Brazylijscy producenci zmieniają plan działania w zakresie IT, przechodząc na wsparcie aplikacji SAP firmy Rimini Street

Dyrektorzy finansowi Metalurgica Fallgatter i Continental Parafusos przeznaczą oszczędności w utrzymaniu usług wsparcia uzyskane dzięki Rimini Street na innowacje i modernizację działalności.

Brazilian Manufacturers Transform IT Roadmaps by Switching to Rimini Street Support for their SAP Applications (Photo: Business Wire)

Las Vegas--()--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że Metalurgica Fallgatter i Continental Parafusos, dwie brazylijskie spółki produkcyjne, dokonały całkowitej transformacji swoich planów działania w zakresie IT, przechodząc na obsługę swoich aplikacji SAP za pomocą modelu wsparcia premium firmy Rimini Street. Obie spółki wykorzystały oszczędności uzyskane dzięki przejściu ze wsparcia oferowanego przez dostawców na usługi Rimini Street do finansowania ich transformacji biznesowych. Decyzja o przejściu na wsparcie zewnętrzne została zainicjowana przez dyrektorów finansowych spółek, umożliwiając poprawę wydajności i usprawnienie działań biznesowych.

Innowacje cyfrowe częścią planów nowoczesnych dyrektorów finansowych

Współcześni dyrektorzy finansowi charakteryzują się zdecydowanym i innowacyjnym podejściem do optymalizacji wydatków budżetowych i zmieniają swoje myślenie o cyfrowych zasobach IT. Redefiniując relacje z dostawcami i udostępniając nowe, elastyczne formy kapitału obrotowego, stawiają sobie za cel zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów. Dyrektorzy finansowi Metalurgica Fallgatter (Fallgatter) i Continental Parafusos (Continental) poprowadzili proces znajdowania sposobów ograniczania wydatków związanych z utrzymaniem aplikacji SAP w swoich organizacjach. Obydwie spółki postawiły na wsparcie zewnętrzne jako alternatywne rozwiązanie, a wybierając Rimini Street, zyskały znaczne oszczędności, które mogły zostać przeznaczone na działania związane z transformacją ich działalności.

Fallgatter, brazylijska spółka z siedzibą w Cachoeirinha produkująca części i sprzęt metalowy, dołączyła do grona klientów Rimini Street w 2017 r. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy w Brazylii i w poszukiwaniu dodatkowych sposobów ograniczenia wydatków organizacji Cristiane Holl, piastująca stanowisko dyrektora finansowego spółki, zainicjowała zmiany mające na celu unowocześnienie budżetu na IT i ograniczenie wydatków na utrzymanie oprogramowania, stanowiących jeden z najbardziej kosztownych elementów budżetu. Po przeprowadzeniu analizy due diligence spółka wybrała Rimini Street na swojego dostawcę usług wsparcia aplikacji SAP.

Dzięki przejściu do Rimini Street i wynikającym z tej decyzji oszczędnościom i udoskonalonemu zarządzaniu zasobami IT spółka Fallgatter mogła zainwestować w nowocześniejsze systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), lepsze rozwiązania zarządzania podatkami i nowe aplikacje biznesowe do obsługi kwestii pracowniczych i produkcji. „Dzięki współpracy z Rimini Street w celu ograniczenia naszych wydatków na utrzymanie aplikacji spółka mogła zainwestować w inne ważne systemy i aplikacje, które pozytywnie wpłyną na naszą działalność i pozwolą na integrację naszego planu działania w zakresie IT z głównymi celami biznesowymi. Utrzymanie systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie rujnuje już naszego budżetu” – powiedziała Cristiane Holl.

Wydajność operacyjna dzięki wsparciu Rimini Street

Maria Augusta Martins, dyrektor finansowy Continental Parafusos, spółki produkującej połączenia mechaniczne dla przemysłu motoryzacyjnego z siedzibą w São Paulo w Brazylii, również przeanalizowała korzyści finansowe wynikające z przejścia na niezwykle elastyczne usługi wsparcia Rimini Street. Ponadto chciała ona dopilnować, aby zmiana wsparcia nie wpłynęła na niezawodność i stabilność systemów produkcyjnych spółki. Dzięki szczegółowym rozmowom z klientami Rimini Street w Brazylii Martins upewniła się, że Rimini Street to bezpieczny wybór, i otrzymała zapewnienie o interoperacyjności i kompatybilności ze stale zmieniającymi się standardami technologicznymi.

Ponadto dzięki przejściu na usługi Rimini Street Continental zwiększył swoją wydajność produkcyjną i produktywność dzięki uwolnieniu znacznych środków wewnętrznych, które można było przeznaczyć na bardziej strategiczne inicjatywy biznesowe. „Jakość i sprawność usług świadczonych przez Rimini Street umożliwia naszemu zespołowi IT skupić się na unowocześnianiu naszej technologii produkcyjnej, a nie na codziennym utrzymaniu systemów ERP – stwierdziła Martins. - Wszelkie problemy są szybko rozwiązywane; Rimini Street przewiduje potencjalne zdarzenia i zajmuje się aktualizacjami prawnymi i regulacyjnymi, zapewniając zgodność z nowymi przepisami”.

„Spółki takie jak Fallgatter i Continental stanowią wzór korzyści, jakie organizacja może odnieść, gdy odważni przywódcy finansowi przyjrzą się kosztom wsparcia zapewnianego przez dostawców i zdecydują się na zmianę modelu, aby lepiej sprostać wyzwaniom finansowym i zapewnić swoim organizacjom większą opłacalność i wydajność operacyjną – powiedziała Edenize Maron, dyrektor oddziału Rimini Street w Ameryce Łacińskiej. - Cristiane Holl i Maria Augusta stanowią wzorce przywódczyń, które dostrzegły tę nową możliwość wprowadzania innowacji i zmian”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Ponad 2000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze @riministreet i Facebooku oraz na portalu LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych (w tym toczące się postępowania apelacyjne w sprawie stałego zakazu); dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; ostateczne kwoty i termin zwrotu środków przez Oracle w związku z postępowaniem sądowym, w którym stroną jest spółka; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozywających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 8 sierpnia 2019 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Contacts

Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
tel. +1 925 523-8414
e-mail: mmcglocklin@riministreet.com