansowych jednostki biznesowej Energy Systems Global o wartości 1,4 mld dolarów w spółce Enersys (NYSE: ENS), która jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań do magazynowania energii, gdzie zajmował się finansami, środkami finansowymi, podatkami, kwestiami prawnymi i zasobami ludzkimi. Perica dołączył do Enersys na skutek wartego 750 mln dolarów przejęcia, w którym kierował procesem po stronie sprzedającego jako dyrektor ds. finansowych Alpha Technologies, czołowego dostawcy urządzeń do konwersji energii i oprogramowania dla sektora telekomunikacyjnego, energii odnawialnej i przemysłu. Przed sprzedażą Alpha Technologies na rzecz Enersys, jako dyrektor ds. finansowych tej spółki, Perica opracował i wprowadził w życie strategiczny plan finansowy, który poskutkował pięcioletnim okresem dwucyfrowych łącznych rocznych wzrostów przychodów i rosnącej stopy EBITDA dzięki ekspansji usług i przejęciom. Zanim zaczął pracę w Alpha Technologies, Perica był dyrektorem ds. finansowych Channell Commercial Corporation, czołowego dostawcy pomieszczeń zewnętrznych i rozwiązań do zarządzania przewodami. Wcześniej spędził 12 lat w różnych bankach inwestycyjnych z Wall Street, a zwieńczeniem jego kariery na rynkach kapitałowych było stanowisko starszego wiceprezesa i przewodniczącego działu badań Brean Capital (poprzednio Brean Murray, Carret & Co.). Na początkowym etapie swojej kariery na rynkach kapitałowych Perica kierował działem technologii, mediów i telekomunikacji Kaufman Bros., działem technologicznym Gruntal & Co. i był jednym z najlepszych analityków Zacks and Reuters w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych w Olde Financial Corp., gdzie doradzał zarządom klientów w zakresie pierwszych i drugich ofert publicznych oraz innych strategii i planów pozyskiwania kapitału.

„Rimini Street to doskonale zarządzany, odważny i wizjonerski lider na dynamicznie rozwijającym się światowym rynku zewnętrznych usług wsparcia w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Oferta i model biznesowy Spółki odpowiedział już na potrzeby ponad 3,5 tys. klientów, w tym 175 z listy Fortune 500 i Global 100. Myślę, że jest to także optymalne rozwiązanie dla dziesiątek tysięcy innych przedsiębiorstw na całym świecie – powiedział Perica. - Cieszę się, że dołączam do spółki na tym etapie jej rozwoju i z niecierpliwością oczekuję współpracy z dyrektorem generalnym Sethem Ravinem oraz resztą niezwykle utalentowanego i doświadczonego zespołu kierowniczego i zarządem, aby przyspieszać rozwój, poprawiać przepływy środków pieniężnych i podnosić rentowność zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP)”.

„Michael wnosi ogromne doświadczenie na stanowisko dyrektora ds. finansowych w Rimini Street, w tym w dziedzinie planowania finansowego, działalności finansowej, rynków kapitałowych, fuzji i przejęć oraz relacji z udziałowcami – powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Z niecierpliwością oczekuję wspólnej pracy z Michaelem nad rozwojem naszej światowej działalności, pomnażaniem wartości oferowanej naszym klientom i osiąganiem lepszych zwrotów z inwestycji dla naszych udziałowców”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 3500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność Rimini Street oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, katastrofy zakłócające działalność Rimini Street lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 sierpnia 2020 r. okresowo aktualizowanym przez inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com