Rimini Street ogłasza ogólnoświatową dostępność wsparcia dla SAP S/4HANA

Spółka wspiera setki klientów korzystających z aplikacji SAP Business Suite 7 and S/4HANA.

Rimini Street Announces Global Availability of Support for SAP S/4HANA (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dziś niezwłoczne udostępnienie wsparcia Rimini Street dla SAP S/4HANA dla firm z całego świata. Rimini Street zapewnia wsparcie w obsłudze produktów SAP od 2008 r., świadcząc sprawdzone i uhonorowane nagrodami usługi wsparcia typu premium na rzecz setek klientów korzystających z aplikacji SAP Business Suite 7 i S/4HANA oraz baz danych SAP HANA i Sybase. Rimini Street świadczy również usługi na rzecz klientów z zakresu zarządzania aplikacjami (AMS) związane z obsługą produktów SAP.

Wsparcie S/4HANA oferowane przez Rimini Street

Wsparcie S/4HANA oferowane przez Rimini Street obejmuje pełny pakiet funkcjonalnych i technicznych komponentów S/4HANA, w tym SAP Fiori UI oraz wbudowaną w pamięć bazę danych SAP HANA. Wsparcie S/4HANA oferowane przez Rimini Street obejmuje ten sam ultraresponsywny i uhonorowany nagrodami program wsparcia, dzięki któremu spółka zyskała status wiodącego zewnętrznego dostawcy wsparcia oprogramowania SAP Business Suite 7 o zasięgu globalnym.

Każdemu klientowi Rimini Street przypisywany jest bezpośredni inżynier wsparcia (PSE) posiadający średnio piętnastoletnie doświadczenie w obszarze oprogramowania SAP i wspierany przez zespół inżynierów funkcjonalnych i technicznych dostępnych przez całą dobę, każdego dnia w roku. Z klientami zawierana jest również umowa gwarancji jakości świadczonych usług (SLA), dzięki której zyskują gwarancję piętnastominutowego czasu reakcji na krytyczne problemy (P1). Ponadto klienci otrzymują od Rimini Street gwarancję wsparcia w zakresie nowo wypuszczanego oprogramowania na minimalny okres 15 lat bez konieczności aktualizacji czy migracji.

Wiodący dystrybutor wyrobów farmaceutycznych zwiększa tempo innowacji

Nadro, czołowy dystrybutor wyrobów i produktów farmaceutycznych do ponad 25000 aptek w Meksyku, przeszedł na wsparcie SAP oferowane przez Rimini Street, które obejmie złożone, w wysokim stopniu zindywidualizowane, hybrydowe środowisko SAP S/4HANA, oprogramowanie Business Suite 7 i oprogramowanie bazy danych HANA. Spółka przeszła na wsparcie zapewniane przez Rimini Street w ramach strategii optymalizacji IT, dzięki czemu może teraz skupić swoje działania w tym obszarze na zwiększaniu tempa innowacji.

„Przejście na korzystanie ze wsparcia Rimini Street naszego hybrydowego środowiska SAP S/4HANA, oprogramowania Business Suite 7 i bazy danych HANA pozwoli Nadro obniżyć koszty obsługi IT i zainwestować oszczędności w projekty związane z innowacjami w spółce, jak również poprawić jej wydajność operacyjną i podnieść jakość obsługi klienta - stwierdził Jorge Malo, dyrektor Nadro ds. IT. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu obsługi i codziennego wsparcia otrzymywanego od Rimini Street w ramach całego portfolio oprogramowania SAP i jesteśmy przekonani, że nasza współpraca w nadchodzących latach będzie owocna”.

Rimini Street oferuje wsparcie zarówno SAP Business Suite 7, jak i S/4HANA

Jako zaufany partner świadczący usługi wsparcia, Rimini Street jest niezależnym sprzedawcą oprogramowania w różnych wersjach. Spółka zapewnia honorowane nagrodami, sprawdzone usługi wsparcia oprogramowania przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy dany klient zadecyduje o korzystaniu w nadchodzących latach z dotychczasowego, solidnego oprogramowania SAP Business Suite 7 lub wcześniejszych wersji, czy też o stopniowym przechodzeniu w całości na nowszy produkt SAP S/4HANA, bądź też o jednoczesnym korzystaniu z obu produktów w oparciu o architekturę hybrydową.

„W przypadku przedsiębiorstw posiadających licencje na oprogramowanie bardzo ważna jest możliwość skorzystania z różnych opcji utrzymania i wsparcia - powiedział Vinnie Mirchandani, analityk i autor SAP Nation 3.0. - Dzięki uwzględnieniu wsparcia produktów SAP S/4HANA w ofercie Rimini Street, klienci zyskują kolejne możliwości wyboru. Mogą pozostać przy obecnym, stabilnym oprogramowaniu SAP Business Suite 7, przejść w całości na produkt S/4HANA lub korzystać z obu produktów w hybrydowym środowisku. Mogą także uzyskać wsparcie bezpośrednio od SAP lub podmiotu zewnętrznego, jakim jest Rimini Street, co w praktyce wybiera wielu klientów, ponieważ rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne, responsywne i pozwala na indywidualne modyfikacje”.

„Dzięki rozszerzeniu oferty usług o wsparcie SAP S/4HANA, zapewniamy dodatkowe opcje wsparcia dla posiadaczy licencji na oprogramowanie SAP, pozwalając im osiągnąć znaczne oszczędności i zmaksymalizować zwrot z inwestycji, niezależnie od tego, z których produktów i wersji SAP zdecydują się korzystać - powiedział Seth A. Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. - Naszym celem jest świadczenie wydajnych pod względem kosztów, honorowanych nagrodami i jednolitych usług w zakresie wsparcia i zarządzania aplikacjami w całym środowisku SAP, umożliwiając klientom skupienie się w większej mierze na budżecie w obszarze IT, zasobach ludzkich i czasach realizacji innowacyjnych projektów, które podniosą ich przewagę konkurencyjną i przyczynią się do rozwoju”.

Więcej informacji na temat oferowanego przez Rimini Street pakietu wsparcia produktów SAP można znaleźć tutaj.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i czołowym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje wysoce responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze @riministreet, Facebook i na LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Określone wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Wypowiedzi prognozujące zawierają z reguły słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia, frazy i określenia. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, wielkości rynku, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Wypowiedzi takie obarczone są czynnikami ryzyka i niepewności dotyczącymi działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zdarzenia katastrofalne zakłócające działalność spółki, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced DataBase Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w sprawozdaniu rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 16 marca 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, to nie przyjmuje ona żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com