CyrusOne rozpoczyna budowę trzeciego centrum danych we Frankfurcie

DALLAS--()--CyrusOne Inc. (NASDAQ: CONE), wiodący na świecie fundusz inwestycyjny typu REIT (ang. real estate investment trust), ogłosił rozpoczęcie pierwszego etapu budowy kolejnego centrum danych we Frankfurcie (Niemcy).

Będzie to trzeci należący do CyrusOne obiekt we frankfurckiej dzielnicy Sossenheim, oferujący dostawcom usług chmury, podmiotom integrującym systemy i korporacjom międzynarodowym zindywidualizowane, bezpieczne i elastyczne rozwiązania z zakresu centrum danych w obrębie kluczowego ośrodka biznesowego.

Po ukończeniu prac, które planowane jest na II kw. 2020 r., na całość obiektu będą składać się dwa przylegające do siebie czteropiętrowe budynki, dostarczające 22 MW mocy na obszar 11.5 tys. m2 na światowym poziomie techniki. Systemy pośredniego chłodzenia adiabatycznego dostępne w każdej hali danych zapewnią niewiarygodną efektywność zużycia energii (ang. power usage efficiency, PUE).

„Z uwagi na ogromny potencjał ekonomiczny i bliskość najistotniejszych europejskich ośrodków finansowych Frankfurt to jedna z najszybciej rozwijających się i najbardziej strategicznych lokalizacji CyrusOne – powiedział Tesh Durvasula, prezes CyrusOne na obszar Europy. - Planowany obiekt będzie naszym trzecim na terenie Frankfurtu, więc oczekuję, iż uzyskamy wysoki wskaźnik wynajmu jeszcze przed ukończeniem jego budowy w przyszłym roku”.

„Zapotrzebowanie jakie dostrzegamy wśród amerykańskich dostawców rozwiązań hiperskalowania w Europie jest ogromne i ciągle rośnie. Frankfurcki projekt, podobnie jak podejmowane przez nas działania ekspansyjne w Dublinie, Amsterdamie i Londynie, dowodzą naszej ambicji zyskania statusu jedynego dostawcy usług z zakresu centrum danych na potrzeby hiperskalowania na Starym Kontynencie. Zakładam, że nasza działalność w Europie w ciągu najbliższych dwóch lat rozwinie się na tyle, iż będzie odpowiadać za ok. 20% całkowitych przychodów CyrusOne” - dodał.

Tak imponujące tempo budowy trzeciego centrum danych we Frankfurcie będzie możliwe do osiągnięcia dzięki ogromnemu doświadczeniu zebranemu przez CyrusOne przy budowie ponad 45 centrów danych na świecie. CyrusOne nie tylko korzysta z modułowych technik budowlanych, ale także zamierza podjąć ścisłą współpracę z cenionymi partnerami, takimi jak Mercury i Klein Architekten.

Oświadczenie Safe Harbour

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie, inne niż odnoszące się do faktów historycznych, należy traktować jako wypowiedzi prognozujące. Obejmują one m.in. stwierdzenia dotyczące planów, celów, oczekiwań i zamierzeń CyrusOne, a także założeń z nimi związanych. Stwierdzenia te opierają się na bieżących oczekiwaniach, oszacowaniach, prognozach i przewidywaniach dotyczących branż i rynków, w obrębie których działa Spółka i jej klienci, a także na bieżących przekonaniach, opiniach i założeniach zarządu Spółki. Zwroty, takie jak „oczekuje”, „przewiduje”, „prognozuje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „stara się”, „szacuje”, „kontynuuje”, „podejmuje starania”, „dąży”, „może”, „będzie”, „powinno”, „mogłoby”, a także ich zaprzeczenia, synonimy czy podobne wyrażenia, należy odbierać jako wypowiedzi prognozujące. Ponadto, wszelkie stwierdzenia dotyczące przewidywań w kwestii przyszłych wyników finansowych lub operacyjnych, spodziewanego wzrostu i trendu w branży i na rynkach działalności Spółki i jej klientów, a także inne charakterystyki przyszłych zdarzeń i okoliczności także stanowią wypowiedzi prognozujące. Odbiorcy komunikatu winni zwrócić uwagę, iż tego typu wypowiedzi odzwierciedlają aktualne oczekiwania i założenia zarządu oraz są obarczone szeregiem czynników ryzyka i niepewności, wskutek których rzeczywiste rezultaty mogą różnić się w sposób znaczny i negatywny od zakładanych lub sugerowanych w którejkolwiek z wypowiedzi prognozujących. Do czynników, które mogą przyczynić się do powstania różnic należą: zdolność Spółki do skutecznego rozwinięcia trzeciego obiektu we Frankfurcie, a także realizacji i integracji szerszej ekspansji i inicjatyw rozwojowych na terenie Europy. Dalsze informacje na temat czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania różnic, zostały zawarte w sprawozdaniach składanych przez nas do amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd SEC, w tym w działach „Czynniki ryzyka” oraz „Uwagi i analiza zarządu” rocznego sprawozdania składanego na Formularzu 10-K, a także w kolejnych sprawozdaniach składanych na Formularzu 10-G i innych dokumentach przedkładanych SEC. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie odzwierciedlają wyłącznie stan na dzień jego sporządzenia. Spółka nie podejmuje zobowiązania aktualizacji czy weryfikacji tego rodzaju komunikatów, czy to wskutek uzyskania nowych informacji, zmiany okoliczności i przyszłych zdarzeń, czy też z innych przyczyn, chyba że będzie to wymagane prawnie.

CyrusOne

CyrusOne (NASDAQ: CONE) to notujący szybki wzrost fundusz inwestycyjny typu REIT, specjalizujący się w dostarczaniu niezawodnych i niezależnych rozwiązań z zakresu centrum danych, skierowanych do przedsiębiorstw. Spółka zapewnia kluczowe obiekty centrum danych, które gwarantują nieprzerwaną obsługę infrastruktury informatycznej blisko 1000 klientów, w tym ponad 210 podmiotów ujętych w rankingu Fortune 1000.

Posiadając zdolność zaspokajania agresywnych żądań w zakresie szybkiego wdrażania komercyjnego ze strony dostawców usług hiperskalowania w chmurze, a także wychodząc naprzeciw rosnącym wymogom przedsiębiorstw, dotyczącym infrastruktury informatycznej, CyrusOne zapewnia elastyczność, niezawodność, bezpieczeństwo i łączność, które wspierają wzrost biznesowy. CyrusOne jest dostawcą zindywidualizowanej platformy ukierunkowanej na usługi klienta, który dąży do pełnej przejrzystości pod względem komunikacji, zarządzania i usług świadczonych za pośrednictwem 45 centrów danych na całym świecie. Dodatkowe informacje na temat CyrusOne można znaleźć na: www.CyrusOne.com.

Wersja źródłowa dostępna w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190702005470/en/

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Allison+Partners
Martina Muller / Sophie Koenigsberger
e-mail: CyrusOneGermany@allisonpr.com
tel. + 49 (0)89 388 892 014

Contacts

Allison+Partners
Martina Muller / Sophie Koenigsberger
e-mail: CyrusOneGermany@allisonpr.com
tel. + 49 (0)89 388 892 014