Nowa osoba na stanowisku dyrektora działalności State Street w Wielkiej Brytanii, Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce

BOSTON--()--State Street Corporation (NYSE:STT) podała dziś informację o mianowaniu Jörga Ambrosiusa na stanowisko nowego dyrektora. Będzie on odpowiadać za działalność spółki na terenie Wielkiej Brytanii, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (region EMEA). Przełożonym pracującego już od 18 lat w State Street Ambrosiusa będzie Francisco Aristeguieta – nowo mianowany dyrektor ds. działalności międzynarodowej spółki. Ambrosius przejmie stanowisko po Liz Nolan, która na początku roku została przewodniczącą zespołu State Street ds. dostaw na całym świecie i odpowiada za zarządzanie ogólnoświatową działalnością i infrastrukturą spółki. Ambrosius będzie także zasiadać w Komitecie Zarządczym State Street, który stanowi najwyższy organ planowania strategicznego spółki. Mianowanie Ambrosiusa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez organy regulacyjne.

Obejmując stanowisko dyrektora State Street na rynek EMEA, Ambrosius będzie odpowiedzialny za całokształt działalności spółki w tym regionie. Do jego zadań należeć będzie: planowanie strategiczne, zarządzanie relacjami z klientami, rozwój pracowników, nadzór w zakresie zarządzania ryzykiem, rozwój działalności oraz kontakty z szerokim gronem interesariuszy, włączając samorządy lokalne i organy regulacyjne.

Ambrosius posiada przeszło 25 lat doświadczenia w branży usług finansowych. W ostatnim czasie pełnił funkcję jednego z dyrektorów ds. usług globalnych w State Street na rynki EMEA oraz dyrektora globalnego ds. obsługi państwowych funduszy majątkowych. Na wspomnianych stanowiskach odpowiadał za opracowywanie i realizację strategii biznesowych, procesy zarządzania ryzykiem i standaryzację usług świadczonych na rzecz wszystkich klientów spółki.

„Region EMEA jest dla nas niezwykle ważny i jesteśmy dumni z faktu, że nasza spółka jest w nim obecna od blisko 50 lat wraz z przeszło 13 tys. pracowników” – stwierdził Francisco Aristeguieta. „W trakcie swojej kariery Jörg wykazał się umiejętnościami dobrego przywódcy, zarządzając kluczowymi dla nas obszarami działalności i zespołami, dlatego teraz zajmie się realizacją naszej strategii na rynki EMEA. Nasi klienci i cała branża stoją w obliczu istotnych zmian. Dzięki swoim osiągnięciom w roli partnera strategicznego dla klientów instytucjonalnych, wiedzy z zakresu złożonych i zróżnicowanych przepisów regionalnych oraz doświadczeniu w pracy z szerokim gronem interesariuszy Jörg idealnie nadaje się do tej funkcji. Jestem przekonany, że nasi klienci i sama firma skorzystają na tej nominacji”.

„Bardzo się cieszę z objęcia nowego stanowiska w momencie tak ważnym dla State Street, klientów spółki i całej branży. Niezwykle istotne jest, abyśmy skoncentrowali nasze wysiłki na realizacji strategicznego partnerstwa z naszymi klientami, które pozwoli im poradzić sobie z wyzwaniami i zrealizować założone cele, a nam wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec udziałowców i ograniczać ryzyko. W krajach EMEA dysponujemy bardzo stabilnym fundamentem, na którym możemy dalej budować naszą działalność. Cieszę się z możliwości współpracy z zespołami z tego obszaru w zakresie dalszego wzrostu i pomnażania dochodów” – dodał Ambrosius.

State Street Corporation

State Street Corporation (NYSE: STT) to wiodący światowy dostawca usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych, którego oferta obejmuje obsługę inwestycji, zarządzanie inwestycjami oraz analizę inwestycji i transakcje handlowe z ich udziałem. Administrując aktywami o wartości 32,6 bilionów dolarów oraz zarządzając aktywami o wartości 2,8 bilionów dolarów* (stan na 31 marca 2019 r.), spółka State Street działa globalnie na ponad 100 rynkach geograficznych, zatrudniając około 40 tys. osób. Więcej informacji dostępnych jest na stronie State Street pod adresem: www.statestreet.com.

* Aktywa zarządzane obejmują aktywa SPDR® Gold ETF oraz SPDR® Long Dollar Gold Trust ETF (około 33 miliardów, stan na 31 marca 2019 r.), dla których State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) pełni rolę agenta ds. wprowadzania do obrotu; SSGA FD i State Street Global Advisors są podmiotami stowarzyszonymi.

State Street Corporation One Lincoln Street, Boston, MA 02111-2900.

© 2019 State Street Corporation - Wszystkie prawa zastrzeżone

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym wypowiedzi na temat stanowisk, zakresu odpowiedzialności i potencjału nowo mianowanego dyrektora State Street ds. działalności spółki na rynku brytyjskim, europejskim, bliskowschodnim i afrykańskim (EMEA) (która to nominacja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne) oraz związanych z tym priorytetów oraz celów dotyczących działalności i udziałowców spółki. Wypowiedzi prognozujące można często, lecz nie zawsze, poznać po użyciu takich zwrotów jak: „będzie”, „oczekuje”, „zakłada”, „przewiduje”, „priorytet”, „cel”, „plan”, „strategia”, „spodziewa się”, „zamierza”, „szacuje”, „dąży”, „może”, „trend” czy „zamierzenie” lub im podobnych. Wspomniane wypowiedzi nie stanowią gwarancji określonych wyników, są z natury niepewne, opierają się na bieżących założeniach, których realizacja jest trudna do przewidzenia oraz obejmują różnego rodzaju ryzyko i niepewności. W związku z powyższym, faktyczne wyniki i rezultaty mogą się istotnie różnić od wersji przyjętych we wspomnianych wypowiedziach, przez co nie należy się nimi kierować czy też traktować ich inaczej jak wyrażające wyłącznie nasze aktualne oczekiwania lub poglądy w momencie publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Istotne czynniki, które mogą wpływać na zaistnienie istotnych różnić między wynikami faktycznymi i tymi wskazanymi w dowolnych wypowiedziach prognozujących można znaleźć w naszym dorocznym sprawozdaniu za rok 2018 na formularzu 10-K i późniejszych sprawozdaniach przedkładanych Amerykańskiej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych zachęcamy inwestorów do zapoznania się z tymi sprawozdaniami, a szczególnie z częściami poświęconymi czynnikom ryzyka. Można tam znaleźć dodatkowe informacje w zakresie wypowiedzi prognozujących. Wypowiedziami prognozującymi zawartymi w niniejszym komunikacie prasowym nie należy się kierować ani traktować ich inaczej jak wyrażające wyłącznie nasze aktualne oczekiwania lub poglądy w momencie publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Nie przyjmujemy na siebie obowiązku ich aktualizacji pod kątem zgodności z wydarzeniami mającymi miejsce po publikacji niniejszego komunikatu.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Marc Hazelton
tel.+1 617 662 1860
e-mail: MHAZELTON@StateStreet.com
@StateStreet

Ilene Fiszel Bieler
tel. +1 617 664 4122
e-mail: IFiszelBieler@StateStreet.com
@StateStreet

Contacts

Marc Hazelton
tel.+1 617 662 1860
e-mail: MHAZELTON@StateStreet.com
@StateStreet

Ilene Fiszel Bieler
tel. +1 617 664 4122
e-mail: IFiszelBieler@StateStreet.com
@StateStreet