A Takeda lezárta az egyes nem vényköteles és egyéb, nem alapvető termékeinek az Acino számára való értékesítésére irányuló ügyletet

Oszaka, Japán--()--A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (a továbbiakban "Takeda" vagy "a Vállalat") ma hírt adott arról, hogy lezárta a korábban bejelentett, bizonyos nem vényköteles (over-the-counter [OTC]) és egyéb, nem alapvető, a közel-keleti, közép-keleti és afrikai országokban Növekvő és feltörekvő piacok elnevezésű üzleti egysége (Growth and Emerging Markets Business Unit [GEM BU]) által forgalmazott termékeit tartalmazó portfóliónak az Acino számára összesen több mint 200 millió USA dolláros áron való értékesítését szolgáló ügyletet. Az értékesítési megállapodás megkötéséről a Vállalat először 2019 októberében adott hírt. ( https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2019/takeda-agrees-to-divest-select-otc-and-non-core-assets-to-acino--for-over-$200-million-usd/)

A tranzakció körülbelül 30 vényköteles gyógyszerre és nem vényköteles termékekre terjed ki. Ezeket a termékeket a világ egyéb országaiban továbbra is a Takeda forgalmazza. A megállapodás értelmében az értékesítésre kerülő portfólióval kapcsolatos tevékenységeket végző közel 280 Takeda alkalmazott (főként értékesítési és marketing szakemberek) szintén átkerül az Acinohoz. A szerződő felek ugyanakkor egy több évre szóló gyártási és beszállítási megállapodást is kötöttek, amelynek értelmében továbbra is a Takeda fogja gyártani a termékeket az Acino nevében.

A Takeda egyúttal további ügyletekről is beszámolt, melyek részét képezik az adósságállománya (tőkeáttéli rátája) csökkentésére és erőfeszítéseinek öt kulcsfontosságú területre való összpontosítására irányuló stratégiájának. Az Acinoval kötött ügyleten felül a Takeda júliusban lezárta a Xiidra® Novartis számára 5,3 milliárd USA dollárért való értékesítését, májusban bejelentette, hogy eladja a TachoSil® -t az Ethiconnak 400 millió USA dolláros áron, novemberben pedig hírt adott egyes nem alapvető, Oroszországban és a FÁK régióban forgalmazott termékeinek értékesítéséről.

A Takeda az ezeknek az ügyleteknek az eredményeként a termékköréből eltávolított termékekért kapott vételárat adósságállományának és tőkeáttételének csökkentésére szándékozik fordítani; kitűzött célja 2x-es nettó adósság/korrigált EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) ráta elérése a 2022 márciusa és 2024 márciusa közé eső időszakban. A Takeda továbbra is elkötelezett az iránt, hogy a termék-/tevékenységértékesítési ügyletekből befolyt összegek felhasználásával és magas szintű cash flow elérésével gyors ütemben csökkentse adósságállományát, és ugyanakkor egyszerűsítse termékportfólióját.

Amit a Takeda Pharmaceutical Company Limitedről tudni kell

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) globális, értékalapú, a kutatást és fejlesztést prioritásként kezelő, biológiaigyógyszer-gyártó cég, amelynek központja Japánban található. A Vállalat elkötelezett aziránt, hogy a betegek számára jobb egészséget és jobb jövőt biztosítson azáltal, hogy a tudományos kutatások eredményeit kiemelkedően innovatív gyógyszerek kifejlesztésére használja fel. A Takeda kutatási és fejlesztési tevékenységét négy terápiás területre összpontosítja: onkológia, ritka betegségek, idegtudomány és gasztroenterológia (GI). Cégünk ugyanakkor célzott kutatási/fejlesztési célú befektetéseket eszközöl a plazmaalapú terápiák és vakcinák területén is. Erőfeszítéseinket olyan magas innovációs szintet képviselő gyógyszerek kifejlesztésére összpontosítjuk, amelyek új kezelési lehetőségek biztosítása révén hozzájárulnak az emberek életének jobbá tételéhez. Kibővített és együttműködéseken alapuló kutatási/fejlesztési projektjeinket és eszközeinket arra használjuk, hogy megbízható és modalitás szempontjából diverzifikált termékfejlesztést valósítsunk meg. Alkalmazottjaink elkötelezettek a betegek életének jobbá tétele iránt, melynek érdekében szorosan együttműködnek mintegy 80 országban és régióban tevékenykedő partnereinkkel.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: https://www.takeda.com.

Fontos figyelmeztetés

Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a jelen közleményben a "sajtóközlemény" kifejezés alatt a jelen dokumentum, illetve a Takeda Pharmaceutical Company Limited (a továbbiakban "Takeda") által a jelen közleményt illetően tett bárminemű szóbeli nyilatkozat, bárminemű tájékoztató során a feltett kérdésekre adott válaszok, továbbá bárminemű, a jelen közleménnyel kapcsolatosan megvitatott vagy közzétett, írásbeli vagy szóbeli tájékoztató/nyilatkozat értendő. A jelen sajtóközlemény (ideértve az azzal kapcsolatban feltett bárminemű kérdést és az arra adott választ) nem minősül és nem képez semmiféle értékpapír vásárlására vagy más módon való megszerzésére, jegyzésére, cseréjére, eladására vagy egyéb módon való elidegenítésére vonatkozó önálló ajánlatot, felhívást vagy ajánlatkérést (illetve ezek részét), illetve bárminemű jogrendszerben bárminemű szavazat megtételére vagy jóváhagyás megadására vonatkozó felkérést. A jelen sajtóközlemény révén nem kerül felajánlásra semminemű részvény vagy egyéb értékpapír a nagyközönség számára. Az Amerikai Egyesült Államokban értékpapírok vételre való felkínálása kizárólag az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló 1933. évi módosított törvénye szerinti bejegyzés, illetve a törvényben a bejegyzés alóli mentességre vonatkozóan meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetséges. A jelen sajtóközlemény (valamint mindennemű, a sajtóközlemény célközönsége számára esetleg biztosított egyéb információ) azzal a feltétellel kerül kiadásra, hogy az kizárólag a sajtóközlemény célközönségének tájékoztatása (és nem bárminemű befektetés, felvásárlás, értékesítés vagy egyéb ügylet értékelése) céljára szolgál. E korlátozások bárminemű be nem tartása az értékpapírokra vonatkozó hatályos jogszabályok megsértését képezheti.

A vállalatok, amelyekben a Takeda közvetlenül vagy közvetve tulajdonrészt birtokol, önálló szervezetek. A jelen sajtóközleményben egyes esetekben a "Takeda" név az egyszerűség kedvéért kerül használatra akkor, amikor általános értelmű hivatkozás történik a Takeda-ra és annak leányvállalataira. Ehhez hasonlóan a "mi", "minket" és "miénk" kifejezések (illetve az ilyen jelentésű ragok) szintén úgy értelmezendők, mint amelyek a leányvállalatokra vagy azok alkalmazottjaira vonatkoznak. Ezek a kifejezések azonban ugyanakkor használatra kerülnek olyan esetekben is, amikor nincsen kifejezett célja az adott vállalat vagy vállalatok azonosításának.

Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény és az ezzel a sajtóközleménnyel kapcsolatban kiadott bármely médiatartalom tartalmazhat a Takeda jövőbeli üzleti tevékenységére, jövőbeli pénzügyi helyzetére és üzemi eredményeire vonatkozó előremutató állításokat, nézeteket és véleményeket, ideértve becsléseket, előrejelzéseket, célkitűzéseket és terveket. Az előremutató állítások gyakran tartalmaznak olyan szavakat, mint például a "célkitűzések", "tervek", "úgy hisszük", "reméljük", "továbbra is", "várhatóan", "célunk", "szándékozunk", "biztosítjuk", "fogunk", "lehet", "kellene", "lenne", "tudnánk" "előre láthatóan", "becsléseink szerint", "prognózisok szerint" vagy ezekhez hasonló értelemmel bíró szavakat vagy kifejezéseket, illetve ezek tagadó formáját (a felsorolás nem teljes körű). A jelen közleményben szereplő bárminemű előremutató állítás a Takeda számára rendelkezésre álló információk alapján a Takeda által a sajtóközlemény kiadásának időpontjában alkotott feltételezéseken és becsléseken alapul. Az ilyen előremutató állítások nem tekinthetők a Takeda vagy a vállalat vezetősége által adott garanciának a vállalat jövőbeli teljesítményére nézve, és különféle ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalansági és egyéb tényezők lehetnek rájuk hatással, ideértve, de nem kizárólag a következőket: a Takeda globális üzleti tevékenységének színterén érvényesülő gazdasági feltételek, ideértve a Japánban és az Amerikai Egyesült Államokban és Japánban érvényesülő általános gazdasági feltételeket; a vállalatra nehezedő, verseny képviselte nyomás és a verseny terén bekövetkező változások; a vonatkozó törvények és szabályzások változásai; a termékfejlesztési programok sikere vagy sikertelensége; a szabályozó hatóságok döntései és e döntések meghozatalának időpontja; a valutaárfolyamok és kamatlábak fluktuációja; a forgalmazott vagy forgalmazni tervezett termékek biztonságosságával vagy hatásosságával kapcsolatos állítások vagy aggodalmak; az összeolvadást követően a felvásárolt vállalatokkal való integrációt célzó erőfeszítések időzítése és hatásai; valamint a Takeda képessége arra, hogy a cég tevékenysége szempontjából nem alapvetőnek számító eszközöket értékesítse, illetve az ilyen ügylet(ek) időzítése, mely kockázatok vagy tényezők bármelyike hatására a Takeda tényleges eredményei, teljesítménye, sikerei vagy pénzügyi helyzete lényeges mértékben eltérhet az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett bármely jövőbeli eredménytől, teljesítménytől vagy pénzügyi helyzettől. E kockázatokra és tényezőkre, valamint a Takeda eredményeit, teljesítményét, sikereit vagy pénzügyi helyzetét befolyásoló egyéb tényezőkre vonatkozóan további információk a Takeda által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [SEC]) a 20-F sz. nyomtatványon benyújtott legutóbbi Éves jelentés (Annual Report) Kulcsfontosságú információk (Key Information) című 3. pontjának Kockázati tényezők (Risk Factors) című D. alpontjában, valamint a Takeda által a SEC-hez benyújtott egyéb (a Takeda honlapján https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ vagy a SEC honlapján www.sec.gov elérhető) jelentésekben találhatók. A Takeda jövőbeli, teljesítménye, pénzügyi helyzete vagy eredményei lényeges mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett bármely, teljesítménytől pénzügyi helyzettől vagy eredménytől. Felhívjuk a jelen sajtóközleményt olvasó személyek figyelmét, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben az előremutató állításokra. A Takeda nem vállal felelősséget a jelen sajtóközleményben szereplő vagy a Vállalat által a jövőben esetleg tett semminemű előremutató állítás frissítésére, kivéve a vonatkozó jogszabályok vagy tőzsdei szabályok által megkívánt frissítéseket. A Vállalat korábbi teljesítménye nem tekinthető a jövőbeli eredményeket előrejelző adatnak, és a Takeda jelen sajtóközleményben szereplő eredményei nem tekintendők a Takeda jövőbeli eredményeit előrejelző, prognosztizáló vagy megbecslő adatoknak.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Kapcsolat:
Befektetői kapcsolatok:
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com
+81-(0)3-3278-2306

Médiakapcsolatok:
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com

Contacts

Kapcsolat:
Befektetői kapcsolatok:
Takashi Okubo
takeda.ir.contact@takeda.com
+81-(0)3-3278-2306

Médiakapcsolatok:
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com