Rassini Automotive przechodzi na wsparcie Rimini Street dla swoich aplikacji SAP

Ten południowoamerykański producent części i akcesoriów samochodowych wykorzystuje oszczędności na kosztach wsparcia do rozwoju działalności i finansowania przyszłych inicjatyw ukierunkowanych na innowacje.

Rassini Automotive Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Rassini NHK Automotive (RNA), wiodący brazylijski producent części i akcesoriów samochodowych zdecydował się na przejście na wsparcie Rimini Street dla swoich aplikacji SAP ECC 6.0. RNA planuje przekierować oszczędności wygenerowane w wyniku przejścia na usługi wsparcia Rimini Street na rozwój działalności i przyszłe inicjatywy ukierunkowane na innowacje, w tym na poprawę zarządzania produkcją z zastosowaniem technologii Internet of Things (IoT - internet rzeczy), uruchomienie konserwacji zapobiegawczej sprzętu produkcyjnego w duchu koncepcji Przemysł 4.0, automatyzację procesów manualnych i poprawę możliwości zarządzania projektami w firmie.

Optymalizacja kosztów i innowacje obejmujące całe przedsiębiorstwo są impulsem do podjęcia decyzji o korzystaniu z zewnętrznych usług wsparcia.

RNA, japońsko-meksykańska grupa reprezentująca branżę motoryzacyjną, jest wiodącym dostawcą części i akcesoriów samochodowych w całym regionie. Produkty tej firmy są sprzedawane na terenie całego kraju, obejmując samochody osobowe i lekkie pojazdy towarowe wyposażone w sprężyny śrubowe, jak również samochody dostawcze i ciężarowe wyposażone w układy sprężyn. Biorąc pod uwagę niekorzystną koniunkturę branży motoryzacyjnej w Brazylii, spółka zdecydowała się na realizację szeroko zakrojonego programu optymalizacji kosztów obejmującej wszystkie obszary jej działalności, zwracając się do szefów działów o wskazanie i obniżenie kosztów stałych, które uważali za zbędne i nieistotne dla rozwoju i przetrwania spółki na rynku.

Ponadto, przedsiębiorstwo to stanęło przed wyzwaniem nieustannego wprowadzania innowacji na rynkach konkurencyjnych, co wymaga znacznych inwestycji w rozwiązania inżynieryjne i nowe technologie. Dział informatyczny w RNA już od jakiegoś czasu składał się z niewielkiej liczby pracowników, lecz po przeprowadzeniu badania due diligence obejmującego optymalizację kosztów, na pierwszy plan wysunęły się koszty wsparcia i utrzymania systemu SAP. Dyrektor ds. IT RNA również zauważył, że usługi wsparcia świadczone przez dostawcę oprogramowania były nie tylko kosztowne, bez widocznych innowacji ani usprawnień nowych wersji produktów usprawiedliwiających te koszty, lecz również wsparcie to było niezadowalające. Wszystkie te przesłanki skłoniły RNA do rozważenia opcji usług wsparcia świadczonych przez podmiot zewnętrzny i doprowadziły do wybrania wsparcia Rimini Street.

„Przejście na usługi Rimini Street i wygenerowane oszczędności pomogły nam przetrwać chwile niestabilnej sytuacji gospodarczej na całym świecie - powiedział Fernando José Andrade da Silva, dyrektor ds. IT, Rassini NHK Automotive. - Oprócz oszczędności, umowa o gwarantowanym poziomie świadczonych usług (SLA) zawarta z Rimini Street jest doskonała - spółka spełnia wszystkie swoje zobowiązania, co zapewnia ogromny spokój całemu zespołowi IT i całemu przedsiębiorstwu. Usługi wsparcia świadczone przez dostawcę oprogramowania były powolne, przy czym w jednym przypadku rozwiązanie zgłoszonego problemu zajęło im dwa miesiące. Z Rimini Street jakość usług i specjalistyczna wiedza ich inżynierów jest niezmiernie wyższa w porównaniu z tym, czego doświadczaliśmy wcześniej”.

Wsparcie w zakresie złożonych aktualizacji systemu podatkowego, prawnego i regulacyjnego w Brazylii.

Kolejnym ważnym impulsem do podjęcia decyzji o przejściu na usługi Rimini Street była potrzeba zapewnienia zgodności z nieustannie zmieniającym się ustawodawstwem SPED - brazylijskim specjalistycznym systemem, który gromadzi wszystkie dane finansowe, księgowe podatkowe i kadrowe i z regulacjami dotyczącymi faktur elektronicznych, jak NF-e. Te kwestie podatkowe i regulacyjne nie zostały ujęte w systemie SAP RNA, i wymagały dodatkowych zasobów i środków na zadania w zakresie IT w celu utrzymania zgodności z przepisami podatkowymi. W ramach rocznej umowy w sprawie wsparcia z Rimini Street, RNA nieodpłatnie otrzymuje kluczowe aktualizacje i zmiany systemów podatkowych i prawnych. Te złożone aktualizacje są zapewniane przez Rimini Street z zastosowaniem innowacyjnego połączenia technologii systemów podatkowych, prawnych i regulacyjnych, dla których zgłoszono wniosek patentowy, sprawdzonej metodologii i procesów programowania zgodnych z normą ISO 9001 w celu zapewnienia, że klienci otrzymają rzetelne rezultaty o wysokiej jakości.

„Przedstawiając możliwość przejścia na wsparcie Rimini Street decydentom RNA, zgromadziłem dane, badania i materiały źródłowe potwierdzające potrzebę zmiany i korzyści, które ona przyniesie, obejmujące wysokiej jakości wsparcie, istotne oszczędności kosztów oraz pomoc podatkową, prawną i w zakresie przestrzegania uregulowań. Aspekty te były kluczowe dla zapewnienia, że migracja nie wpłynie niekorzystnie na firmę. Na drodze do wprowadzenia zmian bardzo ważne okazało się również wsparcie dyrektora ds. finansowych” – powiedział Andrade da Silva.

Nagradzane wsparcie dla licencjobiorców SAP i Oracle

Jak wszyscy klienci Rimini Street, RNA otrzymała wsparcie konsultanta technicznego z zespołem ekspertów technicznych i funkcyjnych, którzy dysponują średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie systemu oprogramowania firmowego klienta. Klienci otrzymują również najlepsze na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmujące 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1. Dodatkowo, RNA może teraz korzystać ze swojego obecnego stabilnego systemu SAP przez co najmniej 15 lat od chwili przejścia na wsparcie Rimini Street, co pozwoli firmie uniezależnić się od przestrzegania cyklu aktualizacji producenta tylko po to, aby zachować pełne wsparcie. Poza wspieraniem aplikacji RNA SAP ECC 6,0, Rimini Street zapewnia również wsparcie dla oprogramowania baz danych Oracle Database, w oparciu o który działa w firmie RNA system SAP.

„Dla firm, które poszukują sposobów optymalizacji i racjonalizacji kosztów, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, kiedy ważne jest utrzymanie gotówki, przejście na obsługę zewnętrzną Rimini Street jest szybkim i efektywnym sposobem, aby osiągnąć ten cel – powiedział Edenize Maron, dyrektor generalny, Ameryka Łacińska, Rimini Street. - Firma RNA odkryła to, czego doświadczyło już ponad 3,5 tysiąca naszych klientów na całym świecie – szybko dostępną pulę funduszy, które można skierować na kluczowe dla działalności inicjatywy w połączeniu z ultraresponsywnym modelem wsparcia, który zapewnia dyrektorom działów informatyki prawdziwe partnerskie podejście do ich potrzeb wsparcia w zakresie oprogramowania biznesowego. Cieszymy się, że możemy pomóc RNA osiągnąć cele biznesowe firmy, m.in. w zakresie oszczędności kosztów, ciągłość działania i innowacyjności”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Blisko 2 100 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingach Fortune Global 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze@riministreet i Facebooku oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wszystkie wypowiedzi dotyczące oczekiwań Rimini Street w zakresie spodziewanego wykorzystania dochodów z oferty opisanej w niniejszej informacji prasowej stanowią wypowiedzi prognozujące. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność Rimini Street oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, katastrofy zakłócające działalność Rimini Street lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność Rimini Street do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych Rimini Street; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Rimini Street pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A Rimini Street pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług Rimini Street, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które Rimini Street planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 sierpnia 2020 r. i suplemencie prospektu z dnia 14 sierpnia 2020 r. związanym z subskrybowaną ofertą publiczną akcji zwykłych Rimini Street zamkniętą 18 sierpnia 2020 r. oraz w aktualizowanych okresowo innych dokumentach składanych przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel.+1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel.+1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com