Elders będzie korzystać z usług wsparcia oprogramowania SAP świadczonych przez Rimini Street

Australijskie przedsiębiorstwo rolne planuje zainwestować oszczędności w realizację inicjatyw z zakresu transformacji cyfrowej, aby poprawić doświadczenia użytkowników, jednocześnie korzystając z bardziej kompleksowego wsparcia.

Elders Switches to Rimini Street Support for its SAP Software (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm oraz wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że wiodące australijskie przedsiębiorstwo rolne Elders wybrało Rimini Street jako dostawcę usług wsparcia i utrzymania oprogramowania SAP. Nawiązując współpracę z Rimini Street, Elders znacznie obniżyło całkowity koszt utrzymania i wsparcia aplikacji SAP. Uzyskane oszczędności pozwolą przedsiębiorstwu zrealizować inwestycje w usługi technologiczne w obrębie sieci oddziałów, szczególnie tych zlokalizowanych na wiejskich terenach Australii. Elders ma również zapewnione stabilne funkcjonowanie systemu ERP przez co najmniej 15 lat od momentu nawiązania współpracy z Rimini Street, przy czym możliwość korzystania z pełnego wsparcia nie będzie warunkowana aktualizacją bieżących wersji aplikacji SAP.

Responsywne wsparcie ekspertów dostępne przez całą dobę, każdego dnia w roku

Elders dostarcza produkty i usługi z zakresu rolnictwa, żywego inwentarza i nieruchomości oraz inne usługi doradcze na rzecz podmiotów z branży rolnictwa w Australii, skupiając się na udzielaniu klientom wsparcia w osiąganiu coraz lepszych wyników. Przedsiębiorstwo obsługuje ponad 250 oddziałów w całym kraju. Dążąc do poprawy poziomu wsparcia aplikacyjnego i zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania aplikacji SAP, Elders postanowiło nawiązać współpracę z zewnętrznym dostawcą usług wsparcia. Wybór padł na Rimini Street z uwagi na doskonałą reputację firmy, jako dostawcy ultraresponsywnego wsparcia.

„Średnio ok. 400 naszych pracowników korzysta z oprogramowania SAP w dowolnym momencie każdego dnia, dlatego czas reakcji jest kluczowy dla prowadzonych przez nas działań” – powiedział Peveni Rajapakse, dyrektor ds. technologii informacyjnych w Elders. „W tym krótkim okresie, jaki upłynął od momentu nawiązania współpracy z Rimini Street, komunikacja z inżynierami, zespołem wsparcia i opiekunami klienta była doskonała. Dostrzegamy, że czas reakcji na zgłoszenia jest bardzo szybki, a dzięki dodatkowej zdolności reinwestycji w technologie informacyjne możemy zacząć poszukiwania nowych, ciekawych sposobów dalszej poprawy doświadczeń naszych klientów”.

Zwiększenie wartości biznesowej poprzez innowację

Dzięki dodatkowej zdolności reinwestycji w technologie informacyjne Elders planuje dodatkowo poprawić doświadczenia użytkowników końcowych poprzez innowację cyfrową. Planowane jest m.in. ustanowienie cyfrowych kanałów wsparcia dla dużej siły roboczej, co pozwoli znacznie oszczędzić czas i zasoby personelu.

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych klientów Rimini Street, Elders przypisano Podstawowego Inżyniera Wsparcia (PSE), który jest wspierany przez zespół inżynierów technicznych dostępnych przez całą dobę, każdego dnia w roku, oraz który posiada 15-letnie doświadczenie z zakresu oprogramowania klientów. Klienci zawierają także z Rimini Street umowę gwarancji jakości świadczonych usług, która przewiduje 10-minutowy czas reakcji na krytyczne problemy (P1) i 15-minutowy czas reakcji na zdarzenia kwalifikowane jako P2.

„To dzięki innowacji organizacje mogą wyjść przed szereg i tam pozostać. Jednak nie mając zdolności inwestowania w innowacyjne narzędzia i praktyki, organizacje mogą wyłącznie stąpać po wodzie” – powiedział Emmanuelle Hose, dyrektor generalny Rimini Street na region Australii i Nowej Zelandii. „Elders jest jednym z tych podmiotów, które napędzają swoje działania poprzez wybór wiarygodnego partnera, który odpowiada za wsparcie aplikacyjne ERP i pomaga uwolnić cenne zasoby, co z kolei pozwala skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach biznesowych”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune 100, średnich przedsiębiorstw, podmiotów z sektora publicznego i organizacji niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla przedsiębiorstw. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet oraz na portalach Facebook i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „będzie”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują wszelkie wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem zakładanego wykorzystania zysków z oferty, o której mowa w niniejszej informacji prasowej. Wypowiedzi te podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. nieznany czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na jej działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której Rimini Street prowadzi działalność; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość zgromadzonych przez Rimini Street środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 sierpnia 2020 r. i w uzupełnieniu do prospektu z dnia 14 sierpnia 2020 r. dotyczącego subskrybowanej oferty publicznej akcji zwykłych Rimini Street, okresowo aktualizowanych w treści kolejnych dokumentów przedkładanych przez Rimini Street Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje, chyba że zostało określone inaczej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com