Downies Collectables przechodzi na wsparcie aplikacji SAP firmy Rimini Street

Australijska spółka zajmująca się sprzedażą monet i przedmiotów kolekcjonerskich obniża roczne koszty wsparcia IT i otrzymuje ultraresponsywne, cieszące się uznaniem wsparcie.

Downies Collectables Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq:  RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Downies Collectables, jeden z największych na półkuli południowej internetowych serwisów aukcyjnych poświęconych przedmiotom kolekcjonerskim i produktom numizmatycznym, przeszedł na wsparcie systemu SAP ECC oferowane przez Rimini Street. Spółka nie zaobserwowała wysokiego zwrotu z inwestycji w wysokie opłaty związane ze wsparciem i utrzymaniem pobierane przez sprzedawcę oprogramowania, a także potrzebowała responsywnego wsparcia dostępnego poza standardowymi godzinami pracy. Przechodząc na Rimini Street Support, Downies Collectables natychmiastowo ograniczyła roczne wydatki związane ze wsparciem oprogramowania o 50% i zyskała wysokiej jakości ultraresponsywne wsparcie dostępne przez całą dobę 365 dni w roku. Downies Collectables może także utrzymać swój bieżący system przez co najmniej 15 lat od czasu przejścia do Rimini Street bez aktualizacji wymaganych do zachowania pełnego wsparcia.

Oszczędność kosztów przy jednoczesnym dostępie do całodobowego wsparcia wysokiej jakości

Spółka Downies Collectables założona w 1932 r. w Australii jest firmą rodzinną specjalizującą się w aukcjach i dystrybucji numizmatów (monet, banknotów i medali) oraz przedmiotów kolekcjonerskich oraz jest jednym z największych na świecie dystrybutorów produktów mennic Royal Australian Mint i Perth Mint. Siedem lat temu spółka dokonała migracji systemu SAP z Business One do ECC. W tym czasie spółka przesłała niewiele zgłoszeń związanych ze wsparciem, większość w początkowych dniach działania systemu. Spółka Downies Collectables zdała sobie sprawę, że ponosi wysokie opłaty utrzymania i wsparcia niezawodnego systemu ECC na rzecz dostawcy oprogramowania, które uznała za niepotrzebne.

„Uznaliśmy, że utrzymanie i wsparcie SAP jest dla nas ważną polisą ubezpieczeniową, jednak przeznaczaliśmy zdecydowanie za dużo w skali roku na tę gwarancję niezawodności – stwierdził Chris Sealey, dyrektor ds. operacyjnych Downies Collectables. - Chociaż rzadko korzystaliśmy ze wsparcia, było ono dostępne wyłącznie w czasie standardowych godzin pracy. Jak strona internetowa o globalnym zasięgu, której prowadzenie wiązało się z wysokimi kosztami wsparcia dostawcy oprogramowania, nie mieliśmy pewności, że otrzymamy pomoc wtedy, kiedy będziemy jej potrzebować”.

„O Rimini Street dowiedziałem się dzięki sieci kontaktów. Odkryliśmy, jak dużo możemy zaoszczędzić na zmianie dostawcy. Proces przejścia przebiegał płynnie, a rozmowy z zespołem Rimini Street były prowadzone w sposób otwarty, bez ukrytych zamiarów. Dzięki Rimini Street mamy teraz dostęp do spersonalizowanych usług wsparcia o wyższej wartości, dostępnych całodobowo przy o połowę niższych kosztach” – dodał Sealey.

Osiąganie celów związanych z optymalizacją kosztów IT przy utrzymaniu ciągłości działalności

Rimini Street zawsze zapewnia klientom nieprzerwane wsparcie na całym świecie, również w czasie globalnych problemów. Wszyscy klienci Rimini Street korzystają z elastycznego modelu wsparcia dla firm wysokiej jakości, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 wynoszący poniżej 15 minut. Klienci Rimini Street otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego z zespołem ekspertów technicznych dysponującym średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie danego systemu oprogramowania firmowego klienta.

„Podmioty takie jak Downies Collectables zdają sobie sprawę, że roczny koszt utrzymania i wsparcia dostawcy oprogramowania jest zbyt wysoki w stosunku do otrzymywanej wartości oraz coraz częściej poszukują bardziej opłacalnych opcji zapewniających wyższy poziom obsługi, szczególnie w obecnych czasach niepewności finansowej – powiedziała Emmanuelle Hose, regionalna kierowniczka generalna w Australii i Nowej Zelandii. - W gospodarce globalnej operacje online muszą być zawsze dostępne, dlatego wsparcie całodobowe 365 dni w roku ma kluczowe znaczenie. Nasz wysokiej jakości model wsparcia i najlepsze na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) dają naszym klientom pewność ciągłości działania niezależnie od miejsca czy rodzaju problemu”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Blisko 2 100 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet, Facebooku oraz na portalu LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla naszej działalności, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności naszej lub naszych bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań; dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 maja 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com