Rząd Australii i Rimini Street zawierają umowę obejmującą całą administrację

Umowa z Rimini Street ułatwia dostęp do atrakcyjnej alternatywy wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw ze strony największych producentów oprogramowania.

Australian Government and Rimini Street Establish Whole-of-Government Agreement (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm na całym świecie, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj zawarcie z rządem Australii nowej umowy obejmującej całą administrację, która może przyczynić się do dużych oszczędności w zakresie usług wsparcia oprogramowania wykorzystywanego przez rząd. Umowa stanowi część agendy rządu mającej na celu wprowadzenie zmian w procesie zamówień na technologie informacyjno-komunikacyjne, które zagwarantują uproszczenie, zwiększenie klarowności i przyspieszenie wymiany usług między agencjami i branżą.

Zdaniem dyrektora generalnego Agencji Transformacji Cyfrowej Rządu Australijskiego, Randalla Brugeauda, umowa z Rimini Street ułatwi agencjom rządowym dostęp do wsparcia podmiotów zewnętrznych w zakresie najważniejszego oprogramowania i sprawi, że cały proces będzie mniej kosztowny.

„Agencja Transformacji Cyfrowej wciąż zwiększa zakres umów obejmujących całą administrację rządową, aby zapewnić agencjom rządowym bezpośredni dostęp do najlepszych cen i warunków współpracy oraz wykorzystać siłę nabywczą rządu” – powiedział Brugeaud.

„Niezależnie od skali agencje rządowe mają teraz łatwiejszy dostęp do przystępnej alternatywy w zakresie utrzymania oprogramowania dla przedsiębiorstw i większą możliwość wyboru w ramach wspierania inicjatywy GovERP” – powiedziała Emmanuelle Hose, kierownik regionalny dla Australii i Nowej Zelandii w Rimini Street. „Bieżąca umowa stanowi dla wszystkich organizacji rządowych szansę ponownego przejęcia kontroli nad własnym rozwojem informatycznym i wprowadzaniem innowacji przy obniżonych kosztach”.

Rimini Street współpracuje już z szeregiem agencji rządowych w Australii, w tym m.in. z Wydziałem Rodziny i Usług Społecznych Nowej Południowej Walii i Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, Zatrudnienia, Transportu i Zasobów Rządu Wiktorii.

Wszyscy klienci Rimini Street, zarówno organizacje prywatne, jak i publiczne, korzystają z elastycznego modelu wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw z segmentu premium, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i z wyznaczonego inżyniera głównego ds. wsparcia (PSE) ze średnio 15-letnim doświadczeniem w danym systemie oprogramowania. Rimini Street świadczy również usługi wsparcia w zakresie bieżącego systemu obsługiwanego przez klienta przez minimum 15 lat od czasu przejścia na taki system.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i czołowym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.riministreet.com/, na profilu na Twitterze @riministreet i Facebooku oraz na LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Wypowiedzi takie obarczone są czynnikami ryzyka i niepewności dotyczącymi działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych (w tym toczące się postępowania apelacyjne w sprawie stałego zakazu); dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 listopada 2019 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, to nie przyjmuje ona żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com