Takeda zawiera umowę na zbycie wybranych aktywów w Ameryce Łacińskiej na rzecz Hypera Pharma za kwotę 825 mln USD

- Spółka dodatkowo wzmacnia działania na rzecz zapewnienia pacjentom w Ameryce Łacińskiej dostępu do innowacyjnych leków.

- Transakcja dodatkowo przyspieszy obniżenie poziomu dźwigni finansowej.

OSAKA, Japonia--()--Spółka Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda”) ogłosiła dzisiaj zawarcie umowy na zbycie portfolio wybranych produktów nienależących do podstawowej działalności spółki wyłącznie w Ameryce Łacińskiej na rzecz Hypera S.A. („Hypera Pharma”), największej spółki farmaceutycznej w Brazylii, lidera w dziedzinie markowych leków na receptę, w sektorze zdrowia konsumentów i markowych leków generycznych, za całkowitą kwotę 825 mln dolarów.

Do portfolio należą produkty farmaceutyczne dostępne bez recepty i na receptę sprzedawane w Brazylii, Meksyku, Argentynie, Kolumbii, Ekwadorze, Panamie i Peru, które należą do jednostki biznesowej Takeda ds. wzrostu i rynków wschodzących.

„Takeda kontynuuje swoje zaangażowanie w działania na rynkach wschodzących i w Ameryce Łacińskiej. Zbycie pozwoli nam skupić się na inwestycjach w tych krajach dotyczących głównie wysoce innowacyjnych leków stosowanych w gastroenterologii, chorobach rzadkich, onkologii i neuromedycynie, a także leków na bazie osocza - powiedział Ricardo Marek, prezes jednostki biznesowej Takeda ds. wzrostu i rynków wschodzących. - W ten sposób będziemy mogli sprostać dotychczas niezaspokojonym potrzebom pacjentów cierpiących na złożone i rzadkie choroby. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że Hypera Pharma jest w stanie zapewnić pacjentom nieprzerwany dostęp do produktów, które przejmie w ramach transakcji”.

Jest to piąte zbycie dokonane przez spółkę Takeda w ciągu ostatniego roku, które wpisuje się w cel spółki polegający na zbyciu aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością o wartości około 10 mld USD. Takeda zamierza wykorzystać zyski z transakcji zbycia, aby dodatkowo zmniejszyć swoje zadłużenie i przyspieszyć przewidziane na krótki termin obniżenie poziomu dźwigni finansowej do celu wynoszącego dwukrotność zadłużenia netto / skorygowanego EBITDA w terminie od marca 2022 do marca 2024 roku.

Spółka Takeda ogłosiła wcześniej sprzedaż TachoSil® spółce Ethicon za 400 milionów dolarów w maju 2019 r., Xiidra® na rzecz Novartis za kwotę do 5,3 mld dolarów w lipcu 2019 r., aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki na rzecz Acino za ponad 200 milionów dolarów w październiku 2019 r. oraz portfolio aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością w Rosji i Gruzji, a także wielu krajach Wspólnoty Niepodległych Państw na rzecz spółki STADA za 660 mln dolarów w listopadzie 2019 roku.

Produkty niezwiązane z podstawową działalnością w ostatniej transakcji wytworzyły przychody około 215 milionów dolarów w roku finansowym 2018 dzięki sprzedaży kluczowych produktów, takich jak Neosaldina®, Nesina® i Dramin®.

O ile te zaufane produkty nadal odgrywają istotną rolę w wychodzeniu naprzeciw potrzebom pacjentów, nie należą one do głównych obszarów działalności spółki Takeda, tj. gastroenterologii, chorób rzadkich, onkologii i neuromedycyny, a także leków na bazie osocza, które stanowią podstawę globalnej strategii długoterminowej spółki. Omawiane zbycie umożliwi spółce dalszą koncentrację na głównych obszarach działalności dzięki uproszczeniu jej portfolio.

„To ogłoszenie stanowi najnowszy etap strategii spółki Takeda polegającej na uproszczeniu i optymalizacji jej portfolio, jednocześnie przyspieszając obniżenie poziomu dźwigni finansowej. Koncentrując się na głównych obszarach naszej działalności i linii rozwojowej innowacyjnych leków, wzmocnimy naszą pozycję globalnego lidera w branży biofarmaceutycznej opartej na badaniach i zapewnimy większą wartość dla pacjentów i udziałowców Takeda” - powiedział Costa Saroukos, dyrektor finansowy Takeda.

Szczegóły transakcji

Takeda zawarła umowę na zbycie praw i udziałów w produktach należących do portfolio aktywów, na które składa się około 18 wybranych leków dostępnych bez recepty i na receptę sprzedanych w Brazylii, Meksyku, Argentynie, Kolumbii, Ekwadorze, Panamie i Peru na rzecz Hypera Pharma za całkowitą kwotę 825 mln dolarów.

Zgodnie z warunkami umowy Takeda przewiduje, że około 300 pracowników sprzedaży zajmujących się obsługą zbywanych aktywów będzie miało możliwość przejścia do Hypera Pharma po zamknięciu transakcji.

Takeda i Hypera Pharma zawarły również umowę na produkcję i dostawę, w ramach której Takeda będzie kontynuować wytwarzanie produktów i dostarczać je do Hypera Pharma.

Przewidywane zamknięcie transakcji przypada na drugą połowę 2020 r., o ile spełnione zostaną zwyczajowe warunki zamknięcia. Do tego czasu Takeda pozostaje właścicielem produktów i ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do nich pacjentom.

Przy tej transakcji Takeda korzysta z doradztwa BofA Securities (doradztwo finansowe) i White & Case (doradztwo prawne).

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) to globalna firma farmaceutyczna z siedzibą w Japonii, której działalność opiera się na wartościach, badaniach i rozwoju. Firma oddana jest celowi podnoszenia poziomu zdrowia i przynoszenia lepszej przyszłości pacjentom przez opracowywanie przełomowych leków na podstawie badań naukowych. Firma Takeda skupia prowadzone przez siebie badania na takich dziedzinach, jak onkologia, choroby rzadkie, neuromedycyna i gastroenterologia. Ponadto firma prowadzi specjalne programy B+R w zakresie leków na bazie osocza i szczepionek. Firma opracowuje wysoce innowacyjne leki, które zmieniają życie ludzi, przekraczając granice w zakresie nowych opcji leczenia i wykorzystując udoskonalony, oparty o współpracę model B+R oraz możliwości stworzenia dynamicznej, zróżnicowanej linii rozwojowej. Nasi pracownicy angażują się w poprawę jakości życia pacjentów i współpracę z naszymi partnerami z sektora opieki zdrowotnej w około 80 krajach.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://www.takeda.com.

Ważna informacja

Do celów niniejszej informacji „informacja prasowa” oznacza niniejszy dokument, wszelkie ustne prezentacje, sesje pytań i odpowiedzi oraz materiały pisemne lub ustne stworzone lub dystrybuowane przez Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) w odniesieniu do niniejszej informacji prasowej. Niniejsza informacja prasowa (w tym informacje przekazywane ustnie i sesje pytań i odpowiedzi z nimi związane) nie stanowią oferty, zaproszenia lub zachęty do złożenia oferty kupna, nabycia w inny sposób, subskrypcji, wymiany, sprzedaży lub zbycia w inny sposób dowolnymi papierami wartościowymi lub zaproszenia do zatwierdzenia w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty żadnych udziałów ani inne papierów wartościowych. W Stanach Zjednoczonych nie będą składane żadne oferty papierów wartościowych, z wyjątkiem rejestracji zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) ze zmianami lub w ramach wyjątków w niej przewidzianych. Niniejsza informacja prasowa (wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami, jakie mogą zostać przekazane odbiorcy) jest udostępniana pod warunkiem jej wykorzystania przez odbiorcę wyłącznie w celach informacyjnych (a nie w celu oceny inwestycji, przejęcia, zbycia lub innej transakcji). Wszelkie przypadki niezastosowania się do tych ograniczeń mogą stanowić naruszenie stosownych przepisów o papierach wartościowych.

Spółki, w które Takeda inwestuje bezpośrednio lub pośrednio, są oddzielnymi podmiotami. W niniejszej informacji prasowej w niektórych przypadkach dla wygody stosuje się określenie „Takeda” w odniesieniu ogólnie do spółki Takeda i jej podmiotów zależnych. Słowa „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się również do podmiotów zależnych ogólnie lub podmiotów dla nich pracujących. Wyrażenia te stosuje się również wtedy, gdy wymienianie z nazwy konkretnej spółki lub spółek nie jest uzasadnione.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa i wszelkie materiały dystrybuowane w związku z nią mogą zawierać wypowiedzi prognozujące, przekonania lub opinie dotyczące przyszłej działalności spółki Takeda, jej przyszłej sytuacji i wyników działalności, z uwzględnieniem oszacowań, prognoz, celów i planów spółki. Wypowiedzi prognozujące często zawierają takie określenia jak „cele”, „plany”, „uważa”, „ma nadzieję”, „kontynuuje”, „oczekuje”, „ma na celu”, „zamierza”, „dopilnuje”, „będzie”, „może”, „powinno”, „byłoby”, „mogłoby”, „przewiduje”, „szacuje”, „prognozuje” lub podobne albo ich zaprzeczenia. Wypowiedzi prognozujące w niniejszym dokumencie opierają się na oszacowaniach i założeniach spółki Takeda wyłącznie na dzień niniejszej informacji prasowej. Omawiane wypowiedzi prognozujące nie stanowią gwarancji ze strony spółki Takeda lub jej kierownictwa co do jej przyszłych wyników i zawierają znane i nieznane źródła ryzyka, niepewności i inne czynniki, w tym m.in. okoliczności ekonomiczne działalności globalnej spółki Takeda, w tym ogólne warunki ekonomiczne w Japonii i Stanach Zjednoczonych; presję ze strony konkurencji i zmiany w tym zakresie; zmiany stosownych przepisów i regulacji; powodzenie lub brak powodzenia programów opracowywania produktów; decyzje organów regulacyjnych i czas ich podjęcia; wahania stóp procentowych i kursów wymiany walut; roszczenia lub obawy dotyczące bezpieczeństwa lub skuteczności produktów lub kandydatów na produkty wprowadzonych na rynek; czas przeprowadzenia i wpływ procesów integracji z przejętymi spółkami po dokonaniu fuzji; oraz możliwość zbycia aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością oraz czas takiego zbycia - które mogą mieć istotny wpływ na rzeczywiste wyniki, rezultaty, osiągnięcia lub sytuację finansową spółki Takeda w stosunku do przewidywanych wyników, rezultatów, osiągnięć lub sytuacji finansowej wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących. Więcej informacji na temat tych i innych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki spółki Takeda, jej wyniki, rezultaty, osiągnięcia lub sytuację finansową można znaleźć w pkt. 3 Główne informacje - D. Czynniki ryzyka” najnowszego raportu rocznego sporządzone na formularzu 20-F i w innych raportach spółki Takeda przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA, dostępnych na stronie internetowej spółki Takeda https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ lub www.sec.gov. Przyszłe wyniki, rezultaty, osiągnięcia lub sytuacja finansowa mogą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących. Osoby, które otrzymały niniejszą informację prasową, nie powinny nadmiernie polegać na zawartych w niej wypowiedziach prognozujących. Takeda nie podejmuje się aktualizacji zawartych w niniejszej informacji prasowej wypowiedziach prognozujących ani innych potencjalnych wypowiedzi prognozujących, o ile nie wymaga tego prawo lub zasady obowiązujące na giełdach papierów wartościowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych wyników, a wyniki spółki Takeda w niniejszej informacji prasowej mogą nie odzwierciedlać przyszłych wyników spółki ani nie stanowią ich oszacowania lub prognozy.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Relacje z inwestorami
Takashi Okubo
tel. +81-(0)3-3278-2306
e-mail: takeda.ir.contact@takeda.com

Kontakt z mediami:
Sandy Rodriguez
dyrektor do kontaktu ds. integracji i zbyć
e-mail: sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
dyrektor ds. komunikacji jednostki biznesowej GEM
e-mail: vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japonia)
tel. +81 (0)3-3278-2095
e-mail: kazumi.kobayashi@takeda.com

Contacts

Relacje z inwestorami
Takashi Okubo
tel. +81-(0)3-3278-2306
e-mail: takeda.ir.contact@takeda.com

Kontakt z mediami:
Sandy Rodriguez
dyrektor do kontaktu ds. integracji i zbyć
e-mail: sandy.rodriguez@takeda.com

Vince Docherty
dyrektor ds. komunikacji jednostki biznesowej GEM
e-mail: vince.docherty@takeda.com

Kazumi Kobayashi (Japonia)
tel. +81 (0)3-3278-2095
e-mail: kazumi.kobayashi@takeda.com