Fase III-studie met SPECTRUM®-sigaretten voor onderzoek van 22nd Century toont aan dat een onmiddellijke verlaging tot een erg laag nicotinegehalte waarschijnlijk minder schade berokkent

"Sigaretten met een erg laag nicotinegehalte die minimaal of niet verslavend zijn, zijn de ultieme strategie om schade te beperken"

22nd Century’s proprietary SPECTRUM® research cigarettes facilitate independent studies on nicotine reduction strategies. The FDA plans to mandate lower nicotine – at non-addictive levels – in all cigarettes sold in the United States. (Photo: Business Wire)

CLARENCE, N.Y.--()--22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII), een biotechbedrijf dat met gewassen werkt om de schade van tabak te beperken, heeft vandaag aangekondigd dat dr. Dorothy Hatsukami op de vijfde jaarlijkse conferentie over tabaksregelgeving, van het Vermont Center on Behavior and Health de belangrijkste conclusies heeft gepresenteerd van een studie van 20 weken met 1250 patiënten waar erg naar werd uitgekeken. In de studie werden rokers vergeleken die in drie groepen waren ingedeeld: i) onmiddellijke verlaging met sigaretten met een erg laag nicotinegehalte; ii) een geleidelijke verlaging met sigaretten met een lager nicotinegehalte; of iii) sigaretten met een normaal nicotinegehalte. De oorspronkelijke fase III-studie had tot doel te bepalen welke benadering de meest optimale resultaten oplevert voor rokers en de aankondiging van de conclusies komt slechts enkele weken nadat de Food and Drug Administration (FDA) van de VS aankondigde dat het agentschap in het kader van de Wet op het voorkomen van roken in gezinnen en tabakscontrole zijn autoriteit zal uitoefenen om lagere nicotinegehalten – die niet verslavend zijn – te verplichten voor alle brandbare sigaretten in de Verenigde Staten.

Dr. Hatsukami, die mededirecteur van het Center for the Evaluation of Nicotine in Cigarettes, professor in de psychiatrie en directeur van de onderzoeksprogramma's naar tabak aan de universiteit van Minnesota is, heeft de baanbrekende fase III-studie geleid. De studie is uitgevoerd in tien steden verspreid in de VS en de deelnemers waren geselecteerd uit alle demografische gebieden.

22nd Century was de enige leverancier van de sigaretten met erg laag nicotinegehalte en andere SPECTRUM-sigaretten voor onderzoek die in de proef van dr. Hatsukami met 1250 deelnemers en meer dan 16 andere klinische proeven zijn gebruikt. 22nd Century is zelfs het enige bedrijf ter wereld dat erin is geslaagd tabak te kweken met een nicotinegehalte van slechts 0,4 mg per gram tabak, wat het nicotinegehalte met meer dan 95 % verlaagt ten opzichte van tabak in gewone sigaretten. Tal van wetenschappers wereldwijd zijn ervan overtuigd dat tabak met een dergelijk laag gehalte aan nicotine minimaal of niet verslavend is.

Hoewel de gegevens van de fase III-studie van dr. Hatsukami nog aan collegiale toetsing onderworpen wordt, heeft dr. Hatsukami de kernvraag van de studie, namelijk of een onmiddellijke of geleidelijke verlaging van nicotine de beste benadering is, beantwoord. Dr. Hatsukami verklaarde in haar panelpresentatie op de conferentie van Vermont duidelijk en met vertrouwen dat "een onmiddellijke verlaging [van nicotine] hoogstwaarschijnlijk tot minder schade leidt". Bovendien wees dr. Hatsukami erop dat de gegevens van de studie aangeven dat compenserend roken minder zou voorkomen bij een onmiddellijke verlaging van het nicotinegehalte en dat er een "grotere waarschijnlijkheid is dat snel met roken wordt gestopt" bij deze benadering.

Na de presentatie van dr. Hatsukami nam dr. Stephen T. Higgins, directeur van het Tobacco Center of Regulatory Science van de universiteit van Vermont het woord en verklaarde aan de deelnemers van de conferentie: "Ik zal aantonen dat een verlaging van het nicotinegehalte de mogelijkheid tot verslaving aan roken beperkt bij mensen met psychische aandoeningen of sociaaleconomische problemen, wat in dezelfde lijn ligt als voorgaand bewijs uit steekproeven van volwassen rokers bij de gewone bevolking." Hij vond minder bewijs van verslaving bij mensen die de sigaretten met erg laag nicotinegehalte van 22nd Century rookten, en ook dat: "dit type sigaretten geen bewijs van compenserend roken opleverde". [nadruk toegevoegd]

Dr. Jonathan Foulds van het Penn State College of Medicine riep de deelnemende wetenschappers tijdens de conferentie ook op om de tabaksindustrie geen afwijkingen of strategieën toe te staan die kunnen worden gebruikt om de geplande verplichting van de FDA om het nicotinegehalte in sigaretten te verlagen tot erg lage, niet-verslavende gehalten te vertragen. Dr. Foulds wees dan op wat er op het spel staat: "Een dergelijk besluit [van de FDA om het nicotinegehalten in sigaretten te verlagen] kan leiden tot een van de sterkste verbeteringen voor de volksgezondheid ooit in de VS."

"Gezien de resultaten van verschillende fase II- en fase III-studies die met sigaretten met erg laag nicotinegehalte zijn uitgevoerd, is er nu sterk en sluitend bewijs dat dit type sigaretten afhankelijkheid van sigaretten vermindert, het aantal gerookte sigaretten per dag verlaagt en de pogingen van rokers om te stoppen verhoogt," zei Henry Sicignano III, voorzitter en CEO van 22nd Century Group. "Minimaal of niet-verslavende sigaretten met erg laag nicotinegehalte hebben het vermogen om miljoenen levens te redden en te voorkomen dat een nieuwe generatie jongeren afhankelijk van tabak wordt. Daardoor zijn ze de ultieme strategie voor schadebeperking."

Over 22nd Century Group, Inc.

22nd Century is een biotechbedrijf dat gericht is op genetische manipulatie bij gewassen en gewassen kweekt met het oog op de verhoging of verlaging van het nicotinegehalte in de tabaksplant en het gehalte aan cannabinoïden in de cannabisplant. Voor tabak is de hoofdmissie van het bedrijf de schade veroorzaakt door roken te verminderen. Voor cannabis is de hoofdmissie van het bedrijf hennep-/cannabisstammen met gedeponeerd handelsmerk te ontwikkelen voor belangrijke nieuwe geneesmiddelen en landbouwgewassen. Bezoek www.xxiicentury.com en www.botanicalgenetics.com voor meer informatie.

Waarschuwing over toekomstgerichte verklaringen: dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie, met inbegrip van alle verklaringen die geen historische feiten weergeven wat betreft de bedoelingen, overtuigingen of huidige verwachtingen van 22nd Century Group, Inc. en de directeurs of functionarissen ervan met betrekking tot dit persbericht, waaronder onze toekomstige inkomensverwachtingen. Met de woorden "kunnen", "zouden", "zullen", "verwachten", "schatten", "veronderstellen", "geloven", "willen" en soortgelijke uitdrukkingen en variaties daarvan kan de lezer vaststellen dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. We kunnen geen toekomstige resultaten, productiviteitsniveaus of prestaties garanderen. De lezer mag niet volledig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die enkel een beeld geven van de situatie op de datum waarop ze bekend zijn gemaakt. Met deze waarschuwing moet rekening worden gehouden bij alle geschreven of gesproken toekomstgerichte verklaringen die we in de toekomst bekendmaken. Behalve wanneer vereist door de toepasselijke wet, met inbegrip van de effectenwetgeving van de Verenigde Staten, zullen we de toekomstgerichte verklaringen niet bijwerken om overeen te stemmen met werkelijke resultaten, latere gebeurtenissen of omstandigheden, of om onvoorziene gebeurtenissen weer te geven. U moet onze verschillende aankondigingen zorgvuldig bekijken en overwegen in ons jaarrapport, met inbegrip van de sectie "risicofactoren", op formulier 10-K voor het aanslagjaar dat op 31 december 2016 is geëindigd. Het formulier is op 8 maart 2017 ingediend. Ook onze andere rapporten die bij de U.S. Securities and Exchange Commission zijn ingediend, trachten geïnteresseerde partijen te adviseren over de risico's en factoren die onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en cashflows kunnen beïnvloeden. Indien een of meer van deze risico's of onzekerheden optreedt of indien onze veronderstellingen fout blijken te zijn, kunnen onze werkelijke resultaten sterk verschillen van de verwachte of vooropgestelde resultaten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Contacts

22nd Century Group
James Vail, 716-270-1523
Director of Communications
jvail@xxiicentury.com

Contacts

22nd Century Group
James Vail, 716-270-1523
Director of Communications
jvail@xxiicentury.com