Moody's przejmie mniejszościowy pakiet akcji SynTao Green Finance

NOWY JORK--()--spółka Moody’s Corporation (NYSE:MCO) poinformowała o zamiarze nabycia mniejszościowego pakietu akcji w spółce SynTao Green Finance (STFG), jednej z największych w Chinach wywiadowni gospodarczych, która dostarcza dane i statystyki dotyczące czynników ESG - środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

STGF opracowuje dane ESG i oparte na nich rankingi, a także weryfikuje zielone obligacje i rozwiązania z zakresu zielonych finansów na potrzeby instytucji finansowych i spółek działających w Chinach. Spółka ponadto pełni funkcję opiniotwórczą w zakresie ESG wobec decydentów politycznych. Dane opracowywane przez STGF obejmują chińskie spółki notowane na giełdzie, emitentów obligacji oraz trendy makro w zakresie ESG. Spółka STFG jako pierwszy usługodawca w Chinach zobowiązała się do przestrzegania ogłoszonych przez ONZ Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (UN Principles for Responsible Investment - UNPRI). Jest ona również pierwszym chińskim podmiotem, który posiada udzielone przez Climate Bonds Initiative uprawnienia do weryfikacji obligacji klimatycznych, a także jedynym w Chinach podmiotem weryfikującym zielone obligacje, który działa w Pierwszej Radzie Doradczej ds. Zasad Zielonych Obligacji /Obligacji Społecznych utworzonej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (International Capital Markets Association - ICMA). Jest ona także założycielem Chińskiego Forum Inwestycji Społecznych (China Social Investment Forum).

Inwestycja w akcje STGF wpisuje się w globalną strategię Moody's w zakresie działań na rzecz promowania standardów transparentności w kontekście oceny ryzyka związanego z czynnikami ESG.W skali lokalnej inwestycja ta wzmocni pozycję i zaangażowanie Moody's w Chinach i na jej rynkach finansowych, przy czym ma ona na celu przede wszystkim wsparcie długoterminowego, zrównoważonego wzrostu i zdrowego rozwoju rynków ESG.

„Spółka STGF umocniła się na pozycji lidera w Chinach, jeśli chodzi o wyznaczanie miejscowych standardów i dostarczanie danych oraz statystyk z zakresu ESG. Korzystając z opracowywanych przez STFG danych, które uwzględniają uwarunkowania Chin, Moody's może poprawić jakość globalnych badań i danych w zakresie ESG - powiedział Hao Shi, dyrektor zarządzający i dyrektor krajowy chińskiego oddziału Moody’s. - Wspólnie będziemy dążyć do wykorzystania naszych mocnych stron i kompetencji, aby dostarczać rozwiązania spełniające potrzeby inwestorów i emitentów w zakresie ESG, podejmując w tym celu wspólne badania, rozwijając nowe produkty i prowadząc współpracę techniczną”.

„Mając na względzie zarówno globalne standardy ESG, jak i specyfikę rynku w Chinach, STFG opracowała efektywne metody w zakresie ESG przeznaczone specjalnie dla Chin, a także zgromadziła dużą ilość danych - powiedział Peiyuan Guo, prezes STGF. - Inwestycja Moody's pozwoli STGF przyspieszyć opracowywanie danych i poszerzy możliwości dalszej obsługi rynków w Chinach. Cieszymy się na możliwość przyszłej współpracy z Moody’s”.

Jest to kolejna w ostatnim czasie transakcja Moody's. Niedawno spółka przejęła Vigeo Eiris, jeden z największych na świecie podmiotów prowadzących badania, opracowujących dane i wydających opinie w zakresie ESG, a także Four Twenty Seven, Inc., lidera na rynku analizy danych klimatycznych i ryzyka.

Warunków transakcji nie ujawniono, informując jedynie, że nie będzie ona miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Moody's za rok 2019. Planowany termin jej finalizacji to początek listopada 2019 roku.

Moody's Corporation

Spółka Moody's odgrywa fundamentalną rolę na światowych rynkach kapitałowych, dostarczając ratingi kredytowe, badania, narzędzia i analizy, które zwiększają transparentność rynków finansowych i pogłębiają ich integrację. Moody's Corporation (NYSE:MC​O) jest spółką matką Moody's Investor’s Service, podmiotu opracowującego ratingi kredytowe i badania obejmujące instrumenty dłużne i papiery wartościowe, a także Moody's Analytics, która tworzy najnowocześniejsze oprogramowanie, świadczy usługi badawcze i prowadzi badania na potrzeby analiz kredytowych i ekonomicznych oraz zarządzania ryzykiem finansowym. Spółka zatrudnia 13,2 tys. osób na całym świecie, prowadząc działalność w 44 krajach. W 2018 r. Moody’s Corporation odnotowała przychody na poziomie 4,4 mld USD. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.moodys.com.

Więcej informacji na temat polityki Moody’s w zakresie ESG można znaleźć na stronie www.moodys.com/esg.

Prowadząc politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, Moody's dąży do zapewnienia przyszłości, w której rozwój jest zrównoważony ekologicznie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.moodys.com/csr.

Oświadczenie zgodne z wymogami programu „Safe Harbor” na mocy ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995):

Niektóre wypowiedzi zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mają charakter prognozujący i opierają się na przewidywaniach, planach i prognozach dotyczących działalności spółki, a co za tym idzie są obarczone różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością. W wypowiedziach tych mogą pojawiać się takie słowa, jak „uważa”, „przewiduje”, „oczekuje”, „zamierza”, „planuje”, „będzie”, „zakłada”, „potencjalny”, „kontynuuje”, „strategia”, „aspiruje”, „cel”, „prognozuje”, „szacuje”, „powinien”, „może”, i inne sformułowania lub słowa albo ich warianty, które podkreślają hipotetyczność zdarzeń lub rezultatów w sposób charakterystyczny dla wypowiedzi prognozujących. Wszelkie wypowiedzi prognozujące i inne informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne na dzień jego publikacji (o ile nie wskazano inaczej), w związku z czym spółka nie zobowiązuje się ani nie zamierza zobowiązać się do publicznego uzupełniania, aktualizowania lub wprowadzania poprawek do takich wypowiedzi w związku z późniejszymi zdarzeniami, zmianami założeń lub z innych przyczyn, chyba że wymóg taki nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W związku z przepisami ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. w ramach programu „Safe Harbor” spółka wymieniła poniżej przykłady czynników oraz rodzajów ryzyka i niepewności, które mogą spowodować (istotne) różnice pomiędzy rezultatami faktycznymi, a tymi, o których jest mowa w wypowiedziach prognozujących. Zaliczają się do nich m.in.: zakłócenia na rynku kredytowym lub spowolnienie gospodarcze, które mogą wpłynąć na wolumen długu i innych papierów wartościowych emitowanych na krajowych i/lub światowych rynkach kapitałowych; inne aspekty, które mogą wpłynąć na wolumen długu i innych papierów wartościowych emitowanych na krajowych i/lub światowych rynkach kapitałowych, w tym regulacje, kwestie jakości udzielanych kredytów, zmiany stóp procentowych i inne czynniki niestabilności rynków finansowych, wynikające przykładowo z niepewności związanej z odchodzeniem przez spółki od stosowania LIBOR-u, a także planowanym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE; stopień aktywności w zakresie przejęć i fuzji na terenie Stanów Zjednoczonych i za granicą; brak pewności co do skuteczności i potencjalne konsekwencje uboczne działań podejmowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych i rządy innych państw w zakresie rynków kredytowych, międzynarodowej polityki handlowej i gospodarczej, w tym dotyczących cła i barier handlowych; niepokój na rynku wpływający na naszą wiarygodność lub w inny sposób wpływający na to, jak rynki postrzegają uczciwość i przydatność ratingów publikowanych przez niezależne agencje kredytowe; wprowadzenie konkurencyjnych produktów lub technologii przez inne podmioty; presja cenowa wywierana przez podmioty konkurencyjne i/lub klientów; powodzenie nowo opracowanych produktów i projektów ekspansji na rynkach zagranicznych; wpływ regulacji obejmujących statystyczne organizacje ratingowe uznane w skali kraju (NRSRO), możliwość wejścia w życie na terenie Stanów Zjednoczonych nowych przepisów prawa na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym, w tym przepisów ustawy o reformie giełd papierów wartościowych i ochronie konsumentów (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act - dalej „ustawa Dodd-Frank”) oraz przepisów wykonawczych do niej; możliwość wzrostu konkurencji i poziomu regulacji na terenie UE i w innych jurysdykcjach; możliwość pozwów związanych z naszymi opiniami ratingowymi, jak również innych postępowań sądowych i administracyjnych, śledztw i dochodzeń z udziałem spółki; przepisy ustawy Dodd-Frank modyfikujące standardy pism procesowych oraz przepisy UE modyfikujące standardy odpowiedzialności obejmujące agencje ratingowe w sposób dla nich niekorzystny; przepisy rozporządzeń UE, które nakładają dodatkowe wymogi formalne i rzeczowe w zakresie ustalania cen usług, a także rozszerzają nadzór ratingów na agencje spoza UE do celów regulacyjnych; potencjalna utrata kluczowego personelu; awarie lub techniczne zakłócenia; narażenie na cyber-zagrożenia lub inne problemy związane z cyberbezpieczeństwem; wyniki przeprowadzonej przez organy skarbowe kontroli globalnej inicjatywy spółki w zakresie planowania podatków; ryzyko nałożenia sankcji karnych lub odszkodowań cywilnych w przypadku naruszenia przez spółkę przepisów prawa Stanów Zjednoczonych lub innych państw w jurysdykcjach, w których spółka prowadzi działalność, w tym przepisów o ochronie i poufności danych, przepisów o sankcjach, przepisów antykorupcyjnych oraz przepisów lokalnych zakazujących korumpowania urzędników państwowych; wpływ fuzji, przejęć i innych transakcji oraz możliwości spółki w zakresie odpowiedniego włączenia w swoje struktury przejętych podmiotów; niestabilność walut i kursów ich wymiany; poziom przyszłych przepływów gotówkowych; poziom inwestycji kapitałowych oraz spadek popytu na narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym wśród instytucji finansowych. Wszystkie wymienione powyżej czynniki ryzyka i niepewności, jak również inne tego typu czynniki, które mogą wpłynąć na istotne różnice pomiędzy rezultatami faktycznymi, a tymi, o których jest mowa w wypowiedziach prognozujących, omówiono bardziej szczegółowo w części pierwszej (Part I), punkcie 1A rozdziału „Risk Factors” („Czynniki ryzyka”) sprawozdania rocznego spółki (Form 10-K) za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., a także w innych dokumentach sporządzanych przez spółkę i składanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub materiałach w nich uwzględnionych. Akcjonariusze i inwestorzy powinni mieć świadomość, że wystąpienie któregokolwiek z ww. czynników ryzyka i niepewności może spowodować różnice między rezultatami faktycznymi, a tymi, o których jest mowa w wypowiedziach prognozujących, mające potencjalnie istotny i negatywny wpływ na działalność spółki oraz jej wyniki i sytuację finansową. Ponadto należy wziąć pod uwagę pojawianie się nowych czynników, których spółka nie jest w stanie przewidzieć, nie mając ponadto możliwości oceny ich potencjalnego wpływu.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Moody's:
Shivani Kak
Dział relacji z inwestorami
tel. +1 212-553-0298
e-mail: Shivani.kak@moodys.com

Michael Adler
Dział komunikacji
tel. +1 212-553-4667
e-mail: Michael.adler@moodys.com

George Zhu
Dział komunikacji
tel. +86 138 1057 0262
e-mail: george.zhu@moodys.com

Contacts

Moody's:
Shivani Kak
Dział relacji z inwestorami
tel. +1 212-553-0298
e-mail: Shivani.kak@moodys.com

Michael Adler
Dział komunikacji
tel. +1 212-553-4667
e-mail: Michael.adler@moodys.com

George Zhu
Dział komunikacji
tel. +86 138 1057 0262
e-mail: george.zhu@moodys.com