Aptorum Group ogłasza opracowanie kandydatów na leki na otyłość wspomagającego mikroflorę i leku repozycjonowanego na nerwiaka zarodkowego

Nowy Jork--()--Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) („Aptorum Group”), spółka biofarmaceutyczna skupiająca się na opracowaniu nowatorskich sposobów leczenia w celu zaspokojenia bieżących potrzeb medycznych, ogłosiła opracowanie dwóch kandydatów na leki na otyłość i nerwiaka zarodkowego będących na etapie badań przedklinicznych.

CLS-1: Leczenie otyłości poprzez modulację sygnału chemicznego mikroflory jelitowej

W ramach niedawno ogłoszonej platformy do modulacji mikroflory prowadzonej przez spółkę Claves Life Sciences Limited w całości należącej do Aptorum Group rozpoczęliśmy przedkliniczne opracowywanie kandydata na lek makrocząsteczkowy CLS-1 przeznaczonego do leczenia otyłości. CLS-1 jest obecnie na etapie optymalizacji i przewiduje się, że w 2020 r. przejdzie w fazę IND.

Liczba osób otyłych na świecie ciągle wzrasta, jednak obecnie nie ma optymalnego sposobu leczenia tej choroby [1]. Dla większości pacjentów z otyłością tradycyjne metody leczenia (np. dieta, ćwiczenia, doradztwo behawioralne) bardzo często nie przynoszą oczekiwanych efektów w perspektywie długoterminowej [2]. Wierzymy, że skuteczność obecnych sposobów leczenia farmakologicznego jest ograniczona i budzą one istotne zastrzeżenia w kwestii bezpieczeństwa, co z kolei stwarza ogromne możliwości na rynku dla CLS-1.

Wiemy, że sygnał chemiczny mikroflory jelitowej jest jedną z głównych przyczyn otyłości [1]. CLS-1 jest podawaną doustnie niewchłanianą makromolekułą, która moduluje metabolit wydzielany przez mikroflorę jelitową, wykazując duże powinowactwo i swoistość. Uważamy, że w ten sposób wchłanianie tego konkretnego metabolitu powiązanego z otyłością może zostać zahamowane.

Aptorum Group dąży również do opracowania dwóch kolejnych wskazań w oparciu o zmianę sygnału chemicznego mikroflory, które obejmują ww. technologię wielkocząsteczkową. Mamy nadzieję, że okażą się one wysoce rozwojowe i że w odpowiednim czasie podzielimy się kolejnymi osiągnięciami.

SACT-1: Potencjalne leki repozycjonowane stosowane w leczeniu nerwiaka zarodkowego

Do tej pory dzięki od niedawna działającej platformie Smart-ACTTM wykorzystywanej do opracowywania leków repozycjonowanych metodą obliczeniową przez w całości należącą do nas spółkę zależną Smart Pharma Group, Aptorum Group z powodzeniem przeprowadziło analizy ok. 1615 związków chemicznych pod kątem trzech docelowych białek terapeutycznych o potencjalnym zastosowaniu w przypadku słabych rokowań w nerwiaku zarodkowym – rzadko występującym nowotworze wieku dziecięcego powstającym w niektórych rodzajach tkanek, najczęściej nadnerczy, jak również kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej czy szyi, zwłaszcza u dzieci [3]. Według Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego w grupie podwyższonego ryzyka pięcioletnia przeżywalność chorych na ten nowotwór wynosi ok. 40-50%. [4] Aptorum Group zidentyfikowała szereg potencjalnych leków repozycjonowanych i przeszła do etapu badań na modelach komórkowych i zwierzęcych, dzięki czemu możliwa będzie walidacja wykorzystania danego potencjalnego leku – tym razem w leczeniu z ww. wskazań i jego potencjalnej skuteczności.

Aptorum Group prowadzi również badania w zakresie dwóch kolejnych wskazań w ramach służącej do odkrywania leków platformy Smart-ACTTM i ma nadzieję w stosownym czasie opublikować dalsze komunikaty dotyczące prowadzonych badań.

Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) jest firmą farmaceutyczną, która zajmuje się opracowywaniem i komercjalizacją szerokiej gamy technologii terapeutycznych, aby wychodzić naprzeciw aktualnym problemom medycznym. Aptorum Group realizuje projekty terapeutyczne w dziedzinie neurologii, chorób zakaźnych, gastroenterologii, onkologii i innych chorób.

Więcej informacji o Aptorum Group można znaleźć na stronie www.aptorumgroup.com.

Claves Life Sciences Limited

Claves Life Sciences Limited jest spółką z sektora technologii terapeutycznych – podmiotem zależnym w całości podlegającym Aptorum Group Limited. Spółka prowadzi działalność w zakresie badań klinicznych nad kandydatami na leki w dziedzinie gastroenterologii. Rozpatrywani kandydaci na leki i potencjalne wykorzystanie modulacji metabolitów tworzonych przez mikroorganizmy jelitowe i mają za zadanie zapobieganie chorobom lub ich leczenie. Claves prowadzi również prace nad platformą do modulacji mikroflory jelitowej, która może wygenerować nowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb potencjalne leki, które oferują możliwość „dostrojenia” poziomów metabolitów wytworzonych przez mikroorganizmy jelitowe o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu szerokiej gamy schorzeń.

Smart Pharma Group

W skład Smart Pharma Group wchodzi spółka Smart Pharmaceutical Limited Partnership, SMTPH Limited oraz jej podmioty zależne. Smart Pharma Group w całości podlega Aptorum Group Limited. Głównym przedmiotem działalności Smart Pharma Group jest repozycjonowanie istniejących zatwierdzonych leków stosowanych w leczeniu rozmaitych chorób rzadkich. Grupa prowadzi zarówno badania przesiewowe w oparciu o metody obliczeniowe jak i walidację przedkliniczną mające na celu dalsze udoskonalanie leków repozycjonowaniach.

Więcej informacji o Smart Pharma Group można znaleźć na stronie www.smtph.com.

Wyłączenie odpowiedzialności i wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące Aptorum Group Limited oraz oczekiwań, planów i perspektyw spółki, które stanowią wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. W tym celu wszelkie wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji, które nie stanowią stwierdzeń faktów historycznych, należy traktować jako wypowiedzi prognozujące. Stwierdzenia te mogą zawierać słowa „może”, „powinno”, „przewiduje”, „planuje”, „oczekuje”, „może”, „zamierza”, „cel”, „prognozuje”, „rozważa”, „uważa”, „szacuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje”, w tym również poprzedzone przeczeniem albo inne podobne wyrażenia. Aptorum Group w dużej mierze opiera wypowiedzi prognozujące (do których należą również wypowiedzi odnoszące się do przewidywanych dat składania wniosków i badań) na bieżących oczekiwaniach i przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów, które mogą wpłynąć na jej działalność, kondycję finansową i wyniki działalności. Wypowiedzi prognozujące dotyczą wyłącznie stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, są uzależnione od różnych założeń i obciążone różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością, w tym ryzykiem związanym z ogłoszonymi zmianami zarządzania i organizacyjnymi, z ciągłością zatrudnienia i dostępnością kluczowego personelu, możliwością poszerzania asortymentu produktów poprzez oferowanie dodatkowych produktów skierowanych do nowych segmentów konsumentów, wynikami w zakresie rozwoju, przewidywanymi strategiami wzrostu spółki, przewidywanymi trendami i wyzwaniami w branży oraz oczekiwaniami dotyczącymi łańcucha dostaw oraz jego stabilnością, a także ryzykiem opisanym bardziej szczegółowo w formularzu 20-F złożonym przez Aptorum Group i innymi dokumentami, jakie Aptorum Group przedłoży amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wobec powyższego przewidywania zawarte w wypowiedziach prognozujących mogą ulegać zmianie. Aptorum Group nie jest zobowiązana do aktualizacji wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej w związku z pojawieniem się nowych informacji, przyszłymi zdarzeniami lub z innego powodu.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Dla inwestorów:
tel. +852 2117 6611
e-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Dla mediów:
tel. + 852 2117 6611
e-mail: info@aptorumgroup.com

Contacts

Dla inwestorów:
tel. +852 2117 6611
e-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Dla mediów:
tel. + 852 2117 6611
e-mail: info@aptorumgroup.com