Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

Kwartalne przychody wyniosły 78,0 mln $; wzrost o 18,5% w skali rok do roku.
Kwartalna marża brutto ukształtowała się na poziomie 61,3% w stosunku do 63,8% w skali rok do roku.
2 077 aktywnych klientów według stanu na dzień 31 marca 2020 r.; o 12,1% więcej w skali rok do roku.

Rimini Street Announces Fiscal First Quarter 2020 Financial Results (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki za I kwartał zakończony 31 marca 2020 r.

„W I kwartale osiągnęliśmy rekordowe przychody kwartalne zgodne z ambitnymi przewidywaniami kierownictwa, wytworzyliśmy 26,3 mln $ przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, osiągnęliśmy dochód netto w kolejnych kwartale z rzędu, zasililiśmy bilans sumą całkowitą 58,0 mln $ na zakończenie kwartału oraz rozszerzyliśmy możliwości sprzedażowe. Pod względem operacyjnym, w odpowiedzi na pandemię, wykorzystaliśmy naszą bezpieczną infrastrukturę zapewniającą łączność zdalną, aby płynnie przenieść pracę naszych zespołów na całym świecie z trybu stacjonarnego w zdalny bez istotnego wpływu na świadczenie usług dla klientów lub sprzedaż – stwierdził Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Zaoszczędziwszy dotychczas prawie 5 mld $ naszych klientów, jesteśmy właściwą firmą na właściwym miejscu, dysponującą sprawdzonymi rozwiązaniami, które pomagają organizacjom w natychmiastowych cięciach kosztów obsługi IT, zachowaniu miejsc pracy, stabilizacji operacji i skupieniu ograniczonych środków na inicjatywach strategicznych. Przed pandemią inwestowaliśmy, aby sprostać rosnącemu globalnemu zapotrzebowaniu na rozszerzoną ofertę naszych produktów i usług. To zwiększone zapotrzebowanie znalazło odzwierciedlenie w naszych uprzednio przedstawionych – i dzisiaj potwierdzonych – przewidywaniach na rok 2020 r. dotyczących przyspieszonego wzrostu przychodów w skali rok do roku. Obecnie przyspieszamy te inwestycje, aby zapewnić dodatkowe możliwości w związku z globalnym spowolnieniem gospodarczym. Pozostajemy zaangażowani w realizację długoterminowych celów związanych z poprawą wolnych przepływów pieniężnych i zwiększeniem opłacalności działalności rozliczanej zgodnie ze standardami GAAP".

Najważniejsze wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.

 • W I kwartale 2020 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 78,0 mln $, co oznacza wzrost o 18,5% w stosunku do I kwartału roku 2019, w którym wartość ta wyniosła 65,9 mln $.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w I kwartale 2020 r. około 310 mln $, co oznacza wzrost o 17,7% w stosunku do kwoty 263 mln $ uzyskanej w I kwartale roku 2019.
 • Według stanu na dzień 31 marca 2020 r. spółka posiadała 2077 aktywnych klientów, czyli odnotowany został 12,1% wzrost w porównaniu z 1852 wg stanu na 31 marca 2019 r.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 marca 2020 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 92% (dla porównania: 92% w analogicznym okresie poprzedniego roku).
 • Marża brutto za I kwartał 2020 r. wyniosła 61,3%, w porównaniu do 63,8% w analogicznym okresie zeszłego roku
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w I kwartale 2020 r. 3,7 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 11,2 mln $.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2020 r. 8,9 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku uzyskano kwotę 6,2 mln $.
 • Dochód netto za I kwartał 2020 r. ukształtował się na poziomie 2,5 mln $ w porównaniu do 10,3 mln $ w analogicznym okresie zeszłego roku.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w I kwartale 2020 r. 7,7 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 5,1 mln $.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za I kwartał 2020 r. osiągnął poziom 9,2 mln $ w porównaniu z 6,6 mln $ w analogicznym okresie 2019 roku.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w I kwartale 2020 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,06 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,05 $ w analogicznym okresie zeszłego roku.
 • Liczba pracowników na dzień 31 marca 2020 r. wyniosła 1302, co stanowiło wzrost o 17% w skali rok do roku.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia dla spółki w I kwartale 2020 r.

 • Ogłoszenie informacji ważnych dla klientów międzynarodowych, m.in.:
  • dyrektorzy finansowidwóch klientów – brazylijskich producentów przemysłowych – Metalurgica Fallgatter i Continental Parafusos zainicjowali przejście na wsparcie Rimini Street, aby obniżyć koszty, podnieść wydajność i ulepszyć operacje biznesowe.
  • Hearing Australia, największy dostawca usług rządowych w Australii, przeszedł na wsparcie Rimini Street, dzięki czemu zyskał dostęp do zasobów wewnętrznych, aby podjąć inicjatywy związane z transformacją cyfrową.
 • Ogłoszenie, że Rimini Street zawarła umowę obejmującą całą administrację z rządem australijskim, inicjatywy, która stanowi element strategii rządowej mającej na celu wprowadzenie zmian w zamówieniach na usługi ICT, aby agencje rządowe i branża mogły korzystać z nich w sposób prostszy, bardziej przejrzysty i szybszy.
 • Ogłoszenie publikacji notatki dotyczącej badań przez firmę analityczną Gartner zawierającą prognozę, że rynek wsparcia zewnętrznego oprogramowania firmowego odnotuje wzrost o 200% z 351 mln $ w 2019 r. do 1,05 mld $ w 2023 r.
 • Udzielenie ponad 8400 razy usług wsparcia w 42 krajach i dostarczenie ponad 28 000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych dla klientów w 33 krajach, osiągając jednocześnie średnią ocenę zadowolenia klienta z usług wsparcia firmy na poziomie 4,8 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0).
 • Prezentacja podczas 9 wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych, w tym podczas NRF Retail’s Big Show w Nowym Jorku, konferencji Software Asset Management w Berlinie i TechTalk Summit w Miami w stanie Floryda.
 • Współpraca z 7 organizacjami charytatywnymi za pośrednictwem fundacji Rimini Street Foundation i przekazanie ponad 300 godzin wolontariatu pracowniczego.

Prognoza dotycząca przychodów za rok 2020 r.

Spółka prognozuje obecnie przychód za II kwartał 2020 r. w granicach 77-80 mln $ oraz utrzymanie przychodów za cały rok 2020 w granicach 310-320 mln $.

Informacja o wirtualnym posiedzeniu i telekonferencji

W dniu 7 maja 2020 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za I kwartał 2020 r. i komentarza na temat części dotychczasowych wyników za II kwartał br. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com. Udział w telekonferencji jest możliwy pod numerem telefonicznym (855) 213-3942 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 2672493. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Oznacza to, że wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowymi (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com/ oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla naszej działalności, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności naszej lub naszych bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność RiminiStreet, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań; dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; ostateczne kwoty i termin zwrotu środków przez Oracle w związku z postępowaniem sądowym, w którym stroną jest spółka; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozywających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 maja 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

RIMINI STREET, INC.

Niepoddany badaniu skrócony skonsolidowany bilans

(W tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

 

AKTYWA

 

31 marca
2020 r.

 

31 grudnia
2019
r.

Aktywa obrotowe:

 

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 

$

57 632

 

 

$

37 952

 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

 

 

333

 

 

 

436

 

Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio $1,280 i $1,608

 

 

75 242

 

 

 

111 574

 

Odroczone koszty umów, bieżące

 

 

11 779

 

 

 

11 754

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i pozostałe aktywa

 

 

15 096

 

 

 

15 205

 

Aktywa obrotowe razem

 

 

160 082

 

 

 

176 921

 

Aktywa długoterminowe:

 

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio $10,138 i $9,847

 

 

3 566

 

 

 

3 667

 

Odroczone koszty umów, długoterminowe

 

 

18 267

 

 

 

 

Depozyty i pozostałe aktywa

 

 

16 693

 

 

 

16 295

 

Depozyty i pozostałe aktywa

 

 

1 622

 

 

 

3 089

 

Odroczony podatek dochodowy (netto)

 

 

1 107

 

 

 

1 248

 

Aktywa razem

 

$

201 337

 

 

$

201 220

 

PASYWA, AKCJE UPRZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY

Zobowiązania bieżące:

 

 

 

 

Należności na rzecz innych podmiotów

 

$

6194

 

 

$

2303

 

Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje

 

 

23 905

 

 

 

27 918

 

Pozostałe naliczone zobowiązania

 

 

19 123

 

 

 

23 347

 

Zobowiązania bieżące z tytułu leasingu operacyjnego

 

 

4060

 

 

 

 

Odroczony przychód

 

 

195 800

 

 

 

205 771

 

Bieżące zobowiązania razem

 

 

249 082

 

 

 

259 339

 

Zobowiązania długoterminowe:

 

 

 

 

Odroczony przychód

 

 

26 854

 

 

 

29 727

 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu operacyjnego

 

 

15 018

 

 

 

 

Naliczone dywidendy typu PIK

 

 

1153

 

 

 

1156

 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

 

 

874

 

 

 

2275

 

Zobowiązania razem

 

 

292 981

 

 

 

292 497

 

Akcje uprzywilejowane serii A podlegające umorzeniu

 

 

 

 

180 zatwierdzonych akcji: 156 i 155 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 31 marca 2020 r. i 31 grudnia 2019 r. Pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku likwidacji w kwocie 156 401$ , pomniejszone o dyskonto w kwotach 22 368$ i 155 231$, pomniejszone o dyskonto w kwocie 23 915$, według stanu odpowiednio na dzień 31 marca 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.

 

 

134 033

 

 

 

131 316

 

Stockholders' Deficit:

 

 

 

 

Akcje uprzywilejowane o wartości nominalnej $0,0001 za akcję. 99 820 zatwierdzonych akcji (z wyłączeniem 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie wyznaczono innych serii.

 

 

 

 

 

 

Akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,0001 $. 1 000 000 zatwierdzonych akcji; 68 032 i 67 503 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 31 marca 2020 r. i 31 grudnia 2019 r.

 

 

7

 

 

 

7

 

Dodatkowo wpłacony kapitał

 

 

88 668

 

 

 

93 484

 

Pozostałe skumulowane straty całkowite

 

 

(2242

)

 

 

(1429

)

Skumulowany deficyt

 

 

(312 110

)

 

 

(314 655

Ujemny kapitał własny razem

(255 677

)

(222,593

)

Pasywa, akcje uprzywilejowane podlegające umorzeniu i ujemny kapitał własny razem

 

$

201 337

 

 

$

201 220

 

RIMINI STREET, INC.

Niepoddane badaniu skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności

(W tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

 

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony

 

 

31 marca

 

 

2020 r.

 

2019 r.

Przychód

 

$

78 032

 

 

$

65,873

 

Koszty uzyskania przychodu

 

 

30 199

 

 

 

23 837

 

Zysk brutto

 

 

47 833

 

 

 

42 036

 

Koszty operacyjne:

 

 

 

 

Koszty sprzedaży i marketingu

 

 

28 412

 

 

 

23 955

 

Koszty ogólne i administracyjne

 

 

12 001

 

 

 

12 988

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:

 

 

 

 

Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych

 

 

2 752

 

 

 

2 041

 

Zwrot kosztów apelacji

 

 

 

 

 

(12,775

)

Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

921

 

 

 

4 639

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

3 673

 

 

 

(6 095

)

Koszty operacyjne ogółem

 

 

44 086

 

 

 

30 848

 

Dochód z działalności operacyjnej

 

 

3 747

 

 

 

11 188

 

Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):

 

 

 

 

Odsetki

 

 

(13

)

 

 

(232

)

Pozostały dochód (koszt) netto

 

 

(218

)

 

 

43

 

Dochód przed opodatkowaniem

 

 

3 516

 

 

 

10 999

 

Koszty podatku dochodowego

 

 

(971

)

 

 

(705

)

Dochód netto

 

$

2 545

 

 

$

10,294

 

 

 

 

 

 

Dochód (strata) netto przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych

 

$

(4 085

)

 

$

3,488

 

 

 

 

 

 

Dochód (strata) netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych:

 

 

 

 

Podstawowy

 

$

(0.06

)

 

$

0.05

 

Rozwodniony

 

$

(0.06

)

 

$

0.05

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

 

 

 

 

Podstawowy

 

 

67 863

 

 

 

64 622

 

Rozwodniony

 

 

67 863

 

 

 

69 101

 

RIMINI STREET, INC.

Zestawienie wyników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(w tysiącach)

 

 

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony

 

 

31 marca

 

 

2020 r.

 

2019 r.

Zestawienie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Dochód z działalności operacyjnej

 

$

3 747

 

$

11 188

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

3 673

 

 

(6 095

)

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki

 

 

1 510

 

 

1 155

 

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP

 

$

8 930

 

$

6 248

 

Zestawienie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

 

$

2 545

 

$

10 294

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

3 673

 

 

(6 095

)

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd

 

 

 

 

(212

)

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki

 

 

1 510

 

 

1 155

 

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP

 

$

7 728

 

$

5 142

 

Zestawienie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Dochód netto

 

$

2 545

 

$

10 294

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Koszty odsetek

 

 

13

 

 

232

 

Koszty podatku dochodowego

 

 

971

 

 

705

 

Koszty amortyzacji

 

 

449

 

 

494

 

Zysk EBITDA

 

 

3 978

 

 

11 725

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

 

3 673

 

 

(6 095

)

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd

 

 

 

 

(212

)

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki

 

 

1 510

 

 

1 155

 

Skorygowany zysk EBITDA

 

$

9 161

 

$

6 573

 

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieściliśmy szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP. Poniżej opisujemy takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez nas działalności. Ponadto zawarliśmy następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Uważamy również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – naszym zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii wydajności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają nasze usługi w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Uważamy, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką nasze usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto) i wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odsetek narosłych po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, z wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd: Odsetki te wynikają ze złożenia przez spółkę apelacji w toku bieżących procesów sądowych i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Zysk EBITDA oznacza dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany zysk EBITDA to zysk EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz pozostałych kosztów finansowania dłużnego, które opisano powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Relacje inwestorskie
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Kontakt dla mediów
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Relacje inwestorskie
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-7636
dpohl@riministreet.com

Kontakt dla mediów
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com