Grupa Aptorum współpracuje z Covar Pharmaceuticals nad badaniem co najmniej 3 kandydatów na leki repozycjonowane (SACT-COV19) na chorobę wywołaną przez koronawirusa 2019-nCov

W ramach dotychczasowej platformy Smart-ACT™ oraz Acticule Infectious Disease.

NOWY JORK--()--Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), firma biofarmaceutyczna opracowująca nowe terapie, które odpowiadają na światowe problemy medyczne, do których zaliczają się m.in. choroby zakaźne, sieroce i metaboliczne, ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie realizacji dodatkowego projektu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na grupę koronawirusów i zakończenie wstępnych badań przesiewowych w ramach platformy Smart-ACT™, platformy służącej odkrywaniu nowych i repozycjonowanych leków, w celu wyboru spośród ponad 2 600 zatwierdzonych leków małocząsteczkowych co najmniej 3 potencjalnych kandydatów do dalszych badań przedklinicznych w celu leczenia choroby wywołanej przez koronawirusa, COVID-19. Grupa Aptorum współpracuje z Cover Pharmaceuticals z siedzibą w Toronto, a oprócz tego zawarła porozumienie z Instytutem Mikrobiologii Uniwersytetu w Hong Kongu w celu prowadzenia dalszych badań przedklinicznych wybranych kandydatów przed złożeniem wniosku do agencji regulacyjnych o zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych odpowiednich kandydatów na leki.

Grupa Aptorum w szczególności skupi się na badaniu co najmniej trzech leków małocząsteczkowych (łącznie zwanych “SACT-COV19”), w przypadku których wykazano potencjalny wpływ na działanie dwóch enzymów: proteazy głównej (3CL) i polimerazy RNA zależnej od RNA ("RDRP"), z których obydwa ogrywają istotną rolę w cyklu replikacji COVID-19. W szczególności proteaza 3CL jest uważana za enzym pośredniczący w replikacji wirusa i jego transkrypcji poprzez wydłużone przetwarzanie proteolityczne, zaś RDRP jest uważany za katalizator replikacji RNA wirusa z jego matrycy RNA. Wybrani kandydaci na leki zostaną poddani ocenie przedklinicznej pod kątem skuteczności w leczeniu COVID-19. Grupa Aptorum złożyła wnioski patentowe dotyczące powyższych kandydatów.

Przy badaniach i pracach przedklinicznych Grupa Aptorum współpracuje z Covar Pharmaceuticals z Toronto. Grupa Aptorum ponadto zawarła porozumienie z Uniwersytetem w Hong Kongu w sprawie realizacji tych zadań. Zespół Covar Pharmaceuticals (złożony ze specjalistów wcześniej współpracujących z Patheon i Glaxo Wellcome) [1] ma duże doświadczenie w odkrywaniu i opracowywaniu leków, a ponadto dysponuje obiektem produkcyjnym prowadzonym zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną. Zespół specjalistów w dziedzinie mikrobiologii Uniwersytetu w Hongkongu odegrał znaczącą rolę w odkryciu wirusa SARS podczas epidemii z 2003 r.[2], a obecnie aktywnie angażuje się we własne badania, opracowywanie szczepionek na koronawirusa SARS-CoV-2 [3] i z udziałem podmiotów zewnętrznych pracuje nad urządzeniami do monitorowania pacjentów z COVID-19 [4].

Grupa Aptorum będzie również poszukiwać dodatkowych podmiotów do współpracy na całym świecie w celu rozwoju inicjatyw związanych z SACT-COVID19 i zaprasza zainteresowane strony do kontaktu, aby omówić możliwości współpracy.

Grupa Aptorum w swojej dotychczasowej działalności pracuje nad wieloma lekami ze wskazaniami w chorobach zakaźnych w ramach platformy Acticule, w tym m.in. unikalnym kandydatem na małocząsteczkowy lek przeciw wirusowi grypy (ALS-1) oraz w ramach głównego programu prac – nad kandydatem na małocząsteczkowy lek antywirulentny niewykazujący działania bakteriobójczego (ALS-4) na infekcje wywołane przez Staphylococcus aureus – realizowanego przy wsparciu Covar Pharmaceuticals wspierającego opracowanie leku w Ameryce Północnej.

Pan Ian Huen, dyrektor generalny Grupy Aptorum, powiedział: "Choroba COVID-19 jest wysoce zaraźliwa i rozprzestrzeniła się po świecie, prowadząc do znacznych szkód i pociągając za sobą liczne ofiary. Liczba potwierdzonych przypadków na świecie na dziś [5] przekroczyła 700.000, a Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19. Pomimo rosnącej liczby renomowanych i nowych firm farmaceutycznych próbujących stworzyć szczepionkę na COVID-19, uważamy, że do tej choroby należy pilnie zastosować podejście wielowymiarowe. Aby przyspieszyć opracowanie leku, naszym celem jest wskazanie kandydatów spośród już zatwierdzonych leków, o znanym bezpieczeństwie stosowania, toksyczności i profilach farmakokinetycznych w celu ich repozycjonowania do leczenia COVID-19. Ponadto ze względu na ciągłą mutację i ewolucję tego koronawirusa nie możemy wykluczyć pojawienia się kolejnych szczepów w niedalekiej przyszłości, dlatego świat powinien być przygotowany na szybkie wspólne radzenie sobie z takimi wyzwaniami, aby ograniczyć liczbę ofiar i straty gospodarcze. Uważamy, że z platformą Smart-ACT™ Aptorum Group w połączeniu z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami w zakresie zwalczania chorób zakaźnych pod szyldem Acticule oraz dzięki wsparciu Covar Pharmaceuticals jesteśmy w dobrej pozycji wyjściowej, aby opracować potencjalne rozwiązania i mieć swój udział w zwalczaniu tej i innych chorób na świecie".

Platforma Smart-ACT™

Platforma Smart-ACT™ jest zastrzeżonym procesem systematycznym łączącym w sobie metody obliczeniowe i walidację w laboratoriach doświadczalnych, w ramach którego Grupa Aptorum stale bada ponad 2600 dopuszczonych do obrotu leków małocząsteczkowych w celu wskazania kandydatów na leki repozycjonowane do leczenia wybranych chorób sierocych lub takich, na które dotychczas nie wynaleziono leku. Celem strategicznym jest znaczne ograniczenie kosztów badań i rozwoju oraz czasu potrzebnego na dostarczenie możliwych do opatentowania kandydatów na leki repozycjonowane do badań klinicznych i ich skutecznego wprowadzenia na rynek.

Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) jest firmą farmaceutyczną, która zajmuje się opracowywaniem i komercjalizacją szerokiej gamy technologii terapeutycznych i diagnostycznych, aby wychodzić naprzeciw aktualnym problemom medycznym. Aptorum Group opracowuje obecnie leki ze wskazaniem do leczenia chorób sierocych, zakaźnych i metabolicznych; niektóre z nich mają osiągnąć etap badań klinicznych już w tym roku. Opracowane przez Grupę bioaktywne nutraceutyki w tabletkach z dioscorea opposita, suplementu diety dla kobiet w okresie menopauzy i pomenopauzalnym, są obecnie na etapie komercjalizacji.

Więcej informacji o Aptorum Group Limited można znaleźć na stronie www.aptorumgroup.com.

Wyłączenie odpowiedzialności i wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące Aptorum Group Limited oraz oczekiwań, planów i perspektyw spółki, które stanowią wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. W tym celu wszelkie wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji, które nie stanowią stwierdzeń faktów historycznych, należy traktować jako wypowiedzi prognozujące. Stwierdzenia te mogą zawierać słowa „może”, „powinno”, „przewiduje”, „planuje”, „oczekuje”, „mogłoby”, „zamierza”, „cel”, „prognozuje”, „rozważa”, „uważa”, „szacuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje”, w tym również poprzedzone przeczeniem albo inne podobne wyrażenia. Aptorum Group w dużej mierze opiera wypowiedzi prognozujące, które zawierają stwierdzenia dotyczące przewidywanych harmonogramów składania wniosków i realizacji badań, na bieżących oczekiwaniach i przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów, które mogą wpłynąć na jej działalność, kondycję finansową i wyniki działalności. Wypowiedzi prognozujące dotyczą wyłącznie stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, są uzależnione od różnych założeń i obciążone różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością, w tym ryzykiem związanym z ogłoszonymi zmianami zarządzania i organizacyjnymi, z ciągłością zatrudnienia i dostępnością kluczowego personelu, możliwością poszerzania asortymentu produktów poprzez oferowanie dodatkowych produktów skierowanych do nowych segmentów konsumentów, wynikami działań rozwojowych, przewidywanymi strategiami wzrostu spółki, przewidywanymi trendami i wyzwaniami w branży oraz oczekiwaniami dotyczącymi łańcucha dostaw oraz jego stabilnością, a także ryzykiem opisanym bardziej szczegółowo w formularzu 20-F złożonym przez Aptorum Group i innych dokumentach, jakie Aptorum Group przedłoży amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W związku z powyższym prognozy zawarte w wypowiedziach prognozujących mogą ulec zmianie. Aptorum Group nie jest zobowiązana do aktualizacji wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej w związku z pojawieniem się nowych informacji, przyszłymi zdarzeniami lub z innego powodu.

[1] https://www.covarpharma.com/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3747526/

[3] https://fightcovid19.hku.hk/tag/vaccine

[4] https://www.scmp.com/business/article/3073869/hong-kong-researchers-join-us-tech-start-remotely-monitor-covid-19

[5] https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

KONTAKT
Inwestorzy:
tel. +852 2117 6611
e-mail: investor.relations@aptorumgroup.com
Media:
tel. + 852 2117 6611
e-mail: info@aptorumgroup.com

Contacts

KONTAKT
Inwestorzy:
tel. +852 2117 6611
e-mail: investor.relations@aptorumgroup.com
Media:
tel. + 852 2117 6611
e-mail: info@aptorumgroup.com