Rimini Street zdobywa złotą statuetkę Stevie® Award dla Spółki Roku i Pracodawcy Roku

Spółka wyróżniona za doskonałą obsługę klienta, innowacyjne wsparcie platformy SI oraz nowatorskie inicjatywy pracownicze.

Rimini Street Wins Gold Stevie® Awards for Company of the Year and Employer of the Year (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, a także wiodący usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dziś zdobycie złotej statuetki w kategorii „Spółka Roku - Usługi Komputerowe” w międzynarodowym konkursie biznesowym Stevie® International Business Award (IBA) oraz złotej statuetki w kategorii „Pracodawca Roku - Usługi Komputerowe” w konkursie Stevie® Great Employer Award. Spółkę Rimini Street wyróżniono również złotą statuetką Gold Stevie IBA dla „Innowacji Roku - Usługi dla Biznesu” oraz nagrodą Stevie IBA za Program Roku w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility Program of the Year).

Znaczny rozwój i wyjątkowe osiągnięcia w zakresie świadczenia usług

Spółka Rimini Street zgarnęła w międzynarodowym konkursie dla biznesu złotą statuetkę Stevie w kategorii „Spółka Roku - Usługi Komputerowe” w uznaniu wyników jej działalności i doskonałej obsługi klienta w roku 2019, w tym nowych ofert produktów i usług, ogólnoświatowego zwiększenia zatrudnienia i wzrostu przychodów spółki za cały rok.

Platforma Rimini Street’s AI Support Applications, opracowana przez Zespół ds. Innowacji w zakresie Ogólnoświatowego Świadczenia Usług, otrzymała złotą statuetkę Stevie IBA dla „Innowacji Roku - Usługi dla Biznesu”. Objęta postępowaniem patentowym platforma sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego - pierwsza tego typu w sektorze wsparcia dla zewnętrznego oprogramowania dla przedsiębiorstw - powstała z myślą o udoskonaleniu i usprawnieniu wsparcia oferowanego klientom spółki Rimini Street, a także aby ujednolicić poziom globalnie świadczonych usług.

Rimini Street wyróżniono również złotą statuetką Stevie dla „Pracodawcy Roku - Usługi Komputerowe” w konkursie dla pracodawców Great Employer Award za zwiększenie ogólnoświatowego zatrudnienia, rozwój nowych strategii szkoleniowych dla personelu kierowniczego, prowadzony przez nią program zarządzania talentami i inicjatywy pracownicze. Zatrudniająca ponad 1300 pracowników z całego świata i prowadząca działalność w 20 krajach spółka Rimini Street nadal rekrutuje pracowników, zatrudnia i rozwija najbardziej utalentowany personel w sektorze wsparcia oprogramowania dla biznesu.

Nagroda za Program Roku w dziedzinie odpowiedzialności społecznej biznesu

Spółka Rimini Street Foundation została także wyróżniona w konkursie Stevie IBA na Program Roku w dziedzinie odpowiedzialności społecznej biznesu za prowadzony przez spółkę program o nazwie „Im jesteśmy silniejsi, tym więcej możemy zaoferować”’ („The More We Grow, the More We Can Give”). Misją fundacji jest dzielenie się sukcesem spółki przez inwestowanie w społeczności, w których spółka Rimini Street jest obecna. Odbywa się to w formie darowizn rzeczowych, poświęcania czasu przez pracowników i datków pieniężnych. W roku 2020 fundacja zwiększyła doraźną pomoc finansową, by wspomóc społeczności borykające się z dodatkowymi wyzwaniami, jakie przyniosła ze sobą ogólnoświatowa pandemia.

Jesteśmy onieśmieleni i zaszczyceni, że spółkę Rimini Street wyróżniono nagrodami Stevie za jej ogromne zaangażowanie w doskonalenie wsparcia oferowanego naszym klientom, a także za nasze innowacje, rozwój działalności, inicjatywy pracownicze i pracę Fundacji Rimini Street Foundation na rzecz wspierania ludzkości - powiedział Seth A. Ravin, dyrektor wykonawczy spółki Rimini Street. - Nie ustajemy w wysiłkach na rzecz podnoszenia poprzeczki w kwestii branżowych oczekiwań wobec dostawcy wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw. Dotychczas z naszego unikalnego modelu i najlepszego w swojej klasie wsparcia skorzystało ponad 3500 klientów, w tym 175 spółek z rankingu Fortune 500 i Global 100”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2100 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingach Fortune Global 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze @riministreet oraz Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wszystkie wypowiedzi dotyczące oczekiwań Rimini Street w zakresie spodziewanego wykorzystania dochodów z oferty opisanej w niniejszej informacji prasowej stanowią wypowiedzi prognozujące. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność Rimini Street oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, katastrofy zakłócające działalność Rimini Street lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność Rimini Street do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych Rimini Street; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Rimini Street pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A Rimini Street pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług Rimini Street, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które Rimini Street planuje wprowadzić w niedalekiej przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 sierpnia 2020 r. i suplemencie prospektu z dnia 14 sierpnia 2020 r. związanym z subskrybowaną ofertą publiczną akcji zwykłych Rimini Street zamkniętą 18 sierpnia 2020 r. oraz w aktualizowanych okresowo innych dokumentach składanych przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com