Mary Kay we współpracy z agencjami ONZ uruchamia akcelerator przedsiębiorczości kobiet

W ramach strategicznego partnerstwa na całym świecie prowadzone będą inwestycje w rozwój przedsiębiorczości kobiet.

DALLAS--()--Znana z zaangażowania na rzecz równouprawnienia i przedsiębiorczości kobiet spółka Mary Kay Inc. ogłosiła uruchomienie akceleratora przedsiębiorczości kobiet (Women's Entrepreneurship Accelerator) – inicjatywy wielostronnej mającej na celu równouprawnienie kobiet, inspirowanie ich do przedsiębiorczości, a także ich edukację w tym zakresie na całym świecie. W przełomowej inicjatywie – będącej efektem strategicznej współpracy z sześcioma agencjami ONZ: ONZ Kobiety, Biurem ONZ ds. Partnerstw (UNOP), Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO), Międzynarodowym Centrum Handlu (ITC), UN Global Compact (UNGC) oraz Programem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – nie wprowadzono barier wstępu.

Oferta akceleratora obejmie specjalnie przygotowany cyfrowy program kształcenia uzupełniony szkoleniami praktycznymi i działaniami z zakresu mentoringu. Jednocześnie będzie on pełnił funkcję platformy do działań na rzecz znoszenia barier dla przedsiębiorczości kobiet, w tym z zakresu podnoszenia poziomu alfabetyzmu cyfrowego i wprowadzania reform prawnych, dzięki którym kobiety będą mogły w pełni uczestniczyć w kształtowaniu rozwoju gospodarek lokalnych i krajowych. W ramach projektu wsparcie uzyskają ponadto międzynarodowe działania na rzecz przedsiębiorczości ukierunkowane na budowanie i rozwijanie sieci relacji pomiędzy firmami prowadzonymi przez kobiety, w tym w zakresie procesu zakupowego. W przyszłości program zostanie rozbudowany o różne możliwości dofinansowania dla kobiet, które zrealizowały program kształcenia.

„Mary Kay już od ponad 56 lat działa na rzecz równouprawnienia kobiet poprzez wspieranie ich przedsiębiorczości i dążeń do uzyskania stabilności i niezależności finansowej – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor generalna Mary Kay. – Podmioty z sektora prywatnego i publicznego muszą współpracować nad zapewnieniem przedsiębiorczyniom dostępu do narzędzi i edukacji niezbędnych do wcielenia w życie marzeń o niezależności finansowej, na czym skorzystają zarówno ich rodziny, jak i całe społeczności”.

Akcelerator przedsiębiorczości kobiet początkowo dostępny będzie w 6 językach, ale baza ta będzie stopniowo rozszerzana, tak by objąć 192 państwa. W ramach akceleratora powołany zostanie ponadto komitet doradczy składający się z przedsiębiorców, ważnych osobistości i działaczy, którego zadaniem będzie nadzorowanie rozwoju i promocji programu.

„Kobieta świadoma i posiadająca własne środki to kobieta równouprawniona. Obecnie obserwujemy stały wzrost wskaźników aktywności i przedsiębiorczości wśród kobiet, w tym coraz większą liczbę innowatorek – powiedziała Phumzile Mlambo-Ngcuka, dyrektor wykonawcza ONZ Kobiety. – Tworząc akcelerator przedsiębiorczości kobiet, działacze i działaczki z całego świata wspólnymi siłami stworzą kobietom, na niespotykaną dotąd skalę, możliwości rozpoczęcia przemyślanej działalności gospodarczej, kultywując niezależność finansową i wspierając rozwój lokalnych społeczności”.

„ITC cieszy się z możliwości wzięcia udziału w programie za pośrednictwem inicjatywy SheTrades, licząc, że przyczyni się on do osiągnięcia wymiernego postępu w realizacji celu zrównoważonego rozwoju nr 5 w zakresie równouprawnienia kobiet i dziewcząt – powiedziała Arancha González, dyrektor generalna Międzynarodowego Centrum Handlu. – Przedsięwzięcie to otworzy kobietom i dziewczętom drogę do realizacji snów o własnej firmie, wyposażając je w niezbędne umiejętności w tym zakresie”.

Akcelerator przedsiębiorczości kobiet to tylko jedna z szeregu inicjatyw, jakie Mary Kay konsekwentnie podejmuje z myślą o aktywizacji i poprawie jakości życia kobiet na całym świecie. W tym roku Mary Kay dołączyła już do stale rosnącej grupy przedsiębiorstw zobowiązujących się do realizacji zasad równouprawnienia kobiet (Women’s Empowerment Principles), projektu realizowanego wspólnie przez UN Global Compact i ONZ Kobiety, który ma na celu promowanie aktywności firm na rzecz równouprawnienia płci. Spółka Mary Kay jest ponadto sygnatariuszem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ Mary Kay będzie sponsorować WE Empower UN SDG Challenge – pierwszy międzynarodowy konkurs biznesowy dla przedsiębiorczyń organizowany przez znaną projektantkę mody Diane von Furstenberg.

Więcej informacji na temat akceleratora przedsiębiorczości kobiet można znaleźć na stronie www.WE-accelerate.com.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, ponad 55 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: stworzyć atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie MaryKay.com. Więcej informacji na stronie www.marykay.com.

ONZ Kobiety

ONZ Kobiety (https://www.unwomen.org/en) jest podmiotem działającym w ramach OZN na rzecz równouprawnienia kobiet. Organizacja ta powstała z myślą o międzynarodowych działaniach na rzecz kobiet i dziewcząt na świecie, dzięki którym możliwe będzie szybsze spełnienie ich potrzeb.

ONZ Kobiety wspiera państwa członkowskie ONZ w zakresie wyznaczania międzynarodowych norm kształtowania równouprawnienia płci, współpracując z rządami i organizacjami społecznymi nad opracowywaniem projektów ustaw, polityki, programów i usług niezbędnych do zapewnienia skutecznego wdrażania tych norm i zapewnienia kobietom i dziewczętom na całym świecie faktycznych korzyści z tego płynących. Podmiot ten prowadzi na całym świecie działania mające na celu urzeczywistnienie wizji ujętej w celach zrównoważonego rozwoju (https://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015) dotyczących równouprawnienia kobiet i dziewcząt dotyczącego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia, z uwzględnieniem czterech strategicznych priorytetów:

ONZ Kobiety ponadto koordynuje i promuje prowadzone w ramach ONZ działania na rzecz równouprawnienia płci, jak również dyskusje i porozumienia związane z agendą ONZ 2030.

Organizacja pracuje nad tym, by kwestia równouprawnienia płci odgrywała fundamentalne znaczenie w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i budowaniu bardziej inkluzywnego świata.

Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC)

Realizowana przez Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC) inicjatywa SheTrades ma na celu połączenie 3 mln przedsiębiorczyń i firm prowadzonych przez kobiety w ramach sieci rynków międzynarodowych do 2021 r.

SheTrades współpracuje z rządami państw, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w zakresie prowadzenia badań naukowych, kształtowania polityk i regulacji sprzyjających handlowi, jak również zwiększania dostępu do zamówień publicznych i łańcuchów dostaw.

W ramach inicjatywy na stronie shetrades.com stworzono dla przedsiębiorczyń zróżnicowane środowisko edukacyjne z elastycznym programem kształcenia. Oferta obejmuje darmowe kursy online, uczestnictwo w indywidualnych warsztatach i prowadzonych na żywo webinarach o różnorodnej tematyce, jak również działania edukacyjne pogłębiające wiedzę na temat rynków oraz rozwoju w ramach agendy Aid for Trade oraz celów OZN w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.intracen.org. Profile ITC w mediach społecznościowych:

Twitter (https://twitter.com/ITCnews)

Facebook (https://www.facebook.com/InternationalTradeCentre)

LinkedIn (https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHvDakn9Kz6uwAAAW1iHCY4NDC8Xw6_--WOg_gbt3SmbFOPKLVnjyM51IutZvZ54Tyh7GwfZs4rtoPbDIuPFynSCewRWPTewanMEaOhsDz_XsUIiIb71u1safcs_4Z_rOQZp_U=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finternational-trade-centre)

Instagram (https://www.instagram.com/internationaltradecentre/)

United Nations Global Compact

United Nations Global Compact stanowi specjalną inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ będącą apelem do wszystkich przedsiębiorstw o dostosowanie swojej działalności i strategii do dziesięciu uniwersalnych zasad w obszarze praw człowieka, praw pracowników oraz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu korupcji. Uruchomiono ją w 2000 r. z myślą o wyznaczaniu i wspieraniu kierunków realizacji celów i wartości ONZ przez biznes na całym świecie poprzez stosowanie odpowiedzialnych praktyk w działalności gospodarczej. Uczestniczy w niej przeszło 9,5 tys. firm i 3 tys. podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej w ponad 160 państwach, jak również 60 sieci lokalnych, co czynią ją największą na świecie inicjatywą przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć na profilach społecznościowych globalimpact i na stronie internetowej www.unglobalcompact.org.

Biuro ONZ ds. Partnerstw (UNOP)

Biuro ONZ ds. Partnerstw pełni w skali globalnej funkcję katalizującą powstawanie i rozwój partnerstw wielostronnych z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Tworzy ono platformę efektywnej współpracy, zapewniając możliwości wykorzystania środków i wiedzy szerokiego spektrum podmiotów w dążeniach do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Biuro sprawuje nadzór na Funduszem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Partnerstw Międzynarodowych, Funduszem ONZ na rzecz Demokracji SDG Action Hub i podmiotów działających przy Sekretarzu Generalnym na rzecz celów zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji: https://www.un.org/partnerships/content/welcome-united-nations-office-partnerships.

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) powstała w 1919 r. jako agencja ONZ mająca za zadanie promować sprawiedliwość społeczną oraz międzynarodowe standardy w zakresie praw człowieka i praw pracowniczych w myśl zasady, zgodnie z którą godne warunki pracy stanowią niezbędny warunek dobrobytu. Obecnie ILO wspiera prace nad tworzeniem godnych warunków pracy i funkcjonowania w gospodarce, dzięki którym zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy będą mogli czerpać korzyści z trwałego pokoju, dobrobytu i postępu. Trójstronna struktura organizacji zapewnia jedyną w swoim rodzaju platformę wspierania godnych warunków pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn.

Prowadzony przez ILO program Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet (ILO-WED) realizowany jest od ponad dziesięciu lat w ramach modułu małych i średnich przedsiębiorstw. ILO-WED ma na celu tworzenie dla kobiet szerszego zakresu możliwości uczestnictwa w życiu gospodarczym poprzez akcje afirmujące tworzenie, formalizowanie i rozwijanie przedsiębiorstw przez kobiety, a także wprowadzanie kwestii dotyczących równości płci do głównego nurtu aktywności ILO na polu wspierania rozwoju przedsiębiorstw.

Strona: www.ilo.org/wed | Twitter - @ILOWED | Facebook – ILO WED (Międzynarodowa Organizacja Pracy)

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dla przedstawicieli mediów:
Mary Kay Inc.
Michael Wassmer
tel. +1-972-687-5332
e-mail: media@mkcorp.com
-
ICF Next
Grace Kramer
tel. +1-847-363-9077
e-mail: grace.kramer@icfnext.com
-
ONZ Kobiety
Oisika Chakrabarti
tel. +1-646-781-4522
e-mail: oisika.chakrabarti@unwomen.org
-
Międzynarodowe Centrum Handlu
Jarle Hetland
tel. +41 (0)22 730-0145
e-mail: hetland@intracen.org

Contacts

Dla przedstawicieli mediów:
Mary Kay Inc.
Michael Wassmer
tel. +1-972-687-5332
e-mail: media@mkcorp.com
-
ICF Next
Grace Kramer
tel. +1-847-363-9077
e-mail: grace.kramer@icfnext.com
-
ONZ Kobiety
Oisika Chakrabarti
tel. +1-646-781-4522
e-mail: oisika.chakrabarti@unwomen.org
-
Międzynarodowe Centrum Handlu
Jarle Hetland
tel. +41 (0)22 730-0145
e-mail: hetland@intracen.org