Gartner prognozuje trzykrotny wzrost wartości rynku oprogramowania wspierającego podmioty zewnętrzne do ponad 1 mld USD do 2023 roku

Jak podaje raport „Popyt na niezależne wsparcie podmiotów zewnętrznych rośnie z roku na rok”.

Third-Party Software Support Market Predicted by Gartner to Triple to More Than $1 Billion By 2023 (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania dla firm i usług z tym związanych, wiodący dostawca wsparcia dla podmiotów zewnętrznych w zakresie oprogramowania Oracle i SAP oraz partner programu Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że według najnowszych informacji podanych przez spółkę Gartner wartość rynku oprogramowania wspierającego podmioty zewnętrzne wzrośnie z 351 mln USD w 2019 r. do 1,05 mld USD w 2023 r. - wzrost o 200%.(1) Spółka Rimini Street w Sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. opublikowanym 7 listopada 2019 r. podała, że jej roczne przychody z abonamentów osiągnęły poziom 274 mln USD.

Najważniejsze ustalenia wynikające z notatek dotyczących badań przeprowadzonych przez Gartner

Według notatek firmy Gartner dotyczących badań „W porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami roku 2018, w pierwszych dziewięciu miesiącach roku 2019 doszło do 50% wzrostu zapytań klientów Gartner związanych ze wsparciem podmiotów zewnętrznych”, a „liczba zapytań w firmie Gartner sugeruje, że firmy wiodące w zakresie zarządzania pozyskiwaniem, zamówieniami publicznymi i dostawcami (ang. SPVM) uznają wsparcie podmiotów zewnętrznych za stałą opcję”.1

W notatce dotyczącej badań przeprowadzonych przez Gartner (1) znajduje się lista najważniejszych zagadnień do rozważenia przez dyrektorów ds. informatyki oraz wiodących specjalistów z zakresu SVPM celem dostosowania swoich działań, aby umożliwić lepsze kontrolowanie kosztów przy jednoczesnym umożliwieniu wzrostu w zinformatyzowanym biznesie. Zagadnienia te dotyczą m.in. następujących kwestii:

- „Co roku koszty wsparcia istniejącego oprogramowania wzrastają, natomiast zyski z niego maleją, co zmusza coraz więcej przedsiębiorstw do szukania tańszych ofert wśród podmiotów zewnętrznych”.

- „Coraz więcej kupujących zdaje sobie sprawę z wartości dodanej ofert w ramach wsparcia udzielanego przez podmioty zewnętrzne, np. wsparcia w zakresie kodeksu celnego, interoperacyjności, podatku globalnego, usług regulacyjnych i w zapewnianiu bezpieczeństwa”.

- „Udział niezależnego wsparcia przez podmioty zewnętrzne rośnie z roku na rok. Fakt, że sprzedawcy oprogramowania nastawiają się głównie na sprzedaż rozwiązań w chmurze oznacza, że dla niektórych aplikacji używanych lokalnie, jedyną alternatywą może być wsparcie udzielane przez podmioty zewnętrzne. Ponieważ klienci korzystający z aplikacji lokalnie mają coraz mniej opcji, przewiduje się, że udział niezależnego wsparcia przez podmioty zewnętrzne znacznie wzrośnie”.

- „Kolejną ważną korzyścią płynącą ze wsparcia oferowanego przez podmioty zewnętrzne jest fakt, że umożliwiają one klientom wykorzystanie oszczędności (co najmniej 50% kosztów) na finansowanie projektów dotyczących transformacji cyfrowych, których nie były w stanie osiągnąć ze względu na stale wydłużający się cykl udzielania wsparcia”.

Rimini Street Support przyspiesza wprowadzanie innowacji

Notatka dotycząca badań wydana przez Gartner zawiera kilka zaleceń, m.in. takie, które podaje, że liderzy w zakresie SPVM powinni ocenić wsparcie ze strony podmiotu zewnętrznego jako alternatywę do wsparcia ze strony dostawcy na wspomaganie finansowania przyszłych innowacji. Jednocześnie powinni analizować umowy wsparcia zawierane z dostawcami oprogramowania, aby zapoznać się z ograniczeniami dot. zakończenia wsparcia”.(1)

Klienci Rimini Street osiągają sukcesy, postępując zgodnie z tą strategią. „Przenosząc się do Rimini Street, spółka Welch mogła przenieść oszczędności w obszarze kosztów z naszego wsparcia dla oprogramowania firm do wielu sektorów wzrostu w całej firmie, w tym do sektora IT, marketingu i rozwoju produktów” - powiedział Dave Jackson, dyrektor ds. informatyki w Welch. „Na przykład dzięki naszym znacznym oszczędnościom mogliśmy zatrudnić nowego analityka ds. bezpieczeństwa i uruchomić nowe oprogramowanie zabezpieczające. Co więcej, mogliśmy zainwestować w nowe inicjatywy marketingowe i stworzyć nowe produkty celem poszerzenia portfolio spółki np. o napój musujący Rosé”.

„Wierzymy, że notatka z badania firmy Gartner dodatkowo potwierdzi rosnący i rozpowszechniony globalny efekt dźwigni finansowej i wykorzystanie wsparcia przez podmioty zewnętrzne w celu maksymalnego powiększenia zwrotu z inwestycji w bieżące inwestycje w oprogramowanie dla firm oraz przeniesienie oszczędności na sfinansowanie przyspieszenia wprowadzenia inwestycji, dzięki którym zyskuje się przewagę nad konkurencją i rozwija działalność” - powiedział David Rowe, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu Rimini Street. „Do dnia dzisiejszego ponad 3100 klientów prowadzących firmy w 117 krajach na całym świecie, z czego 175 z nich znajduje się na liście rankingowej Global 500 i Global 100, przestały korzystać z usług dostawców na korzyść Rimini Street, zaoszczędzając przy tym ponad 4 mld USD na ogólnych kosztach utrzymania”.

Bezpłatny dostęp do raportu

Rimini Street zapewnia bezpłatny dostęp do nowej notatki Gartner dotyczącej badań, aby uzyskać do niej dostęp kliknij tutaj.

Źródło:(1) Gartner, „Prognozy na rok 2020: Negocjuj umowy na oprogramowanie i usługi w chmurze, aby zarządzać rozwojem na rynku i zmniejszyć koszty zobowiązań” (ang. Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs) Jo Liversidge, Frances Karamouzis, et al., 18 grudnia 2019.

Gartner nie promuje żadnych producentów, produktów lub usług przedstawionych w publikacjach badawczych, nie udziela porad użytkownikom technologii, aby wybierali jedynie dostawców z najwyższymi ratingami lub innymi ocenami. Publikacje badawcze Gartner zawierają opinie wydane przez jednostkę badawczą Gartner, których nie należy traktować jako stwierdzenie faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji wyrażonych lub domniemanych, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w związku z powyższym badaniem.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i czołowym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze @riministreet, Facebooku i na LinkedIn. (C-RMNI).

Wypowiedzi prognozujące

Określone wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Wypowiedzi prognozujące zawierają z reguły słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „będzie”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia, frazy i określenia. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, wielkości rynku, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Wypowiedzi takie obarczone są czynnikami ryzyka i niepewności dotyczącymi działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych (w tym toczące się postępowania apelacyjne w sprawie stałego zakazu); dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Data Base Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 listopada 2019 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, to nie przyjmuje ona żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com