Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za IV kwartał oraz całoroczne wyniki finansowe za rok 2019

Kwartalne przychody wyniosły 76,1 mln $; wzrost o 11,7% w skali rok do roku.

Całoroczne przychody osiągnęły 281,1 mln $; wzrost o 10,9% w skali rok do roku.

Całoroczna marża brutto ukształtowała się na poziomie 62,6%; wzrost w stosunku do 62,1% w roku 2018.

2 063 aktywnych klientów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.; o 14,5% więcej w skali rok do roku.

Uwaga: W trakcie IV kwartału roku obrotowego 2019 przyjęliśmy normę ASU 2014-09 - Przychody z tytułu umów z klientami (ASC 606), przy użyciu metody pełnej retrospekcji, począwszy od danych z 1 stycznia 2017 r. Sprawozdania finansowe oraz wytyczne zawarte w niniejszym komunikacie prasowym odzwierciedlają wpływ przyjęcia normy ASC 606. W związku z przyjęciem tej normy dokonaliśmy przeglądu wcześniej publikowanych sprawozdań finansowych, co spowodowało zwiększenie przychodów o 1,8 mln USD za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2019 r. Ponadto dokonaliśmy przeglądu uprzednio sporządzonego sprawozdania finansowego, co spowodowało wzrost przychodów odpowiednio o 0,4 mln USD i 0,7 mln USD za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2018 r. Na stronach 8-9 niniejszego komunikatu prasowego zamieściliśmy dodatkowe informacje mające na celu zaprezentowanie skutków przyjęcia normy ASC 606.

Rimini Street Announces Fiscal Fourth Quarter and Annual 2019 Financial Results (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła wyniki za IV kwartał roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019.

W IV kwartale oraz w skali całego roku obrotowego 2019 osiągnęliśmy rekordowe przychody, które przekroczyły oczekiwania kierownictwa, zwiększyły naszą marżę brutto i w dalszym ciągu poprawiają nasz bilans dzięki zmniejszonemu zadłużeniu i zwiększonej ilości środków pieniężnych" – powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes Zarządu Rimini Street. „Dodatkowo zaobserwowaliśmy poprawę wyników dzięki inwestycjom w globalną sprzedaż, wprowadzeniu nowych produktów i usług oraz rozszerzeniu działalności o nowe lokalizacje. Nadal obserwujemy rosnący globalny popyt na nasze produkty i usługi w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw i planujemy dalsze inwestycje w 2020 r. w celu wspierania wzrostu firmy”.

Najważniejsze wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r.

 • W IV kwartale 2019 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 76,1 mln $, co oznacza wzrost o 11,7% w stosunku do IV kwartału roku 2018, w którym wartość ta wyniosła 68,1 mln $.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w IV kwartale 2019 r. około 302 mln $, co oznacza wzrost o 11,4% w stosunku do kwoty 271 mln $ uzyskanej w IV kwartale roku 2018.
 • Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. spółka posiadała 2063 aktywnych klientów, czyli odnotowany został 14,5% wzrost w porównaniu z 1802 wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 grudnia 2019 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 92% (dla porównania: 91% w analogicznym okresie poprzedniego roku).
 • Marża brutto za IV kwartał 2019 r. wyniosła 60,2%, notując spadek z poziomu 64,6% w IV kwartale 2018 r.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w IV kwartale 2019 r. 1,6 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. uzyskano kwotę 6,6 mln $.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w IV kwartale 2019 r. 5,1 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. uzyskano kwotę 13 mln $.
 • Strata netto za IV kwartał 2019 r. ukształtowała się na poziomie 0,2 mln $, podczas gdy w IV kwartale 2018 r. odnotowano dochód netto w kwocie 5,4 mln $.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w IV kwartale 2019 r. 3,3 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. uzyskano kwotę 11,8 mln $.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za IV kwartał 2019 r. osiągnął poziom 4,7 mln $ w porównaniu z 13,0 mln $ w analogicznym okresie 2018 roku.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w IV kwartale 2019 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,10 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,01 $ w IV kwartale 2018 r.

Najważniejsze wyniki finansowe za rok obrotowy 2019 r.

 • W roku 2019 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 281,1 mln $, co oznacza wzrost o 10,9% w stosunku do roku 2018, w którym wartość ta wyniosła 253,5 mln $.
 • Marża brutto za rok 2019 wyniosła 62,6% w porównaniu z 62,1% w roku 2018.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 22,1 mln $ w roku 2019, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. uzyskano kwotę 29,5 mln $.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w 26,8 mln $ w roku 2019, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. uzyskano kwotę 35,2 mln $.
 • Dochód netto za rok 2019 osiągnął poziom 17,5 mln $, podczas gdy w roku 2018 odnotowano stratę netto w kwocie 64,0 mln $.
 • Podstawowa i rozwodniona strata netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych spółki wyniosła 0,12 $ w roku 2019 w porównaniu do 1,22 $ w roku 2018.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP za rok 2019 osiągnął poziom 22,0 mln $, podczas gdy w roku 2018 odnotowano analogiczną stratę netto w kwocie 4,7 mln $.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za rok 2019 osiągnął poziom 27,0 mln $ w porównaniu z 35,3 mln $ w 2018 roku.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia dla spółki w roku 2019

 • Ogłoszenie pozyskania wielu globalnych klientów, w tym spółki Hyundai-Kia Motors, która wybrała usługi Rimini Street w zakresie wsparcia globalnych baz danych, oraz spółek BrandSafway i EBSCOIndustries. Wszystkie ww. spółki poszerzyły zakres swoich umów z Rimini Street o usługę zarządzania aplikacjami do oprogramowania Salesforce.
 • Ogłoszenie ogólnoświatowej dostępności usług z zakresu zarządzania aplikacjami SAP oraz zarządzania aplikacjami Oracle, które stanowią integrację usług wsparcia przedsiębiorstwa i usług zarządzania aplikacjami, będąc gotowym do użytku rozwiązaniem w zakresie obsługi i wsparcia oprogramowania Oracle i SAP.
 • Umożliwienie swoim klientom zaoszczędzenia kwoty blisko 5 mld $ w zakresie ogólnych kosztów utrzymania od czasu powstania spółki.
 • Zwiększenie inwestycji i działalności na skalę globalną, w tym w:
 • Udzielenie ponad 31 000 razy usług wsparcia w 55 krajach i dostarczenie ponad 70 000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych dla klientów w 38 krajach, osiągając jednocześnie średnią ocenę zadowolenia klienta z usług wsparcia firmy na poziomie 4,8 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0).
 • Zdobycie 34 nagród, w tym dwóch złotych statuetek Stevie dla „Spółki Roku”, złotej statuetki Stevie w dziedzinie sprzedaży i obsługi klienta za „Doskonałość Roku w Obsłudze Klienta” w kategorii usług informatycznych oraz 24 innych nagród w zakresie jakości obsługi klienta.
 • Prezentacja podczas 74 wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych, w tym podczas konferencji Gartner Symposium/IT Expo w Stanach Zjednoczonych, Australii, Hiszpanii i Japonii; konferencji IDCCIO Empowerment w Meksyku; konferencji GovernmentICT w Wielkiej Brytanii; konferencji NRF w Nowym Jorku oraz Szczytu IDC DX w Singapurze.
 • Współpraca z 68 organizacjami charytatywnymi na całym świecie za pośrednictwem fundacji Rimini Street Foundation i przekazanie datków finansowych, darowizn rzeczowych i ponad 800 godzin wolontariatu pracowniczego. W 2019 r. Fundacja poszerzyła zasięg swojej działalności o Niemcy i Tajwan.

Prognoza dotycząca przychodów za rok 2020 r.

Spółka prognozuje obecnie przychód za I kwartał 2020 r. w granicach 76-78 mln $, zaś przychodów za cały rok 2020 w granicach 310-320 mln $.

Kwestie związane z zarządem

Od dnia 12 marca 2020 r. decyzją zarządu Stanley Mbugua, który dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora ds. rachunkowości, będzie łączył funkcje głównego księgowego i głównego dyrektora ds. finansowych na potrzeby zatwierdzania i sporządzania sprawozdań i powiązanej dokumentacji składanych w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Informacja o wirtualnym posiedzeniu i telekonferencji

W dniu 12 marca 2020 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za IV kwartał i cały rok 2019 r. Relację na żywo można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events. Udział w telekonferencji jest możliwy pod numerem telefonicznym (855) 213-3942 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 6885725. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Oznacza to, że wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowymi (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com/ oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność RiminiStreet, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań; dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; ostateczne kwoty i termin zwrotu środków przez Oracle w związku z postępowaniem sądowym, w którym stroną jest spółka; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozywających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 16 marca 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek, ani ich nie promuje.

RIMINI STREET, INC.

Niepoddany kontroli skrócony skonsolidowany bilans

(W tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

AKTYWA

31 grudnia
2019 r.

 

31 grudnia
2018 r.* po korekcie

Aktywa obrotowe:

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

$

37 952

 

 

$

24 771

 

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

436

 

 

435

 

Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach odpowiednio 1 608 $ i 711 $

111 574

 

 

80 599

 

Odroczone koszty umów

11 574

 

 

11 232

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i pozostałe aktywa

15 205

 

 

7 657

 

Aktywa obrotowe razem

176 921

 

 

124 694

 

Aktywa długoterminowe:

 

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe pomniejszone o skumulowaną amortyzację w kwotach odpowiednio 9 847 $ i 8 543 $,

3 667

 

 

3 634

 

Odroczone koszty umów, długoterminowe

16 295

 

 

15 848

 

Depozyty i pozostałe aktywa

3 089

 

 

1 438

 

Odroczony podatek dochodowy (netto)

1 248

 

 

909

 

Aktywa razem

$

201 220

 

 

$

146 523

 

PASYWA, AKCJE UPRZYWILEJOWANE PODLEGAJĄCE UMORZENIU I UJEMNY KAPITAŁ WŁASNY

Zobowiązania bieżące:

 

 

 

Bieżąca część wymagalna zadłużenia długoterminowego

$

 

 

$

2 372

 

Należności na rzecz innych podmiotów

2 303

 

 

12 851

 

Narosłe świadczenia, korzyści i prowizje

27 918

 

 

22 503

 

Pozostałe naliczone zobowiązania

23 347

 

 

20 424

 

Odroczony przychód

205 771

 

 

167 747

 

Bieżące zobowiązania razem

259 339

 

 

225 897

 

Zobowiązania długoterminowe:

 

 

 

Odroczony przychód

29 727

 

 

28 959

 

Naliczone dywidendy typu PIK

1 156

 

 

1 056

 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

2 275

 

 

2 011

 

Zobowiązania razem

292 497

 

 

257 923

 

Akcje uprzywilejowane serii A podlegające umorzeniu

 

 

 

180 zatwierdzonych akcji; 155 i 141 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2018 r. Pierwszeństwo zaspokojenia w przypadku likwidacji w kwocie 155 231 $, pomniejszone o dyskonto w kwotach 23 915 $ i 140 846 $, pomniejszone o dyskonto w kwocie 26 848 $, według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2018 r.

131 316

 

 

113 998

 

Ujemny kapitał własny:

 

 

 

Akcje uprzywilejowane o wartości nominalnej 0,0001 $ za akcję. 99 820 zatwierdzonych akcji (z wyłączeniem 180 akcji uprzywilejowanych serii A); nie wyznaczono innych serii.

 

 

 

Akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,0001 $. 1 000 000 zatwierdzonych akcji; 67 503 i 64 193 akcji wyemitowanych i pozostających w obrocie według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2018 r.

7

 

 

6

 

Dodatkowo wpłacony kapitał

93 484

 

 

108 347

 

Pozostałe skumulowane straty całkowite

(1 429)

 

(1 567)

Skumulowany deficyt

(314 655)

 

(332 184)

Ujemny kapitał własny razem

(222 593)

 

(225 398)

Pasywa, akcje uprzywilejowane podlegające umorzeniu i ujemny kapitał własny razem

$

201 220

 

 

$

146 523

 

 

*Zestawienia finansowe ujęte w poprzednich raportach skorygowano w celu odzwierciedlenia skutków wprowadzenia normy ASU Nr 2014-09 dot. przychodów z umów z klientami (ASC 606), którą spółka przyjęła w czwartym kwartale 2019 r. z zastosowaniem metody pełnej retrospekcji, z dniem 1 stycznia 2017 r. Patrz informacje dodatkowe na stronie 8.

RIMINI STREET, INC.

Niepoddane kontroli skrócone skonsolidowane sprawozdanie z działalności

(W tysiącach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję)

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

Za rok zakończony w dniu

 

31 grudnia

 

30 września

 

2019

 

2018* po korekcie

 

2019* po korekcie

 

2018* po korekcie

Przychód

$

76 128

 

 

$

68 141

 

 

$

281 052

 

 

$

253 460

 

Koszty uzyskania przychodu

30 320

 

 

24 136

 

 

105 106

 

 

95 981

 

Zysk brutto

45 808

 

 

44 005

 

 

175 946

 

 

157 479

 

Koszty operacyjne:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty sprzedaży i marketingu

29 670

 

 

24 806

 

 

107 280

 

 

89 493

 

Koszty ogólne i administracyjne

12 705

 

 

7 490

 

 

47 364

 

 

37 204

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu:

 

 

 

 

 

 

 

Honoraria i pozostałe koszty procesów sądowych

1 875

 

 

5 124

 

 

8 002

 

 

30 126

 

Zwrot kosztów apelacji

 

 

 

 

(12 775)

 

(21 285)

Koszty ubezpieczeń i koszty podlegające odzyskaniu (netto)

(61)

 

 

 

3 939

 

 

(7 583)

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

1 814

 

 

5 124

 

 

(834)

 

1 258

Koszty operacyjne ogółem

44 189

 

 

37 420

 

 

153 810

 

 

127 955

 

Dochód z działalności operacyjnej

1 619

 

 

6 585

 

 

22 136

 

 

29 524

 

Dochód spoza działalności operacyjnej i (koszty):

 

 

 

 

 

 

 

Odsetki

(23)

 

(299)

 

(398)

 

(32 530)

Pozostałe koszty finansowania dłużnego

 

 

 

 

 

(58 331)

Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych

 

 

 

 

 

 

1 600

 

Pozostały koszt (netto)

(866)

 

(436)

 

(1 495)

 

(2 222)

Dochód (strata) przed opodatkowaniem

730

 

 

(5 850)

 

20 243

 

 

(61 959)

Koszty podatku dochodowego

(937)

 

(419)

 

(2 714)

 

(1 992)

Dochód (strata) netto

$

(207)

 

 

$

(5 431)

 

$

17 529

 

 

$

(63 951)

 

 

 

 

 

 

 

 

Strata netto przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych

$

(6 780)

 

$

(508)

 

$

(7 914)

 

$

(74 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

Strata netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa i rozwodniona

$

(0,10)

 

$

(0,01)

 

$

(0,12)

 

$

(1,22)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa i rozwodniona

67 310

 

 

63 817

 

 

66 050

 

 

61 384

 

 

*Zestawienia finansowe ujęte w poprzednich raportach skorygowano w celu odzwierciedlenia skutków wprowadzenia normy ASU Nr 2014-09 dot. przychodów z umów z klientami (ASC 606), którą spółka przyjęła w czwartym kwartale 2019 r. z zastosowaniem metody pełnej retrospekcji, z dniem 1 stycznia 2017 r. Patrz informacje dodatkowe na stronie 8.

 

 

 

RIMINI STREET, INC.

Porównania wskaźników obliczonych z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP

(W tysiącach)

 

 

Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu

 

Za rok zakończony w dniu

 

31 grudnia

 

30 grudnia

 

2019

 

2018* po korekcie

 

2019* po korekcie

 

2018* po korekcie

Porównanie dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP

 

 

 

 

 

 

 

Dochód z działalności operacyjnej

$

1 619

 

 

$

6 585

 

 

$

22 136

 

 

$

29 524

 

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

1 814

 

 

5 124

 

 

(834)

 

(1 285)

Wynagrodzenie w postaci akcji spółki

1 704

 

 

1 251

 

 

5 532

 

 

4 394

 

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP

$

5 137

 

 

$

12 960

 

 

$

26 834

 

 

$

35 176

 

Porównanie dochodu (straty) netto bez zastosowania standardów GAAP

 

 

 

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

$

(207)

 

 

$

5 431

 

$

17 529

 

 

$

(63 951)

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

1 814

 

 

5 124

 

 

(834)

 

(1 258 )

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd

 

 

 

 

(212)

 

(199)

Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych

 

 

 

 

 

 

704

 

Opłaty związane ze spłatą instrumentu kredytowego:

 

 

 

 

 

 

 

Odpis dyskonta i kosztów emisji skryptów

 

 

 

 

 

 

47 367

 

Przedterminowa całkowita spłata

 

 

 

 

 

 

7 307

 

Wynagrodzenie w postaci akcji spółki

1 704

 

 

1 251

 

 

5 532

 

 

4 394

 

Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych

 

 

 

 

 

(1 600)

Dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP

$

3 311

 

 

$

11 806

 

 

$

22 015

 

 

$

(4 720)

Porównanie skorygowanego wskaźnika EBITDA bez zastosowania standardów GAAP

 

 

 

 

 

 

 

Dochód (strata) netto

$

207

 

 

$

5 431

 

$

17 529

 

 

$

(63 951)

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty odsetek

23

 

 

299

 

 

398

 

 

32 530

 

Koszty podatku dochodowego

937

 

 

419

 

 

2 714

 

 

1 992

 

Koszty amortyzacji

452

 

 

439

 

 

1 913

 

 

1 838

 

Wskaźnik EBITDA

1 205

 

 

6 588

 

22 554

 

 

(27 591)

Korekty bez zastosowania standardów GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

1 814

 

 

5 124

 

 

(834)

 

1 258

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd

 

 

 

 

(212)

 

(199)

Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych

 

 

 

 

 

 

704

 

Wynagrodzenie w postaci akcji spółki

1 704

 

 

1 251

 

 

5 532

 

 

34 394

 

Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych

 

 

 

 

 

(1 600)

Pozostałe koszty finansowania dłużnego

 

 

 

 

 

 

58 331

 

Skorygowany wskaźnik EBITDA

$

4 723

 

 

$

12 963

 

 

$

27 040

 

 

$

35 297

 

*Zestawienia finansowe ujęte w poprzednich raportach skorygowano w celu odzwierciedlenia skutków wprowadzenia normy ASU Nr 2014-09 dot. przychodów z umów z klientami (ASC 606), którą spółka przyjęła w czwartym kwartale 2019 r. z zastosowaniem metody pełnej retrospekcji, z dniem 1 stycznia 2017 r. Patrz informacje dodatkowe na stronie 8.

Przyjęcie standardu rachunkowego ASC 606, przychody z tytułu umów z klientami

W maju 2014 r. Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. Financial Accounting Standards Board – FASB) wydała standard nr ASU 2014-09, Przychody z tytułu umów z klientami, (ASC 606), który zastępuje wszystkie uprzednio obowiązujące standardy ujmowania przychodów w ramach GAAP. Nowy standard przewiduje pięcioetapowy proces ujmowania przychodów, w ramach którego przekazywanie przyrzeczonych towarów i usług klientów wykazywane jest w kwocie odzwierciedlającej wynagrodzenie, które podmiot przekazujący towary i usługi spodziewa się otrzymać. Nowy standard wymaga również przekazania dodatkowych danych ilościowych i jakościowych dotyczących charakteru, kwot, terminów oraz niepewności dochodów i przepływów finansowych w ramach umów z klientami. Nowy standard dopuszcza zastosowanie dwóch metod, takich jak: (i) metoda pełnej retrospekcji stosowana w odniesieniu do każdego uprzednio przedstawionego okresu sprawozdawczego, lub (ii) zmodyfikowana metoda retrospekcji stosowana wraz ze skumulowanym efektem przyjęcia, ujętym z datą przyjęcia.

Z uwagi na posiadanie przez Spółkę statusu podmiotu wschodzącego notującego wzrost (ang. Emerging Growth Company – EGC) oraz kilka podjętych decyzji nowy standard zaczął obowiązywać Spółkę w roku podatkowym 2019 r. Ponadto, będąc podmiotem o statusie EGC w kontekście okresowych sprawozdań, postanowiliśmy początkowo zastosować standard w odniesieniu do roku jego przyjęcia lub kolejnego roku. Spółka przyjęła nowy standard w IV kw. roku podatkowego 2019 z wykorzystaniem metody pełnej retrospekcji, począwszy od 1 stycznia 2017 r. W wyniku tej decyzji sprawozdania dla poszczególnych okresów roku podatkowego 2019 sporządzono zgodnie z uprzednio obowiązującymi GAAP, podczas gdy wyniki za cały rok 2019 przedstawiono zgodnie z nowym standardem. Spółka będzie stosować nowy standard przy sporządzaniu sprawozdań okresowych, począwszy od I kw. roku podatkowego 2020.

W związku z przyjęciem nowego standardu zmianie uległa polityka rachunkowa Spółki w zakresie ujmowania przychodów i prowizji ze sprzedaży. Mianowicie zmianie uległy terminy ujmowania przychodów, co skutkowało wzrostem podanej w sprawozdaniu wartości przychodu na poziomie 1,8 mln $ za okres 9 miesięcy zakończony w dniu 30 września 2019 r. i odpowiednio 0,7 mln $ za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. Dla okresu 3 miesięcy zakończonego 31 grudnia 2018 r. wprowadzenie nowego standardu skutkowało wzrostem podanej w sprawozdaniu wartości przychodu na poziomie 0,4 mln $.

Według stanu na ostatni dzień roku 2019 i 2018 Spółka skapitalizowała odpowiednio blisko 28,0 mln $ oraz około 27,1 mln $ w ramach kosztów poniesionych na rzecz pozyskania nowych umów z klientami, które przede wszystkim obejmują prowizje ze sprzedaży. Przedmiotowe odroczone koszty umów, które zaksięgowano jako poniesione zgodnie z uprzednio obowiązującym standardem, będą podlegać kapitalizacji i amortyzacji przez cały szacowany dla nich okres użytkowania, który wynosi 4 lata.

Wyniki za lata podatkowe 2019 i 2018 ukazano zgodnie z nowym standardem. Wpływ przyjęcia ASC 606 na raporty z działalności za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r. oraz za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. przedstawiono poniżej (w tys.):

 

Za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.

 

 

Wartość podana w sprawozdaniu

 

Zmiany

 

Po korekcie

Przychód

$

67 707

$

434

$

68 141

Koszt uzyskania przychodu

 

24 136

 

24 136

Zysk brutto

 

43 571

 

434

 

44 005

Koszty operacyjne:

 

 

 

Sprzedaż i marketing

 

27 599

 

(2,793)

 

24 806

Ogólne i administracyjne

 

7 268

 

222

 

7 490

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

5 124

 

5 124

Dochód (strata) z działalności operacyjnej

 

3 580

 

3 005

 

6 585

Pozostały dochód (koszty) netto

 

(520)

 

84

 

(436)

Koszty podatku dochodowego

 

(419)

 

(419)

Dochód (strata) netto

 

2 342

 

3 089

 

5 431

 

 

Za okres 9 miesięcy zakończony w dniu 30 września 2019 r.

 

Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

 

 

Wartość podana w sprawozdaniu

 

Zmiany

 

Po korekcie

 

Wartość podana w sprawozdaniu

 

Zmiany

 

Po korekcie

Przychód

 

$

203 168

 

 

$

1 756

 

 

$

204 924

 

 

$

252 790

 

 

$

670

 

 

$

253 460

 

Koszt uzyskania przychodu

 

74 786

 

 

 

 

74 786

 

 

95 981

 

 

 

 

95 981

 

Zysk brutto

 

128 382

 

 

1 756

 

 

130 138

 

 

156 809

 

 

670

 

 

157 479

 

Koszty operacyjne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż i marketing

 

76 437

 

 

1 173

 

 

77 610

 

 

93 215

 

 

(3 722)

 

 

89 493

 

Ogólne i administracyjne

 

34 162

 

 

497

 

 

34 659

 

 

36 982

 

 

222

 

 

37 204

 

Koszty procesów sądowych i związane z nimi koszty podlegające odzyskaniu (netto)

 

(2 648)

 

 

 

 

(2 648)

 

 

1 258

 

 

 

 

1 258

 

Dochód (strata) z działalności operacyjnej

 

20 431

 

 

86

 

 

20 517

 

 

25 354

 

 

4 170

 

 

29 524

 

Pozostały dochód (koszty) netto

 

(629)

 

 

 

 

(629)

 

 

(2,066)

 

 

(156)

 

 

(2 222)

 

Koszty podatku dochodowego

 

(1 777)

 

 

 

 

(1 777)

 

 

(1,992)

 

 

 

 

(1 992)

 

Dochód (strata) netto

 

17 650

 

 

86

 

 

17 736

 

 

(67 965)

 

 

4 014

 

 

(63 951)

 

Wpływ przyjęcia standardu ASC 606 na uprzednio zestawiony bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ukazano poniżej (w tys.):

 

 

31 grudnia 2018 r.

 

 

Wartość podana w sprawozdaniu

 

Zmiana

 

Po korekcie

Należności z tytułu i dostaw, pomniejszone o odpisy

 

$

80 599

 

 

$

 

 

$

80 599

 

Odroczone koszty umów, krótko- i długoterminowe

 

 

 

27 080

 

 

27 080

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i inne

 

7 099

 

 

558

 

 

7 657

 

Odroczony podatek dochodowy

 

909

 

 

 

 

909

 

Odroczony przychód krótko- i długoterminowy

 

209 256

 

 

(12 550)

 

 

196 706

 

Skumulowany deficyt

 

(372 372)

 

 

40 188

 

 

(332 184)

 

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieściliśmy szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP. Poniżej opisujemy takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez nas działalności. Ponadto zawarliśmy następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Uważamy również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – naszym zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii wydajności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają nasze usługi w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Uważamy, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką nasze usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto) i wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód (strata) netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odsetek narosłych po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd, odpisu odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych, opłat związanych ze spłatą instrumentu kredytowego, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz zysku ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, z wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd: Odsetki te wynikają ze złożenia przez spółkę apelacji w toku bieżących procesów sądowych i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych: Odpis odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych dotyczył kosztów prognozowanych przez spółkę w 2018 r. w odniesieniu do nieskutecznego finansowania dłużnego.

Opłaty związane ze spłatą instrumentu kredytowego: Opłaty te obejmują odsetki i pozostałe koszty finansowania dłużnego, w tym koszty przedterminowej całkowitej spłaty kapitału oraz odpisu dyskonta i kosztów emisji skryptów, w związku ze spłatą poprzedniego instrumentu kredytowego spółki w dniu 19 lipca 2018 r. Kwoty te zostały wyłączone, ponieważ dotyczą struktury finansowania dłużnego spółki, a zatem nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Zysk ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych: Poprzedni instrument kredytowy spółki obejmował elementy stanowiące wbudowane instrumenty pochodne, wiążące się z koniecznością rozdzielenia i rozliczenia w formie odrębnych instrumentów finansowych. Spółka ustaliła, iż zyski i straty z tytułu wbudowanych instrumentów pochodnych, związane ze zmianą ich wartości godziwej, zostaną wyłączone z uwagi na charakter finansowy wymogu dotyczącego wartości godziwej. Nie byliśmy w stanie zarządzać tymi kwotami w ramach naszej działalności operacyjnej ani nie stanowiły one kosztów podstawowych związanych z obsługą klientów spółki, w związku z czym podlegały wyłączeniu.

Pozostałe koszty finansowania dłużnego: Pozostałe koszty finansowania dłużnego obejmowały: odpisy w formie niepieniężnej (w tym odpisy z tytułu rekompensat), przyrost, amortyzację dyskonta i kosztów emisji skryptów dłużnych oraz opłaty za monitorowanie zabezpieczeń i inne opłaty w formie pieniężnej z tytułu poprzedniego instrumentu kredytowego spółki. Kwoty te zostały wyłączone, ponieważ dotyczą struktury finansowania dłużnego spółki, a zatem nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód (stratę) netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odpisu odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz zysku ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych oraz pozostałych kosztów finansowania dłużnego, które opisano powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Relacje inwestorskie
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
tel. +1 203 347-4446
e-mail: dpohl@riministreet.com

KONTAKT DLA MEDIÓW
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Relacje inwestorskie
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
tel. +1 203 347-4446
e-mail: dpohl@riministreet.com

KONTAKT DLA MEDIÓW
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com