Cyfryzacja przechodzi fazę stagnacji - według nowego raportu tylko 5% członków zarządu posiada kompetencje cyfrowe

BRUKSELA--()--Globalna presja wywołana przez rewolucję cyfrową zdaje się nie mieć wpływu na przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę, że tylko 5% członków zarządu organizacji działających poza branżami technologicznymi ma w swoich profilach kompetencje cyfrowe. Oprócz tego, pomimo kluczowej roli, jaką transformacja cyfrowa odgrywa w budowaniu bardziej konkurencyjnych i skutecznie działających przedsiębiorstw, organizacje spoza branży technologicznych w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykazały inicjatywy w kierunku podniesienia kompetencji cyfrowych swoich pracowników. Takie wnioski sformułowano na podstawie nowego przełomowego badania przeprowadzonego przez Amrop, globalną firmę zajmującą się poszukiwaniem liderów.

Raport zatytułowany „Cyfryzacja w zarządach - czy zarządy są gotowe na rewolucję cyfrową?” omawia sposoby, w jakie notowane na giełdzie organizacje radzą sobie z cyfryzacją. Niestety raport stwierdza, że pod względem rozwoju cyfrowego wiele przedsiębiorstw pozostaje w tyle, a rola cyfryzacji wciąż budzi wiele wątpliwości.

Sukces bez rozmachu

Już poprzednie badanie Amrop z 2015 r. wykazało, że większość organizacji notowanych na giełdzie spoza branży technologicznej nie wykazuje żadnej lub prawie żadnej inicjatywy w kierunku rozwoju kompetencji cyfrowych członków zarządu. Wspomniana wartość 5% pozostaje zasadniczo bez zmian od czasu pierwszej edycji badania - pomimo tego, że cyfryzacja wpływa na działanie organizacji na całym świecie.

Badanie, w ramach którego przeanalizowano profile ponad 3.000 członków zarządu notowanych na giełdzie organizacji z 14 krajów, pozwoliło jednak na wskazanie pewnych obszarów, w których nastąpiła poprawa umiejętności cyfrowych przedstawicieli firm. Jako przykład można tutaj wymienić Wielką Brytanię, w której od roku 2015 przedsiębiorstwa spoza sektora technologicznego podniosły swoje kompetencje cyfrowe z 2% do 8%. Finlandia wiedzie prym, jeśli chodzi o pełny wzrost, osiągając w 2016 r. trzykrotnie wyższy wynik 12% w porównaniu do 4% w roku 2015. W Holandii odnotowano z kolei spadek w zakresie kompetencji cyfrowych z 7% w 2015 r. do 5%.

Ponadto w raporcie stwierdzono, że w zarządach nadal przeważają tradycyjne komitety. Tylko w 9 z 300 przeanalizowanych zarządów oficjalnie działają komitety ds. technologii, co stanowi zaledwie 3% organizacji.

Dokonanie zmian

Wyjaśniając potencjalne przyczyny wolnego tempa zmian, Mikael Norr, lider globalnej praktyki technologicznej Amrop, stwierdził: „Istota problemu polega na tym, że ulokowanie odpowiednich osób na najwyższym szczeblu organizacji nie jest rzeczą łatwą - chodzi tu o osoby, które są w stanie pomóc członkom zarządu w rozwijaniu przejrzystej strategii opartej na silnych argumentach biznesowych oraz jasnej wizji celu organizacji, jej kultury, struktury i rynków, na jakich działa.

„Po osiągnięciu tych celów zmiana musi nastąpić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim tempie, przy właściwym zarządzaniu zasobami i ryzykiem. Udział w programach edukacyjnych dla zarządów przed rozpoczęciem procesu zmian może pomóc w przygotowaniu właściwego dla nich gruntu”.

Badanie:

Amrop dokonał pomiaru i analizy kompetencji cyfrowych 300 zarządów i 3.342 profili członków zarządu. Analiza została uzupełniona wywiadami pogłębionymi z członkami zarządu organizacji notowanych na giełdzie w większości nienależących do branży technologicznych, które przeprowadzono w latach 2016-2017.

Amrop

Amrop jest renomowaną firmą doradczą zajmującą się poszukiwaniem liderów, świadczącą usługi na rzecz zarządów i związane z oceną przywództwa. Firma Amrop, posiadająca 70 oddziałów w ponad 50 krajach, świadczy usługi doradcze na rzecz najdynamiczniej rozwijających się organizacji na świecie, pomagając im znaleźć liderów przyszłości (Leaders For What’s Next) i odpowiednio wykorzystać ich potencjał dzięki ulokowaniu na właściwym stanowisku. Amrop pozyskuje najbardziej utalentowanych specjalistów doświadczonych w pracy w różnych krajach i rynkach całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Amrop
Łukasz Kiniewicz
+48 22 456 4939
kiniewicz@amrop.pl

Contacts

Amrop
Łukasz Kiniewicz
+48 22 456 4939
kiniewicz@amrop.pl