Aptorum Group rozpoczyna badania eksperymentalne IND na potrzeby opracowania małocząsteczkowego kandydata na lek ALS-4 w celu zwalczania infekcji wywołanych przez gronkowiec złocisty, w tym MRSA

NOWY JORK--()--Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) (Aptorum Group), spółka biofarmaceutyczna opracowująca nowatorskie środki lecznicze w celu zaspokajania niezrealizowanych globalnych potrzeb medycznych, ogłosiła rozpoczęcie badań eksperymentalnych IND nad ALS-4, małocząsteczkowym kandydatem na lek wskazany do leczenia infekcji wywołanych przez gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), w tym gronkowca opornego na metycylinę (MRSA, czyli jedna z tzw. superbakterii) w oparciu o nowatorską metodę obniżania wirulencji.

Prace nad kandydatem ALS-4 przebiegają zgodnie z planem. Pierwsza seria badań toksykologicznych w standardzie DPL została zakończona za pośrednictwem jednej z północnoamerykańskich organizacji prowadzących badania (CRO). Co ważne, kandydat nie wykazał mutagenności w testach Amesa przeprowadzonych in vitro. Prace nad ALS-4 zmierzają w dobrym kierunku – celem firmy jest złożenie rezultatów testów IND w pierwszej połowie 2020 roku. Obecnie w Ameryce Północnej planowany jest hybrydowy etap 1 badania klinicznego z udziałem zarówno zdrowych ochotników, jak i osób chorych, w celu wstępnego oszacowania poziomu skuteczności.

S. aureus to bakteria, która stanowi główną przyczynę zakażeń krwi, płuc, skóry, kości oraz zakażeń związanych z wyrobami medycznymi, jak również chorób wywołanych przez toksyny [1]. Szacuje się, że średni wskaźnik umieralności wśród osób, u których wystąpiło zakażenie krwi S. aureus, wynosi 30%, [2] a bakteria ta jest przyczyną większej liczby zgonów niż AIDS, gruźlica i wirusowe zapalenie wątroby razem wzięte [3]. MRSA oraz S. aureus średniooporny i oporny na wankomycynę zostały również sklasyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako patogeny o wysokim priorytecie w kontekście dalszych badań i rozwoju [4].

ALS-4

ALS-4 to małocząsteczkowy kandydat na lek mogący blokować desaturazę dehydroskwalenu S. aureus (w tym MRSA) i biorący udział w generowaniu stafyloksantyny, czyli „złotego barwnika” pokrywającego bakterię. Odpowiada on przede wszystkim za odporność bakterii na atak ze strony reaktywnych form tlenu (ROS), wywołany przez komórki fagocytarne i neutrofile [5]. W związku z tym ALS-4 nie ma właściwości bakteriobójczych, a hamując produkcję stafyloksantyny, S. aureus staje się bardzo podatny na klirens immunologiczny gospodarza. ALS-4 wykorzystuje nowatorskie podejście do leczenia infekcji bakteryjnych, co odróżnia go od większości stosowanych obecnie antybiotyków, których działanie opiera się na podejściu bakteriobójczym i które coraz częściej muszą mierzyć się z problemem rosnącej oporności drobnoustrojów.

Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) jest firmą farmaceutyczną, która zajmuje się opracowywaniem i komercjalizacją szerokiej gamy technologii terapeutycznych i diagnostycznych, aby wychodzić naprzeciw aktualnym problemom medycznym. Aptorum Group realizuje projekty terapeutyczne w dziedzinie neurologii, chorób zakaźnych, gastroenterologii, onkologii i innych obszarów chorobowych.

Więcej informacji o Aptorum Group Limited można znaleźć na stronie www.aptorumgroup.com.

Wyłączenie odpowiedzialności i wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące Aptorum Group Limited oraz oczekiwań, planów i perspektyw spółki, które stanowią wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. W tym celu wszelkie wypowiedzi zawarte w niniejszej informacji, które nie stanowią stwierdzeń faktów historycznych, należy traktować jako wypowiedzi prognozujące. Stwierdzenia te mogą zawierać słowa „może”, „powinno”, „przewiduje”, „planuje”, „oczekuje”, „może”, „zamierza”, „cel”, „prognozuje”, „rozważa”, „uważa”, „szacuje”, „potencjalny” lub „kontynuuje”, w tym również poprzedzone przeczeniem albo inne podobne wyrażenia. Aptorum Group w dużej mierze opiera wypowiedzi prognozujące na bieżących oczekiwaniach i przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów, które mogą wpłynąć na jej działalność, kondycję finansową i wyniki. Wypowiedzi prognozujące dotyczą wyłącznie stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, są uzależnione od różnych założeń i obciążone różnego rodzaju ryzykiem i niepewnością, w tym ryzykiem związanym z ogłoszonymi zmianami zarządzania i organizacyjnymi, z ciągłością zatrudnienia i dostępnością kluczowego personelu, możliwością poszerzania asortymentu produktów poprzez oferowanie dodatkowych produktów skierowanych do nowych segmentów konsumentów, przewidywanymi strategiami wzrostu spółki, przewidywanymi trendami i wyzwaniami w branży oraz oczekiwaniami dotyczącymi łańcucha dostaw oraz jego stabilnością, a także ryzykiem opisanym bardziej szczegółowo w formularzu 20-F złożonym przez Aptorum Group i innymi dokumentami, jakie Aptorum Group przedłoży amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Tym samym przewidywania zawarte w wypowiedziach prognozujących mogą ulec zmianie. Aptorum Group nie jest zobowiązana do aktualizacji wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej w związku z pojawieniem się nowych informacji, przyszłymi zdarzeniami lub z innego powodu.

[1] Clin Microbiol Rev. 2015 Jul;28(3):603-61.
[2] Clin Microbiol Rev. 2012 Apr;25(2):362-86
[3] Van Hal et al. Clin Microbiol Rev 2012
[4] https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed
[5] mBio 2017 8(5): e01224-17

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Inwestorzy
tel. +852 2117 6611
e-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Media
tel. + 852 2117 6611
e-mail: info@aptorumgroup.com

Contacts

Inwestorzy
tel. +852 2117 6611
e-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Media
tel. + 852 2117 6611
e-mail: info@aptorumgroup.com