VF Corporation ogłasza nowe cele oparte o badania naukowe wspierające realizację programów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

Nowe cele zostały zawarte w najnowszym raporcie poświęconym zrównoważonemu rozwojowi i odpowiedzialności „Made for Change”.

DENVER--()--Spółka VF Corporation (NYSE: VFC), jeden z największych na świecie producentów odzieży, obuwia i akcesoriów, opublikowała najnowsze wydanie raportu poświęconego zrównoważonemu rozwojowi i odpowiedzialności „Made for Change”, który omawia cele oparte o badania naukowe wyznaczające kierunek rozwoju branży i przedstawia śmiałą wizję opracowywania zrównoważonych materiałów.

Raport „Made for Change” VF określa aspiracje spółki w zakresie wprowadzania ulepszeń w dziedzinie środowiska i społeczeństwa w odniesieniu do całokształtu działalności spółki, jej marek, globalnego łańcucha dostaw i społeczności na całym świecie. Raport zwraca również uwagę na osiągnięcia w ostatnim roku sprawozdawczym 2018.

„Nasz ukierunkowany na wyniki personel liczący 50000 osób łączy zaangażowanie w działania, które sprawiają, że spółka jest czymś więcej niż producentem odzieży i obuwia. Staramy się być przedsiębiorstwem ukierunkowanym na cele, które wykorzystują potencjał naszej działalności do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi i naszą planetę - powiedział Steve Rendle, prezes i dyrektor generalny VF. - Jesteśmy dumni z naszych postępów, ale wiemy, że możemy osiągnąć o wiele więcej. Nasza strategia +Made for Chang+ wyznacza przyszłościowe priorytety i przypomina o konieczności podejmowania nieustających wysiłków w odpowiedzi na największe wyzwania naszego sektora”.

Strategia „Made for Change” VF skupia się wokół trzech obszarów:

 • Modele biznesowe oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym: Komercjalizacja modeli biznesowych opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym ograniczają wpływ VF na środowisko, tworząc nowe możliwości wzrostu;
 • „Scale for Good" („Skala na rzecz dobra”): Wykorzystanie skali globalnej i możliwości oddziaływania VF w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko w ramach działalności spółki i w szeroko rozumianej branży; oraz
 • Inspiratorzy działań: Nadanie VF i jej markom roli katalizatorów ruchów na rzecz zrównoważonego i aktywnego stylu życia, które mają pozytywny wpływ na ludzi i planetę.

Najważniejsze punkty raportu „Made for Change”

Zgodnie z treścią raportu i z celami zrównoważonego rozwoju ONZ spółka VF osiągnęła wymierne postępy w zakresie realizacji celów. Do najważniejszych z nich należą:

 • 50% centrów dystrybucji na całym świecie to obiekty stworzone zgodnie z filozofią zero waste;
 • 16 budynków należących do VF posiada certyfikat LEED;
 • Wdrożenie wizji solidnych zrównoważonych materiałów skupiającej się wokół trzech koncepcji: materiałów podlegających regeneracji, odpowiedzialnie pozyskiwanych źródeł odnawialnych i materiałów z recyklingu; oraz
 • Poprawa jakości życia pracowników w Bangladeszu, Kambodży, Indiach, na Dominikanie, w Wietnamie, Chinach, Kenii i Lesotho dzięki programowi rozwoju pracowników i społeczności VF (WCD).

Cele oparte o badania naukowe VF zaaprobowane przez inicjatywę Science Based Targets

Nowe cele oparte o badania naukowe VF (SBT) należą do najambitniejszych w branży i są spójne z ideą wykorzystywania skali globalnej przedsiębiorstwa z korzyścią dla planety SBT to cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodne z celami porozumienia paryskiego.

„VF jest największą firmą w branży odzieżowej, obuwniczej i produktów luksusowych, która ustanowiła cel rzędu 1,5 dla emisji z zakresu 1 i z zakresu 2 oraz cel znacznie poniżej 2 w przypadku emisji z zakresu 3 związanych z produktami” - powiedział Ben Peel, konsultant Carbon Trust.

VF ma za sobą intensywny dwuletni proces współpracy przy opracowywaniu nowych celów SBT. Spółka nawiązała współpracę z globalną firmą konsultingową Carbon Trust w celu sporządzania modeli danych pochodzących z obiektów będących własnością spółki i przez nią eksploatowanych oraz całości działalności, począwszy od hodowli, po sprzedaż detaliczną, przy ścisłym zaangażowaniu całego łańcucha wartości. Dane pierwotne zebrano z należących do VF 1400 obiektów, centrów dystrybucji i globalnych centrów logistycznych oraz ponad 100 dostawców pierwszego i drugiego szczebla, wzmacniając zdolność spółki do wdrażania strategii redukcji.

Oparte o badania naukowe cele emisji węgla wyznaczone przez VF obejmują:

 • Całkowite ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 55% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2017; oraz
 • Całkowite ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 o 30% do 2030 r. w stosunku do roku bazowego 2017 dotyczących surowców na wszystkich etapach od hodowli po handel detaliczny, w tym ich pozyskiwania i logistyki.

Inicjatywa Science Based Targets wspiera ustanawianie celów opartych o badania naukowe jako skutecznej metody zdobywania przewagi konkurencyjnej przez firmy w procesie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Jest to współpraca łącząca CDP, inicjatywę ONZ Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i Światowy Fundusz na Rzecz Ochrony Przyrody (WWF) oraz jedno ze zobowiązań koalicji We Mean Business.

„Jest to najbardziej wyczerpujące doradztwo strategiczne na rzecz organizacji, które określa, w jaki sposób może ona osiągnąć cele SBT w ramach własnej działalności i łańcucha wartości - powiedział Tom Delay, dyrektor generalny Carbon Trust. - Te działania stanowią wyraźny sygnał dla sektora odzieżowego na temat stopnia przekształceń koniecznych w celu sprostania problemowi emisji w globalnych łańcuchach dostaw i dystrybucji w organizacjach dysponujących wieloma markami. Rozwój oparty na współpracy i nacisk na wywieranie pozytywnego wpływu na innych to główne elementy zarządzania korporacyjnego z prawdziwego zdarzenia. Cieszymy się, że VF realizuje swoje ambitne cele”.

Nowa wizja zrównoważonych materiałów

Jak również ogłoszono, nowe zrównoważone materiały VF to element wizji o kluczowym znaczeniu do osiągnięcia SBT. Pozyskiwanie, produkcja i wytwarzanie surowców odpowiadają za najwyższy odsetek emisji węgla przez spółkę VF na świecie. Innowacyjna wizja wyznacza przejrzystą ścieżkę ograniczenia emisji dzięki kolejnemu odważnemu zobowiązaniu.

Mianowicie do 2030 r. VF zobowiązuje się, że 100% dziewięciu najczęściej używanych materiałów, które odpowiadają za około 90% emisji węgla związanej z materiałami, będzie pochodzić ze źródeł podlegających regeneracji, pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny ze źródeł odnawialnych lub z recyklingu.

Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi, jak wskaźnik zrównoważenia materiałów Sustainable Apparel Coalition i metodologii opartych na analizie cyklu życia produktu, VF dokonuje oceny wyborów materiałów w tych trzech obszarach, aby wskazać największe szanse ograniczenia wpływu na środowisko oraz uzyskać wiedzę na temat wpływu zmiany nawyków na osiągnięcie celów opartych o badania naukowe.

Więcej informacji o VF i raporcie poświęconym zrównoważonemu rozwojowi i odpowiedzialności „Made for Change”można znaleźć na stronie: www.vfc.com.

VF Corporation

Spółka VF Corporation założona w 1899 r. jest jednym z największych na świecie producentów odzieży, obuwia i akcesoriów, która za pośrednictwem rozpoznawalnych marek odzieży wierzchniej, sportowej i roboczej, m.in. Vans®, The North Face®, Timberland® i Dickies® idealnie wpisuje się w styl życia, aktywność i doświadczenia swoich klientów. Jej celem jest inspirowanie działań na rzecz zrównoważonego i aktywnego stylu życia, które mają pozytywnie wpłynąć na ludzi i planetę. Łączymy ten cel z nieustającym dążeniem do skutecznego tworzenia wartości dla interesariuszy i zaangażowaniem w czynienie dobra. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: vfc.com.

Carbon Trust

Carbon Trust to niezależna organizacja ekspercka będąca partnerem czołowych światowych organizacji, który pomaga im w przyczynianiu się do bardziej zrównoważonej przyszłości z korzyścią dla nich.

 • Doradza podmiotom z sektora przedsiębiorstw, rządowego i publicznego na temat możliwości wdrażania zrównoważonego rozwoju i obniżenia emisji węgla na świecie.
 • Mierzy i potwierdza wpływ organizacji, łańcuchów dostaw i produktów na środowisko.
 • Opracowuje i wdraża technologie i rozwiązania niskoemisyjne, począwszy od efektywności energetycznej po odnawialne źródła energii.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Molly Cuffe
dyrektor komunikacji ds. odpowiedzialności biznesu
e-mail: Molly_Cuffe@vfc.com

Contacts

Molly Cuffe
dyrektor komunikacji ds. odpowiedzialności biznesu
e-mail: Molly_Cuffe@vfc.com