Iyo Bank przechodzi na wsparcie oprogramowania baz danych Oracle Database oferowane przez Rimini Street

Japoński bank ogranicza koszty utrzymania baz danych, aby zainwestować je w inicjatywy mające na celu zwiększanie satysfakcji klientów.

The Iyo Bank Switches to Rimini Street Support for its Oracle Database Software (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Iyo Bank Ltd, jeden z głównych regionalnych banków w Japonii, przeszedł na wsparcie swojego systemu Oracle Database oferowane przez Rimini Street. Przechodząc do Rimini Street, Iyo Bank oszczędza czas, środki i zasoby poprzednio przeznaczane na utrzymanie baz danych oraz planuje wykorzystanie oszczędności do przyspieszenia rozwoju projektów innowacyjnych, aby zapewnić klientom lepsze wrażenia związane z korzystaniem z usług banku.

Iyo Bank posiada 152 oddziały w Japonii i za granicą i od ponad 15 lat korzysta z Oracle Database w ramach prowadzonego przez bank systemu wsparcia pożyczkowego. Po dokonaniu przeglądu wydatków spółki związanych z zasobami informatycznymi dział IT doszedł do wniosku, że zwiększenie kosztów utrzymania Oracle Database było znaczącym obciążeniem, które wymagało ograniczenia. Poszukując rozwiązania problemu, Iyo Bank odkrył, że przechodząc na wsparcie zewnętrzne oferowane przez Rimini Street bank byłby w stanie utrzymać dotychczasowy system Oracle Database przy znacznie niższych kosztach i uniknąłby kosztownych aktualizacji systemu, co przyniosłoby oszczędności zarówno w zakresie kosztów, jak i zasobów wewnętrznych.

Konkurencyjny sektor wymaga zarówno wsparcia o dużej dostępności, jak i wysokiego zwrotu z inwestycji

Sektor bankowy wymaga stałego wsparcia wysokiej jakości głównych systemów i baz danych o kluczowym znaczeniu dla działalności. Ponadto otoczenie organizacji zyskownych, jakimi są banki regionalne, stale się zmienia, a Iyo Bank pracuje nad przekształceniem swojego działu IT z takiego, który podejmuje się rozwoju systemu w kierunku propozycji innowacji z wykorzystaniem technologii ICT. W wyniku ograniczenia kosztów utrzymania bazy danych Iyo Bank zwiększy swoją konkurencyjność, zdobędzie nowych klientów i zwiększy satysfakcję dotychczasowych klientów, zapewniając im nową wartość dodaną i wygodę. W tym celu, zamiast stosowania modelu IT bazującego na planach aktualizacji oprogramowania wyznaczanych przez jego dostawców, Iyo Bank może sformułować i wprowadzić model oparty na działalności banku zgodnie z jego celami biznesowymi. Przechodząc do Rimini Street, Iyo Bank zyskuje ultraresponsywne, wysokiej jakości wsparcie obecnej bazy danych Oracle Database przez co najmniej 15 lat od czasu rozpoczęcia korzystania z usług Rimini Street i może wykorzystać oszczędności ze wsparcia na realizację inicjatyw cyfrowych.

„Rezygnacja z Oracle Database przy zachowaniu wysokiej niezawodności nie była możliwa, ponieważ nasza działalność w znacznym stopniu opiera się na obecnym systemie, jednak koszty utrzymania i inne powiązane koszty były znacznym obciążeniem dla banku naszej wielkości – powiedział Shota Yano, kierownik działu IT Iyo Bank. - Byliśmy pod wrażeniem korzyści z przejścia na wsparcie zewnętrzne Rimini Street, które umożliwi nam dalsze maksymalne wykorzystanie naszego systemu bazy danych przez wiele kolejnych lat bez konieczności aktualizacji, w związku z czym oczekujemy dużo większego zwrotu z inwestycji w oprogramowanie bazy danych”.

Wysokiej jakości wsparcie ze strony konsultanta technicznego

Iyo Bank otrzymuje wsparcie konsultanta technicznego z zespołem inżynierów technicznych ze średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie środowiska oprogramowania klienta dostępnym przez całą dobę 365 dni w roku. Wszyscy klienci otrzymują najlepszą na rynku umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi obejmującej 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 30-minutowy czas odpowiedzi dla zdarzeń o Priorytecie 2.

„Zaczęliśmy korzystać z obsługi zewnętrznej naszego systemu wsparcia pożyczkowego, a pomimo tego, że mierzyliśmy się ze złożonymi problemami, byliśmy zadowoleni z szybkich i trafnych reakcji, więc zdecydowaliśmy się na poszerzenie zakresu usług” – dodał Yano.

„Oszczędności i korzyści wynikające z korzystania z usług Rimini Street są możliwe w złożonym i podlegającym regulacji sektorze bankowym, w którym niezawodność ma duże znaczenie – powiedział Yorio Wakisaka, regionalny kierownik generalny Nihon Rimini Street KK. - Oczekujemy udziału w nowych inicjatywach Iyo Bank, którego zarząd stawia na „oferowanie najlepszych usług, aby zasłużyć na zaufanie ludzi” za pośrednictwem wysokiej jakości wsparcia i usług”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Blisko 2100 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.riministreet.com/, na profilu na Twitterze @riministreet i Facebooku oraz na LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. nieznany czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla naszej działalności, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności naszej lub naszych bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań; dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 maja 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com