Takeda bereikt akkoord om geselecteerde receptvrije geneesmiddelen en niet-kernactiva in Latijns-Amerika te verkopen aan Hypera Pharma voor 825 miljoen dollar

Bedrijf verscherpt focus op toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen in Latijns-Amerika

Transactie versnelt schuldafbouw verder

OSAKA, Japan--()--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ('Takeda') heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst is aangegaan om een portfolio van geselecteerde niet-kernproducten exclusief in Latijns-Amerika te verkopen aan Hypera S.A. ('Hypera Pharma'), het grootste farmaceutische bedrijf van Brazilië met een leidende positie op het gebied van merkrecepten, consumentengezondheid en generieke merkproducten, voor een totale waarde van 825 miljoen dollar.

Het portfolio omvat vrij verkrijgbare geneesmiddelen en receptgeneesmiddelen die worden verkocht in Brazilië, Mexico, Argentinië, Colombia, Ecuador, Panama en Peru, en die deel uitmaken van de Growth & Emerging Markets Business Unit van Takeda.

"Takeda blijft zich sterk inzetten voor de opkomende markten en Latijns-Amerika. Met deze verkoop kunnen we ons concentreren op investeringen in deze landen die zich richten op onze zeer innovatieve geneesmiddelen voor gastro-enterologie, zeldzame ziekten, plasma-afgeleide therapieën, oncologie en neurowetenschappen," aldus Ricardo Marek, President, Growth & Emerging Markets Business Unit, Takeda. "Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de onvervulde behoeften van patiënten met complexe en zeldzame aandoeningen. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat Hypera Pharma in een goede positie verkeert om patiënten ononderbroken toegang te bieden tot de producten die ze zullen verwerven."

Dit is de vijfde desinvestering van Takeda in de afgelopen 12 maanden, wat bijdraagt aan het doel van het Bedrijf om ongeveer 10 miljard dollar aan niet-kernactiva af te stoten. Takeda is van plan de opbrengst van zijn afstotingen te gebruiken om schulden te blijven verminderen en een snelle schuldafbouw te versnellen ten behoeve van de doelstelling van 2x nettoschuld/aangepaste EBITDA, te bereiken in de periode tussen maart 2022 - maart 2024.

Takeda kondigde eerder de verkoop aan van TachoSil® aan Ethicon voor 400 miljoen dollar in mei 2019, Xiidra® aan Novartis voor maximaal 5,3 miljard dollar in juli 2019, niet-kernactiviteiten in landen in het Nabije Oosten, Midden-Oosten en Afrika aan Acino voor meer dan 200 miljoen dollar in oktober 2019, en een portfolio van niet-kernactiviteiten in Rusland, Georgië en een aantal Gemenebest van Onafhankelijke Staten aan STADA voor 660 miljoen dollar in november 2019.

De niet-kernproducten in deze laatste transactie genereerden in boekjaar 2018 een omzet van ongeveer 215 miljoen dollar, aangedreven door de verkoop van belangrijke producten zoals Neosaldina®, Nesina® en Dramin®.

Hoewel deze vertrouwde producten een belangrijke rol blijven spelen bij het voldoen aan de behoeften van de patiënt, vallen ze niet binnen de door Takeda gekozen zakelijke gebieden – gastro-enterologie, zeldzame ziekten, plasma-afgeleide therapieën, oncologie en neurowetenschappen – die de kern vormen van de wereldwijde langetermijnstrategie van het Bedrijf. Door de verkoop kan het Bedrijf zich verder concentreren op zijn belangrijkste bedrijfsgebieden door middel van de vereenvoudiging van het portfolio.

"Deze aankondiging markeert de nieuwste stap in de strategie van Takeda om ons portfolio te stroomlijnen en te optimaliseren en tegelijkertijd onze schuldafbouw te versnellen. Door ons te blijven concentreren op onze belangrijkste zakelijke gebieden en pijplijn van innovatieve geneesmiddelen, zullen we onze positie als een door R&D aangedreven wereldwijde biofarmaceutische leider versterken en meer waarde bieden voor patiënten en de aandeelhouders van Takeda," stelde Costa Saroukos, Chief Financial Officer, Takeda.

Transactiedetails

Takeda is een overeenkomst aangegaan om de rechten, eigendomsrechten en belangen op de producten in een portfolio van ongeveer 18 geselecteerde vrij verkrijgbare (OTC-) en receptgeneesmiddelen, die worden verkocht in Brazilië, Mexico, Argentinië, Colombia, Ecuador, Panama en Peru, te verkopen aan Hypera Pharma voor een totale waarde van 825 miljoen dollar.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst verwacht Takeda dat ongeveer 300 commerciële medewerkers die de afgestoten activa ondersteunen, aan het einde van deze transactie de kans krijgen om de overstap naar Hypera Pharma te maken.

Takeda en Hypera Pharma hebben ook een productie- en leveringsovereenkomst gesloten op grond waarvan Takeda deze producten zal blijven produceren en leveren aan Hypera Pharma.

De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 worden afgerond, mits aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden wordt voldaan. Tot die tijd blijft Takeda eigenaar van deze producten en verantwoordelijk voor de toegang van de patiënt tot deze producten.

Takeda wordt bij deze transactie geadviseerd door BofA Securities (financieel adviseur) en White & Case (juridisch adviseur).

Over Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) is een wereldwijde, op waarden gebaseerde, door R&D aangedreven biofarmaceutische leider met hoofdkantoor in Japan, toegewijd aan het verbeteren van de gezondheid van en het bieden van een betere toekomst voor patiënten door het vertalen van wetenschap naar zeer innovatieve geneesmiddelen. Takeda richt zijn R&D-inspanningen op vier therapeutische gebieden: oncologie, zeldzame ziekten, neurowetenschappen en gastro-enterologie (GI). We doen ook gerichte R&D-investeringen in plasma-afgeleide therapieën en vaccins. We richten ons op het ontwikkelen van zeer innovatieve geneesmiddelen die bijdragen aan het maken van een verschil in het leven van mensen door de grens van nieuwe behandelingsopties te verleggen en gebruik te maken van onze verbeterd collaboratief R&D-systeem en R&D-mogelijkheden om een robuuste pijplijn met diverse modaliteiten te creëren. Onze medewerkers zetten zich in voor de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten en voor de samenwerking met onze partners in de gezondheidszorg in ongeveer 80 landen.

Ga voor meer informatie naar https://www.takeda.com.

Belangrijke mededeling

Voor de doeleinden van deze kennisgeving betekent 'persbericht' dit document, elke mondelinge presentatie, elke vraag- en antwoordsessie en alle schriftelijke of mondelinge materialen die door Takeda Pharmaceutical Company Limited ('Takeda') zijn besproken of verspreid met betrekking tot dit persbericht. Dit persbericht (inclusief enige mondelinge instructie en eventuele vragen en antwoorden in verband daarmee) is niet bedoeld als en maakt geen deel uit van een aanbod, uitnodiging of verzoek om een aanbod tot aankoop, anderzinse verwerving, inschrijving voor, ruil, verkoop of anderszinse vervreemding van enige effecten, of het verzoek om enig stemrecht of goedkeuring in enig rechtsgebied. Er worden geen aandelen of andere effecten aan het publiek aangeboden door middel van dit persbericht. Er mogen geen effecten worden aangeboden in de Verenigde Staten, behalve op grond van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of een vrijstelling daarvan. Dit persbericht wordt verstrekt (samen met alle verdere informatie die wellicht aan de ontvanger wordt verstrekt) op voorwaarde dat het alleen door de ontvanger wordt gebruikt voor informatiedoeleinden (en niet voor de evaluatie van enige investering, acquisitie, vervreemding of enige andere transactie). De niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding van de toepasselijke effectenwetgeving vormen.

De bedrijven waarin Takeda direct en indirect beleggingen bezit, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht wordt 'Takeda' soms voor het gemak gebruikt wanneer wordt verwezen naar Takeda en zijn dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden 'wij', 'ons' en 'onze' ook gebruikt om te verwijzen naar dochterondernemingen in het algemeen of naar die welke voor hen werken. Deze uitdrukkingen worden ook gebruikt ingeval geen zinvol doel wordt gediend met de identificatie van het specifieke bedrijf of de specifieke bedrijven.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht en alle materialen die in verband met dit persbericht worden verspreid, kunnen toekomstgerichte verklaringen, overtuigingen of meningen bevatten met betrekking tot de toekomstige activiteiten, positie en bedrijfsresultaten van Takeda, inclusief schattingen, voorspellingen, doelstellingen en plannen voor Takeda. Zonder beperking bevatten toekomstgerichte verklaringen vaak woorden zoals 'streeft', 'plant', 'gelooft', 'hoopt', 'blijft', 'verwacht', 'beoogt', 'is van plan', 'verzekert', 'zal', 'kan', 'moet', 'zou', 'kon', 'anticipeert', 'schat', 'projecteert' of soortgelijke uitdrukkingen of het negatieve daarvan. Toekomstgerichte verklaringen in dit document zijn alleen gebaseerd op de schattingen en veronderstellingen van Takeda op de publicatiedatum. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen vormen geen enkele garantie van Takeda of zijn management voor toekomstige prestaties en houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren in, waaronder maar niet beperkt tot: de economische omstandigheden rond Takeda's wereldwijde activiteiten, inclusief algemene economische omstandigheden in Japan en de Verenigde Staten; concurrentiedruk en -ontwikkelingen; wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving; het succes of falen van productontwikkelingsprogramma's; beslissingen van regelgevende instanties en de timing daarvan; schommelingen in rente en wisselkoersen; claims of zorgen met betrekking tot de veiligheid of werkzaamheid van op de markt gebrachte producten of productkandidaten; de timing en impact van integratie-inspanningen na fusie met overgenomen bedrijven; en het vermogen om activa te verkopen die niet tot de kernactiviteiten van Takeda behoren, alsook de timing van dergelijke desinvesteringen, waardoor de feitelijke resultaten, prestaties, verdiensten of financiële positie van Takeda aanzienlijk kunnen verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties, verdiensten of financiële positie uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Raadpleeg voor meer informatie over deze en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten, prestaties, verdiensten of financiële positie van Takeda, 'Item 3. Key Information—D. Risk Factors' in het meest recente jaarverslag van Takeda op Formulier 20-F en andere verslagen van Takeda die zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, beschikbaar op de website van Takeda op: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ of op www.sec.gov. De toekomstige resultaten, prestaties, verdiensten of financiële positie van Takeda kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. Personen die dit persbericht ontvangen, dienen niet te veel te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Takeda verplicht zich niet om de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige andere toekomstgerichte verklaringen die het mogelijk doet, bij te werken, behalve zoals vereist door de wet of beursregel. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten, en de resultaten van Takeda in dit persbericht zijn mogelijk geen indicatie voor, en zijn geen schatting, voorspelling of projectie van, de toekomstige resultaten van Takeda.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investor Relations-contactpersoon: 
Takashi Okubo 
+81-(0)3-3278-2306 
takeda.ir.contact@takeda.com

Mediavragen: 
Sandy Rodriguez 
Hoofd Integration & Divestiture Communications 
sandy.rodriguez@takeda.com 

Vince Docherty 
Hoofd Communications, GEM Business Unit 
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japan) 
+81 (0)3-3278-2095 
kazumi.kobayashi@takeda.com 

Contacts

Investor Relations-contactpersoon: 
Takashi Okubo 
+81-(0)3-3278-2306 
takeda.ir.contact@takeda.com

Mediavragen: 
Sandy Rodriguez 
Hoofd Integration & Divestiture Communications 
sandy.rodriguez@takeda.com 

Vince Docherty 
Hoofd Communications, GEM Business Unit 
vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japan) 
+81 (0)3-3278-2095 
kazumi.kobayashi@takeda.com